9. Sınıf Coğrafya Konuları 2024 2025 MEB

9. Sınıf Lise Coğrafya Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda ki tabloda verilmiştir:

➡ Güncel 2024 2025 9. Sınıf Coğrafya Konuları

İÇİNDEKİLER

1. ÜNİTE: COĞRAFYANIN DOĞASI

 • COĞ.9.1.1. Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini çözümleyebilme
  a) Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenleri belirler.
  b) Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.
 • COĞ.9.1.2. Örnek olay, olgu veya konu üzerinden mekânsal düşünme ile coğrafya öğrenmenin önemini çözümleyebilme
  a) Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya konuyu belirler.
  b) Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya konu ile coğrafya öğrenmenin önemi arasındaki ilişkiyi belirler.
 • COĞ.9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimi hakkında bilgi toplayabilme
  a) Coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için hangi araçları kullanacağını belirler.
  b) Belirlediği araçları kullanarak coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşır.
  c) Coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.
  ç) Coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili doğruladığı bilgileri kaydeder

2. ÜNİTE: MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 • COĞ.9.2.1. Harita uygulamaları yapabilme
  a) Haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritaları okur.
  b) Haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritadaki olay, olgu ve mekânlar arası ilişkileri çözümler.
  c) Haritada yer alan olay, olgu veya mekânların özellik, konum, dağılış ve ilişkileri ile değişim ve/veya harita türüne ilişkin çıkarım yapar.
  ç) Harita yapım aşamalarını kullanarak harita oluşturur.
 • COĞ.9.2.2. Türkiye’nin konum özelliklerini algılayabilme
  a) Türkiye’nin konum özelliklerini belirler.
  b) Türkiye’nin konum özelliklerini görselleştirir.
  c) Türkiye’nin konum özelliklerini özetler.
 • COĞ.9.2.3. Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri çözümleyebilme
  a) Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri belirler.
  b) Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.

3. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER VE SÜREÇLER

 • COĞ.9.3.1. Hava olaylarının günlük hayata etkisini gözleme dayalı tahmin edebilme
  a) Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerini ilişkilendirir.
  b) Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerine ilişkin çıkarım yapar.
  c) Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerine ilişkin yargıda bulunur.
 • COĞ.9.3.2. İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini çözümleyebilme
  a) İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini belirler.
  b) İklim sistemine ait değişkenler arasındaki ilişkileri belirler.
 • COĞ.9.3.3. Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlayabilme
  a) Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak oluşturacağı tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramın amacını belirler.
  b) Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak
  oluşturacağı tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramın türü için gerekli olan araç gereci belirler.
  c) Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini toplar.
  ç) Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini sınıflandırır.
  d) Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram şeklinde görselleştirir.
  e) Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak görselleştirdiği tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramı amacına uygun kullanır.
 • COĞ.9.3.4. İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri algılayabilme
  a) İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri coğrafi temsiller aracılığıyla karşılaştırır.
  b) İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri sıralar.
  c) Küresel iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını yorumlar.
  ç) Küresel iklim değişikliğini sentezler.
  d) İklim sistemi ve sürecinde meydana gelebilecek değişime yönelik kanıta dayalı öngörüde bulunur.

4. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER VE SÜREÇLER

 • COĞ.9.4.1. Nüfusun zaman içerisindeki değişimini tablo ve grafikler aracılığı ile yorumlayabilme
  a) Nüfusun zaman içerisindeki değişimini gösteren tablo ve grafiklerdeki bileşenleri anlamlandırır.
  b) Nüfusun zaman içerisindeki değişimini gösteren tablo ve grafiklerdeki bileşenler arası ilişkileri çözümler.
  c) Nüfusun zaman içerisindeki değişimine dair incelediği tablo ve grafiklerden sonuçlar çıkarır.
  ç) Farklı ülke nüfuslarındaki değişimi, incelediği tablo ve grafikleri kullanarak karşılaştırır.
 • COĞ.9.4.2. Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme
  Dünya ve Türkiye’de nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu alanlar ile nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenebildiği haritaları ilişkilendirerek çıkarım yapar.
 • COĞ.9.4.3. Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerinden yararlanarak demografik dönüşüm sürecini yorumlayabilme
  a) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modeline göre anlamlandırır.
  b) Demografik dönüşüm modelinin aşamalarını doğum ve ölüm oranı ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiye göre çözümler.
  c) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modelinin aşamaları ile ilişkilendirerek buradan sonuç çıkarır.
  ç) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitleri ile demografik dönüşüm modelinin aşamalarını ilişkilendirerek elde ettiği sonuçları karşılaştırır.
 • COĞ.9.4.4. Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisini sorgulayabilme
  a) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin sorular sorar.
  b) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin bilgi toplar.
  c) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin topladığı bilgileri düzenler.
  ç) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin düzenlediği bilgileri çözümler.
  d) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin çözümlediği bilgilerden çıkardığı sonuçları paylaşır.

5. ÜNİTE: EKONOMİK FAALİYETLER VE ETKİLERİ

Bu ünitede doğal ve beşerî çevre faktörlerinin ekonomik faaliyetlere etkilerinin sorgulanabilmesi amaçlanmaktadır.

 • COĞ.9.5.1. Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkilerini sorgulayabilme
  a) Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili merak ettiği soruları sorar.
  b) Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili bilgi toplar.
  c) Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili topladığı bilgileri düzenler.
  ç) Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili düzenlediği bilgileri çözümler.
  d) Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili çözümlediği bilgilerden çıkardığı sonuçları paylaşır.

6. ÜNİTE: AFETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Bu ünitede tehlike, risk ve afet kavramlarının çözümlenebilmesi; afetlerin sınıflandırılabilmesi ve bütüncül afet yönetimi uygulamalarının şekil ve diyagramlar aracılığıyla yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır.

 • COĞ.9.6.1. Tehlike, risk ve afet kavramlarını çözümleyebilme
  a) Tehlike, risk ve afet kavramlarının özelliklerini belirler.
  b) Tehlike, risk ve afet kavramları arasındaki ilişkileri belirler.
 • COĞ.9.6.2. Afetleri sınıflandırabilme
  a) Oluşum kaynağına göre afetleri belirler.
  b) Oluşum kaynağına göre afetleri ayrıştırır.
  c) Oluşum kaynağına göre afetleri tasnif eder.
  ç) Oluşum kaynağına göre afetleri etiketler.
 • COĞ.9.6.3. Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar aracılığıyla yorumlayabilme
  a) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenleri anlamlandırır.
  b) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenleri ve bu bileşenler arası ilişkileri çözümler.
  c) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenlerle ilgili sonuçlar çıkarır.
  ç) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenlerle ilgili ulaştığı sonuçları karşılaştırır.

7. ÜNİTE: BÖLGELER, ÜLKELER VE KÜRESEL BAĞLANTILAR

Bu ünitede bölge belirleme kriterleri, Türkiye ve dünyadan örnek bölge türleri, bölge sınırlarının belirlenebilmesi ve değişebilirliği ile bölge sınırlarındaki geçişlere ilişkin çıkarım yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

COĞ.9.7.1. Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme
a) Bölge ve bölge sınırı hakkında varsayımda bulunur.
b) Bölge ve bölge sınırındaki örüntüleri listeler.
c) Bölgeyi ve bölge sınırlarını karşılaştırır.
ç) Bölge ve bölge sınırları hakkında önerme sunar.
d) Bölgeyi ve bölge sınırlarını değerlendirir.

TEMA  Öğrenme
Çıktısı Sayısı
Süre
Ders Saati Yüzde Oranı
(%)
1. COĞRAFYANIN DOĞASI 2 6 8
2. MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 10 14
3. DOĞAL SİSTEMLER VE SÜREÇLER 4 20 27
4. BEŞERÎ SİSTEMLER VE SÜREÇLER 4 16 22
5. EKONOMİK FAALİYETLER VE ETKİLERİ 1 4 6
6. AFETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 3 8 11
7. BÖLGELER, ÜLKELER VE KÜRESEL BAĞLANTILAR 1 4 6
OKUL TEMELLİ PLANLAMA* 4 6
TOPLAM 19 72 100

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?


Basari Sıralamaları