Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı test,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; kader ve kaza inancı, ayetler, Allah’ın sıfatları, cüzi irade ile ayet-el kürsi konularını içermektedir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

1. Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır.
Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,
I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.
II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.
III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır. sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II      B) I ve III         C) II ve III           D) I, II ve III

2. Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına
B) Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna
C) Her varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine
D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına

• “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” (Enbiyâ suresi, 16. ayet)
• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)
3. Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Evrenin yaratıcısı Allah’tır.
B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır.
C) Kur’an, aklın kullanılmasını teşvik eder.
D) Her varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.

İnsan; rızkını kazanmak için, Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına çıkan imkânları değerlendirir, tercihlerde bulunur ve uygun işi seçer. Allah da yaptığı işin gereklerini yerine getiren kişiye rızkını verir.
4. Bu metinde anlatılanlar hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Kader         B) Ecel         C) İrade           D) Emek

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır; diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler…” (Bakara suresi, 255. ayet)
5. Bu ayetteki altı çizili bölümler Allah’ın isimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

A) Rezzak         B) Hayy       C) Alîm          D) Kayyum

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
6. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Emek       B) Tevekkül       C) Özgürlük        D) Ömür

Ahmet Bey, tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak; tarımın bilinçli yapılması konusunda çevresindeki çiftçilere örnek oldu. O, üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlara göre, tarlalarında hangi sebzeleri yetiştirmenin daha uygun olacağı konusunda uzmanlara danıştı. Aldığı tavsiyelerden hareketle tarlalarına uygun sebzeleri ekti ve gerekli bakımları yaptı. Bol ve kaliteli ürün alabilmek için Allah’a dua etti. Hasat mevsimi geldiğinde hem verim hem de kalite açısından iyi bir sonuç elde etti.
7. Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Rızık         B) Emek      C) Şükür     D) Tevekkül

• “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.” (İsrâ suresi, 35. ayet)
• “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hâli müstesna, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet)
8. Bu ayetler, evrendeki;
I. biyolojik, II. toplumsal, III. fiziksel
yasalardan hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) I ve III         D) II ve III

9. Aşağıda Allah’ın bazı sıfatları ve bu sıfatların anlamı verilmiştir:
• İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi
• Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yetmesi
• İrade: Allah’ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi
Buna göre;
“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir.” (En’âm suresi, 96. ayet)
ayeti Allah’ın;
I. İlim, II. İrade, III. Kudret
sıfatlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I       B) I ve II           C) II ve III          D) I, II ve III

• “… Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl suresi, 93. ayet)
• “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. ayet)
• “Bir şeyi dilediği zaman, onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.” (Yâsin suresi, 82. ayet)
• “… Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.” (Mâide suresi, 1. ayet)
10. Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Küllî irade             B) Tevekkül
C) Sorumluluk          D) Cüzî irade

“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir.” (En’âm suresi, 96. ayet)
11. Bu ayetteki altı çizili cümleyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaza       B) Kader      C) Tevekkül       D) Cüzî irade

Kaza; Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı gelince ilim, irade ve takdirine uygun olarak yaratmasıdır.
12. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “kaza” kapsamında değerlendirilir?

A) Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı.
B) Sağlıklı yaşamak istiyorsan spor yapmalısın.
C) Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir.
D) Erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem verilmelidir.

Mehmet Âkif Ersoy,
I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu.
II. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir.
III. Halkalı Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu.
IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.
13. Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüzî irade kapsamında değerlendirilmez?

A) I       B) II        C) III          D) IV

“Ekolojik Ayak İzi” insanoğlunun doğal kaynakları tüketme seviyesinin boyutlarının farkına varılmasına yönelik geliştirilen bir hesaplama yöntemidir. Bu ölçüt, son 40 yılda doğal kaynak talebinin iki katına çıktığını göstermektedir.
14. Aşağıdaki hadis ve ayetlerin hangisinde sözü edilen durumun azaltılması ile ilgili bir bilgi yer almaz?

A) “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.” (Hadis-i şerif)
B) “Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın.” (Cuma suresi, 10. ayet)
C) “Yiyin, için; fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet)
D) “Göğü o yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7 ve 8. ayetler)

Hayat bir akıştır ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. Hayatımız küçük bir âlemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu âlemde. Sevap da bizim için günah da. Hayat da bizim için ölüm de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir, yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında.
15. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir.
B) İnsan, hayatına yön verebilen bir varlıktır.
C) Ömür, sınırlı bir zaman diliminden ibarettir.
D) Tövbe eden kişi, hiç günah işlememiş gibidir.

I. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
II. Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.
III. Vesia kürsi’y-yühü’s-semâvâti vel ard.
16. Verilen ifadelerden hangileri Ayet’el-Kürsî’de yer alır?

A) Yalnız I           B) II ve III.
C) I ve III.           D) I-II ve III.

“İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”
17. Bu hadisi dikkate alan bir kişide;
I. kazancının helal olmasına özen gösterme,
II. hayatını faydalı şeyler yaparak değerlendirme,
III. eyleminden sorumlu olduğu bilinciyle hareket etme
tutum ve davranışlarından hangilerinin gelişmesi beklenir?

A) Yalnız I          B) I ve II        C) II ve III        D) I, II ve III

Hz. Musa, kendisine inananları Firavun’un zulmünden kurtarmak için Allah’tan aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine “Hayır, korkmayın! Eminim ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” dedi.
18. Hz. Musa’nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Tevekkül         B) Tövbe         C) Takva        D) Şükür

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)
19. Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir?

A) Tevhit inancı                B) Evrensel ahlak yasaları
C) İslam’ın şartları          D) İbadetlerin temel ilkeleri

NOT:10 Soru 6’şar puan, 5 soru 4’er puan, 4 soru 5’er puandır.

TÜM 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam