logo
logo
logo
logo

2013-2014 Yeni SBS TEOG Fen Ve Teknoloji Sınav Konuları ve Tarihleri

LGS
20.09.2013
A+
A-
2013-2014 Yeni SBS TEOG Fen Ve Teknoloji Sınav Konuları ve Tarihleri

2013-2014 TEOG fen ve teknoloji konuları, 2014 TEOG fen ve teknoloji  sınav tarihi, 2014 TEOG fen ve teknoloji kazanımları,2014 fen ve teknoloji Merkezi sınav tarihi ve kazanımlar

MEB’in ilk defa 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulayacağı liselere (ortaöğretime) geçiş sistemi sınavı tarihleri kabaca belli olmuştur. Bakanlıktan yayınlanan yazıya göre :

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.

Yani liselere geçiş için uygulanacak olan merkezi sınavlar:

1. Dönem: Kasım ayının son haftasında

2. Dönem: Nisan ayının son haftasında yapılacaktır.

Sınavların yapılacağı dersler:

Fen ve Teknoloji
Matematik
Türkçe
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Hangi sınavlar merkezi sınav şeklinde uygulanacak ?

Ortaokulların 8 inci sınıflarında2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlannın islerıisinde’Tiirkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalısma takvimine göre konu/kazanımlarm dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanrrus ve “http//ttkb.meb.gov.tr/” adresinde yayımlanmıştır.

Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannı uygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir. Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

1.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının bal’ından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının bal’ından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.”BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV’tın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

SÜRE

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

 

 

 

ÜNİTE

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR

Ay Hafta D.Saati

EYLÜL

3

   

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

1. ÜNİTE:   HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. Mitoz ile ilgili   olarak öğrenciler;

 

 

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile   meydana geldiğini açıklar.

1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini   takip eden evreler olarak tarif eder.

1.3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı   canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.

4

   

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

1. ÜNİTE:   HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve   üreme ile ilişkilendirir.

 

 

2. Kalıtım ile ilgili   olarak öğrenciler;

2.1. Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası   arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 2, 5, 6, 8).

2.2. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı   çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 6, 8).

2.3. Mendel’in çalışmalarının kalıtım acısından önemini   irdeler (FTTC-12,16).

EKİM

1

   

 

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

 

1. ÜNİTE:   HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve   çekinik genleri fark eder (BSB-25).

 

 

2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.

2.6. Tek karakterin   kalıtımı ile ilgili problemler çözer.

2.7. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal   hastalıklara örnekler verir.

2.8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını araştırır ve   tartışır (BSB-25, 27, 32).

2.9. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel   ve teknolojik gelişmelerin etkisine örnekler verir(BSB-25, 27, 32) (FTTC-5,   17, 30, 32).

2

   

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

1. ÜNİTE:   HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 3. Mayoz ile ilgili   olarak öğrenciler;

 

 

3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını   yapar.

3.2. Mayozun canlılar için önemini fark eder.

3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.

4

   

 

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

1. ÜNİTE:   HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 4. DNA ve genetik bilgi   ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

4.1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark   eder.

4.2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA   modeli yapar (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).

4.3. DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak   gösterir (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).

4.4. Nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında   ilişki kurar.

5

 

 

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

 

1. ÜNİTE:   HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki   farkı örneklerle açıklar (BSB-5).

 

 

4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile   ilgili bilgileri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32; FTTC-16, 17, 30, 31,32).

4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için   doğurabileceği sonuçları tahmin eder (FTTC-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).

4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu   sonuçlarını takdir eder (TD-3).

4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile   ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir (FTTC-16, 17).

 

 

 

 

  1. I.         DÖNEM BİRİNCİ SINAV

KASIM

1

   

 

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

1. ÜNİTE:   HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 5. Canlıların çevreye   adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

5.1. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu   örneklerle açıklar.

5.2. Aynı yasam ortamında bulunan farklı organizmaların,   neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.

5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının   biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.

5.4. Evrim ile ilgili   farklı görüşlere örnekler verir.

2

   

 

 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET   VE HAREKET 1. Sıvıların ve   gazların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

1.1. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını   dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder (BSB-22, 23, 24, 26, 27).

1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını   karsılaştırır (BSB-6).

1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü   sonucunu çıkarır (BSB-30).

1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir   kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar   (BSB-31,21).

1.5. Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden   kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır (BSB-30,31).

1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün,   cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.

3

   

 

 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET   VE HAREKET 1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek   yoğunluklarını hesaplar.

 

 

1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün,   cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır.

1.9. Farklı yoğunluğa   sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karsılaştırır ve   sonuçları yorumlar (BSB-20).

1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının   yoğunluğunu karsılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.

1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma   kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16).

 

 

 

 

4

                                   BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV
 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET   VE HAREKET 1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin,   cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder (BSB-1).

 

 

1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer   değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu   keşfeder (BSB-1, 16,22, 23, 24, 32).

1.14.Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti   uyguladığını keşfeder.

1.15 Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin   teknolojideki kullanımına örnekler verir ve bunların günlük hayattaki önemini   belirtir (FTTC-5, 6, 7, 9, 10,17, 28, 29,30, 31,33, 34, 36; TD-3).

ARALIK

1

   

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET   VE HAREKET 2. Basınç ile ilgili   olarak öğrenciler;

 

 

2.1.Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basınç olarak   ifade eder.

2.2.Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi   örneklerle açıklar.

2.3.Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu   faktörleri ifade eder.

2.4.Basınca sebep olan   kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder.

2

   

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET   VE HAREKET 2.5.Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı   büyüklükte ilettiğini keşfeder (BSB-1, 16, 22, 23, 24).

 

 

2.6.Sıvıların ve gazların, basıncı iletme özelliklerinin   teknolojideki kullanım alanlarını araştırır.

2.7.Basıncın, günlük hayattaki önemini açıklar ve   teknolojideki uygulamalarına örnekler verir (BSB-32; TD-3).

3

   

 

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ 1. Periyodik sistem ile   ilgili olarak öğrenciler;

 

 

1.1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın   önemini kavrar.

1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir;   aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karsılaştırır.

1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini   karsılaştırır (BSB-5, 6, 7).

1.4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin,   sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.

1.5. Metallerin,   ametallerin ve yarı metallerin günlük yasamdaki kullanım alanlarına örnekler   verir (FTTC-29, 32).

4

   

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ 2. Kimyasal bağlarla   ilgili olarak öğrenciler;

 

 

2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron   almaya yatkın olduğunu fark eder.

2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup   numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar.

2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik   bağ oluşacağını tahmin eder.

2.4. Ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu   belirtir.

2.5. Verilen basit yapılarda hangi tur bağların (iyonik   bağ veya kovalent bağ)bulunduğunu tahmin eder (BSB-8, 9).

OCAK

1

   

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ 3. Kimyasal   tepkimelerle ilgili olarak öğrenciler;

 

 

3.1. Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin   formüllerini yazar.

3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin   (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.

3.3. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini deneyle   gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2    

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 3.4. Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve   yeni bağların oluşması temelinde açıklar.

 

 

3.5. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve   yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.

 

   
  1. I.         DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

   

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi   ile denkleştirir (BSB-10).

 

 

3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma   tepkimelerinin denklemlerini yazar (BSB-30, 31).

4

   

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

 

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 4. Asit-baz tepkimeleri   ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları   ile ilgili özellikleriyle tanır.

4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında   ilişki kurar (BSB-5).

ŞUBAT

2

   

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 4.3. pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar   bazik olduğunun bir olcusu olduğunu anlar ve asitlik bazlık ile pH skalası   arasında ilişki kurar (BSB-28, 30,31; TD-1).

 

 

4.4. Sanayide kullanılan baslıca asitleri ve bazları;   piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır (BSB-30, 31).

4.5. Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en   yaygın asit ve bazları isimleriyle tanır (BSB-2, 31; TD-5).

4.6. Günlük yaşamında sık karsılaştığı bazı ürünlerin   pH’larını yaklaşık olarak bilir.

3

   

 

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir,   bu etkileşimi “notrallesme tepkimesi” olarak adlandırır, notrallesme sonucu   neler oluştuğunu belirtir (BSB-15, 16, 17, 18).

 

 

4.8. Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli   olması gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike işaretlerinin   anlamlarını belirtir (FTTC-37).

4.9. Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eşya ve malzemeler   üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar   (BSB-9; FTTC-18; TD-5).

4.10. Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2

ve NO2 gazlarının asit yağmurları oluşturduğunu ve   bunların çevreye zarar verdiğini fark eder (FTTC-18).

4.11. Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara   karsı duyarlılık edinir.

4

   

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 5. Su kimyası ve su   arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

5.1. Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin   neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar (BSB- 8, 9, 30, 31; FTTC-28,   30).

5.2. Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır.

5.3. Suların arıtımında klorun mikrop olduruculuk   etkisinden yararlanıldığını araştırarak fark eder. (BSB-8, 9, 31; FTTC- 25;   TD1,5).

MART

1

   

 

 

 

 


logo

 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

4. ÜNİTE:SES  1. Ses dalgaları ile   ilgili olarak öğrenciler;

 

 

1.1. Titresen bir cisim için frekans ve genliği tanımlar.

1.2. Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği   olduğunu ifade eder.

2. Sesin özellikleri   ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Çevresindeki sesleri, ince-kalın ve şiddetli-zayıf   sıfatlarını kullanarak betimler ve sınıflandırır (BSB-1, 3, 4, 5, 6).

2.2. Ses şiddetini, sesleri şiddetli veya zayıf işitmemize   neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.3. Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın işitmemize   neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.4. Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile   frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder (BSB-11, 12, 13,14, 15, 16, 19, 20, 27,   28, 31).

2.5. Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses   dalgalarının frekans ve genliklerinin farklı olmasıyla açıklar

(BSB-1, 4, 6, 8, 31).

2.6. Ses düzeyinin ses şiddetinin bir olcusu olduğunu fark   eder (BSB-25).

2.7. Çevresindeki ses kaynaklarının ürettiği sesler ile   ses düzeyleri arasında ilişki kurar (BSB-1, 4, 6, 31; TD-5).

2

   

 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

 

4. ÜNİTE:SES  3. Bir müzik aletinden   çıkan sesin değişimi ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

3.1. Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve şiddetini   nasıl değiştirebileceğini keşfeder (BSB-1, 11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27,   31).

3.2. Farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturabileceği   bir müzik aleti tasarlar ve yapar (BSB-18; FTTC-6, 8; TD-2).

4. Bir enerji turu olan   ses ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Sesin bir enerji turu olduğunu ifade eder.

4.2. Ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini   ifade eder (TD-3).

3

   

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

4. ÜNİTE:SES  5. Sesin yayılma hızı   ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu   ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini   ifade eder (BSB-25).

5.2. Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karsılaştırır   (BSB-5, 6).

5.3. Işığın ve sesin havadaki yayılma hızlarını   karsılaştırır (BSB-5, 6).

 

 

 

  1. II.      DÖNEM BİRİNCİ SINAV
 

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI 1. Isı ve sıcaklık ile   ilgili olarak öğrenciler;

 

 

1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük   olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.

1.2. Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir   sıcaklığa kadar ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı   gerektiğini keşfeder.

1.3. Tek tek moleküllerin hareket enerjilerinin farklı   olabileceğini ve çarpışmalarla değişeceğini fark eder.

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin   göstergesi seklinde yorumlar (BSB-8).

1.5. Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar   (BSB-8, 9; TD-1).

1.6. Sıvı termometrelerin nasıl yapıldığını keşfeder   (BSB-22, 24; FTTC-4, 16; TD-3).

 

4

   

 

 

 

 

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI 2. Maddelerin   aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi arasında ilişki kurmak bakımından

 

 

öğrenciler;

2.1. Mekanik ve Elektrik enerjinin ısıya dönüştüğünü   gösteren deneyler tasarlar (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2.2. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına   geldiğini belirtir.

2.3. Suyun ve diğer maddelerin “öz ısı”larını tanımlar,   sembolle gösterir.

2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz   ısının ayırt edici bir özellik olduğunu) belirtir.

2.5. Suyun öz ısısını joule/gºC ve kalori/gºC cinsinden   belirtir.

3. Maddenin ısı   alış-verisi ile hal değişimlerini ilişkilendirmek bakımından öğrenciler;

3.1. Gaz, sıvı ve katı maddelerde moleküllerin/atomların   yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket özellikleri arasındaki ilişkiyi   model veya resim üzerinde açıklar (BSB- 30, 31; FTTC- 4).

3.2. Bağların, katılarda sıvılardakinden daha sağlam   olduğu çıkarımını yapar (BSB-5).

3.3. Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek   kadar zayıf olduğunu belirtir.

3.4. Erimenin ve buharlaşmanın ısı gerektirmesini,   donmanın ve yoğuşmanın ısı açığa çıkarmasını bağların kopması ve oluşması   temelinde açıklar (BSB-5, 6, 9, 31).

NİSAN

1

   

 

 

 

 

 

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI 4. Erime/donma ısısı   ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

4.1. Erimenin neden ısı gerektirdiğini açıklar; donma   ısısı ile ilişkilendirir(BSB-7, 30, 31).

4.2. Farklı maddelerin erime ısılarını karsılaştırır   (BSB-6).

4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen   suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

4.4. Kapalı mekânların aşırı soğumasını önlemek için   ortama su konulmasının yararını açıklar (BSB-31; FTTC-29; TD-4).

4.5. Saf olmayan suyun donma noktasının, saf sudan daha   düşük olduğunu fark eder.

4.6. Buzlanmayı önlemek için başvurulan “tuzlama”   işleminin hangi ilkeye dayandığını açıklar.

4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi   açıklar.

5. Buharlaşma ısısı ile   ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini açıklar;   buharlaşma ısısını maddenin turu ile ilişkilendirir.

5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen   buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

5.3. Buharlaşmanın soğutma amacı ile kullanılışına günlük   hayattan örnekler verir (BSB-30, 31; FTTC-16, 31).

2

   

 

 

MADDE VE   DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI 6. Isınma/soğuma   eğrileri ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

6.1. Katı, sıvı ve buhar halleri kolay elde edilebilir (su   gibi) maddeleri ısıtıp soğutarak, sıcaklık-zaman verilerini grafiğe geçirir   (BSB-11, 12, 13, 14, 29).

6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık zaman   grafiklerini yorumlar; hal değişimleri ile ilişkilendirir (BSB-11, 12, 13,   14, 29, 31).

3

   

 

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ   İLİŞKİLERİ  1. Besin zincirindeki   canlılarla ilgili olarak öğrenciler;

 

 

1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin   bulunduğu çıkarımını yapar (BSB – 8).

1.2. üreticilerin fotosentez yaparak basit seker ve   oksijen ürettiğini belirtir.

1.3. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar.

1.4. Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney yaparak   gözlemler (BSB –1, 3,17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.5. Fotosentezi denklemle ifade eder.

1.6. Fotosentezin canlılar için önemini tartışır.

1.7. Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini   kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder.

1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye   ihtiyaç duyduklarını açıklar.

1.9. Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacını   üreticilerden karşıladığını açıklar.

4

   

 

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ   İLİŞKİLERİ  1.10. Solunumun canlılar için önemini tartışır.

 

 

1.11. Oksijenli solunum sonucunda oluşan ürünleri deney   yaparak gösterir (BSB – 1, 3, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.12. Gözlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini   tahmin eder (BSB – 1, 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

5

   

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                   

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ   İLİŞKİLERİ  1.13.Bazı canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için   gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan sağladığını açıklar.

 

 

1.14. Günlük yasamdan oksijensiz solunum ile ilgili   örnekler verir.

1.15. Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini   karşılaştırarak ilişki kurar (BSB, 6).

1.16. Beslenme ve enerji akısı acısından üreticiler ve   tüketiciler arasındaki ilişkiyi açıklar.

1.17. Besin zincirindeki enerji akısına paralel olarak   madde döngülerini açıklar.

MAYIS

1

   

 

 

 

 

CANLILAR VE   HAYAT                                     

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ   İLİŞKİLERİ  2. Geri dönüşüm,   yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili olarak öğrenciler;

 

 

2.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına   örnekler verir.

2.2. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının   kullanımına ilişkin araştırma yapar ve sunar (BSB – 1, 6, 25, 27, 32; FTTC –   24, 26).

2.3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın önemini   vurgular (FTTC – 24).

2.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek   olabilecek bir tasarım yapar (FTTC – 1, 8, 9).

2.5. Geri dönüşümün ne olduğunu ve gerekliliğini   örneklerle açıklar (FTTC – 18, 19).

2.6. Yasadığı cevrede geri dönüşüm uygulamalarını hayata   geçirir(FTTC – 20, 27,33; TD – 1).

2

   

 

 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

7.ÜNİTE:YAŞAMIMIZ

 

 

DAKİ ELEKTRİK 

1. Elektrik akımının   manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile   ilgili olarak öğrenciler;

 

 

1.1. Üzerinden akım gecen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi   davrandığını fark eder.

1.2. Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş   yönünden faydalanarak bulur.

1.3. Üzerinden akım gecen bobinin merkezinde oluşan   manyetik etkinin, bobinden gecen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini   deneyerek keşfeder  (BSB-8, 9, 30, 31).

1.4. Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta   kullanıldığı yerleri araştırır ve sunar (FTTC-5, BSB-32).

1.5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü   fark eder.

1.6. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı   oluşturduğunu deneyerek keşfeder (BSB-30,31).

1.7. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü   fark eder.

1.8. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl   üretildiği hakkında araştırma yapar ve sunar (BSB-32).

3

   

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

7.ÜNİTE:YAŞAMIMIZ

 

 

DAKİ ELEKTRİK 

2. Elektrik enerjisinin   ısıya (ısı enerjisine) ve

 

 

ışığa (ışık enerjisine)   dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Elektrik akımı gecen iletkenlerin ısındığını   deneyerek fark eder (BSB-30,31).

2.2. Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine   dönüşeceği sonucuna varır (BSB-30,31).

2.3. Üzerinden akım gecen bir iletkende açığa çıkan   ısının; iletkenin direnci, üzerinden gecen akım ve akımın geçiş suresiyle   ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).

2.4. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel   alan teknolojik uygulamaları araştırır ve sunar (BSB-32).

2.5. Güvenlik acısından sigortanın önemini ve çalışma   prensibini açıklar (FTTC-5).

2.6. Teknolojideki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta   modeli tasarlar (FTTC-6).

2.7. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü fark   eder.

2.8. Üzerinden akım gecen bazı iletkenlerin görülebilir   bir ışık yaydığı çıkarımını yapar.

2.9. Bir ampulün patladığında neden tekrar yanmadığını   yorumlar.

4

   

 

 

 

 

 

FİZİKSEL   OLAYLAR

7.ÜNİTE:YAŞAMIMIZ

 

 

DAKİ ELEKTRİK 

3. Elektrik enerjisinin   kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili olarak;

 

 

3.1. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda   kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini fark eder.

3.2. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda   tükettiği elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade eder.

3.3. Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak   adlandırıldığını ifade eder.

3.4. Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan   elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştırıldığı sureye göre   değiştiğini fark eder.

3.5. Kullanılan elektrik enerjisi miktarının “watt x   saniye ve kilowatt x saat” olarak adlandırıldığını ifade eder.

3.6. Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı   için alınması gereken önlemleri ifade eder (TD-5).

 

 

  1. II.      DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

HAZİRAN

 

 

 

 

1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA VE   EVREN

8. ÜNİTE:DOĞAL SÜREÇLER  1. Dünya’mızın oluşum   sureci hakkında öğrenciler;

 

 

1.1. Tarih boyunca Dünya’mızın oluşumu hakkında çeşitli   görüşlerin ortaya atıldığını fark eder (FTTC-2, 3).

1.2. Dünya’mızın oluşumuyla ilgili olarak en çok kabul   gören görüşün, “Büyük Patlama”olduğunu belirtir.

2. Bir doğal süreç olan   levha hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Yer kabuğunun, sıcak ve akışkan olan magma üzerinde   hareket eden levhalardan oluştuğunu gösteren bir model tasarlar ve yapar   (BSB-25, 27, 28, 30, 32; FTTC-8, 9).

2.2. Okyanusların ve dağların oluşumunu levha   hareketleriyle açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

2.3. Artçı deprem, oncu deprem, şiddet, büyüklük, fay   kırılması, fay hattı ve deprem bölgesi kavramlarını tanımlar.

2.4. Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına   “sismoloji”, bu alanda çalışan bilim insanlarına ise “sismolog” adı   verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

2.5. Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında   ilişki kurar (BSB-11-15).

2.6. Depremlere, fayların yanında, volkanik faaliyetlerin   ve arazi çöküntülerinin de sebep olabileceğini açıklar (BSB-8, 11-15).

2.7. Volkanların oluşumunu ve bunun sonucunda oluşan   yeryüzü şekillerini levha hareketleriyle açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

2.8. Volkanların ve depremlerin insan hayatındaki etkileri   ve sebep olabileceği olumsuz sonuçları ifade eder (BSB-8, 9; FTTC-25).

2.9. Deprem tehlikesine karsı alınabilecek önlemleri ve   deprem anında yapılması gerekenleri açıklar (FTTC- 25).

 

 

 

2

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA VE   EVREN

8. ÜNİTE:DOĞAL SÜREÇLER  3. Hava olayları ile   ilgili olarak öğrenciler;

 

 

3.1. Havanın dört temel bilesen yanında, su buharı da içeren   bir karışım olması gerektiği çıkarımını yapar (BSB- 8).

3.2. Yakın çevresindeki hava olaylarını gözlemler,   sonuçları kaydederek hava olaylarının değişkenliğini fark eder (BSB-1, 2,   22-25, 27, 28; FTTC-1).

3.3. Rüzgârın oluşumunu deneyle keşfeder (BSB-16-18).

3.4. Rüzgâr ile yel, tayfun, fırtına arasında ilişki kurar   (BSB-5, 11-13, 15; FTTC-1).

3.5. Hortum ve kasırganın oluşum şartlarını ifade eder   (BSB-5, 11-15).

3.6. Havanın sıcaklığı arttıkça daha fazla nem   kaldırabileceğini ifade eder.

3.7. Yağmur, kar, dolu, sis, çiğ ve kırağı ile havanın   sıcaklığı ve nemi arasında ilişki kurar (BSB- 8, 9; FTTC-2).

3.8. Hava olaylarının sebebini günlük sıcaklık   farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek basınç alanlarıyla açıklar   (BSB-11-15).

3.9. Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin sebebini, Dünya’nın   dönme ekseninin eğikliği ile açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

3.10. yeryüzü sekilerlinin oluşumu ve değişiminde hava   olaylarının etkisini örneklerle açıklar (BSB-1, 2; FTTC-25).

3.11. İklimin, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar   boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumu olduğunu ifade eder ve   iklimlerin zamanla değişebileceğini kavrar.

3.12. İklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışan   bilim insanlarına “iklim bilimci” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34;   TD-2, 3).

3.13. Meteorolojinin, atmosfer içinde oluşan sıcaklık   değişmelerini ve buna bağlı olarak oluşan hava olaylarını inceleyerek hava   tahminleri yapan bilim dalı olduğunu ifade eder (TD-2, 3).

3.14. Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve   önemini fark eder (FTTC-7, 16, 17, 28, 31, 32).

3.15. Meteoroloji uzmanlarına “meteorolog” adı verildiğini   belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN