YÖK denklik belgesi nasıl alınır Tüm detaylarıyla

denkliğe kimler başvurabilir,denklik için gerekli evraklar,denklik başvurusu nasıl yapılır,denklik aşamaları,denklik işlem süreleri,

Denklik Nedir?

 Yurtdışındaki üniversitelerin belirli bir kalitede eğitim verdiğini Türkiye’de YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) denetler. Denklik komisyonu belirli kriterlere göre yurt dışından alınan bir diplomanın Türk eğitim standartlarına uygun olup olmadığına karar verir. Dünya genelinde binlerce üniversitenin birinden alınan diplomanın YÖK tarafından onaylı olduğunu T.C.’nin yüksek öğretimden sorumlu tek resmi birimince belirlenmesi ve en sağlıklı bilginin yine resmi kurumlardan öğrenilmesi gerekir.

1) Kimler Başvurabilir?

 • Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular,

DİKKAT: Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

2) Başvuru Yeri ve Ücretleri

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulumuzun tanıma/denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

 • Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları” ve “Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi” talepleri için 150TL,
 • Yükseköğretim Kurumları Tanımatalepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,
 • İşlemler Devam Ediyorbelgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,
 • Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,
 • KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,
 • Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.

YÖK Denklik Hesabı

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5051​

IBAN: TR130001001745053864195051

DİKKAT: Yabancı Uyruklu olup YU Kimlik numarası olan adaylar Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcilik Şubesi hesabı adına herhangi bir bankadan işlem yapabilirler.

DİKKAT: YU numarası olmayan Yabancı uyruklu adayların ise Ankara Kamu Girişimcilik Şubesine (Söğütözü Mah. 2176 Cd. No:7 G 06530 Çankaya Ankara) bizzat veya vekili aracılığı ile ücret yatırmaları gerekmektedir.

3) Tanıma/Denklik İşlem Aşamaları

 • Başvuru dosyasının denklik başvuru ofisince şekil şartlarına uygun olarak teslim alınması.
 • Başvuru dosyasının sisteme kaydı.
 • Dosyanın ön incelemesinin yapılarak eksiklerinin tespiti ve tamamlatılması.
 • Dosya ile ilgili yazışmaların yapılması ve süreçlerin yürütülmesi (teyit, uluslararası yazışma, üniversite görüşü ve ilgili alt komisyon tarafından incelemesi vb.).
 • Gerekli görüldüğü takdirde ek evrak talebi.
 • Dosyanın denklik komisyonunca değerlendirilmesi.
 • Dosya hakkında Yürütme Kurul Kararının alınması.
 • Denklik Belgesi, Tanıma Belgesi ve Mezuniyet Belgesi’nin hazırlanması ve imzaya sunulması.
 • Dosya hakkında alınan Yürütme Kurul Kararının ilgiliye tebliği.

4) İşlem Süreleri

Tanıma/Denklik işlemleri süresi, ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmektedir.

5) Evrak Teslimi

Tanıma/Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra elden teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

DİKKAT: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

DİKKAT: İşlemi devam eden başvuru dosyalarındaki diploma ve transkript asılları dosya sahibine veya yasal vekiline ıslak imzalı dilekçe karşılığında ve sadece geçici süre ile verilebilmektedir.

6) Özel Durumlar

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Denklik Biriminden “Denklik Başvurusu” ya da ” İşlemler Devam Ediyor” yazısı alma talebinde bulunabilirler.

Denklik Başvurusu” yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

İşlemler Devam Ediyor” yazısı denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, TC kimlik numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Denklik Birimi Uzmanı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir. (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

DİKKAT: Askerlik tecil işlemleri için istenilen “Denklik Başvurusu” ya da “İşlemler Devam Ediyor” yazısı elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Askerlik şubelerinin talebi doğrultusunda belgelere TC kimlik numarası yazılması zorunludur.

7) Uyarılar

 • 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan’daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının “Apostil Şerhini” taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan’da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.
 • Irak’taki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma tanıma/denklik başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru sırasında Diploma ve Transkriptlerinin renkli fotokopileriniibraz edecektir.
 • Pakistan’dan mezun olan ilgililerin diploma teyit işlemlerinin yapılabilmesi için, mezun oldukları üniversiteye teyit ücretini yatırdıklarına dair dekont örneğini İslamabad Büyükelçiliği’ne ve Kurulumuza postayla iletmesi gerekmektedir.
 • Rusya Novgorod Bölgesi Okulları’ndan mezun ilgililerin diploma teyit yazışmalarının yapılabilmesi için, kişisel verilerinin kullanılabileceğine yönelik dilekçe ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İran’dan mezun olan ilgililerin “Rıza Beyanı”ibraz etmeleri gerekmekte iken 2018 Ocak ayından itibaren tüm başvuru sahiplerinin “Rıza Beyanı” ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Çin Halk Cumhuriyeti’nden mezun olan ilgililerin, Çin Halk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı akademik derecelerin doğrulanmasından sorumlu merkeze (cdgdc.edu.cn)online başvuru yaparak, İngilizce olarak hazırlanacak belgelerin Kurulumuza gönderilmesini sağlaması gerekmektedir. Akademik belgelerin doğrulanması işlemi harca bağlı olduğundan, belge başına ödenmesi gereken harç miktarı online olarak sistem tarafından belirlenmekte ve bu miktarın web sitesinde yer alan banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 • Eczacılık alanından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye’de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri yararlarına olacaktır.
 • Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan “Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı” alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere cevabi “Yükseköğretim Kurumları Tanıma” yazıları Kurulumuza gönderecekleri açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden yalnızca posta yolu ile gönderilecektir.
 • Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.
 • Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmayacak ve başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu geçersiz sayılır.
 • Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.
 • Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna ibraz edilen belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden iade edilecek olup onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri incelemeye esas belge olarak arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.
 • Kurulumuzca yalnızca Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır. Doktora diplomalarının denkliği ile ilgili yetkili kurum Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliğidir. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.

​——–

YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON 

Akreditasyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır.

Akreditasyon sisteminin amaçları:

1) Yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ile

2) Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

Türkiye’de yasalar nedeniyle gerek “Tanıma” gerekse “Diploma Denklik Süreçleri”nde akreditasyon işlemleri Kurulumuz tarafından yerine getirilmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİMDE TANIMA

Tanıma kavramı, 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” 3. maddesi k bendinde; “Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını tanıma veya tanınmama haklı saklı olmakla ve ayrıntıları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumları, Programları ve Derecelerinin Tanınmasına İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenmekle birlikte temel olarak aşağıdaki hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitim programının;

1) Öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması,

2) Akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve

3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da tanınması gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DENKLİK

Denklik;

Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından alınacak diplomaların denklik işlemi ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/p maddesi ve Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmesine dayanarak hazırlanan 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ” Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ” hükümleri, 5463 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan 11/4/1997 tarihli “Lizbon Sözleşmesi” ve ” Yükseköğretim Yürütme ve Genel Kurul Kararları” hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Denklik İşlemleri

“Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşunun Kurulumuzca tanınması halinde denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı incelenerek yapılırken, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı” incelenmek suretiyle yapılmaktadır.


DİPLOMA DENKLİK SÜREÇLERİ

1) BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. a) Ön Başvuru:Başvuru sahibi, e-Devlet veya YÖK-Denklik web sayfası üzerinden denklik ön başvurusunda bulunur.
 2. b) Başvuru ve Evrak Kontrolü: Yapılan ön başvurunun ardından başvuru sahibinin kendisi veya resmî vekâletnameye sahip vekili tarafından hazırlanan başvuru evrakı, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına getirilerek, evrak sistem üzerinden birebir kontrol edilerek başvuru tamamlanır.
 3. c) DBYS Kaydı:Başvuru sahibinin, denklik başvurusuna ilişkin her işlemi görebilmesi için dosya, Denklik Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydedilir.

2) ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ

 1. a) Diploma Teyit İşlemleri:Öğrenimin doğruluğunu teyit etmek için ilgili kurumlarla diploma teyit yazışması yapılır ve teyit bilgisinin gelmesi beklenir.
 2. b) Yurt Dışı Kalış Süresinin Hesaplanması:Öğrenim süresince yurt dışındaki kalış süresi, Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen veriler esas alınarak hesaplanır.

3) İNCELEME İŞLEMLERİ

Başvuru dosyası, içerik açısından incelenir (öğrenime dair kredi/saat sayısı, eş değer alan/bölüm vs.).

 1. a) Bilim Alanı Danışma Komisyonu İncelemesi:Dosya, Bilim Alanı Danışma Komisyonuna sevk edilerek akademik görüş talep edilebilir.
 2. b) Üniversite Görüşü:Ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumundan akademik görüş talep edilebilir.
 • Ek Evrak Talebi: İnceleme aşamasında eksikliği tespit edilen evrakla ilgili olarak başvuru sahibine bildirimde bulunulup söz konusu eksik evrakın tamamlanması beklenebilir.

4) KURUL ÖNCESİ İŞLEMLER

 1. a) Komisyon Raporunun Hazırlanması:İnceleme sonucunda, başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin Daire Başkanlığınca oluşturulan rapor Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunulur.
 2. b) Tanıma ve Denklik Komisyonu:Hazırlanan rapor ve başvuru dosyası YÖK’de Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yükseköğretim Yürütme Kuruluna nihaî görüş bildirilir.

5) KURUL İŞLEMLERİ

 1. a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu:Başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin nihaî karar verilir.

1) Kabul,

2) Ret,

3) Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS).


YÜKSEKÖĞRETİMDE SORULARLA TANIMA VE DENKLİK İŞLEMLERİ​​

 

​1. Tanıma nedir?

Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir.

 1. Okul Tanıma Belgesinedir?​

Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiğini gösteren resmi yazıdır.

 1. Okul Tanıma Belgesinasıl alınır?

KKTC, ABD ve Hollanda dışındaki ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları için talep edilen Okul Tanıma Belgesi, e-Devlet kapısı üzerinden ve herhangi bir hizmet bedeli ödenmeksizin alınabilmektedir. KKTC, ABD ve Hollanda’daki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair Okul Tanıma Belgesi almak için http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi internet adresinde yer alan dilekçenin doldurularak hizmet bedelinin yatırılıp elden ya da posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunulmalıdır.

 1. E-Devlet üzerinden Okul Tanıma Sorgulama sayfasına girildiğinde mezun olunan üniversite listede yer almıyorsa ne yapılması gerekir?

http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi internet adresinde yer alan dilekçe doldurulup hizmet bedeli yatırılarak, elden ya da posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunulmalıdır.

 1. Okul Tanıma Belgesihangi durumlarda kullanılabilir?
 2. a) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından akademik derece vermeye yetkili olarak kabul edilip edilmediğinin tespiti için,
 3. b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yaparken kullanmak için,
 4. c) Yurt dışından mezun olan ilgilinin talebine bağlı olarak başta sağlık ödemeleri olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler, üniversiteler gibi kurum ve kuruşlara bilgi vermek için,
 5. d) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan doktora eğitimine yönelik doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru yapmak için,
 6. e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyrukluların diplomasını Türkiye dışında da kullanabilmesi için.
 7. Mezuniyet Tanıma Belgesinedir?

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak Diploma Denklik Belgesi niteliği taşımayan belgedir.

 1. Mezuniyet Tanıma Belgesibaşvurusu için ne yapılması gerekir?

http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa adresinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olan belgeler temin edildikten sonrahttp://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/online-basvuru internet adresinden Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.

 1. Denklik Nedir?

Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

 1. Denkliği kim verir?

Yükseköğretim Kurulu adına Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

 1. Diploma Denklik Belgesinedir?

Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

 1. Mezuniyet Denklik Belgesinedir?

Denkliği talep edilen mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

 1. Diploma Denklik Belgesiile Mezuniyet Denklik Belgesi arasında fark var mıdır?

Her iki belge aynı işlevi görmektedir ve geçerlilik durumlarında herhangi bir fark yoktur.

 1. Diploma Denklik Belgesiveya Mezuniyet Denklik Belgesi başvurusu için ilk olarak ne yapılması gerekir?

http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa adresinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olduğu belirtilen belgeler temin edildikten sonra http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/online-basvuru adresinden Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.

 1. Denklik süreci hangi safhalardan oluşur?

Denklik işlem safhaları aşağıda sunulmuştur:

 1. Denklik başvurusu için gerekli olan belgelerde “Aslı talep edilir” ifadesi ile ne kastedilmektedir?

Talep edilen bütün belgeler mezun olunan okul tarafından ıslak imzalı ve mühürlü olarak düzenlenmelidir. Çıktı olarak veya ıslak imza ve mühür olmadan alınan belgeler kabul edilmemektedir.

 1. Başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken pasaport kaybedilmişse Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan giriş-çıkış belgesi yeterli olmakta mıdır?

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan giriş-çıkış belgeleri yeterli olmamaktadır. Pasaportunu kaybeden ilgililerin resmî makamlardan söz konusu pasaportu kaybettiğine dair alacakları resmî yazıyı Kurulumuza sunmaları gerekmektedir .

 1. Lise denklik belgesi nereden alınır?

Lise denklik belgesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden alınabilmektedir.

 1. Denklik başvurusu ücretli midir?

Evet. 150 TL hizmet bedeli alınmaktadır.

 1. Tanıma ve denklik işlemleri için ücret yatırırken açıklama kısmına ne yazılmalıdır?

Başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına “Adı, Soyadı, Denklik Başvurusu” yazılır. Bilgi veya belge talep ediyorsanız “Adı, Soyadı, Dilekçe Bedeli” yazılır.

 1. Yatırılan ücretler geri alınabilir mi?

Hayır.

 1. Denklik başvurusu reddedildiğinde yatırılan ücret geri alınabilir mi?

Hayır.

 1. Denklik başvurusu iade edildiğinde yatırılan ücret geri alınabilir mi?

Hayır.

 1. Denklik başvurusu için randevu saatinde Yükseköğretim Kurulunda bulunmak zorunlu mudur?

Saat 09.00 için randevu alan başvuru sahiplerinin öğleden önce, saat 14.00 için randevu alan başvuru sahiplerinin ise öğleden sonra Kurulumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. Dilekçe vermek için randevu almaya gerek var mıdır?

Hayır.

 1. Okul Tanıma Belgesialmak için randevu alınmasına gerek var mı?

Hayır.

 1. Başvurunun hangi aşamada olduğu nasıl takip edilebilir?

Başvurusunu online olarak yapmış tüm adaylar, başvuru sırasında kullanmış oldukları kimlik numarası/yabancı uyruk numarası ile e-Devlet üzerinden dosyalarının işleyiş süreçlerini takip edebilirler.

 1. Mezuniyet Denklik Belgesiile Mezuniyet Tanıma Belgesi arasında fark var mıdır?

Evet. Mezuniyet Denklik Belgesi, denkliği talep edilen mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belge iken Mezuniyet Tanıma Belgesi, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren belgedir.

 1. Başvuruya dair alınan kararlar nasıl öğrenilir?

Alınan kararlar beyan edilen adrese yazılı olarak tebliğ edilir.

 1. Tebligat ulaşmadığında ne yapılması gerekir?

Yazışma veya tebligat adresinin güncellenmesi veya tebligatın yeniden gönderilmesi dilekçe ile talep edilebilir.

 1. İletişim bilgileri nasıl güncellenebilir?

Kurulumuza posta yolu veya elden teslim edilen dilekçe ile daha önce beyan edilen iletişim bilgilerinin güncellenmesi talebinde bulunulabilir.

 1. Bilim Alanı Danışma Komisyonu nedir?

Bilim Alanı Danışma Komisyonu, muhtelif üniversitelerden farklı akademik alanlarda uzman bağımsız akademisyenlerden oluşan ve dosya üzerinde münferiden akademik inceleme yapan komisyondur.

 1. Seviye Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulamaları nelerdir?

SYBS; Ders Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, Yapılandırılmış Klinik Sınav, İlmî Hüviyet Sınavı, Klinik Pratik Yapma, Staj Tamamlama, Proje Yapma gibi işlemlerden oluşmaktadır.

 1. Başvuru hakkında Seviye Tespit Sınavı (STS) kararı alınması ne anlama gelmektedir?

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar yönünden eksiklik tespit edildiğinde veya tereddüt oluştuğunda Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi kapsamında yapılan sınavdır.

 1. Başvuru hakkında YDS kararı alınması durumunda bu sınavın muadili olan sınavlara nereden ulaşılabilir?

ÖSYM’nin güncel Yabancı Dil Sınavı (YDS) Eşdeğerlilikleri tablosundan ulaşılabilmektedir.

 1. Sınav kararı çıkmadan STS’ye girilebilir mi?

Evet. Ancak STS’ye muadil olan İlmî Hüviyet Tespiti Sınavlarına girebilmek için sınav kararı alınmış olması gerekmektedir.

 1. Yapılandırılmış Klinik Sınav nedir?

Tıp programlarının denklik işlemleri sürecinde alınan seviye tespit sınavı kararı kapsamında, klinik bilgi, beceri ve yetkinliklerin tespiti amacıyla üniversitelerce yapılan, esas olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar üzerinden pratik uygulamaları içeren ve yazılı seviye tespit sınavının muadili olan sınavdır.

 1. İlmî Hüviyet Tespiti nedir?

Denklik işlemleri sürecinde alınan seviye tespit sınavı kararı kapsamında, yükseköğretim kurumlarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılan sözlü, gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içeren, yazılı seviye tespit sınavına muadil olan sınavdır.

 1. İlmî Hüviyet Tespiti Sınavları ne zaman yapılır?

Sınav takvimi, Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının resmî internet sitesinde yer almaktadır.

 1. İlmî Hüviyet Tespiti Sınavları hakkında ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşılır?

Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının resmî internet sitesinde yayımlanan İlmî Hüviyet Tespiti Kılavuzlarında detaylı bilgi yer almaktadır.

 1. Seviye Tespit Sınavlarını(STS) hangi kurumlar yapmaktadır?

Yazılı Seviye Tespit Sınavları Tıp Doktorluğu alanında yılda iki kez, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanlarında ise yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılır. Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı ve yüksek sayıda başvuru olan ve Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından gerekli görülen diğer akademik alanlarda Kurulun belirlediği üniversiteler tarafından yılda en az bir kez yazılı Seviye Tespit Sınavı yapılır.

 1. Geçmiş yıllara ait STS sorularına nereden ulaşılabilir?

Bu sorulara Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM internet sitesinin yanı sıra “Örnek Sorular” başlığı altında YÖK internet sitesinden erişilebilir.

 1. Diploma Denklik Belgesiüzerine hangi kimlik bilgileri yer alır?

Diploma Denklik Belgelerine adayların isimleri, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarında yer aldığı şekilde yazılır. T.C. uyruklu kişilerin Diploma Denklik Belgesi’nin arka tarafında güncel kimlik bilgileri yer alır.

 1. Kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda Diploma Denklik Belgesiüzerine hangi kimlik bilgileri yer alır?

Diploma Denklik Belgelerine adayların isimleri, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarında yer aldığı şekilde yazıldığı için sonradan yapılan kimlik bilgileri değişiklikleri belgeye işlenmez. Ancak T.C. uyrukluların Diploma Denklik Belgesi’nin arka tarafında güncel kimlik bilgileri yer alır.

 1. Öğrenim görülen ülkede eğitim süresince fiilen bulunulması gerekmekte midir?

Ülkemizdeki örgün eğitimin şartlarına eş değer bir süre boyunca eğitim dönemleri içerisinde öğrenim görülen ülkede fiilen bulunulması gerekmektedir.

 1. Mezuniyet Denklik Belgesininiadesi halinde yeni Diploma Denklik Belgesinin düzenlenmesi için neden ücret talep ediliyor?

Başvuru ile ilgili yeniden inceleme yapılarak belge düzenleneceğinden bu hizmet ücreti talep edilmektedir.

 1. Eksik evrak için ek süre talep edilebilir mi?

Eksik evrakın neden süresinde ibraz edilemediğine dair bir dilekçe ile Kurulumuza başvurulması hâlinde talepler dikkate alınmaktadır.

 1. YÖK tarafından öğrenim görülen üniversite hakkında tanınmamakararı alındığında bu ne anlama gelmektedir?

Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili yurt dışı yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olmadığına karar verildiği anlamına gelmektedir.

 1. Çift uyruklular için denklik başvurusunda istenen öğrenim görülen ülkeye ait oturma izninin alternatifi var mıdır?

Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim görülen ülkede ikamet ettiğini gösterir belgeyi sunmaları gerekmektedir. İkamet adresi, kira sözleşmeleri, fatura bilgileri vb.

 1. ‘Yeniden İnceleme’ talebinde nasıl bulunulabilir?

Başvurunun yeniden incelenmesi için haklı gerekçeleri bildiren bir dilekçe ile başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “OKUL TANIMA” biriminde görünmesi ne anlama gelmektedir?

Mezun olunan okulun ve bu okulun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olup olmadığına dair Kurulumuz tarafından araştırma ve inceleme yapıldığı anlamına gelmektedir.

 1. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “ÖN İNCELEME” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Ön inceleme aşamasında iki işlem tesis edilmektedir. Birinci işlem Türkiye’nin dış temsilcilikleri aracılığıyla başvuru sahibinin ilgili yükseköğretim kurumunda gerçekten eğitim alıp almadığı, aldı ise öğrenim türü, diploma bilgileri vb. hususlarda bilgi almak üzere yapılan yazışmadır. İlgili yazışmanın cevabı geldikten sonra ikinci işleme geçilir. İkinci işlem ise başvuru sahibinin eğitim ve öğretim süresi boyunca öğrenim gördüğü ülkedeki kalış sürelerinin, il emniyet müdürlüğü giriş-çıkış verileri ve pasaportun işlem gören sayfaları üzerinden kontrol edilerek hesaplanmasıdır.

 1. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “İNCELEME” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Mezuniyet veya diploma denklik başvurusunun, Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki usul ve esaslar doğrultusunda incelendiği aşamadır.

 1. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “EKSİK EVRAKTA” görünmesi ne anlama gelmektedir?

Başvuru sahibinin sunduğu belgeler incelendikten sonra sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi, ek bilgi veya belge talep edilmesi durumunda ilgiliye bildirimde bulunulur. Belirtilen eksik belgelerin 30 gün içinde Başkanlığımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında eksik evrakın tamamlanmaması hâlinde başvuru iade edilir.

 1. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “BAD KOMİSYONU” (Bilim Alanı Danışma Komisyonu) aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Bilim Alanı Danışma Komisyonudosyalara ilişkin akademik inceleme ve araştırmaları bağımsız yürüten komisyondur. Bilim Alanı Danışma Komisyonlarının yaptığı işlemler aşağıda sunulmuştur:

 1. a) Başvuru dosyasının akademik içerik olarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)’ne uyumu ve mezun olunan programın kazanımları yönünden incelemesini yaparak yurt dışından alınan eğitime ilişkin Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer program karşılığını tespit etmek,
 2. b) Alınan eğitimin derece ve düzeyini belirlemek,
 3. c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tâbi tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek,
 4. d) İnceleme, araştırma ve raporlama kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,
 5. e) Başvuru dosyasının akademik içerik, TYÇ’ye uyum, mezun olunan program kazanımları yönünden incelenmesi sonucunda akademik usul ve esaslara ilişkin şüphe hâsıl olması durumunda ek bilgi ve belge talebinde bulunmak.
 6. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “KOMİSYON” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Başvuruya esas olan belgeler ve varsa ilgilinin dosyasına dair Bilim Alanı Danışma Komisyonundan ve/veya üniversitelerden gelen görüşler de dikkate alınarak nihaî raporun hazırlanması amacıyla Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunma sürecini ifade eder.

 1. Başvurunun e-Devlet üzerinde “SYBS” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ya da yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak yurt dışında alınan eğitimin Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim ve öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin tespit edilmesi sonucunda ilgilinin SYBS işlemlerinden birine veya birkaçına tâbi tutulacağı anlamına gelmektedir.

 1. Askerlik tecili için denklik işlemlerinin devam ettiğine dair resmi yazı nasıl alınabilir?

Talebe ilişkin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile elden ya da posta yoluyla başvuru yapılması hâlinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkalığı tarafından ilgili yazı hazırlanarak elden ya da posta yoluyla teslim edilmektedir. Ancak denklik başvurusu yapılırken ilgili belge ücretsiz temin edilebilmektedir.

 1. Tıp Doktorluğu ya da Diş Hekimliği alanında STS kararı alındığında bu sınava eş değer başka sınavlar var mıdır?

Hakkında STS-Klinik Bilimler kararı alınanlar bu sınavların dışında isterlerse, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirleyeceği üniversiteler tarafından yapılacak olan yapılandırılmış klinik sınavlara girebilirler. Ayrıca, “USMLE-Step 3 PLAB-Part 2 AMC-Clinical examinations MCCQE-Part2 Arztliche Prüfungen (3 AP,Staats examen) sınavlarından başarıyla geçmiş olan başvuru sahiplerinin bu sınav sonuçları da STS yerine geçerli kabul edilmektedir.

 1. STS’de başarılı olabilmek için en az kaç puan almak gerekir?

Seviye tespit sınavlarında başarılı sayılabilmek için Tıp Doktorluğu ve Diş hekimliği için 100 üzerinden 40 ve üzeri puan, Öğretmenlik için Eğitim Bilimleri Sınavından 100 üzerinden 40 ve üzeri puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden en az 80 puan, Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespitlerinde başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alınması gereklidir.

 1. Klinik Pratik ne demektir?

Türk sağlık sistemine ve Türkiye’de tanı ve tedavi amaçlı uygulamalara uyum ve adaptasyonu sağlamak için belli alanlarda yapılan, ayrıca denklik işlemleri sürecinde SYBS kapsamında eksik görülen klinik pratik uygulamaların tamamlanmasını da amaçlayan, ilgili uzman hekimlerin gözetiminde yürütülen uygulamaların bütünüdür.

 1. Ders Tamamlama kararı ne demektir?

Denkliği talep edilen diploma programının, ülkemizde aynı alanda alınması gereken dersler ve ders kazanımlarında eksiklik tespit edilmesi, akademik veya mesleki kazanımların yetersiz olduğu kanaatine ulaşılması halinde; BADK ya da üniversite görüşleri de dikkate alınarak Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından “ders alınmasına” yönelik verilen karardır.

 1. Ders Tamamlamayı hangi üniversitede yapmak gerekir?

Hakkında ders tamamlama kararı alınan aday, ıslak imzalı bir dilekçe ile ilgili fakültenin bulunduğu üç devlet üniversitesi tercihinde bulunur ve Tanıma ve Denklik Komisyonunun görüşü doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla bu tercihlerden birine yerleştirilir.

 1. Ders Tamamlaması yapmak için yerleştirilen üniversiteyi değiştirmek mümkün mü?

Geçerli bir gerekçe olması durumunda ilgilinin talebi Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasları hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapılabilir.

 1. Protokol Yazısınedir?

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 16.01.2009 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” uyarınca; KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre yerleşenlerin diplomalarının, denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olduğunu gösteren belgedir.

 1. KKTC’de yüksek lisans programı mezunlarının denklik durumu nedir?

KKTC’de herhangi bir yüksek lisans programını tamamlayanların tamamı uyruğuna bakılmaksızın denklik işlemine tabidir.

 1. KKTC’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerden mezun olanlar denklik başvurusunda bulunur mu?

KKTC’de Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan programlardan mezun olan Türk vatandaşları dâhil tüm mezunlar denklik işlemine tabidir.

 1. Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi’nde tezli/tezsiz ibaresi neden yer almamaktadır?

Yüksek lisans diploma denklik başvurularında Şubat 2013’ten sonra eğitime başlayanlar için tezli-tezsiz ayrımı yapılır. Bu tarihten önceki başvurular için tezli-tezsiz ayrımı yapılmaz.

 1. KKTC’deki üniversitelerden mezun olanların dikkat etmesi gereken en önemli husus nedir?

Diploma denklik inceleme işlemlerinde esas olan KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olunan programın ÖSYS Kılavuzlarında olup olmadığıdır. Kılavuzlarda olmayan bölümlerden mezun olan adayların başvuruları reddedilmektedir.

 1. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “DENKLİK BASIM” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Mezuniyet veya Diploma Denklik Belgesinin hazırlanma sürecinde olduğunu gösteren aşamadır. Mezuniyet veya Diploma Denklik Belgesihazırlanma sürecinde olduğu için teslim edilmeye hazır durumda değildir.

 1. Diploma Denklik Belgesine zaman teslim alınabilir?

Denklik veya mezuniyet belgesi hazır olduğunda ilgiliye tebligat gönderilir ve dosya süreci “Arşiv (Teslim Edilecek)” aşamasında bulunur. Bu aşamadan sonra denklik veya mezuniyet belgesi, bir üst yazı ekinde başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında Daire Başkanlığında elden teslim edilir.

 1. Posta yoluyla Diploma Denklik Belgesiteslim alınabilir mi?

Hayır. Diploma Denklik Belgesi hukuki olarak kıymetli evrak olduğundan belgenizi elden şahsen veya resmî vekâletnameye sahip vekiliniz aracılığıyla teslim almanız gerekmektedir.

 1. Diploma Denklik Belgesikaybedildi ise tekrar alınması mümkün müdür?

Denklik belgesinin kaybedilmesi hâlinde yeniden denklik belgesi verilmemektedir. Tüm Türkiye’de dağıtımı yapılan ulusal gazetelerden birine verilen kayıp ilanının aslı, talebi içeren imzalı bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile Kurulumuza başvurulması hâlinde “İlgili Makama” hitaben bir yazı düzenlenmektedir.

 1. Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesiüzerinde not ortalaması yazmıyor. Yurt dışındaki not ortalamasının yurt içi not ortalamasına dönüştürülmesi (not dönüşümünün hesaplanması) için ne yapılması gerekmektedir?

Not ortalaması, denklik işlem sürecinin hiçbir aşamasında kullanılmamaktadır ve Kurulumuzca not dönüşümünün hesaplanmasına ilişkin hizmet verilmemektedir.

 1. Başvurunun geri çekilmesi için ne yapılması gerekir?

Şahsen veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişi tarafından başvurunun geri çekilmek istendiğine dair ıslak imzalı dilekçeyle Kurulumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir. “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin 12. maddesindeki hususlar dikkate alınarak orijinal belgeler (noter onaylı tercümeler hariç) başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye iade edilmektedir. (Önemli Not: Türkiye’nin dış temsilciliklerinin aracılığıyla yapılan diploma teyit yazışmalarının cevabının beklendiği durumlarda başvurunun geri çekilmesi talebi, diploma teyit yazışmasının cevabı Kurulumuza ulaştıktan sonra değerlendirilmektedir.)

 1. Dünya üniversite sıralamasında ilk 1.000’de yer alan üniversitelerin listesine nasıl ulaşılır?

Kurulumuzun kabul ettiği sıralama kuruluşları; Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), University Ranking by Academic Performance (URAP), CWTS Leiden Ranking’dır. Bu kuruluşlar, internet sayfalarında yıl bazlı olarak üniversitelerin sıralamalarını gösteren listeler yayınlamaktadırlar. Tereddüt hâsıl olması halinde eğitime başlamak istenilen üniversitenin durumuna dair detaylı bilgi için Kurulumuza bir dilekçe ile müracaat edilebilir.

 1. AKTS (ECTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi; öğrenci öğrenme iş yükünü (Öğrencinin; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb. her bir faaliyette 25-30 saat çalışma yükünün karşılığı 1 AKTS olarak kabul edilmektedir.) ifade eden sayısal değerdir.

 1. Apostil nedir?

Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan belge onay sistemidir.

 1. Açık öğretim nedir?

Açık öğretim yükseköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan öğretim dışında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mekândan bağımsız şekilde yüz yüze iletişim ve etkileşime dayalı olmaksızın gerçekleştirilen eğitim ve öğretim türüdür.

 1. Dışarıdan eğitim nedir?

Devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan eğitim ve öğretim türüdür.

 1. Başvurular neden açık öğretim ve gıyabi eğitim gerekçesiyle reddediliyor?

Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan ve Türkiye’de karşılığı olmaksızın ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim ve öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları örgün eğitim şartlarını karşılamadığı için reddedilmektedir.

 1. Yurt dışında öğrenim görülen ülkede yetersiz kalış süresi nedeniyle başvurusu reddedilenlerle ilgili mahkeme kararları ne yönde sonuçlanmaktadır?

Öğrenim görülen ülkede yetersiz kalış süresi nedeniyle reddedilen başvurular için Kurulumuz aleyhine açılan davalarda İdare Mahkemeleri Kurulumuzca tesis edilen işlemin uygun olduğu yönünde karar vermektedir. Bu nedenle öğrenim görülen ülkede kalış süresine riayet edilmesi gerekir.

 1. Doktora Denklik Başvurusuiçin nereye başvurulmalıdır?

Doktora denklik işlemleri Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


EŞ DEĞERLİK TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Nasıl Yapılır?

DENKLİK BAŞVURUSU

Diploma Denklik başvuruları ilk olarak online sistem* üzerinden alınmaktadır. Adayların Denklik Başvuru Sistemine geçerli bir e-posta adresiyle üye olmaları ve denklik başvuru formunu doldurarak, imzalı çıktısıyla istenilen belgeleri elden ya da posta yoluyla Denklik Birimi’ne göndermeleri gerekmektedir.

*Programdaki bakım nedeni ile online başvuru sistemi kullanılmamaktadır. Geçici bir süre için, manuel başvuru formu doldurularak diğer gerekli evraklarla birlikte elden yada posta yolu ile denklik başvuru yapılabilmektedir.

UYARILAR

1) Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup , onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

2) Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.

BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA MÜRACAAT YERİ

Elden: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi Müracaat Ofisi (B-2 Blok, Zemin Kat) ? Bilkent / ANKARA
Posta Yoluyla: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi, 06539 – Bilkent / ANKARA

(Denklik başvurusu, adayın dışında bir başkası tarafından da yapılabilir, vekâletnameye ihtiyaç yoktur. Ancak evrak teslimi kişinin bizzat kendisine ya da noter onaylı resmi vekiline yapılır.)

DENKLİK EVRAKI TESLİMİ (ÖNEMLİ)

Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

Evrak teslimi tercihinizin değişmesi durumunda, “elden ya da posta ile almak istediğinizi”(yeni tercihinizi) belirten bir dilekçeyi Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.

Diploma ve transkript asılları olası iş ya da lisansüstü eğitim başvuruları durumunda dilekçe karşılığında kişilere geçici süre ile verilebilmektedir. Ancak işlemlerinizin aksamaması için evrak asıllarını teslim etmeden önce taratarak birer nüshasını kendinizde bulundurun.

ULAŞIM:

Esenboğa Havalimanı’ndan  Havaş ya da Belediye otobüsü ile Kızılay’a ve AŞTİ’ye ulaşım mevcuttur. Kızılay ya da AŞTİ’den Bilkent’e ulaşılabilir.

Kızılay’dan  Güvenpark’tan kalkan 111 nolu Bilkent otobüsü (1 saat sürer, YÖK’ün önünde bırakır.)

AŞTİ’den  AŞTİ önünden geçen Bilkent dolmuşu (30 dk. sürer, YÖK’e 10 dk. yürüme mesafesinde bırakır.)

İLETİŞİM:

Telefon (Denklik İşlemleri ve Başvuru Sorgulama): 444 8 965 (444 8 YÖK)
Telefon (İdari İşlemler) : 0 (312) 298 71 40
Faks: 0 (312) 266 50 60
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539
Bilkent / ANKARA
E-posta: denklik@yok.gov.tr

Denklik İşlemi Aşamaları

Denklik Aşamaları:

1) Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt* yapılması ve imzalı çıktısının alınması

2) Başvuru evraklarının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile Denklik Birimi’ne teslimi

3) Değerlendirme Uzmanı tarafından adayın dosyasının incelenmesi ve Ön İnceleme Raporu’nun hazırlanması

4) Eksik ya da gerekli evrak varsa adaya tebliği

5) Dışişleri Bakanlığı’ndan adayın eğitim bilgilerine ilişkin alınan teyit (Gerekli durumlarda)

6) Üniversitelerden alan tespiti noktasında görüş alınması (Gerekli durumlarda)

7) Değerlendirme Uzmanı tarafından Komisyon Raporu’nun hazırlanması

8) Grup Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü

9) Birim Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü

10) Denklik Komisyonu İncelemesi

11) Yükseköğretim Yürütme Kurulu İncelemesi

12) Denklik / KKTC Protokolü / Red / Sahte / Seviye Tespit Sınavı / Lisans Tamamlama / KPDS-YDS kararlarının kişilere tebliği ve yerine getirilmesi

13) Diploma Denklik Belgesi ya da Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi’nin hazırlanması

14) İmza Aşaması (5 aşamalı imza)

*Programdaki bakım nedeni ile online başvuru sistemi kullanılmamaktadır. Geçici bir süre için, manuel başvuru formu doldurularak diğer gerekli evraklarla birlikte elden yada posta yolu ile denklik başvuru yapılabilmektedir.

İşlem Süreleri

İŞLEM SÜRELERİ:

Denklik işlemleri süresi, ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmektedir.

Dilekçelerin cevaplanma süresi 15 gündür.

Değerlendirme Kriterleri

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca;

· Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,
· Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,
· Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınıp tanınmadığı,
· Denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi,
· Mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı,
· Kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı,
· Pasaport giriş-çıkış kayıtları, ülkede kalış süresi,
· Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen belgeler dışında istenilen bilgi ve belgelerin uygunluğu.

Evrak Teslimi

DENKLİK EVRAKI TESLİMİ (ÖNEMLİ)

Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

Evrak teslimi tercihinizin değişmesi durumunda, “elden ya da posta ile almak istediğinizi”(yeni tercihinizi) belirten bir dilekçeyi Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.

Diploma ve transkript asılları olası iş ya da lisansüstü eğitim başvuruları durumunda dilekçe karşılığında kişilere geçici süre ile verilebilmektedir. Ancak işlemlerinizin aksamaması için evrak asıllarını teslim etmeden önce taratarak birer nüshasını kendinizde bulundurun.

Askerlik – İş Başvurusu

ASKERLİK YA DA İŞ BAŞVURULARI DURUMUNDA:

Eğitimini yurtdışında tamamlayarak ön lisans, lisans ya da yüksek lisans diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan adayların askerlik tecili ya da iş başvurusu için, YÖK Denklik Birimi tarafından verilen “İşlemler Devam Ediyor” ya da “Öğrenim Durumu” yazısı gereklidir.

· “İşlemler Devam Ediyor” yazısı, ilk başvuru anında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından başvuru anında adaya verilir (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz).
· “Öğrenim Durumu” yazısı, denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan adaylara talep edilmesi durumunda Değerlendirme Uzmanı tarafından verilir. (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz).

“Öğrenim Durumu” yazısı, şu şekilde verilir:
Öğrenim Durumu yazısı başvurusu için posta ile dilekçe gönderildiğinde cevabi yazı, en geç 15 gün içinde dilekçede belirtilen adrese postalanır.

POSTA: Ad-Soyad, TC Kimlik No ve eğitim görülen ülke ile iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

UYARI: Askerlik tecil işlemleri için istenen öğrenim durumu belgeleri SADECE elden ya da posta ile teslim edilir.TC kimlik numarası bulunmayan dilekçeler için öğrenim durumu belgesi hazırlanmaz, (Askerlik Şubeleri talebi doğrultusunda) öğrenim durumu belgesinde TC kimlik numarası belirtmek zorunludur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Miyase Akçay dedi ki:

  KKTC de yüksek lisans yapan biri denklik için giriş çıkış kaydını Türkiye’den emniyetten alırsa oluyor mu yoksa KKTC den mi almali

 2. cihan morkan dedi ki:

  merhabalar;
  SYBS tamamladıktan sonra denklik kaç gün içerisinde çıkar acaba ?

  1. muammer ilaslan dedi ki:

   genelde 3 dakika içinde denklik belgesi kuşe kağıda renkli yazıcıda yazılıyor ,

BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları