Varlık Felsefesi Konu Anlatımı

Felsefe ayt konu anlatımı, Felsefe tyt konu anlatımı , Felsefe yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Varlık Felsefesi hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz..

Varlık Felsefesi

Ontoloji ya da varlık felsefesi, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. “Varlık” ve “varoluş” ayrımını; “Varlık vardır” ve “Varlık yoktur” fikirlerini tartışır.

Bilim açısından varlık: Bilim var olan yani olgusal olan maddeleri inceler. Bilim varlık var mıdır gibi sorularla ilgilenmez. Bilim varlığın var olduğunu ön kabul eder. Ayrıca bilim varlığı Felsefe’de olduğu gibi bir bütün olarak değil de parçalara ayırarak inceler.

Felsefe açısından varlık: Felsefe varlığın olup olmadığı, bilinip bilinemeyeceği gibi sorularla uğraşıp bunları kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz olma şartıyla cevaplar. Felsefe varlık problemlerini bir yöntem dahilinde değil de saf düşünme ve akıl yoluyla cevaplamaya çalışır. Felsefe varlığı bütün olarak kabul eder ve buna göre çalışmalarını yapar. Felsefe’de varlık sorunu evreni açıklama çabalarıyla başlamıştır.

Felsefe, düşünsel ve ideal varlığı biraraya getirip genel bir varlık kavramı üzerinde dururken;

Varlık nedir?”,
“Varlık var mıdır?”,
 – “Varlığın ilk maddesi nedir?”

gibi sorular sorar. Felsefe, varlıkla ilgili çeşitli soruları problem olarak ayrı ayrı inceleyip tartışma konusu yapar.

Ontoloji açısından varlık: Yunanca “Onto” kelimesi, varlık demektir. “Loji” ise bilim, bilgi demektir. Ontoloji; var olanın, varlığın bilimi anlamına gelir. Varlığın nedenlerini, temel ilkelerini ele alan felsefedir.

Metafizik açısından varlık:  Metafizik; tarih boyunca bilimin ele alamadığı konuları inceleyen, daha çok çözümlenmemiş konularla ilgilenen, tüm varlıkların ilk nedenlerini araştıran; varlık, bilgi, ahlak, sanat, din, adalet gibi tüm konuları bütüncül ve akılcı bir yaklaşımla ele alan felsefe dalıdır.

Metafiziğin konusu Aristoteles tarafından ”Varlığın İlk Nedenleri” olarak belirlenmiştir. İlkçağ’daki bu anlayış Ortaçağ’da da devam etmiş; metafizik, önemli bir felsefi etkinlik olarak varlığını sürdürmüştür.
Sözcük olarak metafizik ve ontoloji farklı anlamlara gelmelerine rağmen, ikisinin de ele aldıkları konular bakımından aralarında bir benzerlik vardır. Her ikisinin de konusu varlık problemidir. Ancak ontoloji, sadece varlık problemini incelemesine rağmen; metafizik, varlık probleminin yanında bilgi, bilim ve değerler alanında ortaya çıkan, bilimsel verilerle çözülemeyen problemlerle de uğraşır. Bu anlamda metafizik, ontolojiden daha kapsamlıdır.

Varlık Felsefesinin Problemleri

Varlık felsefesi açısından varlığın var olup olmadığı problemi mantıksal olarak varlığın ne olduğu probleminden önce gelir. Buna göre varlık, şu iki temel problem çerçevesinde ele alınır:

Varlığın var olup olmadığı problemi
Varlığın ne olduğu problemi

Varlığın Var Olup Olmadığı Problemi

Varlığın var olup olmadığı ontolojinin temel problemlerinden biridir. Bu probleme ilişkin görüşler iki ana başlık altında toplanır:

Varlığın var olmadığını ve varlığın var olduğunu kabul eden görüşler.

Nihilizm : Kendisinden kuşku duyulamayan hiçbir şeyin olmadığını öne süren ve maddesel gerçekliğin varlığını reddeden
bir görüştür. En önemli temsilcileri Gorgias ve Friedrich Nietzsche’ dir.

Taoculuk : Dış dünyadaki varlıklar var olmasalar bile gerçekten var olan bir varlıktan söz edilebilir. Bu Tao’dur. Tao, evrenin
düzenidir; bütün olayların kendisinden çıktığı “sonsuz öz” dür. Gerçek tüm çeşitliliğine rağmen tektir. Olaylar dış
görünüşlerden başka bir şey değildir, her şey görecelidir, aldatıcı dünya varlıktan yoksundur. Taoculuğun kurucusu Lao
Tse’dir.

Realizm : Dış dünyanın gerçekten var olduğunu ileri süren öğretidir. Bu öğretiye göre dış dünya bizden bağımsız ve nesnel
olarak vardır

Varlığın Ne Olduğu Problemi

Varlık oluştur: Bu anlayışta evrendeki her şeyin sürekli değiştiği, hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığı yani varlığın durağan olmayıp oluş halinde olduğu savunulmaktadır. Heraklitos bu anlayışını ‘aynı dereden iki kere yıkanılmaz’ sözüyle savunmaktadır.

Başlıca temsilcileri: Heraklitos ve Whitehead’dır

Varlık ideadır: Varlığın ilk ve en önemli öğesinin idea yani düşünce olduğunu savunan görüştür. Bu anlayışı savunan filozoflar zihinden bağımsız bir dünya olmadığını savunurlar. Platon İdealizm’in kurucusudur ve varlık sorununun çözümünü iki evren anlayışıyla açıklar (dualizm-ikicilik

Başlıca temsilcileri: Sokrates, Platon, Aristoteles,Hegel.

Varlık maddedir: Maddecilik ya da materyalizm her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori olan hiçbir metafiziksel kavram kabul etmeyen felsefi kuramıdır. Bir diğer deyişle madde, varolan tek tözdür. Maddecilik “fiziksel maddenin tek veya esas gerçeklik olduğu” yönündeki kuramdır.

Başlıca temsilcileri: Demokritos, Hobbes, Karl Marx, La Mattire’dir

Varlık hem idea hem maddedir: Descartes’e göre iki cevher vardır ve bunlar ruh ve maddedir. Ona göre ruh düşünen madde ise yer kaplayan cevherdir. Descartes’in görüşünü benimseyenlere ‘kartezyen’ denir.

Varlık fenomen olarak vardır: Varlık görüngü (fenomen) olarak vardır. Başlıca temsilcileri: Descartes

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
DGS Biyokimya 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2022 ÖSYM - 2022 AÖF DGS Taban Puanları Kontenjanları ÖSYM - DGS Zootekni 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yönetim Bilişim Sistemleri 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yerel Yönetimler 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yeni Medya ve İletişim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yeni Medya 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yazılım Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Veteriner 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uzay Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları -
reklam