Uzmanlar 2024 LGS’yi değerlendirdi

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınav sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak

1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tamamlandı. Öğrenciler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkçe sorularının belirleyici olacağını söylüyor. Peki eğitimciler ne diyor?

UĞUR OKULLARI & UĞUR KURS ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANLARI
TÜRKÇE: ELEYİCİLİĞİ YÜKSEK SORULAR
Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke: Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil üzerinden tekrar şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde “Dilimizin Zenginliği” projesi gibi güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bu yıl sınavda metin sorularına daha az yer verildiği göze çarpmaktadır. Bazı sorular yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlanmıştır. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıkmıştır. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yaptırmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Beş altı soru oldukça dikkat gerektiren ve zorluk düzeyi çok yüksek tarzda sorulmuştur. Eleyiciliği yüksek bir sınav olduğu ifade edilebilir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: DİKKAT GEREKTİRDİ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı – Burcu Aksoy Sertkahya: Sınavda, alıntı metinlere yer verilmiş, paragraflar uzun tutulmuş, neden-sonuç ilişkisine dayalı bilgiyi yoklayan ve dikkat gerektiren, ayırt edici, eleyici nitelikte sorulara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da sorulmuştur. Ayrıca sınavda, bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu da görülmüştür. Sorularda harita bilgisi sorgulanmamış ancak tablo verilmiştir. Sınavın kapsadığı konular yine geçen yıllarda olduğu gibi; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ünitelerin belirli konularından seçilmiş, konu aralığı çok geniş tutulmamıştır. 7. ve son ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden ise hiç soru sorulmamıştır.

Genel olarak bakıldığında dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri ölçülmüş ve onlardan akıl yürütmeleri beklenmiştir. Ayrıca bilgiye dayalı sorular ile de öğrencinin var olan bilgisi sorgulanmıştır.

Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın: Genel olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen, neden- sonuç ilişkisini sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Doğrudan bilgiyi ölçen iki soru bulunmaktadır. Bazı sorular sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçmektedir. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecesindedir. Dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf soruları sorulmuştur. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorulara da yer verilmiştir. Sınavda çeldiricisi yüksek bir soruya yer verildiği görülmektedir. Ancak dikkatli okuyan öğrenciler bu soruyu doğru yanıtlayabilirler. Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

İNGİLİZCE: ORTA ZORLUKTA
İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem: Dikkat çeken soruların orta zorluk seviyesinde olup bazı soruların öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olduğudur. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan ve grafik sorularına yer verilmeyen bir sınav uygulanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10. üniteden soru çıkmamıştır. Akademik yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile karşılaştırdığımızda, okuduğunu anlama ve diyalog sorularını özümseyerek yapan öğrenciler çıkan bu soruları dikkatle okuduğunda rahatlıkla cevap verebilecek ve başarılı olacaktır.

MATEMATİK: BASİT SORULAR DA VARDI
Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar: Oldukça basit kabul edilebilecek 6 soru, orjinallik ile klasikliği bir arada barındıran orta zorlukta 9 soru ve zor diyebileceğimiz 5 soru sorulmuştur. Zor sorular birden fazla konuda hakimiyet gerektirirken tek soru tek kazanım mantığından uzak sorulan sorularda öne çıkan beceri ise denklem becerisiydi. Örneğin, çarpanlar katlar konusunda sorulan bilye sorusu iyi bir denklem becerisi gerektiriyordu. Eğim sorusunun içinde ise Pisagor Teoremi ve denklem kaçınılmaz olarak kullanılıyordu. Silindirin hacim bağıntısını gerektiren soruda ise yine denklem becerisi ile birlikte kareköklü sayılarda işlem yapabilme becerisi de ön plana çıkarılmıştı. Veri Analizi konusunda daire grafiği sorusu sorulmayarak LGS’nin bu konudaki geleneği bozulmuş oldu. Basit olarak nitelendirilen soruların basit bilişsel düzeyde olduğu görülmektedir.

FEN BİLİMLERİ: ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİ
Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat: Bu yıl DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri ile Enerji Dönüşümleri ünitelerine ağırlık verilmiştir. Fen bilimleri LGS sınav sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara, her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara ve çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandığını söyleyebiliriz. Bazı sorularda soru metinlerinin uzun olduğunu görmekteyiz. Sorulardaki bu uzun metinlerin çok dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Sınavın geneline baktığımızda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorulardaki bu görsellerin iyi analiz edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecektir. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Küresel ısınma ile ilgili olan soru gibi bazı sorularda günlük hayatımızdan örneklere yer verilerek güncel konulara da değinilmiştir. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. Sorularda soru köklerindeki kesinlikle, olabilir gibi ifadelere dikkat edilmesi doğru seçeneğe ulaşılmasında önemlidir. Sınavda basit ve orta zorlukta soruların çoğunlukta olduğunu ancak öğrencileri zorlayan ve çeldiricileri güçlü olan, dikkat edilmesi gereken soruların da olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRKÇE SINAVIN BELİRLEYİCİSİ
Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi sorularının geçen yıla göre çok daha zorlayıcı tarzda sorulduğu görülmektedir. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkmaktadır. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçülmüştür. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

Matematikte çok basit düzeyde olan 6 soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerekti. Tarz olarak matematikte çeldiricilerden vazgeçmeyen LGS bu sene de çeldiricilere yer vermiştir. Çeldiricilerin elenmesi için soru kökünü dikkatli okumanın önemi büyüktür. Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi hariç benzerlik göstermektedir. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutulmuştur. Tek soru tek kazanımı sorgular, mantığından bu sene uzaklaşıldığı görülmektedir. Örneğin, Pisagor Teoremini bağlayan bir soruda kareköklü sayıların veya tam kare sayıların büyüklük küçüklük ilişkisi bulunmaktadır. Sayısal bölümün diğer dersi olan fen bilimlerinde ise görsellerin yoğun kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Orta zorlukta bir sınavdır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soruları öğrencinin muhakeme gücünü ve bilgisini test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir. İngilizce dersinde, çeldirici sorulara yer verilmemiştir. Öğrencinin çıkarımlar yaparak doğru cevaba ulaşmasını sağlayan sınav soruları ile karşılaşılmıştır. Akademik anlamda yıl boyunca düzenli çalışan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler sınavda başarı sağlayacaktır.

DOĞA KOLEJİ ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANLARI
TÜRKÇE : ZAMAN YÖNETİMİ BECERİSİ İSTEDİ

Ortaokukul Koordinatörü ve Türkçe Bölüm Başkanı: Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu: Türkçe dersi Öğretim Programı’nın temel amacı; öğrencilerin dili en yetkin biçimde kullanabilmelerini, Türkçenin anlam derinliği ve zenginliğine hâkim olmalarını sağlamaktır. Bu anlamda Türkçe dil becerilerini geliştirmek, uzun ve süreklilik arz eden bir süreç gerektirmektedir. Sınavın Türkçe testi de bu birikimi ölçmeye dayalı ve oldukça ayırt edici soruların da yer aldığı bir formdadır. Türkçe testinde bu yıl da okuduğunu anlama ve yorumlama, anahtar beceridir. Bu beceri; gerek sözcük, cümle ve paragrafta anlam gerek de grafik-tablo sorularıyla sınanmıştır. Bu sorularda işlem basamaklarını takip etmek, çıkarımda bulunabilmek, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğini tespit edebilmek önemli. Ana dil eğitiminde sarmal bir şekilde dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle yorum becerisi gelişmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş öğrencilerin, sınavı bir adım önde tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Söz varlığının geliştirilmiş olması; metin tamamlama, içerik yorumlama sorularında da öğrencileri bir adım öne çıkarmıştır. “Gözlem, tasarı, karşılaştırma” gibi kavramların bilinmesi de yorum becerisini desteklemektedir. Bu durum, branş bazlı bazı teknik bilgilerin bilinmesinin de önemini ortaya koymaktadır. Dil bilgisi ve yazım-noktalama soruları, konu tekrarı yapan ve bol soru çözen öğrenciler için yapılabilir düzeydedir. LGS Türkçe sorularının yapılabilmesinin, geçmişten gelen bir dil birikimin olmasına ve okuma becerisinin gelişmiş olmasına bağlı olduğunu önemle vurgulamak gerekir.

MATEMATİK : İŞLEMLİ SORULAR

Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülger: Matematik test soruları, Millî Eğitim Bakanlığı 8.sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Beklenildiği gibi matematik testinin tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında düşünme ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Testin soruları, problem çözme yeteneğini, matematiksel işlem ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Anlatımı açık olan matematik soruları dikkatli okunup yorumlanabildiğinde öğrencileri doğru sonuca götürmektedir.

FEN BİLİMLERİ: BİLGİ VE YORUM BECERİSİ İSTEDİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi: Fen bilimleri sınavında tüm ünitelerinden soru sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorulardan özellikle “Basit Makineler” ünitesinden gelen soruların derinlemesine düşünme becerisi gerektirdiği söylenebilir.

Müfredat ve kazanımlara hâkim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖN PLANDA

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları ilk altı ünite kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Sınav, dersimiz öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeydedir. Derinlemesine düşünme becerisi gerektiren iki soru bulunmaktadır. Sorular genel itibarıyla öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular yıl içinde yayımlanan örnek sorular ile çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ölçer niteliktedir. Ünite kazanımlarına ve kavramlarına hâkim, düzenli konu tekrarı yaparak soru çözen öğrencilerimiz sınav sürecini başarıyla tamamlamıştır.

İNGİLİZCE: TEMEL OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ

İngilizce Bölüm Başkanı Göceci Kuşçu: Yabancı Dil İngilizce soruları, Millî Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav sorularının, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorulara göre daha kısa ve genel olarak daha basit bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Sorular, öğrencilerin dikkatli bir şekilde okuma ve anlama yeteneklerini ölçmektedir. Genel olarak soruların çözümü okuduğunu anlama becerisine dayanmakta olup analiz ve yorumlama gerektirmemektedir. Soru kökleri net ve anlaşılır olmakla birlikte hem olumlu hem de olumsuz soru formları da sınavda kullanılmıştır. Bu nedenle, okuduğunu anlayabilen ve içselleştirebilen öğrencilerin sınavda başarılı olması beklenmektedir. İngilizce soruları, temel okuma ve kelimeyi anlamlandırabilme becerilerine dayanarak çözülebilecek düzeydedir. Konuyla ilgili bilgiye hâkim olan öğrenciler, soruları hızlıca çözebilirler. Bu nedenle, doğru stratejilerle İngilizce testinde başarı elde etmek mümkündür.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ : DÜŞÜNSEL BECERİLERİ ÖLÇTÜ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan sorulara genel olarak baktığımızda ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara benzer şekilde hazırlandığı görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte aynı zamanda düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. Hz. Muhammed’in -oğlunun vefatı esnasında yaşanan güneş tutulmasını vefat olayı ile ilişkilendiren- bazı sahabileri uyararak Güneş belli bir hesaba göre hareket etmektedir. Kimsenin vefat etmesiyle güneş tutulmaz şeklinde geçen diyalogda evrenin yasalarına vurgu yapması

bunun somut örneğidir. Sınavda buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. 2024 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ
Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, LGS sınavında geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkçe testinin belirleci test olacağını söyledi.

TÜRKÇE: ZAMAN YÖNETİMİ ÖNE ÇIKTI
Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural: 2024 LGS Türkçe sınavı, tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluşmuştur. Okuduğunu anlamanın ön planda olduğu sınavda seçenekler; analiz etme, kavrama ve çıkarımda bulunma becerilerini gerekli kılmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle grafik ve uygulama sorularındaki işlem basamakları, dikkati ve zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir.Genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KONU VE KAVRAM BİLGİSİ
Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel: 2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 7. ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden soru yer almamaktadır. Daha önceki yıllarda sorulan Mustafa Kemal’in çocukluk, eğitim ve askerlik hayatı; Genelge ve Kongreler süreci ile TBMM Dönemi’ni içeren sorulara bu yıl yer verilmemiştir. Bir Kahraman Doğuyor ünitesine ait “Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.” kazanımına dahil olan Trablusgarp Savaşı ile ilgili sorunun, Almanya açısından değerlendirilmesinin istenmesi sorunun zorluk derecesini artırmıştır. Bu nedenle sorunun sınavın en ayırt edici sorusu olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girme sebepleri ile ilgili olan soruda, öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konularındaki bilgisini kullanması beklenmiştir. Bu durum soruyu ayırt edici hale getirmiştir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili durum-sonuç ilişkisinin kurulması beklenen soru, konuyu bilmeyen öğrencinin zorlanacağı bir soru olmuştur. Olumsuz soru kökü olan soru sayısı önceki yıllara göre daha azdır. Ayrıca kavram bilgisi, bu sınav için büyük bir önem taşımaktadır. Doğrudan kavram bilgisini ölçen soru sayısında geçen yıla göre artış olduğu görülmüştür.

Bir kez daha görüyoruz ki, konu ve kavram bilgisini yorumla birleştiremeyen öğrenci için zorlayıcı bir sınav olmuştur. Kavram ve yorum gücünün önemi ortaya çıkmıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan: Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak daha fazla bilgi gerektiren soru sorulduğu görülmüştür.

Ünitelerin sonunda yer alan “Bir Peygamber Tanıyorum” bölümü ile ilgili birden fazla kazanımın farklı peygambere ait bilgiler verilerek tek soru ile ölçülmesi dikkat çekmiştir.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili paragraf sorusunda öğrencilerden Kur’an-ı Kerim’in “Külli irade” sonucunda gönderildiği çıkarımına ulaşmaları beklenmiştir. Seçeneklerde bulunan “Hesap günü hakkında bilgi verir.” ifadesi de öğrencilerin asıl anlatılmak isteneni bulmaları açısından güçlü bir çeldirici olmuştur.

İNGİLİZCE: ZORLAYICI OLMADI
İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu: 2024 LGS İngilizce sınavı, genel olarak konu ve kazanımlara hâkim olan öğrencilerin zaman kaybetmeden yapabilecekleri sorulardan oluşmaktadır. Önceki yıllara göre genel olarak çeldiricilerin çok kuvvetli olmaması da öğrencilerin doğru seçeneğe daha kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Geleneksel okuduğunu anlama becerisi gerektiren soruların yanı sıra verilen bilgiler doğrultusunda mantıksal çıkarım yapma ve karar verme becerilerini de ölçen sorular mevcuttur. Sorulardaki bağlamlar, diyalog, davetiye, telefon konuşması, durum belirten paragraf, ilan ve görsel içerikler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu içerikler, internetin faydaları ve zararları, evdeki sorumluluklar, ekstrem sporlar gibi geniş bir konu yelpazesinden ve günlük yaşamın çeşitli alanlarından seçilmiştir. Böylelikle öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olmalarının ve esnek düşünme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olmuştur. Sınavda, geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da tablo ve grafik yorumlama soruları yer almamaktadır. Direkt kelime ve yapı bilgisi odaklı sorulardan ziyade ilgili kazanımlar yukarıda belirtilen bağlamlar içerisinde ölçülmektedir.

MATEMATİK: KAZANIM DÜZEYİNDE SORU
Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin: Matematik testi, konuları açısından dengeli bir dağılım göstermektedir. Geçen senelerden farklı olarak günlük hayatta karşımıza çıkmayan matematiksel kavramlarla ilgili soruların kazanım düzeyinde sorulduğu görülmüştür. Bu soruların dışında kalan sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi soruların ifadelerinin kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir. Geçen seneye göre bazı soruların çözüm adımlarında verilen sayısal değerlerin işlem yoğunluğunu arttırdığı görülmüştür. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını çözen ve sınavın kapsadığı kazanımlara hâkim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.

FEN BİLİMLERİ
Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: Fen Bilimleri testinde ağırlıklı olarak Madde ve Endüstri ünitesinden sorular yer almaktadır. Sınavda genel olarak zor, orta ve kolay sorular bulunmakla birlikte Basit Makineler ünitesi ile Elektriksel Yükler ve Elektrik Enerjisi ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır.

Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Ayrıca hipotez geçerliliğinin sorgulandığı sorular bulunmaktadır. Geçen yıldan farklı olarak uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin daha daha az zorlananarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülmektedir.

GEN KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ
MATEMATİK: ORTA ZORLUKTA
Matematik Bölüm Başkanı Gizem Atkabar: Sınav kazanım kavrama soruları ve dikkat isteyen orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Sınavdaki 7 soru öğrencilerin kolayca cevaplayabileceği sorulardan oluşmuştur. Sınavın %10’u zor ayırıcı sorulardan kalan sorular orta zorlukta hazırlanmıştır. Örnek sorularda olduğu gibi bu sene ilk defa görsel olmayan kazanım kavrama soruları bulunmaktadır. Seçici diyebileceğimiz birkaç soru bulunmaktadır. Düzenli tekrar yapan, konuları pekiştirerek düzenli soru çözme kazanımlarına hakim olan öğrencilerin kolayca üstesinden gelebileceği bir sınavdı.

TÜRKÇE: BECERİ TEMELLİ SORULAR
Türkçe Bölüm Başkanı Metin Kirazlı: Bu seneki sınavda geçtiğimiz seneye göre farkı dil bilgisi soruları olduğu için anlam soruları yerine daha çok beceri temelli sorulara bırakmış.

Soru dağılımları şöyle: 1; yazım kuralları, 1; noktalama işaretleri, 1; fiilimsi, 1; cümle türleri, 1; şiir yorumu, 1; sözcükte anlam, 2; cümlede 3; Parçada anlam diyebileceğimiz soru ise yok denecek türdendi. Parçada anlamla ilişkilendireceğimiz sorulardan biri yardımcı düşüncelerle diğeri ise düşünceyi geliştirme yolları ile ilgiliydi. Diğer paragraf sorularını da beceri temelli sorular çerçevesinde değerlendirebiliriz. Sınav, dil bilgisi bölümünde başarılı olamayan öğrencilerin ortalama netlerinin yüksek olması adına oluşturulmuş bir sınavdı. Yine daha önceki yıllarda MEB’in vazgeçilmezi olan mantık-muhakeme sorusu yoktu.

FEN BİLİMLERİ: KAZANIM VE KAVRAMA
Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Duygu Reçber: Sınavın genel durumuna baktığımızda bilgiyi deney düzenekleri üzerinde yorumlama ile ilgili soruların ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Sorular MEB’in yayınladığı örnek sorulara paralel sorulmuştur. Kazanım, kavrama basamaklarına yönelik soru miktarı daha fazla yorum gerektiren soru miktarı daha azdı. Ancak yorum gerektiren soruların sayısı az olmasına rağmen çeldirici özellikleri yüksek sorulardı. Kazanımları iyi bir şekilde öğrenmiş ve yorumlama kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri sorulardır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA GEREKTİ
Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Merve Karıksız: Dönem boyunca sıklıkla üzerinde durulan kavramlar ile ilgili net sorular bulunmaktadır. İnkılap Tarihi, bu sene de öğrencilerin sene boyunca edindikleri bilgileri kullanarak çıkarım yapmalarını ve yorumlama becerilerini ölçümlemeye yönelik sorulara yer vermiştir. Her iki dönemin konularından sorular yer almaktadır. Sınav genel itibari ile kolay ve orta düzey sorulardan oluşmaktadır.

İNGİLİZCE: OKUDUĞUNU ANLAMA
Yabancı Diller Bölüm Baykanı Meltem Meto: Sorular, dilbilgisi veya kelime bilgisini ölçen sorular değil ve ezbere yönelik sorulmamıştır. Soruların geneli okuduğunu anlama ve doğru çıkarım yapma becerisini ölçen sorulardır. Bu sene İngilizce bölümünde olumsuz köklü soru sayısı diğer senelere göre fazla sorulmuştur. Ayrıca neredeyse her yıl görmeye alışkın olduğumuz görsel ve tablo sorularına bu sene sınavda yer verilmemiştir. Sınavda eleyici soru bulunmamaktadır. Öğrencilerin oldukça rahat yapacakları sorular sorulmuştur. Geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınav olmasıdır. Soruları dikkatli okuyan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. LGS 2024’ün ezberci yaklaşım ile çözülmeyecek, dikkatli okuma, okuduğunu anlama ve bağ kurma becerileri gerektiren bir sınav olduğu yönündedir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ: GEÇEN SENEYE BENZİYOR
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı: Yalnızca, “Caminin Önemi” içerikli soru beşinci sınıf müfredatından olup, paragraf şeklinde sorulmuştur. Tüm ünitelerden sorulara yer verilmiştir. Dört tane soru bilgi yoklayıcı, altı tanesi ise öncüllü ve paragrafa dayalı olacak şekilde hazırlanmıştır. Geçen seneye benzeyen bir sınavdı.

NESİBE AYDIN OKULLARI EĞİTİMCİLERİ
MATEMATİK: ZAMANI YÖNETEBİLEN ÖĞRENCİLER
Sınavın bilgi, görsel okuma, problem çözme, dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sorumlu olduğu tüm konuların yer aldığı sınavda, sorular genel anlamda kolay ve orta düzeydeyken birkaç sorunun zor seviyede olduğu görülmüştür. Çarpanlar ve Katlar, Kareköklü İfadeler ile Üçgenler konularına ait sorular ayırt edici niteliktedir. 2024 LGS matematik bölümü soruları; okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, problem çözme becerisine sahip, kazanımları iyi kavramış ve zamanı iyi yöneten öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını göstermiştir.

TÜRKÇE: HEM BİLGİYİ HEM BECERİYİ ÖLÇTÜ!
2024 LGS’nin Türkçe bölümü beklendiği üzere MEB’in yayımladığı örnek sorularla ağırlıklı olarak benzerlik gösterdi. Okuduğunu doğru yorumlayan öğrencilerin avantajlı olduğu sınavda muhakeme, akıl yürütme becerisi ve bilgi de önemini hissettirdi. Cümlede Anlam ve Ana Düşünce sorularında çeldiriciler kuvvetliydi. Deyim ve Anlatım İlkeleri sorularında olay üzerinden bilginin yorumlanmasının istenmesi, soru kalıplarının değiştiğini gösterdi. Ayrıca soru çözümüne etkisi olan bazı deyim ve sözcüklerin MEB ders kitabında yer alması da Millî Eğitim materyallerinin mutlaka kullanılması gerektiğini gösterdi. Sözel Mantık, Cümlenin Ögeleri, Fiilde Çatı konularıyla ilgili doğrudan soru sorulmaması dikkat çekerken, dil bilgisinde bazı soruların ezbere dayalı olması da öğrencileri zorlayacak noktalardandı. Sınavda grafik ve tablo sorularına beklendiği şekilde yer verilmesi analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi.

FEN BİLİMLERİ: SORU KÖKLERİNE DİKKAT
Gündelik hayatla da ilişkilendirilen 2024 LGS fen bilimleri sorularının, MEB tarafından geçmiş yıllarda yayımlanan ve çıkmış sorularla benzer olduğu, ancak alışılageldik soruların dışında tasarım sorularının da bulunduğu gözlemlendi. 7 ünitenin tamamının sorgulandığı fen bilimleri bölümünde, özellikle elektrik ve basit makine sorularının belirleyici olduğu görüldü. Görsellerin de kullanıldığı, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen, örnek olay, deney düzeneği yorumlatan soruların bolca bulunduğu gözlendi. Soru kökünün de ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi. Öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorum yapabilme, akademik bilgiyle birleştirip çözümleyebilme becerilerinin sorgulandığı bir sınav oldu. Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri oldukça zorlayan, alışılagelmiş soruların dışında soruların da bulunduğu, okuma ve anlamanın ön plana çıktığı sorular.

İNGİLİZCE: KOLAY SORULAR
2024 LGS Yabancı Dil (İngilizce) soruları değerlendirildiğinde kapsam geçerliliği yüksek, MEB’in örnek sorularıyla paralel, daha önceki yıllarda çıkan LGS sorularına çok benzer bir sınav olduğu, sınavda ilk dokuz ünitenin tamamına yer verildiği gözlemlenmiştir. Bu yıl da “Natural Forces” adlı onuncu üniteden soru gelmemiştir. Sınavda diyalog tamamlama, okuduğunu anlama, sözel mantık ve kelime bilgisine dayalı soru tiplerine yer verilirken grafik okuma ve yorumlama sorularına bu sene yer verilmemiştir. Olumlu-olumsuz soru kökleri neredeyse eşit oranda kullanılmıştır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: BİLGİ VE YORUM İSTEDİ
2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, yıl boyunca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterse de sınavda çıkan soruların çeldiriciliği, örnek sorulardan daha düşüktü. Ayrıca bu seneki soruların geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlara göre ayırt ediciliğinin yüksek olduğu görüldü. Kavram ve kronoloji bilgisinin ön plana çıktığı ve kapsam geçerliliği yüksek olan bu sınavda bazı soruların birden fazla kazanım ölçtüğü görüldü. Geçmiş yıllarda olduğu gibi “7. Ünite”den soru bulunmadığı tespit edildi. 2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için yıl boyunca tavsiye edildiği şekilde konu, kavram ve kronoloji çalışarak günlük tekrarlarını aksatmayan, okuduğu paragrafları da bilgisiyle harmanlayabilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınav oldu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DİKKAT İSTEYEN SORULAR
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2024 LGS’de soruların açık, anlaşılır ve net olduğu gözlemlendi. Soru kazanım tablosu incelendiğinde sınavda kader ile ilgili kavramlar, Maun suresi ve anlamı, zekât ve sadaka, Hz. Musa (a.s), Hz. Yusuf (a.s), Hz. Şuayb (a.s) ile ilgili ortak bir soru, din ve hayat, kader ve kaza inancı, Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatındaki örnek davranışlar, Kur’an-ı Kerim ve özellikleri konularından soruların geldiği tespit edilmiştir. Sorular içerik olarak incelendiğinde zekât, evrensel yasalar ve peygamberler ile ilgili olan soruların bilgi ağırlıklı; diğer soruların ise okuduğunu anlama ve metnin bağlamına dikkat etmeyi ölçen nitelikte olduğu görüldü.

Önceki yıllarda sorulan sorular ve yayımlanan örnek sorular incelendiğinde bilgi gerektiren soruların olması dikkat çekmiştir. Genel olarak orta ve kolay seviye sorulardan oluşan sınavın dikkatli okuma ile yapılabileceği saptanmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 80 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları