Reklam
Reklam

Toplumsal Değişme ve Gelişme Konu Anlatımı

Sosyoloji ayt konu anlatımı, Sosyoloji tyt konu anlatımı , Sosyoloji yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Toplumsal Değişme ve Gelişme Konu Anlatımı hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Toplumsal Değişme ve Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Bir toplumdaki sosyal ilişkiler ağında, değerlerinde, kurumlarında, iletişim ve etkileşim biçimlerinde kısaca sosyal yapısında meydana gelen dönüşümlere toplumsal değişme denir. Değişmenin yönü ilerleme olduğu gibi gerileme de olabilir. Toplumsal yapının belirli bir yönünde önceki duruma göre daha iyi, yararlı ve mükemmele doğru
olan yöneliş ilerleme; değişmenin olumsuz yönde gerçekleşmesi gerilemedir. Toplumsal değişme zorunlu, sürekli ve kaçınılmaz bir süreçtir.

Toplumsal değişme bazen plansız bazen de planlı gerçekleşebilir. Toplumsal değişmenin hızlı olması bunalımlara yol açabilir. Bir alandaki toplumsal değişme diğer alanları da etkiler. Değişme her
toplumda aynı değildir. Zamana ve koşullara göre farklılıklar gösterir. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler; fiziki çevre, ekonomi, modernleşme, küreselleşme, bilim ve teknoloji, demokratikleşme, kültür, demografi, kitle iletişim araçları vb.dir.

Bilim-Teknoloji ve Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Değişmeye Etkileri

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, 20.yyda baş döndürücü bir hızla gelişmiş ve insanların hayatlarını
ciddi düzeyde kolaylaştırmıştır. Seri üretim sayesinde üretim iyice artmış bu da ihtiyaçların karşılanması, dağıtılması, paylaşılması gibi sorunların çözümünü kolaylaştırmıştır. Bilim ve teknolojinin ekonomi kurumunun üzerindeki bu etkilerinin yanında eğitim, sağlık ve özellikle Kitle iletişim alanlarındaki etkileri büyüktür. Özellikle kitle iletişim alanında çığır açıcı yenilikler gerçekleşmiştir.

Kitle iletişim araçlarının (TV, internet, telefon vb.) hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla toplumlar kültür emperyalizmine açık hale gelmiş ve yerel kültürler ortadan kalkmaya başlamıştır. Ayrıca bu nedenle birçok milli kültür “tek tipleşme” tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Kitle iletişim araçları, insanlar arası ilişkileri ciddi düzeyde etkilemiştir. Artık insanlar yüz yüze iletişimi iyice azaltarak birçok konuyu, işini, ilişkisini telefon ve internet üzerinden yapmaya başlamıştır. Bu durum sosyal ilişkileri temelinden sarsmaya başlamıştır. Komşuluk, arkadaşlık, akrabalık ilişkileri zayıflamıştır. Artık internet ve televizyon üzerinden evlilikler bile yapılmaya başlanmıştır. Kitle iletişim araçlarındaki yenilikler bireylerin gerek aile gerekse toplum içindeki sosyalleşme sürecini de olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır.

Modernleşmenin Toplumsal Değişime Etkisi 

Modernleşme, geleneksel toplumların gelişmiş toplumlara dönüşme sürecini, bu süreçte yaşanan bilimsel, ekonomik, teknolojik, endüstriyel, demografik ve politik değişimleri veya bu süreçte geçirilen aşamaları ifade eden bir kavramdır. Siyasal alanda demokrasinin temel kurum ve ilkeleriyle egemen olması, ekonomik alanda
kapitalist üretim tarzının yerleşmesi, sosyal alanda kentleşme ve altyapı hizmetlerinin yaygınlaşması, haberleşme teknolojilerinin gelişmesi, geleneksel ilişkilerin çözülmesi modernleşmenin göstergeleridir. Modernleşme daha ziyade gelişmiş ülkelerdeki yeniliklerin taklit edilmesi ya da benimsenmesi esasına dayanır ve bu değişim hem
olumlu hem olumsuz olabilmektedir.

Küreselleşmenin Toplumsal Değişime Etkisi 

Küreselleşme; ulusal düzeydeki bütün faaliyetlerin dünya düzeyine aktarılması yani uluslararası bir niteliğe kavuşmasıdır. Küreselleşme; ülkelerin sahip oldukları milli ve manevi değerlerin dünya ölçeğinde yayılması, farklılıkların bir bütünlük ve uyum içinde ortadan kalkması ve dünyanın “küresel bir köy” haline gelmesidir. Ayrıca küreselleşme, kapitalizmin dünyayı homojenleştirdiği, heterojen farklılıkları yok ederek bir bütünsellik sağladığı, artık herkesin kaderinin ortak bir “küresel dünyanın” oluşumuna bağlandığı tezi üzerine kuruludur. Diğer taraftan küreselleşme sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal anlamda dünyaya açılma ve dünya ile bütünleşme olarak da
tanımlanabilmektedir.

Özellikle bilginin küresel düzeyde paylaşılması ve yayılması küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasında temel etkenlerden biridir. Günümüzde bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırmış, zaman, mekân ve mesafe algılamalarını değiştirmiş, kültürleşme sürecine ivme kazandırarak küresel değerlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Toplumun yapılarında meydana gelen gelişmeler; nüfusun farklılaşması, aile biçimleri ve yaşam tarzlarının değişmesi küreselleşmenin yol açtığı önemli sonuçlardan sadece bazılarıdır.

Toplumsal Gelişme ve Öğeleri

Toplumsal gelişme, toplumsal yaşamın tüm alanlarındaki (sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda) olumlu değişmeleri ya da ilerlemeleri ifade eder. Kişi başına  düşen millî gelirin yükselmesi, eğitim, sağlık gibi hizmetleri veren kuruluşların sayısının ve niteliğinin, kültürel etkinlikler ve katılanların sayısının artması gelişimin
göstergeleridir. Ayrıca orta tabakada bulunan insanların sayısının artması, toplumun yönetim biçiminin demokratik olması, hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi ve insan haklarına verilen değer de gelişimin temel unsurlarındandır.

Toplumsal Bütünleşmenin Önemi

Toplumsal yapı çeşitli grup, kurum, kuruluşlardan oluşan bir bütündür. Toplumsal bütünleşme, toplumu meydana getiren farklı maddî ve manevi unsurların uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasıdır. Toplumsal bütünleşme, toplumsal gelişmeyle
(özellikle orta tabakanın geniş olması ve ekonomik büyüme unsurları ile) mümkündür. Çünkü toplumsal gelişmeyle işsizlik azalır ve refah düzeyi yükselir, bu da toplumsal çözülmeye engel olur. Toplumsal bütünleşme iki şekilde gerçekleşir:

Fonksiyonel (işlevsel) bütünleşme: Toplumdaki meslek gruplarının işlevsel yönden birbirini tamamlaması demektir. İşbölümü halinde bakkalların, fırıncıların, muhasebecilerin, eğitimcilerin vb. gerçekleştirdiği bütünleşmedir.

 Mana etrafında bütünleşme: Toplumda ortak amaçlar ile manevi değerler etrafındaki bütünleşmedir. İnsanların sadece işbölümüne dayalı olarak bütünleşmeleri yeterli değildir, asıl bütünleşme milli ve manevi değerler etrafında uzlaşarak gerçekleşir. Mesela; vatan birliği.

Toplumsal Çözülme ve Nedenleri

Toplumsal çözülme toplumsal bütünleşmenin sağlanamamasıdır. Toplumsal çözülme, bir toplumda suç, şiddet, alkolizm, zihinsel hastalıklar ve intihar gibi bazı problemlerdeki yıkıcı bir artışla karakterize edilen, toplumsal yapının bozulduğu ve toplumsal kontrolün çöktüğü, toplumsal çatışma ve düzensizliğin yaygınlık kazandığı
durumdur.

Toplumsal değişmeye etki eden fiziki, biyolojik, teknolojik, hukuki, kültürel ve siyasi faktörler aynı zamanda toplumsal çözülmeye de neden olur. Aile bağlarının zayıflaması, millî birlik bilincinin sağlanamaması, temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması gibi nedenler toplumsal çözülmeyi hızlandırır. Kültürel farklılıklara
hoşgörüyle yaklaşma, farklı kültürlere saygı duyma, sosyal devlet anlayışının yaygınlaştırılması, ahlaki ve millî değerlere dayalı eğitim anlayışı gibi tedbirlerle toplumsal çözülmenin önüne geçilebilir.

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
2021 Ales Ne Zaman Ales’e Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce Zorunluluk-Mecburiyet Anlatma (Must – Have To / Has To- Should) (Obligation) - İngilizce Bir/Biraz/Birkaç (A/an/Some/Any) - İngilizce Yol Sorma/Yol Tarifi (Asking for Directions) - 2021 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı - İngilizce Önceden/Eskiden Yapılan Alışkanlıklar (Used to Habist) - 2021 DGS Ne Zaman DGS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - 2021 TYT AYT YKS Ne Zaman | TYT ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce İsim-Fiil(Fiilimsi) (Gerunds & Infinitives) - İngilizce Sahip Olmak (Have got/ Has got) - İngilizce There is or There are (Vardır) - İngilizce Emir Cümleleri (Imperatives) - 2021 KPSS Ne Zaman | KPSS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce Reported Speech (Dolaylı Anlatım) - Döküm (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları -
reklam