ÖSYM’den KDK tavsiye kararına ilişkin değerlendirme

ÖSYM kararını verdi. 09.45 mağdurlarına yeni sınav yok. 15 dakika kuralı sürecek. ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunca değerlendirme yapıldı. ÖSYM Yönetim Kurulunca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) yönelik tavsiye kararına ilişkin, “Sınav binasına kılavuzda ilan edilen zamanda gelmiş ve sınavla ilgili tüm kurallara riayet etmiş olan adayların herhangi bir mağduriyete uğramasına yol açmadan yeni bir sınavın yapılması mümkün değildir” değerlendirmesi yapıldı.

YERİNDELİK VE UYGULANABİLİRLİK İLKELERİNE UYGUN DEĞİL
“KDK’ya başvuran adayların mağduriyetlerinin giderilmesinden kastın, bu adaylara yönelik yeni bir sınav yapılması ise 117 kişi ve benzer durumdakilere ilişkin bu tavsiyenin aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı yerindelik ve uygulanabilirlik ilkelerine uygun olmadığı değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verildi. İşte ÖSYM değerlendirmesinde yer alan ifadeler:

TÜM ADAYLARA TEBLİĞ EDİLMİŞTİ:
Tavsiye kararına yerindelik açısından bakıldığında, 15 dakika kuralı, yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, sınav güvenliğinin gereği gibi yerine getirilmesi ve sınav öncesi işlemlerin sınav başlamadan önce tamamlanması gerekçeleriyle hukukun genel ilkelerinden olan gereklilik, elverişlilik ve orantılılık ilkelerine uygun bir şekilde oluşturulmuş, idare tarafından tüm araçlarla kamuoyuna ve ilgililere zamanında duyurulmuş, sınava girecek tüm adaylara da yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

BİR CEZA DEĞİL: Geç kaldığı için sınava alınmama bir ceza olmadığı için konunun cezalara ilişkin yargı kararlarıyla oluşmuş hukuki durum kapsamında değerlendirilmemesi daha isabetli bir yaklaşım olacaktır. Sınava geç kalanın alınmaması durumu, aday bakımından ancak bir ön şartın zamanında yerine getirilmemesinin zorunlu sonucuna maruz kalma olarak değerlendirilebilir. Bu durumda idarenin düzenleyici işlemleri nedeniyle oluşan bir mağduriyetten söz edilemez. Tüm iş ve işlemlerin zamanlı ve disiplin içinde yerine getirilmesini ilke edinen ÖSYM tarafından yapılan genel duyuruların yanı sıra tüm adaylara elektronik onay sistemi ile birebir tebliğ edilen, ‘süresi içinde sınav binasına giriş yapmayan adayların sınava alınmaması kuralı’, hizmetin gerekleri dikkate alındığında bireylerin eğitim haklarına ölçüsüz müdahale edilmesi olarak kabul edilemez.

HER SINAVDA MUHTEMEL OLAYLAR:
Milyonlarca adayın katıldığı sınavlarda kusur, ihmal, tedbirsizlik, özensizlik, önem vermeme, yanlış bilme, unutkanlık veya kendi iradesine bağlı olmayan kaza, hastalık, hava koşulları, trafik yoğunluğu gibi nedenlerle sınava katılamayan adaylar bulunmasının, her sınavda muhtemel.

SINAVA ÖZGÜ HİZMETİN GEREĞİ: Bu ve buna benzer gerekçelerle sınava geç kalan adayların sınava alınmamasının, idare tarafından adayların temel haklardan mahrum edilmesi olarak değil sınava özgü hizmetin gereklerinin bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerekir. Nitekim kamu idarelerine ve yargı mercilerine yapılan hak arama başvurularında, KDK’yayapılan başvurular da dahil olmak üzere, belirli süreler aranmakta, bu süreler içinde yapılmayan başvuruların işleme alınmaması, Anayasa’nın teminat altına aldığı temel haklardan yoksun bırakılma olarak değerlendirilmemektedir

ZAMANINDA BAŞVURU YAPMAYAN ADAYDAN FARKI YOK: Kılavuzda belirlenen zamanda başvurusunu yapmayan veya yapamayan, fotoğraf ve diğer bilgilerini zamanında güncellemeyen, başvuru yaptığı halde ücretini ödemeyen veya ödeyemeyenlere sınava giriş belgesinin düzenlenmemesinin, bütün bunları yapmasına rağmen sınava giriş belgesi ve geçerli kimlikleri yanında olmadan sınav binasına gelen adayların sınav salonlarına alınmaması ile yine kılavuzda belirlenen zamanda sınav binasına gelmeyen veya gelemeyen adayın durumu arasında sebep ve sonuçları bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır.

ADAYIN KENDİ İHMALİ: Bunların hiçbirisi adaylara verilen bir ceza olmayıp, adayın kendi ihmal, kusur veya tedbirsizliği nedeniyle, yararlanma kuralları şartları taşıyan herkes için aynı olan haklardan faydalanamamasıdır.

MAĞDUR ETMEDEN İKİ SINAV SONUCUNUN BİRLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL: Tavsiye kararına uygulanabilirlik açısından bakıldığında, geç kaldığı için sınava alınmayan adaylar için yeni bir sınavın yapılması halinde, yeni sınavdan geçerli puan alan her adayın 2017 YGS sonuçlarıyla birlikte açıklanan önceki sıralamaya dahil edilebilmesi için, aday sıralamasının tüm adaylar için yeniden yapılması gerekecektir.

KOLAYLIK-ZORLUK TARTIŞMASI ÇIKAR: 15 dakika kuralı nedeniyle sınava katılamadığını belirten adaylara yönelik yeni bir sınav yapılması durumunda kaçınılmaz olarak iki sınav arasında kolaylık-zorluk tartışması ortaya çıkacaktır. İki sınavın tamamen denk kabul edilmesi ancak daha önce benzer aday kitlelerinin katıldığı sınavlarda sorulmuş aynı güçlük ve ayırt edicilik özelliklerine sahip soruların sorulması ile mümkündür.

YENİ BİR SINAV MÜMKÜN DEĞİL:

Ülkemizde sınav soruları, yargı kararları sonucu kamuoyuna açıklandığından, yeni bir sınavın daha önce denenmiş, güçlük ve ayırt edicilik parametreleri belli sorularla yapılması mümkün değildir. Farklı aday kitlesine güçlük ve ayırt edicilik parametreleri belirlenmemiş farklı sorularla yapılacak olası bir sınavın test puanı ortalamaları ile sonuçları açıklanan 2017-YGS test puanı ortalamaları aynı olmayacaktır. Bu yüzden yeni sınavın sonuçlarının diğer adayların sonuç ve sıralamasını negatif yönde etkilemeksizin, yani 2017 YGS ile LYS’ye girmeye hak kazanan adayları mağdur etmeden iki sınav sonucunun birleştirilmesi teknik olarak mümkün değildir.

YGS BARAJ VE SIRALAMA SINAVIDIR: YGS sınavı bir baraj sınavı olma yanında, aynı zamanda bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavlarında, adaylar aldıkları puanlara göre başarı sıralamasına tabi tutulur. Herhangi bir sıralama sınavında başarı sırası hesaplanırken, önce adayların puanları hesaplanır, sonra büyükten küçüğe doğru sıralandığı ve her adaya bulunduğu yer ile ilgili bir başarı sırası verilir. Aynı doğru-yanlış sayıları ve puana sahip birden fazla aday olması durumunda, başarı sırası bu adaylar için aynı olmakta, bir sonraki başarı sırası aynı sıraya sahip aday sayısı atlanarak verilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda, her adayın sıralamadaki yeri ile kendisinden yüksek puan alanların sayısını tam olarak bilebilir.

YENİDEN DEĞERLENDİRMEYİ ZORUNLU KILAR: Böylesi bir durumda yapılacak yeni bir sınavın puan ve sıralaması, tüm adaylar için yeniden değerlendirme işlemi yapılmasını zorunlu kılacak olup yeni sınava giren ve puanı hesaplanan her bir aday 2017 YGS sonuçları ile birleştirildiğinde, barajı geçemeyenler de dahil olmak üzere, kendisinden düşük puan almış tüm adayların başarı sırasının düşmesine neden olacaktır. Bu ise başarı sırası değişecek adayların haklı itirazına neden olacak ve yeni sınavla önceki sınavın eşdeğerliği tartışmasına yol açacaktır.

KURALA UYANLARIN EĞİTİM HAKKI OLUMSUZ ETKİLENİR: Böyle bir durumda kurala uymayan görece az sayıda adayın, kurala uyanların eğitim haklarını ölçüsüz bir şekilde maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olacaktır. Bu sebeple sınav binasına kılavuzda ilan edilen zamanda gelmiş ve sınavla ilgili tüm kurallara riayet etmiş olan adayların herhangi bir mağduriyete uğramasına yol açmadan yeni bir sınavın yapılması mümkün değildir. Diğer bir konu da olası bir sınavda KDK’ya başvuran adaylar dışında bu saatlerde sınav binası önünde olan tüm adayların kapsanmasıdır ki bu konuda bir kayıt tutulmadığından bu tür durumda olan adayların tam sayısı bilinmemektedir.

BİLİMSEL VE TEKNİK NEDENLERLE MÜMKÜN DEĞİL: Sayılan nedenlerle tavsiye kararında belirtilen ‘……117 adayın sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmalarına rağmen sınav binasına alınmamalarından doğan mağduriyetlerinin (LYS ye girmeye hak kazanan öğrenciler açısından yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde) giderilmesi’nin, açıklanan bilimsel ve teknik nedenlerle mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

15 DAKİKA KURALI DEVAM EDECEK: KDK’nın ikinci tavsiye kararı sınav saatinden 15 dakika önce sınav binası önünde hazır bulunma kuralının gözden geçirilerek bundan sonraki sınavlarda benzer radikal kararların alınması durumunda ölçülü ve orantılı davranılması ve yumuşak geçiş yapılarak, adayların ve ailelerinin iletişim ve medya araçları ile yeterince bilgilendirilmeleri” ile ilgiliydi.

Merkez tarafından yılda yapılan ortalama 40 sınavın her birinin aday kitlesinin birbirinden farklı ve dolayısıyla tüm kurallar her farklı sınava başvuran adaylar için bir ilk olma özelliği taşıyabilir. Bir kural ile ilk kez karşılaşan adaylar her zaman olacaktır

İHMALLERİ AZALTMAK İÇİN KURALLARIN ESNETİLMESİ FAYDASIZ: İhlalleri azaltmak için kuralların esnetilmesinin veya kaldırılmasının faydalı olmayacağı ve çözüm üretmeyeceği değerlendirilmektedir. Sınavlarda herhangi bir kuralın ihlal edilmemesi ideal olanıdır ancak bu pratikte mümkün olmadığı için ihlalleri en aza indirmeye yönelik caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Kural ihlallerini azaltmanın en etkili yolu, kuralların ayırım yapılmaksızın tüm adaylara aynı titizlikle uygulanması ve bu konuda hiç kimseye veya aday gruplarına istisna tanınmamasıdır.

Tavsiye kararında belirtilen, 15 dakika kuralından herkesin haberdar olabilmesi için yıllara yayılmış bir yumuşak geçişin bu süreçte, ÖSYM’nin yukarıda bahsedilen adayları ve kamuoyunu bilgilendirmelerinin yanı sıra, KDK aracılığı ile de konunun basına geniş ölçüde yansıması sonucu, sınav binalarına soruların cevaplanmaya başlanma saatinden en geç 15 dakika önce gelme gerekliliği artık yeterince duyulmuş olduğu için, uygulamanın öğrenilmesi için yıllara yayılmış bir geçişe de ihtiyacın kalmadığı değerlendirilmektedir.”

15 DAKİKA KURALI HUKUKA VE HAKKANİYETE UYGUN: ÖSYM, adaylara en az yük getirecek araç ve yöntemleri seçerek en uygun ve zorunlu, gerekli önlemleri almakta, iş ve işlemlerinde ölçülü davranmaya büyük özen göstermektedir. Alınan tedbir (15 dakika kuralı) hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu gibi düzenlemeye ilişkin takdir yetkisi ölçülülük ilkesi çerçevesinde kullanılmıştır. Bu çerçevede anılan kuralın hem ‘gereklilik’ hem de ‘orantılılık’ ilkeleriyle de uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

TEBLİĞLER İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR

“Gereklilik” ilkesi çerçevesinde ele alındığında, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, teknolojikgelişmeler ve geçmiş sınav uygulamalarından elde edilen tecrübeler ışığında, ÖSYM tarafından her bir sınava özgü hazırlanan kılavuzlar sürekli güncelleniyor. Bunların, 6114 sayılı kanunun 7’nci maddesinin 5’inci fıkrasına göre ilgili sınavlara başvurular öncesinde adaylara ve diğer ilgililere tebliğ hükmünde olmak üzere resmi internet sitesinden yayımlanıyor.

BÜTÜN SINAV KILAVUZLARINDA DÜZENLEMELER YAPILDI: ÖSYM Yönetim Kurulu’nun ilgili kararı ile 2017 yılından itibaren bütün sınav kılavuzlarında yer almak üzere bazı yeni düzenlemeler yapıldı. Bunlardan biri, sınavlarda soruları cevaplama süresi başlamadan önce sınav salonlarındaki aday ve görevliler tarafından yapılacak iş ile işlemlerin zaman ve sürelerinin dakika cinsinden belirlendiği Sınav Uygulama Talimatı’nın uygulanmaya başlanması. Bunun yapılabilmesi için, adayların tümünün salonda bulunmasını sağlamak üzere 15 dakika kuralı getirildi.

TOEFL VE PISA’DA DA VAR: Buna göre, sınavın zamanında ve hatasız başlatılabilmesi için, adayların sınav binalarına girişlerini, sınav sorularını cevaplama zamanı başlamadan 15 dakika önce tamamlamaları gerekmektedir. Benzer uygulamalar, TOEFL (30 dakika), PISA (20 dakika) gibi yaygın bilinen uluslararası sınavlarda da yer almaktadır. Yüzbinlerce adayın katıldığı, ÖSYM’nin kadrolu personeli olmayan binlerce kamu görevlisinin görev yaptığı, büyük titizlik gerektiren sınav süreci, ancak yoruma ve kişisel inisiyatife açık olmayan kesin kurallarla güvenli ve sağlıklı biçimde yürütülebilmektedir. Bu yüzden, 6114 sayılı kanunun 2’nci maddesi gereği sınav kuralları ayrıntılı biçimde kılavuzlarda ilan edilmekte, bütün görevli ve adayların bu kuralları titizlikle uygulaması istenmektedir. Bir sınavın geçerli sayılmasının ilk ve en önemli şartı, başvurudan başlayarak her aşamada ilgili sınavın kılavuzunda tanımlanan kurallara uygun biçimde sınav sürecinin sonlandırılmasıdır.

209 BİN GÖZETMEN İLK KEZ GÖREV ALDI

2017 YGS’de 2 milyon 265 bin 908 adayın sınava başvuruda bulunduğu, sınavın 7 bin 646 binada, 123 bin 311 salonda, 348 bin 49 görevli ile gerçekleştirildiği aktarılan değerlendirmede, bazı görevlilerin, özellikleYGS gibi büyük sınavlarda, yılda sadece bir ya da iki kez ÖSYM sınav görevi yaptığına işaret edildi.

2016 yılı boyunca yapılan tüm sınavlarda, sınav görevlilerinden 209 bin 236’sının sadece bir kez, 117 bin 858’inin iki kez, 101 bin 400’ünün de üç kez ÖSYM sınavlarında görev aldığı anlatılan değerlendirmede, şu bilgiler paylaşıldı:

YORUM FARKINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN DETAYLANDIRILDI: Bu nedenle tüm adaylara sınav kurallarının aynı şekilde uygulanmasının sağlanması ve görevli hatalarının önüne geçilmesi ancak görevlilerce yürütülecek iş ve işlemlerin en ince detayına kadar açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlanması ve sıkı zaman çizelgesine bağlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu tanımlılığı ve zamanlılığı sağlamak üzere hazırlanan Sınav Uygulama Talimatına göre, sınav binasına girişten itibaren yapılacak tüm işlemler, adaylar ve görevliler için uygulama birliği sağlamak ve görevlilerin muhtemel yorum farklılıkları nedeniyle oluşabilecek kural ihlallerini ortadan kaldırmak amacıyla, her bir iş ve işlemin uygulama zamanı ve süresi, saat ve dakika cinsinden belirlenmiştir.

NEDEN 15 DAKİKA?

Adayların, binaya girdikten sonra sınava gireceği salonları bulmaları, lavabo, tuvalet ihtiyacını karşılamaları ve salondaki yerlerini alarak soruları cevaplama saatinin başlaması öncesinde cevap kağıtlarının kendi adlarına düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmeleri, cevap kağıdı üzerine ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve imza alanlarını eksiksiz doldurmaları, soru ve cevap kağıdının birleştirildiği sınav kitapçığı uygulamasında el yazısıyla alınan aday bilgileri yanı sıra yazı karakteri tespiti için büyük-küçük alfabe harfleri ile rakamlar için ayrılmış alanları doldurmaları, soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kitapçığın sayfalarında bir eksiklik veya hata olup olmadığını tek tek kontrol etmeleri, soru kitapçığı üzerindeki soru kitapçık numarasını cevap kağıdı üzerinde ilgili alana yazıp kodlamaları gerekmektedir.

Aynı zaman dilimi içinde görevlilerin ise salondaki adayların giriş belgeleri ile kimlik bilgilerinin Salon Aday Yoklama Listesi’ndeki fotoğraf ve bilgilerle tek tek karşılaştırılması, varsa kimliği kuşkulu adaylarla ilgili Bina Sınav Sorumlusu’nun haberdar edilerek gerekli işlemlerin yapılması, Sınav Uygulama Talimatı’nda belirlenen açıklamaların her işlem öncesinde tüm adayların duyacağı şekilde yüksek sesle okunması, adaylara dağıtılan ve kontrolü aday tarafından yapılan soru kitapçıkları üzerindeki karekod etiketlerinin sökülerek tek tek Salon Aday Yoklama Listesi’nde adayın fotoğraf ile bilgilerinin bulunduğu alana yapıştırılması, varsa adayla ilgili açıklamaların kodlanıp yazılması işlemlerini soruları cevaplama süresi başlamadan önce tamamlamaları gerektiğine işaret edildi.

Aday ve görevliler için iş ve işlemlerin cevaplama süresi başlamadan tamamlanabilmesinin salondaki aday sayısına bağlı olmak üzere ortalama 20 kişilik bir sınıf için 15 dakika aldığına işaret edilen değerlendirmede, “Bu iş ve işlemler için kesin süreler belirlendiğinden, sınavın bütün salonlarda tam zamanında başlayabilmesi ve kuralların tüm adaylara eşit biçimde uygulanabilmesi için, adayların soruları cevaplamaya başlama saatinden en az 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları sınav güvenliğini ve adaletini sağlamak için gerekli bir uygulamadır.” açıklamasında bulunuldu.

Değerlendirmede, tüm iş ile işlemlerin zamanlı ve disiplin içinde yerine getirilmesini ilke edinen ÖSYM tarafından yapılan genel duyuruların yanı sıra tüm adaylara elektronik onay sistemi ile birebir tebliğ edilen, “süresi içinde sınav binasına giriş yapmayan adayların sınava alınmaması kuralı”nın, hizmetin gerekleri dikkate alındığında bireylerin eğitim haklarına ölçüsüz müdahale edilmesi olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

BAŞKA SALON CİDDİ ZAFİYET OLUŞTURUR

Değerlendirmede, geç geldiği için sınava alınmayan adaylarla ilgili KDK’nın, “Soruların cevaplanmaya başladığı anda sınav binasına gelen adayların da başka salonlarda sınava alınması” önerisinin, sınav güvenliğinde yönetilmesi mümkün olmayan ciddi zafiyet oluşturacağı şu gerekçelerle aktarıldı:

“İlk olarak, ÖSYM sınavlarında her bir aday için üzerinde fotoğrafının bulunduğu tek bir cevap kağıdı basılmakta ve sınav evrakı salon içinde oturma düzenine göre matbaa aşamasında paketlenmektedir. Salon görevlileri, her bir adayı, adayların salonda oturma düzenine uygun biçimde yerleştirildiği fotoğraflı Salon Aday Yoklama Listesi ile sınava giriş belgesindeki fotoğraf ve kimliğindeki fotoğrafı karşılaştırarak salonlara almaktadır. Yeni bir salonda sınava alınacak adayın kendisine ait fotoğraflı cevap kağıdı ve fotoğraflı Salon Aday Yoklama Listesi olmadığından güvenlik kontrolü gereğince yapılamayacak, bu durum başkasının yerine sınava girme başta olmak üzere usulsüzlüklere elverişli bir ortam oluşmasına yol açacaktır.

İkinci olarak, birbirini tanıma ihtimali olan kişilerin farklı salonlarda sınava alınması ÖSYM tarafından uygulanan en temel aday atama ilkesidir. Her adayın, adaya özgü olarak basılan ve kendisi için önceden rassal olarak tayin edilmiş sınav binası, salonu ve masasında sınav günü hazır bulunan sınav evrakı ile sınava alınması sınav güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Adaylar sınava girecekleri bina, salon ve sıraları sınava 10 gün kala ancak işlemleri tamamlanabilen ve kendi erişim şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabildikleri Sınav Giriş Belgeleri ile bilebilmektedirler. Binaya geç gelenlere özel salon ayrıldığının önceden bilinmesi, aynı binada sınava giren ve birbirini önceden tanıyan adayların kasten geç kalıp aynı salonda sınava girmek suretiyle kopya amaçlı yardımlaşma çabalarını teşvik edebilecektir.

Üçüncü olarak, yedek sınav evrakının güvenliğinin tesisi için sınav binalarında yedek sınav evrakı bulundurulmamakta, yedek sınav evrakına ihtiyaç duyulan hallerde bu ihtiyaç her sınav merkezinde oluşturulan yedek sınav evrakı yönetim merkezinden karşılanmaktadır. Binalarda yedek sınav evrakının bulundurulması, yaklaşık 7 bin 600 binada uygulanan YGS gibi sınavlarda, önceden belli olmayan sayıda yedek cevap kağıdı ve soru kitapçığı ile yedek görevli bulundurulmasını gerektirecektir ki bu da hem güvenlik açığı ve belirsizlik oluşturacak hem de ek maliyet getirecektir.

Dördüncü olarak, hiçbir adayın sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyeceği hükmü uygulamada istikrar kazanmış iken, sınava zamanında gelmeyerek kural ihlali yapan adayların ayrı salon açılarak sınava alınmaları, zamanında sınava giren adaylar nezdinde geç gelenlere özel muamele yapıldığı veya ayrıcalık tanındığı değerlendirmesine yol açabilecektir. Ayrıca standart dışı sınav uygulamalarında hem denetim zafiyeti hem de görevli hataları daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sınavlara katılan aday ve görevli sayıları göz önüne alındığında her standart dışı uygulamanın, çözdüğünden daha fazla sorun getirmesi söz konusudur.”

2017 BAŞINDAN İTİBAREN TÜM SINAVLARDA UYGULANDI

Sınava girişi düzenleyen kuralların ihlalinin iki tür karşılığının bulunduğu, bunların ilkinin 6114 sayılı kanunun 10’uncu maddesindeki kopya ve bağlantılı ihlaller ile ilgili olup bu hallerde sınavın iptali, 2 yıl tüm sınavlardan men ile 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Burada eylemin niteliğine göre bir kademelendirme yapmak değil. İlgili kanun hükmünün, sınav kurallarının düzenlendiği yönetmelik veya kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden davranışların tespit edilmesi halinde adayın sınava alınmaması, alınmışsa sınavının geçersiz sayılması yönünde olduğu anımsatıldı.

Değerlendirmede, idari istikrar ve haklı beklenti ilkeleri çerçevesinde ele alındığında, 15 dakika kuralının 2017 yılı başından itibaren tüm sınavlarda uygulandığı bildirildi.

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 4 kaçtır?