İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar Nedir? sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

İslam’ın farklı şekillerde yorumlanması siyasi-itikadi olduğu gibi ameli-fıkhi alanda da olmuştur. Ameli-fıkhi yorumlar genellikle dinin ibadetler ve insanlar arası ilişkilerini düzenleyen kurallarda yoğunlaşmıştır. Yorumların ve farklılıkların hiçbirisi özünde ve temel ilkelerinde olmamıştır.

İslam bilginlerinin görüş ve düşüncelerini temel alan Caferilik, Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik gibi mezhepler oluşmuştur.

Hanefilik

Hicri ilk iki yüzyılda Kûfe merkezli olarak çıkan ve ismini kurucusu sayılan büyük fakih İmam-ı Âzam Ebû Hanife’den alan Ehl-i sünnet fıkıh mezheplerindendir.
Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhep görüşüyle amel eden kişilere de Hanefi denilmiştir.

Ebû Hanife’nin Tam adı: Ebû Hanîfe Nu’mân b. Sâbit (d. 80/699 Kûfe/ö. 157/767 Bağdat).
Künyesi: Ebû Hanife.
Lakabı: İmâm-ı Âzam (En büyük imam).

Kendisi Irak Re’y ekolünün lideri ve önderidir.
Akaide dair yazdığı beş küçük eseri çok meşhurdur. Bunlar; el-Fıkh’l-Ekber, el-Fıkhü’l-Ebsat, er-Risâle, el-âlim ve’l-Müteallim ve el-Vasiyye isimli risalelerdir. Ebû Hanife’nin görüşünü yazan, yayan ve yaşatan öğrencileri olmuştur. Bunlardan İmam Ebû Yûsuf, İmam Muhammed, Züfer, Hasan b. Ziyâd en meşhurlarıdır.

Caferilik

Peygamberimizin soyundan gelen İmam Cafer Sadık’ın görüşlerini temel alan mezheptir.Bu mezhebin görüşlerinin büyük çoğunluğu Hanefilik, Şafiilik, Malikilik gibi mezheplerin görüşlerine uygundur.

Malikilik

H 2./M 8. yüzyılda “Medine” merkezli olarak çıkan ve ismini kurucusu sayılan büyük hadis ve fıkıh âlimi Malik b. Enes’ten alan Ehl-i sünnet fıkıh mezheplerindendir. Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhep görüşüyle amel eden kişilere de Maliki denilmiştir.

İmam Malik’in Tam adı: Malik b. Enes el-Esbahî (d. 93/712 Medine/ö. 179/795 Medine). Hadis ilminde de en güvenilir (sika) imamlardandır. Müctehit ve muhaddistir. Kendisine “Hadisçilerin ve Hicaz fıkıhçılarının önderi” denilir.

Eseri: el-Muvatta’dır. İmam Malik’ten Abdurrahman b. Kasım, Abdurrahman el-Kurtubî ve Asbağ b. Ferec
gibi bazı âlimler ders almıştır.

Şafiilik

Asıl adı Muhammed olan İmam-ı Şafiî’nin görüşlerini temel alan mezheptir. İmam-ı Şafiî, dinî hükümleri tespit etmede izlediği yöntemi şu şekilde açıklamıştır: “Öncelikle Kur’an’ı ve Resulüllah’ın sünnetini esas alırız. Sonra, sahabilerin görüşlerini ve Müslüman bilginlerin tamamına yakınının görüş birliği ile verdikleri hükümleri kabul ederiz. Bir konunun hükmünü bu kaynaklarda bulamazsak o konuda kendi görüşümüzü belirtiriz.”

Hanbelîlik

H 3./M 9. yüzyılda “Bağdat” merkezli olarak çıkan ve ismini kurucusu sayılan büyük hadis bilgini Ahmed b. Hanbel’den alan Ehl-i sünnet fıkıh mezheplerindendir. Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhep görüşüyle amel eden kişilere de Hanbeli denilmiştir.

İmam Ahmed b. Hanbel’in Tam adı: Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel
eş-Şeybânî (d. 164/780 Bağdat/ö. 241/855 Bağdat).

Sünni fıkhının büyük hadis imamı sayılan fıkıh ve hadis bilgini. Hadis (Hicaz) ekolünün önderlerindendir. Ahmed b. Hanbelin en önemli eseri el-Müsned adlı hadis kitabıdır. Akait konularına dair “er-Red Ale’z-zenadıka ve’l-Cehmiyye (Zındık ve Cebriyye Yanlılarına Cevap) adlı bir eseri vardır.

 

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları için Tıklayınız

10. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 72 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları