Reklam
Reklam
reklam Reklam

Hint Ve Çin Dinleri Konu Anlatımı

27.07.2020
A+
A-


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ayt konu anlatımı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi tyt konu anlatımı , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Hint Ve Çin Dinleri  hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz..

Hint Ve Çin Dinleri 

Hinduizm

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’dır. Dini inanç ve kültür çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Hinduizm, Hindistan’ın geleneksel dinindir. Hinduizm, yaşayan en eski dindir ve kurucusu yoktur. Hinduizm, uzun bir tarihî süreç içerisinde, farklı inanç ve kültürlerin birleşmesi ile oluşmuş bir dindir.

reklam

Hinduizm’i tarihî gelişim süreci dört dönemde; Vedalar Dönemi, Klasik Hinduizm Dönemi, Orta Çağ Dönemi ve Modern Dönemdir.

Tanrı anlayışı: Hinduizm çok tanrılı bir inanç sistemine sahiptir. Kaynaklarda pek çok erkek ve dişi tanrısal varlıktan söz edilir fakat bunlardan üç tanesi Brahma, Vişnu ve Şiva önemlidir. Hinduizm’in en belirgin özelliklerinden biri kast sistemidir.

Kast sistemi dört ana sınıftan oluşur:

Brahmanlar: Rahipler ve din adamlarıdır.

Kşatriyalar: Hükümdar sorundan gelenler ve savaşçılardır.

Vaişyalar: Tüccar ve çiftçilerdir.

Sudralar: İşçilerdir. Kast sisteminin dışında kalan ve hiç bir hakkı olmayan paryalar vardır.

Hinduizm’de önemli inanç konularından biri de tenasühtür. Tenasüh, reenkarnasyon gibi kelimelerle ifade edilen samsara dünyadaki doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsünü ifade etmektedir. Karma ise, ruhun bu döngüsel süreçteki durumunu düzenleyen prensibin adıdır. Ruhun bu döngüden kurtulmasına da nirvana denilmektedir.

Hinduizm’in Ritüelleri (İbadetler)

Hinduizm’de ibadetler, genelde bireysel faaliyetlerdir, bir şekli yoktur ve evlerde yapılır. İbadetler cemaat hâlinde yapılmaz. Mabedlerde ise ibadetler Brahmanlar tarafından yerine getirilir. Hindular, sabahleyin güneş doğmadan önce, öğle vaktinde ve güneş battıktan sonra olmak üzere günde üç defa ibadet ederler. Şafak vaktinde kalkan bir kimse, öncelikle kutsal Om hecesini okuyarak ibadete başlar. Hinduizmdeki ritüellerden biri de kutsal olduğuna inanılan Ganj Nehri’nde yıkanmaktır. Bu nehirde yıkanmak ibadettir ve insanı günahlardan arındırdığına inanılmaktadır. Yoga ve meditasyon da Hinduizm’de önemli dini ritüellerdendir.

Kutsal Kitapları Vedalar (İlahi Bilgiler) kitabıdır.

Vedalar ise dört bölümden oluşur:

Rigveda: Vedaların en önemlisidir. Şükür dilek ve kutsama tarzındaki dualarla tanrılara saygı için yazılmış ilahilerden oluşur.
Samaveda: Bir tür melodiler vedasıdır. Kurban kesme törenlerinde rahipler tarafından okunan çeşitli ilahiler bulunmaktadır.
Yajuvedrda: Kurban keserken alçak sesle okunan sözlerden ve dualardan oluşmaktadır.
Atharvaveda: Mistik ve evrenle ilgili bilgileri, çeşitli büyüler ile ilgili duaları içermektedir.

Budizm

Hindistan ve Çin’de yaygındır. MÖ VI. yy.da asıl adı Siddhartha Gautama (Sidarta Gotama) olan Buda’nın düşünceleri etrafında oluşmuştur. Buda inzivaya çekilerek Nerenjara Nehri kıyısında bir ağacın altında aydınlanmış, ilhama kavuşmuştur. Kast sistemine karşıdır. Istıraplardan kurtulmak için nefsin isteklerini kontrol altına almak ve kötü duygulardan arınmak gerekir. Bu arınma sürecine denir. Bu yol doğru söz, doğru davranış, doğru geçim, doğru yargı, doğru kanaat, doğru anlayış, doğru düşünce ve doğru niyet denilen sekiz dilimli yoldur. ”Buda ’ya sığınırım, Dhamma’ya sığınırım, Sangha’ya sığınırım. ” (üç cevher) ifadesi inanç akidesinin temelini oluşturur. Meditasyon yapmak çok önemlidir. Budizm’de tanrı anlayışı yoktur. Ancak Buda’dan sonra Budistler onu tanrı kabul etmişler ve heykelini yapmışlardır. İbadet, evlerde veya tapınaklarda Buda heykelleri önünde dua edilerek yapılır. Kutsal kitap olmamakla birlikte Buda’nın sözlerinden oluşan ve Tipitaka (üç sepet) adı verilen metinler vardır.

Konfüçyanizm

Konfüçyanizm Çinlilerin millî dinlerinden biridir. Konfüçyanizm, MÖ 6. yüzyılda Çin’de ortaya çıkan ve Konfüçyüs’ün öğretilerinden oluşturulan ahlak temelli bir dindir.

Konfüçyüs, Çin’in en etkili düşünürlerinden birisidir fakat hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Çin’in kadim kültür ve düşüncesine ait klasikleri okuyan Konfüçyüs bu eserlerden çok etkilenir. O, yaşadığı dönemin siyasi ve toplumsal sorunlarından çözümünü, Çin’in geleneksel değerlerine dönüşle mümkün olduğunu düşünür.

Konfüçyüs, hayatının son beş yılını meşhur eserlerini kaleme almak ve öğrenci yetiştirmekle geçirir. Konfüçyüs, geçmiş idarecilerinin, Çin’i barış ve huzur içinde nasıl yönettiğini göstermek için çalışmıştır. Barış içinde ve huzurlu bir toplumun oluşması için erdemli ve ahlaki örneklikle yönetilen iyi bir devlet ve hiyerarşik bir toplum anlayışı ile mümkün olduğunu savunur.

Günümüzde Konfüçyanizm dininin mensubu yaklaşık olarak 350 milyon civarındadır. Bunların büyük bir kısmı Çin’de geri kalanları ise Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya’da yaşamaktadır.

Tanrı İnancı: Konfüçyanizm’de savunulan yeni veya farklı bir inanç bulunmamaktadır. Konfüçyüs yüce varlık için “Tien” kelimesini kullanmıştır. Tien, tabiat düzeninin yöneticisi, üstün bir varlık ve yaratıcı kudret, iyiliğin kaynağı olarak ona inanmıştır. Konfüçyanizm’de Tanrı, düşkünleri korumak için hükümdarlar; Tanrı yolunda insanlara yardımcı olmaları ve ülkenin her yanında huzuru sağlamaları için öğretmenler gönderir. O, yücedir, yerdeki insanlara hükmeder, kötüler çoğalınca hükmü amansız olur.

Beş erdem:

Ciddiyet: Saygı görmek için gereklidir.

Cömertlik: Her şeyi elde etmek için gereklidir.

Samimiyet: Herkesin güvenini kazanmak için gereklidir.

Çalışkanlık: Başarılı olmak için gereklidir.

Nezaket: Başkalarını hizmetinde kullanmak için gereklidir.

Konfüçyanizm’in Ritüelleri

Konfüçyanizm’de ritüellerin çok önemli bir yeri vardır. Bir kişi ancak ritüelleri yerine getirerek erdemli ve üstün insan olabilir.
Ritüeller, göğe, yere, atalara tapınma ve Konfüçyüs adına yılda iki kez düzenlenen törenlerin yerine getirilmesinden ibarettir.

Kutsal Metinleri: Konfüçyüs, yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmediği için fikirleri değişmeden günümüze kadar gelememiştir. Onun düşünceleri, ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkarak derlemiş ve Konuşmalar adlı kitapta yer almıştır. Konfüçyanizm’in kutsal kitapları Beş Klasik ve Dört Kitap’tır.

Konfüçyanizm’de en meşhur kutsal mekânlar, Konfüçyüs’ün doğum yeri olan Kufu kentinde bulunan Çin’deki “İlk Tapınak” olarak bilinen Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs konutu ve Konfüçyüs’ün, ailesinin ve soyluların mezarının olduğu yerdir.

Taoizm

Taoizm, Çin’in millî dinidir ve kurucusu MÖ 600’lü yıllarda yaşamış olan Laotzu’dur. Taoizm dini ve felsefi bir düşünce olup Çin’in toplumsal ve kültürel anlayışını etkimiştir. Dünyada yaklaşık 95 milyon mensubu vardır. Çin, Tayvan, Hong Kong, Kore, Japonya, Vietnam yaygın olan bir dindir. Taoizm, Lao-tzu ’nun felsefi
düşüncelerinden oluşmaktadır. Taoizm’in bir din hâline gelmesinde Zhang-Daoling (MS. 142) rolü büyüktür. Zhang-Daoling, ölümünden sonra tanrılaştırılan Lao-tzu ‘dan vahiy aldığını iddia ederek bir din hâline gelmesine vesile olmuştur.

Tanrı İnancı: Taoizm’de Tao yaratıcı prensiptir ama yaratıcı değildir. Tao’ya tapınılmaz. Tao, yol anlamına gelir ve evrende var olan her şeyin değişmez kaynağıdır. Tao, bilinemez ve isimsizdir. Taoizm’de “Tao” ile beraber bir de “Te” kavramı vardır. Tao’nun erdemi veya onun gizli gücü olarak bütün varlıklarda bulunan “Te”, “Tao”nun tabiattaki her şeyi değiştiren gücünün kendisidir. Te varlıkları besler ve büyütür.

Yin ve Yang iki zıt ilkeyi temsil eder. Buna Taoizm’de görecelilik ilkesi de denilir. Buna göre iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, karanlık-aydınlık gibi birbirine zıt gibi görünen şeyler, gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır.
Taoizm’de wu wei, yani “iş yapmamak” ile açıklanan prensip vardır. Buna göre insan dünya düzenine uygun olarak yaşamalı, gayret sarf etmeksizin Tao’nun kanunlarına tabi olmalıdır. Taoizm’in temel ilkesi, mutlak sükûnet ve rahatlık içinde dünyaya sırt çeviren mistik bir hayat tarzına, yani ahlak ve zühde dayanmaktadır.

Taoizm’in Ritüelleri

İbadetlerin amacı Tao ile birikte olmak ve ‘wu wei’(eylemsizlik prensibi) ilkesini uygulayarak, şiddet ve kibirden uzak durmak, sakin ve gösterişsiz bir hayat yaşamakla gerçekleştirilebileceğine inanılmakta idi. Tanrılar için yapılan ayinlerde trampet ve gong çalınmakta, mabetteki sunak kandiller ile aydınlatılmakta ve tütsüler ile törenler gerçekleştirilmektedir.

Kutsal Metinler

Taoizm’in en önemli kutsal kitabı bizzat Lao-tzu tarafından yazıldı ğına inanılan “Yol ve Onun Gücü” anlamına gelen Tao-Te-King’tir. Taoizm’in Kutsal Mekânları: Taoistlerin mabetlerinde çok sayıda tanrı ve tanrılaştırılmış kahramanların resimleri yer almaktadır. Taoizm’de bazı dağlar, mağaralar kutsal sayılır. Dağların ölümsüzlüğün mekânı olduğuna, kutsal varlıkların ve ataların ruhlarının burada yaşadığına inanılır. Taoizm’de kutsal kabul
edilen beş dağ vardır. İçlerinde en kutsalı Taishan Dağı’dır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

reklam