Matematik Soru Bankası

Deney Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi


Deney Nedir? Deney Hakkında Kısaca Bilgi (TDK), Deney nedir, Deney nasıl yazılır tdk, Deney anlamı tdk, Deney ne demek, Deney ne anlama gelir, Deney anlamı nedir, Deney Hakkında Kısaca Bilgi,Terimleri Sözlüğü

Sizlere bu yazımızda –Deney – kelimesi hakkında bilgi vereceğiz. 

Deney  kelimesinin anlamı:

Deney Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Deney:
1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağıntıları ve yasaları üzerinde bilgi edinmek; varsayım olarak benimsenen bilim yasalarının doğruluğunu göstermek; belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak, sınıf ya da deney odasında öğrencilere göstermek için yapılan planlı deneme ya da sınama işi.

2. Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem ya da işlem.

Deney Fen Bilimleri Terimi Olarak Deney:
Bir olayı inceleyerek bilimsel bir gerçeği görmek ve kanıtlamak için, laboratuvar şartlarında yapılan kontrollü gözlem.

Deney Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Deney:
Varsayımı kanıtlamak üzere sonucu etkileyen değişkenlerle sonuç arasındaki ilişkiyi saptamak üzere pratik uygulamalar yapmaktır.

Deney Matematik-Geometri Terimi Olarak Deney:
Yeni bilgi kazanmak ve olayların gelişimini ve sonuçlarındaki değişimleri gözleme işlemi.

Deney Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Deney:
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem.

Deney Fizik Terimi Olarak Deney:
Bir hipotezin doğruluğunun tespit edilmesi için yapılan, yöntemi tanımlanmış işlemler bütünüdür.

Türk Dil Kurumu’na göre Deney  kelimesinin anlamı:

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü – 1974
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experiment
Belirli bir varsayımın doğruluk durumunu değerlendirme ya da var olabilecek bağıntıları ortaya çıkarma amacıyla koşulların ya da bunların değişken durumlarının ve sonuçların gözlendiği planlanmış deneme.

Eğitim Terimleri Sözlüğü – 1974
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experiment, Fransızca: expérience
1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağıntıları ve yasaları üzerinde bilgi edinmek; varsayım olarak benimsenen bilim yasalarının doğruluğunu göstermek; belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak, sınıf ya da deney odasında öğrencilere göstermek için yapılan planlı deneme ya da sınama işi. 2. Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amaciyle yapılan eylem ya da işlem.

İstatistik Terimleri Sözlüğü – 1983
deney
İngilizce: experiment, Almanca: Experiment
(Deneysel tasarım) Etkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini araştırmak üzere rasgelelik süreçleri kullanılarak yapılan denemeler.

Kimya Terimleri Sözlüğü – 1981
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experiment, Fransızca: expérience, Almanca: Versuch
Bilimsel araştırmanın gözlem ve varsayım basamaklarından sonra gelen, gözlenen olayları, benzerlerini ya da doğada gözlenmemiş olanları, çeşitli koşullarda ve özgül yöntemlerle deneylikte yapmak için uygulanan türlü etkinliklere verilen ad.

Kimya Terimleri Sözlüğü – 2007
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experiment, Fransızca: expérience, Almanca: Versuch
Bilimsel araştırmanın gözlem ve varsayım basamaklarından sonra gelen, gözlenen olayları, benzerlerini ya da doğada gözlenmemiş olanları, çeşitli koşullarda ve özgül yöntemlerle deneylikte yapmak için uygulanan türlü etkinliklere verilen ad.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü – 1981
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experiment
Bir değişkenin etkilerini gözlemek üzere koşulları hazırlanmış ya da amaçlı olarak düzenlenmiş gözlem ya da deneyleme sürecinin ürünü.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü – 1980
deney
Türkçe: tecrübe, test, İngilizce: test, experiment, Fransızca: essai, épreuve, expérience
genel uygulayım: 1. Deneme işleminde yapılan iş, uygulama vb. 2. Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir varsayımı kanıtlamak ya da bir yasanın doğruluğunu ortaya koymak için yapılan işlem.

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experience, experiment, Fransızca: expérience, Almanca: Erfahrung, Experiment, Diğer: Yun. empeiria, Latin: experientia
Gerçekliği olana ilişkin her çeşit yaşantı, algılama, duyumlama, verilmiş olma vb. İnsan yaşamında bilincin karşılaştığı şeylerin tümü. (Felsefede) Gerçeklik üzerine kavramsal olmayan her türlü bilginin temeli: Her bilimin güvenilir olabilmesi için deneye dayanması, öte yandan bilginin salt deneyle kalmaması gerekir. Deneyin bilimsel amaçlarla, düşünce yoluyla düzenlenmesi, karşılaştırılması, bağlantılar kurulması, giderek doğrulanması ve tamamlanması gereklidir. Yunanca peira (deneme, sınama) sözcüğünden iki dizi sözcük türetilmiş: I. (Soyut ve genel anlamda kullanılan) empeiria ve türevleri: empirik, empirizm; II. (Somut ve daha teknik anlamda kullanılan) experientia (Latince experiri = deneme, deney yapma) ve türevleri: expérimenter, experimental, expérimentation.

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
deney
İngilizce: experience, Fransızca: experience, empirie, Almanca: Erfahrung
I- Empeiria = deney, yaşantı, görgü: Episteme’ (bilim)ye karşıt olan: İşlenmemiş bir olay üzerine dayalı bilgi. Olaylardan doğrudan doğruya kendimizin bilgi edinmemizin yolu. Olaylardan edindiğimiz dolaysız bilgi. İnsanın kendi görmesi, kendi yaşantısıyle kazanmış olduğu şey; insanın kendi sınadığı deney. empirique = görgüsel deneysel, (deneyci): 1. Experimental (deneyimsel) ya da bilimsel olana karşıt olarak: Yöntemli bir denetlemeye baş vurmadan doğrudan doğruya, sıradan yapılan deney. 2. Ussal ve dizgesel olana karşıt olarak: Yapılan deneyin verilerini yorumlamak ya da ussal bir dizge halinde düzenlemek için usa baş vurmadan sıradan bir deneme düzeyinde kalan deney. 3. Bazen, ama yanlış olarak: experimentalle eşanlamlı: Yöntemli ve ussal biçimde yapılan deney; deneyci yöntem (méthode empirique).

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
deney
Empirisme : bk. deneycilik, görgücülük

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
deney
İngilizce: experiment, Fransızca: expérience, Almanca: Experiment
II. Experientia – deney : Deneyle sınama, araştırma, deneyimleme edimi (deneyim); olayların kesin, tam ve yöntemli bir biçimde araştırılabilmesi ya da gözlemlenebilmesi için olabildiğince değişken koşullar altında canlı olarak yapma bir biçimde oluşturulması; gözlem, deneyim, tümevarım yoluyla edinilen yöntemli, bilimsel deney; tümevarımlı bilgi (Bacon’dan beri) hem tümdengelimli bilgiye hem de sıradan deneye karşıt olarak kullanılmıştır. (Felsefede) 1. (Usa karşıt olarak) Bilgide kazanılmış olan (şey), bk. deneycilik. 2. Yapılmış olan deney: deneme, deneyler yapma eylemi, a. Edilgin olarak yapılırsa (sıradan deney) bilgi amacı yoktur, deneysel empirik bilgi verir; b. etkin olarak yapılırsa (bilimsel deney) bilgi aracı olarak özellikle bir varsayımı denetlemek içindir; deneylere dayanarak (experimental) bilgi elde eder. 3. (Geniş anlamda) Bir varsayımı denetlemek için yapılan her çeşit gözlem.

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
deney
İngilizce: experiment, Almanca: Experiment
Expérimentation = deneyim: Bir doğruyu ortaya çıkarmak üzere deneyin (2 b anlamında) yöntemli bir biçimde kullanılması. Experimental = Deneysel: 1. Geniş anlamda (empirique’le eşanlamlı): Sıradan deneyi kullanır ve sonuçlar çıkarır. Deney odası (laboratuvar) tekniği kurulmadan önce de ruhbilim deneyseldi, ama empirik anlamında. 2. Empirik’e karşıt anlamda: bilimsel deneyi kullanır. Expérience morale = töresel deney (töresel yaşantı). Ahlak değerlerinin gerçekliği üzerine bir bilincin doğmasını sağlayan yaşanmış eylem. Expérience vécue (Erlebnis-Erfahrung), bk. yaşantı

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü – 1978
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experience, experiment, Fransızca: expérience, Almanca: Experiment
Bilimsel birgerçeği ortaya çıkarmak, bir varsayımı denemek ya da kanıtlamak, bir yasanın doğruluğunu göstermek ereğiyle yapılan işlem.

Fizik Terimleri Sözlüğü – 1983
deney
Türkçe: tecrübe, İngilizce: experiment, Fransızca: expérience, essai, Almanca: Experiment
Bilimsel araştırma yapmak, bir varsayımı ya da bir yasayı kanıtlamak için tasarlanarak yapılan ve belirli niceliklerin ölçülmesine, karşılaştırılmasına dayanan kılgıl çalışma.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu – 1963
deney
Türkçe: tecrübe, Fransızca: éxpérience, épreuve
(astronomi, fizik, kimya)

Madencilik Terimleri Kılavuzu – 1979
test
deney

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü – 1972
deney
İngilizce: test; experiment, Fransızca: essai; épreuve, Almanca: Probe; Prüfung
Deneme işleminde yapılan iş.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü –
deney
İngilizce: experiment
1. İstatistiksel açıdan, gözlemlerin veya ölçümlerin olası sonuçlarını elde etmek için kullanılan terim. 2. Test.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü – 2015
deney
İngilizce: experiment
Etkisi ölçülecek işlemin ya da etkenlerin belirli kurallar ve koşullar altında deneklere uygulanması.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü – 2014
deney
İngilizce: experiment
Gözlem veya varsayım basamaklarından sonra bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak veya bilimsel bir gerçeğe ulaşmak için değişik koşullarda ve özgül yöntemlerle deneylikte yapılan işlem.

Zıt Anlamlı Kelimeler İçin Tıklayınız

Terimler Sözlüğü İçin Tıklayınız

Nasıl Yazılır Kelimeleri İçin Tıklayınız

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız

Deyimlerin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımları İçin Tıklayınız

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

LGS 2023 Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir? - LGS 2023 Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır? - LGS 2023 Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır? - 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuruları Başladı - Açık Deniz Sondaj Teknolojisi DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir - 2023 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 8 Sayfa 9-10 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 8 Sayfa 7-8 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 8 Sayfa 5-6 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 8 Sayfa 3-4 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 8 Sayfa 1-2 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 7 Sayfa 9 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 7 Sayfa 7-8 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 7 Sayfa 5-6 - 6. Sınıf Türkçe Çalışma Sayfaları Cevapları Ünite 7 Sayfa 3-4 - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam