9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları 2024 2025 MEB

9. Sınıf Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda ki tabloda verilmiştir:

➡ Güncel 2024 2025 9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları

İÇİNDEKİLER

1. ÜNİTE: ALLAH-İNSAN İLİŞKİSİ

Bu ünitenin odak noktasını Allah-insan ilişkisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin İslam’ın temel kaynaklarını dikkate alarak insanın yaratılışını ve özelliklerini ayetlerden hareketle tefekkür edip sorgulayabilmesi, insanın hakikati arayan bir varlık olması hakkında düşünebilmesi ve Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve duayla gerçekleştiğini yansıtabilmesi amaçlanır. İlgili bölümlerde Allah’ın (cc) isimlerine ve bu isimlerin hayata yansımalarına da yer verilerek bu konuda farkındalık oluşturulur. Kur’an’dan mesajlar bölümünde Rum suresinin 17-27. ayetleri ele alınır. Öğrencilerin bu ayetlerde verilen mesajları özetleyebilmesi beklenir.

 • DKAB.9.1.1. İnsanın yaratılışını ve özelliklerini ayetlerden hareketle tefekkür ederek
  sorgulayabilme
  a) İnsanın yaratılışı ve özellikleri ile ilgili merak ettiklerini tanımlar.
  b) İnsanın yaratılışına ve özelliklerine dair sorular sorar.
  c) İnsanın yaratılışına ve özelliklerine dair İslam’ın temel kaynaklarından bilgiler toplar.
  ç) İnsanın yaratılışına ve özelliklerine dair topladığı bilgileri değerlendirir.
  d) İnsanın yaratılışına ve özelliklerine dair çıkarımlarda bulunur.
 • DKAB.9.1.2. İnsanın doğruyu arayan bir varlık olarak bilgiye ulaşma yolları hakkında
  eleştirel düşünebilme
  a) İnsanın hakikate ulaşma konusunda vahiy ve peygamberlere olan ihtiyacını fark eder.
  b) Vahyin ve peygamberin gönderiliş amacına dair akıl yürütür.
  c) Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.
 • DKAB.9.1.3. Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme
  a) İbadet ve dua deneyimlerini gözden geçirir.
  b) İbadet ve dua deneyimlerine dayalı çıkarım yapar.
  c) İbadet ve dua deneyimlerine dayalı yaptığı çıkarımları değerlendirir.
 • DKAB.9.1.4. Rum suresi 17-27. ayetlerin mesajlarını özetleyebilme
  a) Ayetlerde verilen mesajlarla ilgili çözümleme yapar.
  b) Ayetlerde geçen konuları sınıflandırır.
  c) Ayetlerde verilen mesajları açıklar.

2. ÜNİTE: İSLAM’DA İNANÇ ESASLARI

Bu ünitenin odak noktasını İslam’da inanç esasları oluşturmaktadır. Öğrencilerin iman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilmesi, iman esaslarını ayet ve hadislerden hareketle özetleyebilmesi, imanın bireye ve topluma kazandırdıklarını yansıtabilmesi amaçlanır. İnancın hayatı nasıl etkilediği ve şekillendirdiğine yer verilerek bu konuda bir farkındalık oluşturulması hedeflenir. Kur’an’dan mesajlar bölümünde Bakara suresinin 177. ayeti ele alınır. Öğrencilerin bu ayette verilen mesajları özetleyebilmesi beklenir.

 • DKAB.9.2.1. İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme
  a) İman ve imanın mahiyetiyle ilgili merak ettiği konuları tanımlar.
  b) İman ve imanın mahiyetini anlayabilmek için sorular sorar.
  c) İman ve imanın mahiyeti hakkında bilgi toplar.
  ç) İman ve imanın mahiyeti hakkında toplanan bilgileri değerlendirir.
  d) İman ve imanın mahiyeti hakkında toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.
 • DKAB.9.2.2. İslam’ın iman esaslarını ayet ve hadisler bağlamında özetleyebilme
  a) Ayet ve hadislerden hareketle İslam’ın iman esaslarına ilişkin çözümleme yapar.
  b) Ayet ve hadislerden hareketle iman esaslarını sınıflandırır.
  c) Ayet ve hadislerden hareketle iman esaslarını açıklar.
 • DKAB.9.2.3. İmanın bireye ve topluma kazandırdıklarını yansıtabilme
  a) İmanın bireye ve topluma kazandırdıkları ile ilgili izlenim veya deneyimlerini gözden geçirir.
  b) İmanın bireye ve topluma kazandırdıkları ile ilgili izlenim ve deneyimlerine dayalı çıkarımlar yapar.
  c) İmanın bireye ve topluma kazandırdıkları ile ilgili ulaştığı çıkarımları değerlendirir.
 • DKAB.9.2.4. Bakara suresinin 177. ayetindeki mesajları özetleyebilme
  a) Ayette verilen mesajlarla ilgili çözümleme yapar.
  b) Ayette geçen konuları sınıflandırır.
  c) Ayette verilen mesajları açıklar.

3. ÜNİTE: İSLAM’DA İBADETLER

Bu ünitenin odak noktasını İslam’da ibadetler oluşturmaktadır. Öğrencilerin İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilmesi, öğretmen rehberliğinde temel ibadetleri sınıflandırabilmesi, insan ve ibadet ilişkisini yorumlayabilmesi amaçlanır. Kur’an’dan mesajlar bölümünde Bakara suresi 21, Zariyat suresi 56 ve Hicr suresi 99. ayetler ele alınır. Öğrencilerin bu ayetlerde verilen mesajları özetleyebilmesi beklenir.

 • DKAB.9.3.1. İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme
  a) İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgiye ulaşmak için kullanacağı kaynakları araştırır.
  b) Kaynakları kullanarak İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkelerine dair bilgileri bilgi toplar.
  c) İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında ulaştığı bilgileri temel kaynaklardan faydalanarak doğrular.
  ç) İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında ulaştığı bilgileri kaydeder.
 • DKAB.9.3.2. İslam’da temel ibadetleri sınıflandırabilme
  a) Dinin temel kaynaklarından ibadetlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri açıklar.
  b) Sınıflandırma ölçütlerine göre İslam’da temel ibadetleri ayırt eder.
  c) İslam’da temel ibadetleri tasnif eder.
  ç) İslam’da temel ibadetlerin neler olduğunu isimlendirir.
 • DKAB.9.3.3. İnsan ve ibadet ilişkisini yorumlayabilme
  a) İnsan ve ibadet ilişkisini inceler.
  b) İnsan ve ibadet ilişkisini kendi hayatı için anlamlı hâle getirir.
  c) İnsan ve ibadet ilişkisini nesnel ve doğru bir şekilde ifade eder.
 • DKAB.9.3.4. Bakara suresi 21, Zariyat suresi 56 ve Hicr suresi 99. ayetlerin mesajlarını özetleyebilme
  a) Ayetlerde verilen mesajlarla ilgili çözümleme yapar.
  b) Ayetlerde geçen konuları sınıflandırır.
  c) Ayetlerde verilen mesajları açıklar

4. ÜNİTE: İSLAM’DA AHLAK İLKELERİ

Bu ünitenin odak noktasını İslam’da ahlak konusu oluşturmaktadır. Öğrencilerin İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilmesi, ahlakın temel unsurlarını sentezleyebilmesi, İslam’ın emrettiği bazı ahlaki davranışları örneklendirebilmesi, ahlaki tutum ve davranışlara olan ihtiyaçla ilgili eleştirel düşünebilmesi amaçlanır. Kur’an’dan mesajlar bölümünde İsra suresinin 23-29. ayetleri ele alınır. Öğrencilerin bu ayetlerde verilen mesajları özetleyebilmesi beklenir.

 • DKAB.9.4.1. İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme
  a) İslam’da ahlakın mahiyetine yönelik merak ettiklerini ifade eder.
  b) İslam’da ahlakın mahiyeti hakkında sorular sorar.
  c) İslam’da ahlakın mahiyetiyle ilgili bilgi toplar.
  ç) İslam’da ahlakın mahiyetiyle ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.
  d) İslam’da ahlakın mahiyetiyle ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.
 • DKAB.9.4.2.Ahlakın temel unsurlarını sentezleyebilme
  a) Ahlakın temel unsurlarının neler olduğunu ifade eder.
  b) Ahlakın temel unsurları arasında ilişki kurar.
  c) Bu unsurlar arasında özgün bir bakış açısı oluşturur.
 • DKAB.9.4.3. Ahlaki tutum ve davranışlarla ilgili eleştirel düşünebilme
  a) Ahlaki tutum ve davranışlara olan ihtiyacı sorgular.
  b) Ahlaki tutum ve davranışların toplumsal düzene etkisiyle ilgili akıl yürütür.
  c) Ahlaki tutum ve davranışla ilgili ulaştığı çıkarımları yansıtır.
 • DKAB.9.4.4. İsra suresi 23-29. ayetlerdeki mesajları özetleyebilme
  a) Ayetlerde verilen mesajlarla ilgili çözümleme yapar.
  b) Ayetlerde geçen konuları sınıflandırır.
  c) Ayetlerde verilen mesajları açıklar.

5. ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED

Bu ünitenin odak noktasını Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. Muhammed (sav) oluşturmaktadır. Öğrencilerin Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilmesi, Hz. Muhammed’in (sav) örnekliğini esas alarak kendi bakış açısını yapılandırabilmesi, kültürümüzdeki Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt sevgisini yorumlayabilmesi amaçlanır. Kur’an’dan mesajlar bölümünde Ahzab suresinin 45-46 ve Nahl suresinin 43-44. ayetleri ele alınır. Öğrencilerin bu ayetlerde verilen mesajları özetleyebilmesi beklenir.

 • DKAB.9.5.1. Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme
  a) Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü temel kaynaklardan yararlanarak inceler.
  b) Hz. Muhammed’in (sav) özelliklerini beşerî ve peygamberlik yönü açısından sınıflandırır.
  c) Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü öğrendiklerinden hareketle ifade eder.
 • DKAB.9.5.2. Hz. Muhammed’in (sav) örnekliğini esas alarak kendi bakış açısını
  yapılandırabilme
  a) Hz. Muhammed’in (sav) neden örnek alınması gerektiğiyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
  b) Hz. Muhammed’in (sav) neden örnek alınması gerektiğiyle ilgili kendi bilgisi ile elde ettiği bilgiler arasında ilişki kurar.
 • DKAB.9.5.3. Kültürümüzde Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt sevgisini yorumlayabilme
  a) Kültürümüzde Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt sevgisini inceler.
  b) Kültürümüzde oluşan Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt sevgisini bağlamından koparmadan hayatı için anlamlı hale getirir.
  c) Kültürümüzde Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt sevgisini doğru bir şekilde ifade eder.
 • DKAB.9.5.4. Ahzab suresinin 45-46 ve Nahl suresinin 43-44. ayetlerindeki mesajları özetleyebilme
  a) Ayetlerde verilen mesajlarla ilgili çözümleme yapar.
  b) Ayetlerde geçen konuları sınıflandırır.
  c) Ayetlerde verilen mesajları açıklar.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları