Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk ilke ve inkılapları, Yeni Türk Devleti ile Lozan Barış antlaşması konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

1. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:
* Saltanata son verilmesi
* Halifeliğin kaldırılması
* Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Buna göre “Laiklik” ilkesinin;
I. Ekonomi II. Siyaset III. Eğitim IV. Yönetim
alanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir?

A) Yalnız II       B) I ve III       C) I ve IV         D) II, III ve IV

2.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslararası alandaki ekonomik ilişkilerini kolaylaştırma amacına yönelik düzenlemelerden biridir?

A) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
B) Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi
C) Üniversite reformunun yapılması
D) Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması

3.Atatürk’ün;
* Cumhuriyet Halk Fırkasının kurulmasına öncülük etmesi,
* Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına destek vermesi,
* Fethi Bey’den Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmasını istemesi
aşağıdakilerden hangisini amaçladığını gösterir?

A) Osmanlı padişahının yerini almayı
B) Cumhurbaşkanı olmayı
C) Demokrasinin tam olarak yerleşmesini
D) Tek başına devleti yönetmeyi

4.Sakarya Zaferi, tarihte Türk ordusunun İkinci Viyana Kuşatması ile başlayan geri çekilişine son vermişti. Viyana ile başlayan savunmanın yerini artık taarruz alacaktır. Bu zafer, Türk milletinin varoluş mücadelesidir. Çünkü Sakarya Meydan Savaşı’nın kaybedilmesi yeni kurulacak Türk devletinin yok olması anlamına gelmekteydi.
Sakarya savaşı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Sakarya savaşı bir taarruz mücadelesidir.
B) Sakarya savaşı Viyana kuşatmasının akabinde gerçekleşmiştir.
C) Sakarya Savaşı ordular daha fazla kayıp vermemek adına Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.
D) Sakarya savaşı kurtuluş mücadelesinin bir dönüm noktasıdır.

5.“Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”
Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

A) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının
B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin
C) Türk Tarih Kurumunun açılmasının
D) Türk Dil Kurumunun kurulmasının

6. İtilaf Devletleri Millî Mücadele yıllarında düzenlenen uluslararası konferanslarda Türk tarafını bölmeyidüşünmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesinin kaynağını yok etmiştir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Sakarya Muharebesi’nin kazanılması
D) TBMM’nin açılması

7.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının takip ettiği politikalardan cesaret alan rejim karşıtları Şeyh Said İsyanını çıkarmışlardır. İsyanda rolü olduğu gerekçesiyle parti kapatılmıştır.
Bu bilgiye göre;
I. Demokrasi bilinci tam olarak yerleşmemiştir.
II. Çok partili hayata geçiş engellenmiştir.
III. Cumhuriyet rejimi sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I            B) I ve II
C) II ve III           D) I, II ve III

8.Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesi ile yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışması engellenmiştir?

A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Türklerle eşit haklara sahip olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Irak sınırının, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılması
D) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ıTürkiye’ye bırakması

9.I. Saltanatın kaldırılması
II. Şapka Giyilmesine Dair Kanun’un kabul edilmesi
III. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
Verilen gelişmeler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Milliyetçilik        B) İnkılapçılık
C) Devletçilik          D) Cumhuriyetçilik

10. Mustafa Kemal, “Siyasî ve askerî zaferleri ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”
ifadelerini desteklemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır?

A) Türkiye İktisat Kongresi’ni toplamıştır.
B) Millet Mekteplerini açmıştır.
C) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletini kaldırmıştır.

11.Aşağıdaki inkılaplardan hangisi egemenlik hakkının millete verilmesiyle ilgili bir uygulama değildir?

A) TBMM’nin açılması
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi

12. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile tümvatandaşların isimlerinin yanında bir soyadı kullanmaları şartı getirilmişti. Bu Kanun ile;
I. Herkese bir soyadı verildi.
II. Sosyal sınıf farklılığı ifade eden unvanlar kaldırıldı.
III. Ahlaka aykırı ve gülünç ifadelerin soyadı olarak kullanılmamasına karar verildi.
Bu Kanun’un sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İsim karışıklığı sona erdi.
B) Sosyal yönden ayrıcalık ifade eden isimler kaldırıldı.
C) Toplumsal alandaki sorunlardan biri giderildi.
D) Azınlıklar vatandaşlığa kabul edildi.

13. I. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’un çıkarılması
II. Üniversiteler Kanunu’nun çıkarılması
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Verilen kanunların alanlarına göre gruplandırılması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

    Toplumsal         Eğitim              Ekonomik      
A)  I                            II                          III
B)  II                           I                           III
C)  I                            III                         II
D)  III                         I                           II

14. 1927 yılında başkent Ankara’da Türk halkının katkılarıyla Kurtuluş Savaşı anısına “Zafer Anıtı” yaptırılmıştır. Atatürk, anıtta asker kıyafetleri içinde Sakarya isimli atının üzerinde
gösterilmiştir. Anıtın dört yanında taş kaideler üzerinde bronz dökümden üç figür bulunmaktadır. Bunlardan ikisinde ülkesini koruyup gözeten Mehmetçik, diğerinde ise cepheye silah ve cephane taşıyan Türk kadını tasvir edilmiştir.
Buna göre Zafer Anıtı’nda Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Türkiye’deki siyasal gelişmeler
B) Milli egemenliğin önemi
C) Milli birlik ve beraberlik
D) Yurtta ve dünyada barış

15.Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

A) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
B) Tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.
C) Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.
D) Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınırolacaktır.

16. Aşağıdakilerden hangisinde Türk ordusu düşmanın silahlı kuvvetlerini kesin biçimde yok etmek ve işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla harekete geçmiştir?

A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Birinci İnönü Muharebesi
C) Büyük Taarruz
D) İkinci İnönü Muharebesi

17.Atatürk“Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”sözüyle halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamak istemiştir?

A) Halkın kendi kendini yönetmesi gerektiğini
B) Halkı oluşturan bireylerin aynı haklara sahip olduğunu
C) Halkın devlet hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasıgerektiğini
D) Halkın dayanışma içinde olması gerektiğini

18. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentini yeniden planlamak ve düzenlemek için 1928 yılında bir yarışma düzenlendi. Yapılan değerlendirmenin sonucunda komisyon üyeleri yarışmaya katılan Alman Mimar HermannJansen’in projesini kabul etti. Bu projeye göre Ankara’nın gelecekteki elli yılı planlanmış ayrıca nüfusun ise üç yüz bin kişi olacağı öngörülmüştür.
Cumhuriyet Döneminde yapılan bu çalışmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara’daki eski binaları tamir etmek
B) Ankara’nın nüfusunu artırmak
C) Almanya ile dostane ilişkileri geliştirmek
D) Geleceğin Ankara’sını inşa etmek

19. I. Tüm vatandaşlar seçme ve seçilme haklarından yararlanmaya başlamışlardır.
II. Hukuk kuralları akla, bilime ve toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.
Yukarıdaki gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayan Atatürk ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir.

A) Halkçılık-Laiklik
B) Laiklik-Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik-Devletçilik
D) Milliyetçilik-Halkçılık

20. * Etibank ve Bağlı işletmelerin Kurulması
*Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü Kuruldu.
Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A)Denizciliği geliştirmek
B)Orman ürünleri sanayisini geliştirmek
C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek
D)Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

Not: Sınav süresi 40 dakikadır. Her soru 5 puandır.

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 13-14 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam