Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-4


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; TBMM’nin isyanlara karşı aldığı tedbirler, Atatürk’ün kişilik özellikleri, misak-ı milli kararları, Amasya genelgesi, Mondros ateşkes antlaşması ile Sevr antlaşması konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

1- İlk meclis, demokratik olmamasına rağmen Yasama, yürütme ve yargı görevlerini kendinde toplamıştır.(Güçler birliği ) Niçin?

A) Kurtuluş savaşı sırasında daha hızlı kararlar almak için.
B) Kurucu meclis olduğu için
C) Meclis hükümetini geliştirmek için.
D) Milli egemenliği geliştirmek için.

2–TBMM’ye karşı ayaklanmalara karşı hangi önlemler alınmamıştır?

A) Hıyaneti Vataniye kanunu(Vatana ihanet edenler kanunu) çıkarıldı.
B)İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(İstiklal mahkemelerinde milletvekillerinin olması TBMM’nin yargı yetkisi kullandığını gösterir.)
C)Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Börekçi fetva yayınladı.
D)Osmanlı halifesinden fetva alındı.

3-Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’nin özelliklerinden değildir?

A) Kurucu meclistir.
B) Üyeler seçimle gelmişlerdir.
C) Daha hızlı karar alabilmek için güçler ayrılığı ilkesine göre hareket edilmiştir.
D) Hem meclis hem de hükümet gibi çalışmıştır.(Meclis Hükümeti)

4-Mustafa Kemal Paşa temsil heyeti üyeleri, Sivas’tan Ankara’ya 6 teneke ödünç benzin ve bankadan alınan 1000 lira borç parayla gelmişlerdir. Tekerleklerine bez doldurarak şişirilen üstü açık beyaz otomobil ile geçtikleri her yerde olduğu gibi Ankara’da da sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır. Tüm bu imkansızlıklara rağmen Mustafa Kemal Paşa bağımsızlık yolundan dönmemiştir.
– Mustafa Kemal askerlik mesleğini çok sevmesine rağmen Erzurum kongresi öncesi askerlikten istifa etmiştir.
Yukarıdaki maddelere göre Atatürk hangi kişilik özelliğe sahiptir?

A) Teşkilatçı-Ümitsizliğe yer vermemesi
B) Kararlı-Fedakar
C) İleri Görüşlü-Fedakar
D) Planlı-Fedakar

5-12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misakımillî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misakımillî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır.
Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) İstanbul Hükûmeti’ne yardım etmeyi
B) Millî iradeyi ortadan kaldırmayı
C) Misakımillî’yi kabul ettirmeyi
D) Yeni bir meclis oluşturmayı

6-Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rumların bölgede yaptıkları isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne’de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir.
Buna göre Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti;
I. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.
II. II. Bölgesel nitelikte kongreler yapmıştır.
III. III. İşgallere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir.
IV. IV. Askere alma işlemlerini zorunlu hale getirmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) I, II, III ve IV

7-Milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki onu hiçbir şey yok edemeyecektir. (M. Kemal ATATÜRK)
M. kemal bu sözünde neden söz etmiştir?

A)Düzenli ordu
B)Kuvayı Milliye
C)Milli irade
D)Manda ve himaye

8- Amacı tüm zararlılara karşı ülkeyi basın yayın yolu ile korumak olan yararlı cemiyettir.
29 Kasım 1918 tarihinde 70 kadar cemiyetin ikişer temsilcinin katılması ile cemiyetler üstü bir teşkilat olarak kuruldu. Amacı Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan Propagandalara basın yayın yolu ile cevap vermekti.
Yukarıda sözü edilen cemiyet hangisidir?

A) Kilikyalılar cemiyeti
B) İzmir reddi ilhak cemiyeti
C) Milli Kongre cemiyeti
D) Anadolu kadınları Müdafayıvatan Cemiyeti

9-Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi. M. Kemal’in karşı çıktığı nedir?

A) Milli irade
B) Tam bağımsızlık
C) Manda ve himaye
D) Egemen devlet

10-Baştakiler günlerinden kuşkulu
Yarınlarından Umutsuz
Yalnız M. Kemal’in gözleri
Pussuz bulutsuz.
Bu dörtlükte onun hangi kişilik özelliği vurgulanmaktadır?

A)Ümitsizliğe yer vermemesi
B) Fedakarlık
C) Kararlılık
D) Teşkilatçılık

11. Misakımillî Kararları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük Millet Meclisinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
B) Millî Mücadele’nin temel hedeflerini ortaya koymaktadır.
C) İtilaf Devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır.
D) Temelini Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar oluşturmaktadır.

12-Mustafa Kemal Samsun’a gitmesindeki asıl amacı neydi?

A) İşgaller karşısında halkı bilinçlendirerek milli bilinci oluşturmak ve milli mücadeleyi( Kurtuluş Savaşını) başlatmak.
B)Rumların şikayetini incelemek.
C)9. Ordu müfettişi olarak gezmek.
D) Karadeniz illerini gezmek.

13-Amasya genelgesindeki Hangi madde kurtuluş savaşının yöntemini belirtmiştir?

A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
C) Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
D) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

14-Amasya genelgesinde alınan kararlarda hangisinde üstü kapalı da olsa milli egemenlikten söz edilmiştir?

A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
C) Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
D) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

15-Erzurum kongresi kararlarından hangisinde tam bağımsızlık hedeflenmiştir?

A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
B) Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti vazifesini yapamaz hâle gelirse millet topyekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.
C) Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
D) Manda ve himaye kabul edilemez.

16-Erzurum kongresi kararlarından hangisinde Milli Egemenlik hedeflenmiştir?

A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
B) Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti vazifesini yapamaz hâle gelirse millet topyekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.
C) Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Manda ve himaye kabul edilemez.

17-Aşağıdakilerin hangisi Yararlı cemiyetlerin Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafai hukuk cemiyeti olarak birleştirilmesinin öneminden biri değildir?

A)Güçleri birleştirerek mücadeleyi topyekün yapmak.
B)Milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek.
C)Ülke bütünlüğünü korumak. Kurtuluş Savaşı Bölgesel olmaktan çıkıp topyekün bir özellik kazandırmak.
D)İstanbul hükümetinden yardım almak.

18-Temsil heyeti Ankara’yı niçin merkez seçmemiştir?

A)Batı cephesine yakın olması
B)İşgal altında olmaması
C)Merkezi bir konumda olması. Ulaşım ve haberleşme imkanlarının iyi olması.
D)Ankara’nın zaten Osmanlı’ya başkentlik yapmış olması.

19-Sevr Antlaşması niçin kağıt üzerinde kalan(hukiken geçersiz) bir antlaşmadır? Yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20-Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı orduları terhis edilecekti. Ama bir komutanımız var ki Mondros’a karşı gelmiş ve ordularını terhis etmemiştir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan kahramanımız kimdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………

NOT: Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam