Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-4


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Erzurum kongresi, Sivas kongresi, milli cemiyetler ile kurtuluş savaşı konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

1. Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olduğunu söyleyen Mustafa Öğretmen, bunun gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir?

A) Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması
B) Mebusan Meclisi’nce onaylanmaması
C) İngiltere ile Fransa arasındaki görüş ayrılıkları
D) Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması

2- Sivas Kongresi’nin hangi özelliği kongrenin demokratik bir özelliğe sahip olduğunu gösterir?

A) Mustafa Kemal’i başkanlığa seçilmesi
B) Yararlı cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi
C) Delegelerin seçimle belirlenmesi
D) Mandater yönetimin reddedilmesi

3-İngiltere, Fransa ve sömürge askerleri, Çanakkale Savaşı sırasında boğazı geçemeyince Gelibolu’ya asker çıkararak karadan saldırı başlattılar. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal “Askerler! Ben size bulunduğunuz mevzileri bırakmamanızı, gerekirse ölmenizi emrediyorum” diyerek savunma planını belirtmiştir. Bu coşku ve heyecan karşısında İtilaf devletleri tutunamayıp Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda bozguna uğramıştır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)İtilaf Devletleri Anadolu üzerindeki isteklerinden tamamen vazgeçmiştir
B) Osmanlı hem denizde hem karada başarılı olmuştur
C)İngiltere ve Fransa beklemediği bir yenilgi almıştır
D)Kritik bir anda Mustafa Kemal’in askeri dehası orta çıkmıştır

4-Osmanlı Devleti’nin tüm çabalarına rağmen son yüzyılda devlet sürekli gerilemiş ve eski gücünü tamamen kaybetmiştir. Avrupalı devletler bu durumu fırsat bilip Osmanlı topraklarına göz dikmiştir.
Yukarda verilen bilgiyi destekleyen gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
B)Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
C)Kanun-i Esasi’nin kabul etmesi
D)Tekalifi Milliye Emirleri’nin çıkarılması

5- I Dünya Savaşı sona erdikten sonra ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkelere göre “Hiçbir millet, başka milletlerin egemenliğinde kalmamalı ve bağımsız olmaları sağlamalıdır.” Sömürgeci Avrupa ülkeleri ise yeni bir fikir ortaya atarak “kendi kendini yönetemeyecek toplumların koruma altına alınması gerektiğini” ifade etmişlerdir. Avrupalıların önerdiği bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sosyalizm             B)Liberalizm
C)Bağımsızlık          D)Mandacılık

6- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının hemen ardından İtilaf Devletleri, topraklarımızı yer yer işgale başlamışlardır. Bunun üzerine yurdun çeşitli bölgelerinde milli cemiyetler kurulmuştır. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden değildir?

A) Basın ve yayını kullanarak mücadele etmişlerdir
B) Ulusal bağımsızlığı hedeflemişlerdir
C) Bölgesel kurtuluşu benimsemişlerdir
D) Silahlı mücadeleye girişmişlerdir

7- I. Dünya Savaşı devam ederken yapılan gizli antlaşmalarla Batı Anadolu toprakları İtalyanlara vaat edilmişti. İtalyanlar bu nedenle taraf değiştirmişti. Ancak Paris Barış Konferansı’nda İngilizlerin etkisi ile bu bölgenin Yunanistan’a verilmesi kararı alındı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gizli antlaşmaların savaşın taraflarını değiştirdiği
B) İngilizlerin farklı hesaplar peşinde olduğu
C) İngiltere’nin İtalya’nın güçlenmesini istemediği
D) İtalya’nın savaşı terk ettiğini

8- Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu topraklarının her an işgal edilebileceği şeklinde yorumlanabilir?

A)Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf devletlerine teslim edilecektir
B)Suriye, Yemen, Hicaz ve Irak’ta bulunan askeri birliklerimiz derhal İtilaf devletlerine teslim olacaktır
C)İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda stratejik noktaları işgal edebilecektir
D)Sınırların korunması dışındaki tüm Osmanlı askerleri terhis edilecektir

9- Erzurum Kongresi’nde ve Sivas Kongresi’nde alınan en önemli kararlardan biri de manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her türlü dış yardımların reddedildiği
B) Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı
C) Osmanlı Hükümeti’ne bağlılığın devam edeceği
D) Yeni bir sisteme geçileceği

10- Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan ilk mecliste (BMM), yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin meclis bünyesinde toplanarak güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İşgal tehdidinin nedeniyle hızlı karar alabilmek
B) İlk meclisi oluşturanları demokrat olmaması
C) Fransız İhtilali’nin etkisi
D) İtilaf devletlerinin istekleri

11- Anadolu’daki Milli Mücadele hareketinin ve Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti tarafından hukuki olarak tanındığını gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurum Kongresi’nde mandanın reddedilmesi
B) Ali Fuat Cebesoy’un Batı Cephesi’ne atanması
C)Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
D)Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin birleştirilmesi

12- İlk TBMM açıldığında en önemli sorunlardan birisi de meclise karşı çıkarılan isyanlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu isyanları nedenleri arasında gösterilemez?

A) Bazı Kuvayı Milliye liderlerinin düzenli orduya katılmak istememesi
B) İtilaf devletlerinden destek alan azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C) İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan etmesi
D) Meşrutiyetin tekrar ilan edilmesini sağlamak

13- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerine baktığımız zaman Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletine zemin hazırlandığı yorumlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayan maddedir?

A)Tüm ulaşım ve haberleşme yollarının kontrolü İtilaf güçlerine bırakılacaktır.
B)Sınırların korunması dışında tüm Osmanlı askerleri terhis edilecektir.
C)Doğudaki altı ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecektir.
D)İtilaf güçleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir

14-Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin aldığı karara göre “Doğu Anadolu’dan hiçbir şekilde göç edilmeyecektir.” Bu kararın alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İstanbul Hükümeti’ne bağlılığın devamını sağlamak
B) Bölgede Türk nüfusunun azınlıkların nüfusundan fazla tutmak
C) Rusya’nın desteğini sağlamak
D) Anadolu’da yeni bir hükümet kurmak

15-Kurtuluş Savaşı’nın bazı kritik anları vardır. Bu kritik anlardan birisinin sonucunda İngilizler harekete geçerek Mebusan Meclisi’ni kapattılar ve 16 Mart 1920’de dönemin başkenti İstanbul’u resmen işgal ettiler.
Yukarıda yaşanan gelişmelerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurum Kongresi’nde manda ve himayenin reddedilmesi
B) Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli’nin kabulü
C)Amasya Görüşmeleri’nin gerçekleştirilmesi
D) Halkın işgallere tepki göstermesi

16- I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı’nın yer aldığı İttifak devletleri üstün durumdaydı. Ancak savaşın sonlarına doğru yaşanan bir gelişme nedeniyle İttifak devletleri, üstünlüğünü kaybetti. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nin savaştan çekilmesi
B) Rusya’da yönetim değişikliğinin yaşanması
C) İtalya’nın savaşta taraf değiştirmesinin
D) ABD’nin İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesinin

17- Amasya Genelgesi’nde yer alan kararlardan bazıları şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II- Milli bir kurulun varlığı gereklidir.
III. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
IV. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini belirten genelge maddeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)I ve II             C) I ve III
B) I ve IV          D) II ve III

18- 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre,
“ İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edeceklerdi.”
Bu madde ile İtilaf devletlerinin ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Padişaha ülke yönetiminde yardımcı olmak
B)Yapılacak işgallere hukuki zemin hazırlamak
C)Ülkeyi İstanbul Hükümeti’yle birlikte yönetmek
D)Anadolu ile ticaret antlaşmaları yapmak

19- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda yararlı çalışmalar yapan milli cemiyetler arasında gösterilemez?

A)Teali İslam Cemiyeti.
B)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
C)Kilikyalılar Cemiyeti
D)Milli Kongre Cemiyeti

20- Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde faaliyet yürüten cemiyetlerden bazıları şunlardır:
l. Etnik-i Eterya             II. Pontus Rum          III. Mavri Mira
Bu cemiyetlerin ortak amacı hangisidir?

A) Padişah ve halifeye destek olmak
B) Anadolu’da büyük Yunanistan’ı hedeflemek
C) Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak
D) Almanya’nın desteğini sağlamak

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam