7. Sınıf Türkçe Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024

7. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımlıları açıklandı. Bu yıl ilk defa tüm Türkiye de bakanlıkça uygulanacak olan sınav öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik’te ortak sınavların yapılacağı ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmişti. Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınav için MEB örnek konu soru dağılım tablolarını paylaştı. Ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlarda sorular, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak.

18 Eylül 2023 tarihinde Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince ortak sınavların konu ve soru dağılımları yayımlandı. Konu ve soru dağılımlarını sizler için yazımızda yer verdik.

7. Sınıf Türkçe Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımları

2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak olan 7. Sınıf Türkçe ortak sınavlar için konu ve soru dağılım tabloları yayımlandı. Bu tablolar, ortak sınavlarda hangi konulardan kaç soru sorulacak ve hangilerine daha çok çalışmamız gerektiği hakkında bilgi veriyor

7. Sınıf Türkçe Ortak 1. Sınav Konu ve Soru Dağılımları

7. Sınıf Türkçe Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımları 1. Sınav
Öğrenme Alanı ALT ÖĞRENME ALANI Kazanımlar İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
1.   Senaryo
Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
2.   Senaryo
1. DİNLEME/ İZLEME Alt öğrenme alanı yok. T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır. * * *
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar. * * *
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. * * *
T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.Empati kurarak,katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır. * * *
2. KONUŞMA Alt öğrenme alanı yok. T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. * * *
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. * * *
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
* * *
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
3. OKUMA Akıcı Okuma T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. * * *
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. * * *
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
Söz Varlığı T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. 2 1 1
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. 1 1
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 2 1 1
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur. 2 1 1
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.
Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
Anlama T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 2 1
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. 1 1 1
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
1
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. 1
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur. b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir. 1
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Talimatnamelerin okunması sağlanır.
4. YAZMA Alt öğrenme alanı yok. T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden
hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
1
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

•İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.
•Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
* İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.

7. Sınıf Türkçe Ortak 2. Sınav Konu ve Soru Dağılımları

7. Sınıf Türkçe Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımları 2. Sınav
Öğrenme Alanı ALT ÖĞRENME ALANI Kazanımlar İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
1.   Senaryo
Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
2.   Senaryo
1. DİNLEME/ İZLEME Alt öğrenme alanı yok. T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır. * * *
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. * * *
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar. * * *
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. * * *
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. * * *
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. * * *
T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. * * *
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.Empati kurarak,katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır. * * *
2. KONUŞMA Alt öğrenme alanı yok. T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. * * *
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. * * *
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
* * *
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. * * *
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. * * *
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır. * * *
3. OKUMA Akıcı Okuma T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. * * *
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. * * *
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. * * *
Söz Varlığı T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. 1
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. 1
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 1
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur. 1
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.
Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
1 1
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
Anlama T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 1 1
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. 1
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
1 1
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
1 1
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. 1 1 1
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur. b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir. 1
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Talimatnamelerin okunması sağlanır.
4. YAZMA Alt öğrenme alanı yok. T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
1
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden
hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
1
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

•İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.
•Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
* İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.

7. Sınıf Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımları

2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle yapılacak 7. Sınıf ortak sınavları için hazırladığımız 7. Sınıf Ortak Sınav Konu ve Soru Dağılımlarını her ders için ayrı ayrı hazırladık. İncelemek istediğiniz dersin üzerine tıklayarak içeriği inceleyebilirsiniz

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 40 + 6 kaçtır?


Arıcılık (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Anestezi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Adalet (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Fizik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Yazılım Geliştirme İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Zootekni İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Ziraat Mühendisliği Programları İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Zaza Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2024 - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları