Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-4


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; demokratik gelişmeler, yasama-yürütme ve yargı ile demokrasinin temel ilkeleri konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıda verilen cümleler doğruysa cümlenin sonuna “D”, yanlışsa “Y” harfini yerleştiriniz. (20 puan)

1) ( ) Ülkemizde 15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kabul edilmiştir.
2) ( ) Ülkemizin ilk siyasi partisi Demokrat Partidir
3) ( ) Dünyada Müslümanlara yapılan ayrımcılığa islamofobi denir.
4) ( ) Mustafa Kemal’in Millî Mücadele Dönemi’nde yayınladığı ilk gazete İrade-i Milliye’dir
5) ( ) Osmanlının ilk anayasası Kanun-i Esasi’dir
6) ( ) Dünyada demokrasinin ilk çıkış yeri Eski Roma’dır
7) ( ) Eski Türklerde önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü meclise Mebusan Meclisi denir.
8) ( ) Atmosferi en çok kirleten ülkeler sanayisi gelişmemiş olanlardır.
9) ( ) Yasama Yürütme ve Yargı güçlerinin ayrı kurumlarda olmasına güçler ayrılığı denilir
10) ( ) Geleceğin mesleklerinden birisi de memurluktur.

B) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız ( 20×4=80 Puan)

1) Aşağıdakilerden hangisi ile bir Osmanlı padişahı ilk kez 1839 yılında kendi yetkilerinin üzerinde bir kanun kuvveti olduğunu kabul etmiştir?

A) Tanzimat Fermanı           B) Islahat Fermanı
C) Kanunuesasî                     D)I. Meşrutiyet

2) Daha önce çok pahalı olan kitaplar ucuzlamıştır. Böylece bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması sağlanmıştır.
Yukarıda bahsi geçen bilgiler aşağıdakilerin hangisinin icadı ile kolaylaşmıştır?

A)Bilgisayar     B)Yazı       C)Mürekkep      D)Matbaa

3) TEMA, Yeşilay, LÖSEV gibi kuruluşlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A)Resmi kurumlar          B)Sivil Toplum Kuruluşları
C)Sendikalar                    D)Özel Kurumlar

4) Aşağıdakilerden hangisi demokratik uygulamalardan birisi değildir?

A) Farklı görüşlere saygı duyulması
B) Kararların bir kişi tarafından verilmesi
C) Yöneticilerin seçimle başa gelmesi
D) Herkesin haklar bakımından eşit olması

5) Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizde Cumhuriyet’in ve demokrasinin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye olan inancını onun milletimiz için yaptıklarında görmekteyiz.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasimizin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A)İlk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.
B) Mustafa Kemal Atatürk başarılı bir askerdir.
C) Millî Mücadele’nin milletin desteğiyle devam etmesini sağlamıştır.
D) Temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini sağlamıştır.

6) Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır?

A) Ayşe’nin kırsal kesimden gelen yeni komşularına mesafeli davranması
B) Suzan ‘ın sınıfa yeni gelen bir öğrenciyi arkadaş grubuna almak istememesi
C) Ahmet’in gördüğü bütün renkli gözlüleri Rus olduğunu düşünmesi
D) Murat’ın tuttuğu takımın bu sene kesin şampiyon olacağını düşünmesi

7) Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimin dalgalar hâlinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayıdır.Yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olayına ………………denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çığ                  B) Küresel ısınma
C) Kuraklık        D) Deprem

8) uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla, 1999 yılında kurulmuştur. Üye ülkeler biri de Türkiye’dir. Bu teşkilat Dünya ekonomisinin %90’ını, ticaretinin %80’ini ve nüfusunun 2/3’ünü temsil etmektedir. Bu teşkilatın 2015 toplantısı Antalya’da yapılmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği        B) G20
C) Unesco                    D) NATO

9) 15 Temmuz 2016 günü darbecilerin bombalar atması, üzerlerine tanklar sürmesine rağmen Türk halkı meydanlara çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türk halkı demokrasiye sahip çıkmıştır.
B) Halk millet iradesinin gerçekleşmesi için uğraşmıştır
C) Darbeler demokratik uygulamalardır.
D) Halk birlik beraberlik içindedir

10) Ülkemizde, herkes yasalara uymakla yükümlüdür. Vatandaşların, temel hak ve özgürlükleri yasalarda yer almaktadır. Ülkemizde “Adalet mülkün temelidir.”
Bu bilgilerde ülkemizin daha çok hangi özelliğinden söz edilmektedir?

A)Hukuk devleti olma       B)Sosyal devlet olma
C)Laik devlet olma            D)Milliyetçi devlet olma

*Bağımsız Mahkemeler
*Cumhurbaşkanı
*Türkiye Büyük Millet Meclisi
11.Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A) Yasama-Yürütme-Yargı          B) Yargı-Yürütme-Yasama
C) Yürütme-Yargı-Yasama          D) Yargı-Yasama-Yürütme

12) Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet                     B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet       D) Hukuk Devleti

13- Aşağıdakilerden hangisi ile bir Osmanlı padişahı ilk kez 1839 yılında kendi yetkilerinin üzerinde bir kanun kuvveti olduğunu kabul etmiştir?

A) Tanzimat Fermanı         B) Islahat Fermanı
C) Kanunuesasî                    D)I. Meşrutiyet

14- Aşağıdakilerden hangi e-ticaret ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Geleneksel alışverişe göre müşterinin zaman kaybını azaltır.
B) Binlerce müşteri beklemeksizin aynı anda alışveriş ve ödeme yapabilir.
C) E-ticaret kargo, bilgisayar ve internet giderlerinden dolayı daha pahalıdır.
D) Firmalar fiziki ortamda ulaşabildiklerinin çok üzerinde müşteri ve ciroya ulaşabilirler.

15- Serhat öğretmen: 1215 yılında ilan edilen bu belge ile İngiltere’de kralın yetkileri sınırlandırılmış krala ait bazı yetkiler soylulara dağıtılmıştır.
Ayşe öğretmen demokrasinin gelişimindeki hangi olaydan bahsetmektedir?

A) Fransız İhtilali
B) Magna Carta Libertatum
C) Roma 12 Levha Yasaları
D) İnsan Hakları Bildirgesi

16-Galileo (Galile), “Dünya dönüyor!” dediği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak için kilisenin doğrularına evet demek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği “Ben ne dersem diyeyim, o dönmeye devam ediyor.” sözleri uzun süre bilim çevresinin dilinden düşmemiştir.
Galile bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiş olabilir?

A) Bilimsel doğruların değişmeyeceğine
B) Bilim ile dinin uzlaştırıldığına
C) Kilisenin bilimi desteklediğine
D) Fikirlerinde her zaman ısrarcı olduğuna

17-1926 yılında Medeni Kanun kabul edilen ülkemizde kadınlara bir takım haklar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen haklardan biri değildir?

A)Boşanma Hakkı
B)İstediği işte çalışma hakkı
C)muhtar olma hakkı
C)Mahkemelerde eşit şahitlik hakkı

18-Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN çok partili siyasi hayata geçmek istemesinin sebebi nedir?

A) Ülkeyi ekonomik yönden geliştirmek
B) Ülkeye saltanat sistemini getirmek
C) Mecliste tek partinin CHP olmasını sağlamak
D) Farklı düşünceleri meclise yansıtmak

*Cumhuriyet’in ilanı
*Samsun’a çıkış
*TBMM’nin açılması
19-Doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) 23 Nisan 1920 – 29 Ekim 1923 – 19 Mayıs 1919
B) 29 Ekim 1923 – 19 Mayıs 1919 – 23 Nisan 1920
C) 19 Mayıs 1919 – 23 Nisan 1920 – 29 Ekim 1923
D) 29 Ekim 1923 – 23 Nisan 1920 – 30-Ağostus 1922

Vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanırlar. Seçimlerde aday olarak seçilme hakkını kullanırlar. Bunun yanında yöneticilerin kararlarında etkili olmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları kurarlar. Bu sayede ülke yönetiminde aktif olarak rol alırlar.
20) Yukarıda tanımı verilen Demokrasinin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Egemenlik
B) Eşitlik
C) Katılım
D) Özgürlük

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam