Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; türk islam bilimleri, yazının icadı, bilimsel gelişmeler, göç ve nüfus dağılışı, meslek seçimi, sivil toplum kuruluşları ile üretim teknolojisindeki gelişmeler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. Yazının bulunmasının;
I. Tarihin kayıt altına alınmasına olanak sağlaması
II. Sözlü iletişimin tamamen ortadan kalkmasına.
III. Bilgi birikimin gelecek kuşaklara aktarılması
Durumlarından hangisine ortam hazırladığı savunulur?

A. Yalnız I       B. I ve III       C. I ve II        D. I , II ve III

2. İlk Çağ’dan günümüze kadar geçen süreçte her gün yeni buluşlar ortaya çıkmıştır. Bu buluşlar günümüzdeki bir çok teknolojik gelişmenin temelini oluşturmaktadırlar.
I. Yazı    II. Alfabe        III. Matbaa
Gibi buluşlardan hangileri yukarıda söz edilen buluşlar arasında yer almaktadır?

A. Yalnız II      B. Yalnız III      C. II ve III       D. I , II ve III

3.

Bu şemadaki kutu içindeki noktalı yerlere aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yazılamaz?

A .Biruni        B. Harizmi      C. Aristoteles        D. Farabi

4. Gazneli Mahmut “sarayımın en önemli hazinesi” diye ondan övgüyle bahsetmiştir. Matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji alanlarda önemli çalışmalar yapmış. Dünya medeniyetini doğu ve batı diye ikiye ayırarak incelediği El. Hind önemli eserleri arasındadır.
Bu bilgilerden hangisi aşağıdaki Türki İslam bilim insanlarına aittir?

A. Biruni        B. Farabi        C. İbn- Haldun       D. Harezmi

5. Geleneksel batıl inançlardan bağımsız, her hangi bir güce ve otoriteye boyun eğmeden doğmalar ve ön yargılardan uzak araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış fikirdir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Felsefe                             B. Özgür düşünce
C. Skolastik düşünce         D. Fen Bilimleri

6.
I. Deney ve gözlem yapmak , insanları bilimsel hayattan koparmaktadır.
II. Evreni anlamak için bilimsel araştırmalar yapılmalıdır.
III. Kilisenin söyledikleri mutlak anlamda doğrudur
IV. Araştırma sonuçları ön yargıdan uzak bir şekilde açıklanmalıdır.
Yukarıda verilen hangi bilimsel gelişmelere katkı sağlayan özgür düşüncenin özellikleri arasında sayılabilir?

A. I ve II        B. II ve III         C. II ve IV           D. III ve IV

7. Ülkemizde ,
• Tarım alanlarının yetersiz kalması
• Sanayinin belirli yerlerde gelişmiş olması
• Tarım dışı iç kollarının yetersizliği
• Modern yaşama isteği
Gibi nedenlerle ülke içinde göçler yaşanmaktadır.
Bu göçlerin sonucunda ;
I. Eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşma sıkıntısı
II. Çevre sorunları
III. Ülke nüfusunun artması
Olumsuzluklarından hangisi yaşanır?

A. Yalnız I      B. I ve II       C. II ve III        D. I , II ve III

8. Ülkemizde ekonomik ve sosyal ve kültürel imkanları fazla olan şehirlere , bu imkanların elverişsiz olduğu şehirlerden göçler yaşanır.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin sonuçlarından biri değildir?

A. Toplam nüfusta dalgalanmalar görülür.
B. Göç veren şehirlerde nüfus azalır.
C. Nüfusun ülke içinde dağılışı düzensiz olur.
D. Göç alan şehirlerde , konut, altyapı ve ulaşım sorunları yaşanır.

9. Meslek seçimi bireyin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu süreçte en uygun olan mesleği seçebilmek için kendimize bazı sorular sormamız gerekir.
Aşağıdaki sorulardan hangisi doğru mesleği seçmemize yardımcı olamaz?

A) Hangi işi ve mesleği yapmaktan mutluluk duyarım?
B) Kişiliğime en uygun meslek hangisidir?
C) Ailem ve çevremdeki kişilerin istedikleri mesleği seçmeli miyim?
D) İlgi ve yeteneklerime hangi meslek en uygundur?

10. Ahilik teşkilatı bulunduğu yerde mesleki eğitim vermek, pazarları kontrol etmek, mal ve ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını belirlemek, savaş sırasında orduya yardım etmek gibi görevler üstlenmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Ahilik teşkilatının en önemli faaliyet alanı hangisidir?

A) Sosyal         B) Askerî         C) Siyasi           D) Ekonomik

11. Osmanlılarda vakıflar insanların doğumundan ölümüne kadar etkili olan ve hayatın bütün ihtiyaçlarını karşılayan sosyal yardımlaşma kurumlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi vakıfların topluma hizmetleri arasında yer almaz?

A) İnsanlar arasında din, dil, ırk, düşünce farkı gözetmeden ihtiyaç sahiplerine yardım götürmüşler.
B) Hizmetleriyle toplumda hırsızlık, gasp, isyan hareketlerinin olmasının önüne geçmiştir.
C) Zengin fakir ayrımına, sınıf farklılığına, sosyal çatışmalara engel olmuştur.
D) Toplumda belli bir kesimin zengin bir hayat yaşamasını sağlamıştır

12. Toplum içerisinde siyasi idarenin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara sivil toplum kuruluşları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amacı olamaz?

A) Siyasi partilerin çalışmalarına destek vermek
B) Dergi, radyo, kitap, televizyon gibi araçlarla vatandaşları bilinçlendirmek
C) Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dikkate alınmasını sağlamak
D) Toplumsal sorunlar için çözüm üretmek

13. Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir.
Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir?

A) Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B) Üretimde sürekliliği sağlamak
C) Devletin yönetim anlayışını değiştirmek
D) Toprağın boş kalmasını önlemek
14. Aşağıdaki vakıf kuruluşlarından hangisinin gösterdiği faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?

      Kuruluş                 Faaliyet Alanı     
A) Darüşşifa                   Sağlık
B) Aşevi                          Kültür
C) Medrese                    Eğitim
D) Cami                          Dini

15.  Sanayi İnkılabının başlamasında;
I. Coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi,
II. Rönesans’ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması,
III. İşçi sınıfının ortaya çıkması
gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur?

A) Yalnız I.        B) Yalnız II.       C) I ve II.        D) I ve III.

16. Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren bir yapıdır.
Buna göre Ahilik Teşkilatı’nda;
I. Meslek eğitimi vermek,
II. Sanat ve meslek ahlakı oluşturmak,
III. Esnaflar arasında rekabeti arttırmak
amaçlarından hangileri vardır?

A) Yalnız II.       B) I ve II.      C) I ve III.         D) I, II ve III.

17. Sabırlı olmak, heyecanlılık, soğukkanlılık, titiz olmak, çabuk reaksiyon göstermek, seyahati sevmek, düzgün konuşmak.
Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Meslekler hakkında bilgi edinmek
B) İlgi duyulan alanlar
C) Yeteneklerimizin neler olduğunu tespit etmek
D) Kendi kişiliğimizi tanıma

18. • Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücü
• Mantık yürütme ve tasarım yeteneği
• Bir işi ögelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisi
Verilen özelliklere sahip bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygundur?

A) Türkçe Öğretmeni      B) Bilgisayar Mühendisliği         C) Psikolog        D) Avukat

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( ) 1. Obezite her geçen gün artmakta ve beraberinde beslenmeye bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle gelecekte daha çok diyetisyene ihtiyaç duyulacaktır.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) 2. Vakıflar sadece insanların değil aynı zamanda hayvanların da beslenme, tedavi,
barınmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmuştur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) 3. Güncel haber başlıklarına ve manşetlere cep telefonu, tablet ve bilgisayardan Genel Ağ aracılığıyla kolayca erişebiliriz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) 4. Üretim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hava kirliliği ve çevre sorunları ortadan
kalkmıştır.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) 5. Artan nüfusa ve gittikçe azalan toprak miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da azalmaktadır.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(FEODALİTE, DERNEK, SANAYİ İNKILABI, TARIM, VAKIF, SOSYAL MEDYA UZMANI, NÖROPSİKOLOG, TIMAR)

1. Strateji belirleme, etkili iletişim, hayat tecrübesi ve donanım konularında iyiyseniz ve sosyal medyayı çok iyi biliyorsanız başarılı bir …………………………………………………… olabilirsiniz.
2. …………………………………………………… bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmış kurumlardır.
3. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin derebeyine yani bir kişiye ait olduğunu kabul eden yönetim şekline …………………………………………………… denir.
4. Anadolu uygarlıklarından Friglerin en önemli geçim kaynakları …………………………………………………… ve hayvancılıktır.
5. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan …………………………………………………… insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir.

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam