Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-5


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; nüfus dağılışı ve göç, sanayi inkılabı, kurum ve kuruluşlar, Osmanlı beylikleri ile ekonomik faaliyetler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A-)Aşağıdaki cümlelerin Doğru mu, Yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x)işareti koyarak belirtiniz.(20p)

D   Y CÜMLELER-İFADELER
Sosyal medyada sürekli vakit geçirmek kişilerin sosyalleşmesini sağlar.
Osmanlı Devleti sadece gayrimüslimler üzerine seferler düzenlenmiştir.
Daha önce Osmanlı egemenliğinde yaşamış milletlerin bugün hâla dinlerini yaşaması, Osmanlı hoşgörüsünü gösterir.
Keşif yapmak, bilgi toplamak tımarlı sipahilerin görevleri arasındadır.
Sanayi inkılabı ile üretimin ucuz ve kaliteli olması sağlanmıştır.
Çimpe Kalesi’nin alınması Osmanlı’nın Karadeniz’deki hakimiyetini güçlendirdi.
Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’yla Fetret Dönem’ine girmiştir.
Osmanlı’da ilk denizcilik faaliyetleri Germiyanoğulları topraklarının alınmasıyla başlamıştır.
Kitle iletişim araçları sayesinde her insan başkalarının özel hayatını serbestçe öğrenme hakkına sahiptir.
Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemdeki Anadolu beylikleri içerisinde en büyüğü ve en güçlüsü idi.

B-)Çoktan seçmeli Soruları dikkatli okuyup, cevabı üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.

1-Basın etkili bir kitle iletişim aracı olarak toplumun eğitilmesine katkı sağlar. Basının eğitim yönüyle ilgili olarak Atatürk “Basın, milletin genel sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözüne bakılarak, aşağıdakilerden hangisi basının topluma yaptığı katkılardan biri değildir?

A)Kendi doğrularını halka kabul ettirmesi
B)Toplumda bilgi alışverişini artırması
C)Ülkedeki birlik ve beraberliği geliştirmesi
D)Bilginin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlaması

2-OsmanlI Devleti, 18. yüzyılda Batı eğitim sisteminden etkilenerek Kara ve Deniz Mühendishaneleri ile Mekteb-i Harbiye gibi okulları açmıştır.
Bu gelişmelere bakarak Osmanlı Devleti’nin daha çok hangi alanda batılılaşmaya önem verdiği söylenebilir?

A) Kültürel       B) Yönetim
C) Askerî           D) Hukuk

3-1571’de Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasını alması üzerine, tüm Avrupa devletleri birleşerek kuvvetli bir donanma oluşturdular. Haçlı donanması Akdeniz’deki Osmanlı donanmasını İnebahtı Deniz. Savaşı’nda yendi. Bu durum Akdeniz’deki Osmanlı üstünlüğünün bir süre sarsılmasına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)İnebahtı Deniz Savaşı’ndan önce, Akdeniz’de Osmanlı Devleti’nin üstün olduğu
B)İnebahtı Deniz Savaşı’nın Osmanlı deniz gücünü zayıflattığı
C)Avrupa devletlerinin Kıbrıs adasına önem verdiği
D) Kıbrıs adasının alınmasının. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğünü zayıflattığı

4- Osmanlılar döneminde dini ve milli bayramlar birlikte kutlanırdı. Bu anlayış günümüzde de devam etmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Türk kültüründe süreklilik olduğuna
B) Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olduğuna
C)Türklerin estetik değerlere önem verdiğine
D)Dini bayramların milli bayramlardan daha önemli olduğuna

5- – Fabrikaların sayısının artması
-İşçi sınıfının ortaya çıkması
-Yeni teknolojik ürünlerin bulunması
-Ham maddelere duyulan ihtiyacın artması
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Avrupa’daki Reform hareketlerinin
B)Demokrasiye geçilmesinin
C)Matbaanın icat edilmesinin
D) Sanayi İnkılabının

6-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köyden kente göçün önemli nedenlerinden biri değildir?

A)Köylerde çevre kirliliğinin artması
B) Tarımda makinelerin kullanılması
C)Şehirde iş bulma imkânlarının ve diğer olanakların daha fazla olması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

7-Söz söylemek için önce duymak, dinlemek gerekir.Mevlana
Mevlana, yukarıdaki sözünde iletişimi olumlu etkileyen aşağıdaki unsurların hangisine değinmiştir?

A)Jest ve mimikleri kullanma
B)Net olarak konuşma
C)Empati kurma
D)İyi bir dinleyici olma

8-Bir dönem Avrupalı zenginler, Osmanlı kıyafetleri giymişler, evlerini Türk evleri gibi döşemişlerdir.
Bu cümleden hareketle aşağıda yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Osmanlı kültürü Avrupa’da moda olmuştur.
B) Avrupalı insanlar, ülkelerinin eşyalarını beğenmiyorlardı.
C)Avrupa’nın zenginleri, Osmanlı vatandaşı olmuşlardır.
D) Avrupalı zenginler, Osmanlı ülkesine gelmişlerdir ı.

9- Daha çok tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde genellikle de yaz mevsiminde yer değiştirmeleri biçiminde gerçekleşir. Bu göçe katılanlar pamuk, mısır, tütün ve fındık gibi ürünlerin hasadında çalışan işçilerdir.
Yukarıda özellikleri verilen geçici göç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yayla göçü
B)Mevsimlik işçi göçü
C)Eğitim göçü
D)Turizm göçü

10-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk İslam bilginlerinin özelliklerinden biri yer almamaktadır?

A)Kendilerinden önce yaşamış bilim insanlarının çalışmalarından yararlanmışlardır.
B)Çalışmalarını gözlem, deney ve uygulamalı olarak yapmışlardır.
C)Hem fen hem sosyal bilimlerle ilgilenmişlerdir.
D)Bilimsel çalışmaları kendi inançlarına uygun hâle getirmişlerdir.

11-Cumhuriyetin ilânından sonra ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarıma destek vermiştir.
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin böyle bir görevi yoktur?

A)Tarım Kredi Kooperatifleri
B) T.C. Ziraat Bankası
C) Kredi ve Yurtlar Kurumu
D)Tarım Satış Kooperatifleri

12- 13. yüzyılda Marco Polo’nun gezi notları arasında şu bilgilere rastlıyoruz:
“Bağdat görkemli bir kenttir. Bağdat’ta Çin’den getirilmiş altın sırmayla işlenmiş ipekliler satılır. Üzerinde hayvan motifleri bulunan kadife kumaşlar dokunur. Hindistan’dan geçip Avrupa’ya giden inciler burada, elde işlenir ve delinir.”
Sadece paragrafa göre Bağdat ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Dokumacılık ve inci işlemeciliği yaygındır.
B)İpek ve Baharat yolları üzerinde bulunmaktadır.
C)Yabancıların ziyaret ettikleri bir şehirdir.
D) Ülkenin başkentidir.

13-Yazının günümüzdeki şeklini alması binlerce yıl sürmüştür. Yapılan araştırmalara göre tarihte ilk yazı örneklerinin Fırat ve Dicle (Mezopotamya), Nil (Mısır), Sarı Irmak (Çin) yakınlarında bulunduğu görülmüştür.
Bu bilgilere göre aşağıdaki hangi yargıya ulaşılabilir?

A)Yazının günümüze ulaşmasında farklı uygarlıkların katkısı olmuştur.
B)Yazıyı ilk defa Mısırlılar kullanmıştır.
C)Yazı dünyadaki en önemli icattır.
D)Yazının günümüzdeki şeklini almasında en büyük katkıyı Çinliler sağlamıştır.

14-Osmanlı Devletinde hastane, medrese, cami gibi çeşitli yardım kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tahsis edilen, gönüllü kişilerin bağışlamış olduğu araziler kişilere ait değildi ve devlet vakıf arazilerinden vergi almazdı.
Verilen bilgilere göre Osmanlı Devletindeki vakıf arazileriyle ilgili hangisi söylenemez?
A) Devlete gelir kazandırmak amacıyla kullanılmışlardır.
B) Osmanlı halkına sosyal destek amacıyla kullanılmışlardır.
C) Yardımsever insanlar tarafından bağışlanmış topraklardır.
D) Devlet desteği ile güçlendirilmeye çalışılmışlardır.

15-Galile, yaptığı araştırmalarla gezegenlerin ve Dünya’nın, Güneş’in etrafında döndüğünü keşfetti ve bu düşüncesini açıkladı. Düşünceleri nedeniyle Engizisyon mahkemesinde Galile’den fikirlerinden vazgeçmesi istendi. Aksi takdirde ölümle cezalandırılacağı söylendi. Galile kilisenin isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.
Verilen açıklamadan ulaşılabilecek sonuç hangisidir?

A)Kilise tarafından astronomi alanında çalışmalar yapılmıştır.
B) Düşünce özgürlüğü kısıtlandırılmıştır.
C)Tüm baskılarına rağmen Galile düşüncelerinde ısrar etmiştir.
D) Galile’nin görüşleri kilise tarafından desteklenmiştir.

16- Türkiye son yıllarda, komşu ülkelerdeki iç çatışmalar nedeniyle göç alan bir ülke konumuna gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize göç veren bu ülkelerden biridir?

A) Almanya    B) Yunanistan
C) Suriye         D) İsviçre

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam