Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-4


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; ülkemizin nüfus dağılışı ve göç, türk islam bilgileri,  yazının icadı, teknolojik gelişmeler, bilim öncüleri ile ekonomik faaliyetler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1.Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. (2×5=10p)
(1) Piri Reis (2) İbni Sina (3) El-Cezeri (4) Katip Çelebi (5) Harezmi

( ) Dünyanın her yerindeki coğrafyacılara mektuplar gönderip bilgiler toplayarak 3 yılda yazdığı “Cihannüma” Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır.
( ) Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır.İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir.
( ) Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. Matematik (Cebir), astronomi ve coğrafya bilginidir.
( )Türk denizci, haritacı ve coğrafyacısıdır. Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir.
( ) Ünlü tıp bilimci ve filozoftur.”Tıbbın Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır.

2.Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız. (2×5=10p)
Ninova *Beşeri *Sanayi *Hiyeroglif *Tarım *Sümerler *Lidyalılar

• Mısırlılar resimleri simgeleştirerek ………………………… denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır.
• Tarihte kullanılan ilk yazı (çivi yazısı) MÖ3200’lerde Mezopotamya’da yaşayan ………………………..bulmuştur.
• Tarihte bilinen ilk kütüphane Asur Kralı Asurbanipal tarafından kurulan ……………Kütüphanesidir.
• Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanlara …………………………………faktörler denir.
• Ülkemizde ……………………….. gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir.

3.Aşağıdaki cümlelerin başına D veya Y yazınız. (2×10=20p)

……… Türkiye Cumhuriyetinde ilk nüfus sayımı 1927 yılında olmuştur.
……… Ülke nüfusumuz 2021 itibariyle 70 milyondur.
………. Nüfus artış hızımız gittikçe azalıyor.
………. Nüfusumuzun %93 köylerde %7 şehirlerde yaşamaktadır.
………..Nüfus yoğunluğu kilometrekareye düşen insan sayısıdır.
………. Ülkemizde nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem 1945-1960 arası dönemdir.
………. Eğitimli ülke olmak önemli değil Kalabalık ülke olmak önemlidir.
………. 2050 yılında yaşlı bir nüfusa sahip olacağız.
………. Türkiye gelişmiş ülkeler arasındadır.
……….. Az gelişmiş ülkeler çocuk sayısı fazladır.

4.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (21×3=63p)

• Yaşamımızda vazgeçilmez bir yeri olan yazı birden bire ortaya çıkmamıştır. Binlerce yıllık bir gelişme süresinde sistemleşmiş ve bugünkü halini almıştır.
• Fenikeliler alfabeyi icat etmişler, daha sonra ki dönemlerde Yunanlılar ve Romalılar Fenike alfabesini geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini ortaya çıkarmışlardır.
1.Yukarıda verilen bilgilere göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

A)Alfabeyi ilk kullanan millet Fenikelilerdir.
B)Buluşların geliştirilmesi uzun bir süreçte ve değişik toplumların katkılarıyla olmuştur.
C)Alfabenin bulunmasıyla toplumlar arasındaki etkileşim artmıştır.
D)Buluşların gelişmesinde en önemli katkıyı Avrupalılar yapılmıştır.

2) Türk ve İslam bilginlerinin de bilimsel gelişmelere katkısı olduğunu iddia eden bir kişi aşağıdaki bilim insanlarından hangisini buna örnek olarak gösteremez?(5p)

A) Harezmi    B) Kopernik       C) Farabi        D) Biruni

3) Ülkemizin nüfusunu hangi devlet kurumu sayar?

A)RTÜK      B)TBMM      C)Muhtarlık      D)TÜİK

Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde gecekondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
4.Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha fazla yaşanır?

A)Tuz Gölü çevresi               B) Teke ve Taşeli Platoları
C) Marmara kıyıları             D) Yıldız Dağları Bölümü

5.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfusun sayılmasının sebeplerinden biri değildir?

A)Kalkınma planları yapmak
B)Savaş planları yapmak
C)Yatırım planlarını yapmak
D)Devlet hizmetlerini planlamak

6.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk İslam bilginlerinin özelliklerinden biri yer almamaktadır?

A)Kendilerinden önce yaşamış bilim insanlarının çalışmalarından yararlanmışlardır.
B)Çalışmalarını gözlem, deney ve uygulamalı olarak yapmışlardır.
C)Hem fen hem sosyal bilimlerle ilgilenmişlerdir.
D)Bilimsel çalışmaları kendi inançlarına uygun hâle getirmişlerdir.

Sümerler yıldızların insan yaşamıyla ilgili çok sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle yıldızların hareketini yakından incelemeye başladılar.”
7.Yukarıda verilen bu durum Sümerlerde öncelikle hangi bilim dalının gelişmesine olanak sağlamıştır?(5p)

A)Matematik      B)Fizik      C)Tıp        D)Astronomi

İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için bir çok araç kullanmıştır.
8.Kerem sosyal bilgiler sınavına hazırlanırken yukarıdaki bilgi ile karşılaşmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan birisi değildir?

A)Kil tabletlerin icadı         B)Bilgisayarın icadı
C)Pusulanın icadı                D)Kağıdın icadı

• Bilgi nesilden nesile aktarılmaya başlanmıştır.
• Tarih öncesi dönem sona ermiş ve İlk Çağ başlamıştır.
• Elde edilen bilgiler depolanmaya başlanılmıştır.
9.Verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile gerçekleşmiştir?(5p)

A) Tekerleğin icadı       B) Kâğıdın icadı
C) Yazının icadı             D) Matbaanın icadı

10.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köyden kente göçün önemli nedenlerinden biri değildir?

A)Köylerde çevre kirliliğinin artması
B) Tarımda makinelerin kullanılması
C)Şehirde iş bulma ve diğer olanakların daha fazla olması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

11.İzmir, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihî bir şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıdır. İzmir limanı ülkemizin İstanbul’dan sonraki ikinci büyük limanı olup dış ticaretimizde çok önemli yeri vardır. İzmir’in turizm, kültür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmir’in nüfusunun artışında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) Ulaşımın gelişmiş olması
B) Ticaretin gelişmiş olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Maden yatakları bakımından zengin olması

12.Bir dönem Avrupalı zenginler, Osmanlı kıyafetleri giymişler, evlerini Türk evleri gibi döşemişlerdir. Bu cümleden hareketle aşağıda yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Osmanlı kültürü Avrupa’da moda olmuştur.
B) Avrupalı insanlar, ülkelerinin eşyalarını beğenmiyorlardı.
C)Avrupa’nın zenginleri, Osmanlı vatandaşı olmuşlardır.
D) Avrupalı zenginler, Osmanlı ülkesine gelmişlerdir.

13.Fatih sultan Mehmet döneminde İstanbul’a gelerek dersler vermiş Astronomi ve Matematik konusunda önemli çalışmalar yapmış Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A)Harezmî    B)İbni Sina        C) Ali kuşçu     D) Kaşgarlı Mahmut

14.Daha çok tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde genellikle de yaz mevsiminde yer değiştirmeleri biçiminde gerçekleşir. Bu göçe katılanlar pamuk, mısır, tütün ve fındık gibi ürünlerin hasadında çalışan işçilerdir.Özellikleri verilen geçici göç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yayla göçü            B)Mevsimlik işçi göçü
C)Eğitim göçü         D)Turizm göçü

15.Galile, yaptığı araştırmalarla gezegenlerin ve Dünya’nın, Güneş’in etrafında döndüğünü keşfetti ve bu düşüncesini açıkladı. Düşünceleri nedeniyle Engizisyon mahkemesinde Galile’den fikirlerinden vazgeçmesi istendi. Aksi takdirde ölümle cezalandırılacağı söylendi. Galile kilisenin isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.
Verilen açıklamadan ulaşılabilecek sonuç hangisidir?

A)Kilise tarafından astronomi alanında çalışmalar yapılmıştır.
B) Düşünce özgürlüğü kısıtlandırılmıştır.
C)Tüm baskılarına rağmen Galile düşüncelerinde ısrar etmiştir.
D) Galile’nin görüşleri kilise tarafından desteklenmiştir.

16.Aşağıdakilerden hangisi mülteci kavramını açıklar?

A)Başka bir ülkede çalışmaya giden kişiler
B)Zeki insanların başka ülkelerde üniversitelerde çalışması
C)Savaş sebebiyle başka ülkeye sığınan insan
D)Mevsimlik göç yapan insanlar

17.Yazının tarihi gelişimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)Latin alfabesi-Fenike alfabesi-Çivi yazısı-Hiyeroglif
B)Çivi yazısı-Fenike alfabesi-Hiyeroglif-Latin alfabesi
C)Çivi yazısı-Latin alfabesi-Hiyeroglif-Fenike alfabesi
D)Çivi yazısı-Hiyeroglif-Fenike alfabesi-Latin alfabesi

18.Aşağıdakilerden hangisinde yerleşme ve seyahat özgürlüğü kanunla kısıtlanmaz?

A)Adli soruşturma sebebiyle      B)Salgın hastalıklar sebebiyle      C)Fabrika yapmak        D)Milli parkları korumak

19.Aşağıdakilerden hangisi matbaanın meydana getirdiği gelişmelerden biri değildir?

A)Bilimsel gelişmelerin yayılmasını sağladı
B)İnsanların bilgi ve kültür düzeyi arttı
C)Fikirler hızlı yayıldı
D) Kilisenin gücü arttı

20.Tarihten günümüze yazı yazmak için kullanılan materyallerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A)Papirüs > Parşömen > Kil tablet >Kağıt
B)Kil tablet > Papirüs > Parşömen >Kağıt
C)Kil tablet > Parşömen > Papirüs >Kağıt
D)Kağıt> Papirüs > Parşömen > Kil tablet

İller Erkek Kadın
Tokat 305.977 306.669
Kars 149.510 139.368

21.Tabloda verilen bilgilerden faydalanarak Tokat ve Kars illeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Toplam nüfus miktarına
B) Çalışabilir çağdaki nüfusa
C) Nüfusun yaş guruplarına göre dağılımına
D) Okur yazar oranına

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam