Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; yazıyla başlayan yolculuk, sanayi inkılabı, orta çağ, bilim öncüleri ile ekonomik faaliyetler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarını doğru yazan kutucuğa “✔”, yanlış olanlarını yanlış yazan kutucuğa “X” ile belirtiniz. (2X9 = 18 P)

İFADE DOĞRU YANLIŞ
1. Günümüzde kullanılan Latin Alfabesinin temellerini Fenikeliler atmıştır.
2. Yazının icat edilmesi ile bilginin saklanması ve aktarılması kolaylaşmıştır.
3. Ortaçağ’da Türk İslam bilginleri Avrupalı bilginlerden etkilenmiştir.
4. Matbaanın icadı ile birlikte Avrupa’da kitap basım sayısı artmış ve bu durum bilimsel ve kültürel gelişmelere ortam hazırlamıştır.
5. Buhar makinesinin icadı ile başlayan Fransız İhtilali Avrupa’da teknolojik gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır.
6. Ortaçağ Avrupası’nda yaygın düşünce olan skolastik düşünce sayesinde Avrupa’da özgür düşünce ortamı yaygınlaşmıştır.
7. Ülkemizde bilim ve sanat hürriyeti anayasamızda güvence altına alınmıştır.
8. Abbasiler, bilimsel çalışmaların yapılması için Beyt-ül Hikme adında bir akademi kurmuştur.
9. Türk-İslam devletlerinde uygulanan ikta sistemi ile üretimde süreklilik sağlanmıştır.

B) Aşağıdaki kutucuklarda verilen ifadeleri, açıklamalardan uygun olanının karşısındaki kutucuğa yerleştiriniz. (2X9 = 18 P)
*Hiyeroglif *Feodalite *Newton *Tımar sistemi *Devlet Su İşleri *Sanayi İnkılabı *Enderun *Lonca *Vakıf

AÇIKLAMA  NEDİR BU?-KİMDİR BU?
1. XVIII. yüzyılda Ahi teşkilatının yerini alan esnaf ve sanatkâr teşkilatının adı.
2. Osmanlı Devleti’nde devlet adamı ve asker kadrosunun yetiştiği okul.
3. Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı.
4. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve üretimde teknolojinin yaygın kullanılmasını başlatan gelişme.
5. Osmanlı Devleti’nin toprak yönetiminde uyguladığı ikta sistemine benzeyen toprak yönetim sistemi.
6. Ülkemizde tarımı geliştirmek için su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumlu devlet kurumu.
7. Ortaçağ Avrupası’nda yaygın olan ve derebeylik olarak da bilinen toprak yönetim sistemi.
8. Kuruluş amacı topluma kalıcı eserler bırakmak ve insanlığa faydalı olmak olan toplumun farklı alanlarda ihtiyaçlarını gideren gönüllülük esaslı kuruluşlar.
9. Kütle çekim kanununu bulan bilim insanı.

C. Aşağıdaki açıklamaları uygun düşen kişi ile eşleştiriniz. (2X8 = 16P)

1. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşayan Cihannüma adlı eserin yazarı olan bilgin. a. İbn Haldun
b. Piri Reis
c. Katip Çelebi
d. Harezmi
e. Ahi Evran
f. Gutenberg
g. El Cezeri
h. İbn Sina
2. 0’ı bilim dünyasına kazandıran ve cebirin babası olarak bilinen Türk İslam bilgini.
3. Kitab-ı Bahriye adlı eseri yazan, dünya haritasını gerçeğe çok yakın çizen haritacı ve Osmanlı denizcisi.
4. Mukaddime adlı eserin yazarı ve sosyoloji biliminin kurucusu.
5. Tıbbın Kanunu adlı eseri Avrupa’da yüzyıllar boyunca ders kitabı olarak okutulan Türk İslam bilgini.
6. Artuklu Beyliği himayesinde yaşayan dünyada ilk robotu yapan ve sibernetik biliminin öncüsü sayılan bilgin.
7. Ahi Teşkilatının kurucusu.
8. XV. yüzyılda Avrupa’da hareketli harflerle baskı tekniğini geliştiren mucit.

D. Aşağıdaki gelişmelerin ilgili olduğu alanı “✔” ile belirtiniz. (3X6 = 18P)

GELİŞME SOSYOKÜLTÜREL TEKNOLOJİK SİYASİ EKONOMİ
1. Sanayi İnkılabı ile yaşanan üretim artışının ham madde ve pazara duyulan ihtiyacı artırması
2. Sanayi İnkılabı ile yaygınlaşan buhar makinesinin ulaşım ve üretimde kullanılması
3. Vakıfların yaygınlaşması ile toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularının artması
4. Türk İslam devletlerinde bir eğitim kurumu olan medreselerin yaygınlaşması
5. Ortaçağ Avrupası’nda derebeylik rejiminin yaygınlaşması
6. İlkçağ uygarlıkları tarafından çivi yazısı, hiyeroglif gibi yazı türlerinin geliştirilmesi

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5X6 = 30P)

1. Avrupa’nın karanlık dönemlerinde kilisenin tek doğru olarak kabul edilen düşünce sistemi Skolastik düşünce olarak adlandırılmıştır.
Bu bilgilere göre Skolastik düşünce ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kilisenin söyledikleri eleştirilemez durumdadır.
B) Kilise evrenle ilgili tüm bilgilere sahip olduğunu savunmuştur.
C) Kilisenin düşünceleri tartışmaya açık değildir.
D) Deney ve gözlem temel alınmış, bilimin önü açılmıştır.

2. Gerçek fetih, yalnız kılıçla yapılan değil, sabanla yapılandır. Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü aşağıdakilerden hangisine verilen önemin açık göstergesidir?

A) Sanayi                B) Tarım
C) Madencilik        D) Eğitim

3. İlk Çağ’da, Anadolu’da kurulmuş olan Frigler tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir. Bunu Friglerin kanunlarında geçen,
• Öküz kesmenin ya da saban kırmanın cezası ölümdür.
• Ekili araziye zarar verenlere ağır yaptırımlar uygulanır.
maddelerinden ve en önemli tanrılarının Bereket Tanrıçası Kibele olmasından anlamak mümkündür.
Bu bilgilere göre;
I. Friglerin tarımı ve hayvancılığı koruduğu,
II. Friglerin feodal bir yönetimi benimsediği,
III. Friglerin ekonomik yaşantılarının dinî
inançlarını şekillendirdiği
belirlemelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I          B) I ve II
C) I ve III            D) II ve III

4. Osmanlı Devleti’ndeki Enderun mekteplerinin kapısında şu söz yazarmış: “Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz.”
Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği söylenebilir?

A) Pozitif bilimlere
B) Gelenek ve göreneklere
C) Bireysel farklılıklara
D) Dinî eğitime

5. Bir yardımlaşma ve dayanışma aracı olan sadaka taşlarının Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatında önemli yeri vardı. Sadaka taşları ince düşünülmüş bir yardım aracı idi ki o taşa uzatılan bir elin oraya yardım koymak için mi yoksa yardım almak için mi girdiğini bilemezdiniz. Sadaka taşlarına yardım bırakan da yardım alan da genellikle akşamın karanlık saatlerini tercih ederdi. Yardım alan kişiler de ihtiyacı kadarını alırdı.
Buna göre sadaka taşlarının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Birlik ve beraberliği
B) Ticari hayatı
C) Toplumsal çatışmayı
D) Tarımsal üretimi

6. Yazı icat edildiği günden beri pek çok alanda kullanılmış ve insanoğlunun işlerini kolaylaştırmıştır.
Yazının kullanıldığı yerler arasında;
I. yazışma,
II. haberleşme,
III. iletişim
alanlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I         B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam