Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-2


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; aydınlanma çağı, Fransız ihtilali, teknolojik gelişmeler, sanayi inkılabı, göç türleri, nüfus dağılışı ile ekonomik faaliyetler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. Her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisiyle XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme “Aydınlanma Çağı” denir. Bu dönemde bilimsel araştırmalara önem verilmiştir.
Bu bilgilere göre Aydınlanma Çağı’nda yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir?

A) Sanayi İnkılabı’nın
B) Haçlı Seferleri’nin
C) Reform Hareketleri’nin
D) Coğrafi Keşifler’in

2. Fransız İhtilali’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi dünya siyasi haritasının değişmesinde etkisi olmuştur?

A) Soylulara tanınmış ayrıcalıklara son verilmesi
B) Çok uluslu devletlerin yıkılıp yerine yeni
devletlerin kurulması
C) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin yayımlanması
D) Vatandaşlar arasında eşitlik ilkesinin benimsenmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A) Bilginin yayılmasının kolaylaşması
B) Daha çok sayıda insanın kitaplardan yararlanması
C) Kitap fiyatlarının ucuzlaması
D) Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması

4. Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomiye bağlı sebeplerinden biridir?

A) Köylerde tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi
B) Yaşanılan yerde yeterli sağlık hizmetinin olmaması
C) Ülkeler arası antlaşmalar gereği nüfus değişiminin yapılması
D) Bulundukları yerde can güvenliği kalmayan insanların başka ülkelere sığınması

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlardan itibaren bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kullanılan araçlardan biri olmamıştır?

A) Kil tabletler            B) Parşömen
C) Papirüs                    D) Höyük

6. • Tıp, felsefe, matematik, astronomi, kimya gibi farklı bilim dallarında iki yüzden fazla eser verdi.
• Avrupa’da “Avicenna” adıyla tanındı ve “El- Kanun fi’t-Tıb” (Tıbbın Kanunu) isimli eseri17. yüzyıla kadar tıp eğitiminde kullanıldı.
• Mikroskop keşfedilmeden önce mikropların hastalıklara neden olduğunu buldu.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Kuşçu      B) İbn-i Sînâ
C) Fârâbi            D) Cezeri

7. Aşağıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi sanayinin gelişmesinin temeli olarak kabul edilir?

A) Matbaanın icat edilmesi
B) Güneş merkezli sistemin keşfedilmesi
C) Buhar gücünün makinelerde kullanılması
D) Kütle Çekim Kanunu’nun bulunması

8. İtalyan gök bilimci Galileo, teleskopu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiştir.İncelemeleri sonucunda gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu belirtmiştir.
Bu durum Galileo’nun hangi bilimle uğraştığını gösterir?

A) Kimya      B) Astronomi
C) Tıp            D) Sosyoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın ekonomik alandaki sonuçlarındandır?

A) Köyden kente göçlerin artması
B) İnsan ilişkilerinin zayıflaması
C) Çekirdek aile yapısının yaygınlaşması
D) Seri üretime geçilmesi

10. Sanayi İnkılabı sonucunda şehirlerde çok sayıda fabrika kuruldu. Şehirler hızla artan fabrikaların işçi ihtiyacı nedeniyle göç alarak büyüdü. Daha iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler şehirlere göç etmeye başlayınca köylerde nüfus azalırken şehirlerde nüfus artışı gerçekleşti.
Bu metinde Sanayi İnkılabı’nın aşağıdaki alanlardan hangisine etkisi vurgulanmıştır?

A) Sosyal             B) Dinî
C) Bilimsel         D) Siyasi

 11. Aşağıda Türkiye’ye ait bir grafik verilmiştir.
SANAYİ: %19.1 TARIM:%19.4 HİZMET: %61.5
Bu grafiğin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Türkiye nüfusunun yaş ortalaması
B) Türkiye’nin eğitim durumu
C) Türkiye’nin kır-kent nüfus oranları
D) Türkiye nüfusunun ekonomik faaliyetlere göre dağılışı

12-Ahmet ve ailesi yaşadıkları şehirden, yılın belli zamanlarında Adana’ya pamuk hasadında çalışmak için gitmektedirler.
Bu örnek aşağıdaki göç türlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Mevsimlik göç         B) Beyin göçü
C) Mülteci göçü            D) Sürekli göç

13. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan biri değildir?

A) Okul ihtiyacının artması
B) Plansız yapılaşma
C) Çevre kirliliği
D) Konut ihtiyacının azalması

14. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olan “bilimsel” sebeplerdendir?

A) Pusulanın kullanılmaya başlanması
B) Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemesi
C) Avrupa’da altın ihtiyacının ortaya çıkması
D) İpek ve Baharat yollarının Osmanlı hâkimiyetinde olması

15. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden biridir?

A) İlk matbaanın kurulması
B) Çini fabrikasının açılması
C) İtfaiye teşkilatının kurulması
D) İlk kez çiçek aşısının uygulanması

16. Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin öncesinde bilimsel gelişmenin önündeki en büyük engel skolastik düşünce anlayışıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi skolastik düşünce anlayışını yansıtan ifadelerden biridir?

A) Evreni tanımak için araştırmak gerekir.
B) Bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır.
C) Kilisenin söylediği her şey doğrudur.
D) Bilgi; deney ve gözlemle ispat edilebilir.

17. Mısırlılar resimleri simgeleştirerek – – – – denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A) çivi yazısı              B) fenike alfabesi
C) latin alfabesi        D) hiyeroglif yazı

18. • Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir.
• Matematik alanında yaptığı çalışmalarla cebiri geliştirmiştir.
• X simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.
• Meridyen dairesinin 1 derecelik açısını hatasız hesaplamıştır.
Yukarıdaki çalışmalar Türk-İslam bilim insanlarımızdan hangisine aittir?

A) Ali Kuşçu       B) Harezmi
C) İbn Sina         D) Cezeri

19. Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler.
Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır?

A) İç göç               B) Beyin göçü
C) İşçi göçü          D) Mübadele göçü

20. Bir yerin………………….hesaplanırken nüfus yüzölçümüne bölünür.
Yukarıda boş bırakılan yere ne gelmelidir?

A) Nüfus                B) Nüfus yoğunluğu
C)Aktif nüfus        D) Pasif Nüfus

21. Bir Ülkenin gelişmiş bir ülke sayılması için nüfusun çoğu hangi sektörde çalışmalıdır?

A) Tarımda
B) Sanayide
C)Hizmet sektöründe
D) Sanayi ve hizmet sektöründe

NOT: Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. 1 Tane soru jokerdir.

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam