Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; etkili iletişim teknikleri, kitle iletişim araçları, nüfus yoğunluğu ve göç, osmanlı devletinin kuruluşu ile İstanbul’un fethi konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1-

Yukarıdaki diyagramda ‘’?’’ ile gösterilen kutucuğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bizans’ın yıkılması
B) Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalıcı olması
C) Arap Kültürünün yayılması
D) Egemenlik alanının daralması

2- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethine katılan beyler aldıkları yerlerde yerleştiler.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?

A) Mengücekliler
B) Saltuklular
C) Artuklular
D) Karahanlılar

3- Aşağıdaki davranışlardan hangisi iletişimi olumlu sürdürmeye katkı sağlar?

A) Karşımdaki konuşurken göz ucuyla kitap okuyabilirim.
B) Konuşmanın son sözünü mutlaka ben söylemeliyim.
C) Bana “merhaba” diyene ben de karşılık vermeliyim.
D) Bana söylenen sırları başkalarıyla paylaşabilirim.

4-“Dünya küçüldü. Nerede ne olduysa anında öğreniyoruz.” cümlesiyle hangi gelişmelerden söz edilmektedir?

A) Sağlık alanındaki gelişmeler            B) İletişim alanındaki gelişmeler
C) Sanat alanındaki gelişmeler             D) Üretim araçlarındaki gelişmeler

5-Atatürk dönemindeki kitle iletişim araçlarının öncelikli kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın Millî Mücadele’ye destek vermesini sağlamak
B) Halkın doğru bilgi alma özgürlüğüne katkı sağlamak
C) Halkın güncel olayları takip etmesine imkân tanımak
D) Dünyadaki gelişmelerden ülkemizi haberdar etmek

6-“Bölgede nüfus yoğunluğu gittikçe artmaktadır. Bu durumun nedeni toprakların tarıma elverişli olmasıdır. Ancak son yıllarda hızla artan sanayileşme ve ticaret nüfus yoğunluğunun hızla artmasının asıl nedenidir.” Bu bilgi ülkemizin en fazla hangi bölgesi için geçerlidir?

A) Doğu Anadolu          B) İç Anadolu
C) Marmara                   D) Güneydoğu Anadolu

7- Bazı Yıllarda Şehir ve Köy Nüfusu % Oranı

     Yıl                 Şehir         Kır     
1927           24,2           75,8
1955           28,8           71.2
1980          43.9            56.1
2000         64.9            35.1
2012          77.3             22.7

Türkiye İstatistik Yıllığı 2012, s. 35
Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Şehir nüfusu artarken kır nüfusu azalmaktadır.
B) Günümüzde nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.
C) İlerleyen yıllarda köy nüfusunun daha da azalacağı beklenebilir.
D) Şehir nüfusunun artmasındaki etken köylerin şehre dönüşmesidir.

8- Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilerin seyahat hakkı kısıtlanabilir?

A) Suç soruşturma ve kovuşturmasında              B) Eğitilmiş nüfusu ülkede tutmada
C) İş verimini artırmada                                          D) Nüfus hareketliliğini önlemede

9 -Aşağıdaki durumların hangisinde eğitim konusunda devlet – vatandaş iş birliğinin görülmesi beklenmelidir?

A) Yeni okul yapımında                                           B) Öğretmen atamasında
C) Öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde           D) Ders kitaplarının hazırlanmasında

10-Orhan Bey babasının siyasetini devam ettirerek Bizans’a karşı gaza yapmayı sürdürdü. İznik (1331) ve İzmit (1337) gibi önemli şehirleri fethetti. Fethedilen şehirler cami, medrese, imaret, han, hamam gibi eserlerle donatılarak birer Türk şehri hâline geldi.
Bu bilgide Orhan Bey döneminde
I-Askeri II- Eğitim III- Mimari IV. Denizcilik.
Gibi gelişmelerinden hangileri vurgulanmıştır?

A) I ve II        B) III – IV        C) I , II ve III        D) I ve IV

11-Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle birlikte çok sayıda millet yaşamaya başladı. Birbirinden farklı inanç, dil ve kültüre sahip bu milletler uzun bir süre uyum içerisinde birlikte yaşadılar. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde yaşayan halkın inancına müdahale etmedi, adil ve hoşgörülü bir yönetim gösterdi.
Bu bilgide Osmanlı Devletinin hangi alanda izlediği siyasetten sözedilmiştir?

A) Kültürel          B) Ekonomik         C) Siyasal           D) Askeri

12- Gaza, atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir. Memleketimizin tam ortasını işgal eden Bizans, devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmaktadır. Osmanlı Devleti’nin güvenliği ve geleceği için bu şehrin fethi zorunlu olmuştur.
II. Mehmet İstanbul’u hangi nedenlerle fethetmek istemiştir?

A) Güvenli için
B) Ticareti geliştirmek için
C) Topraklarını genişletmek için
D) Halkın gelirini artırmak için

13 –Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra şehri siyasi, ekonomik ve kültürel alanda bir dünya merkezi hâline getirmeye çalıştı. Anadolu’dan ve fethedilen yerlerden İstanbul’a göçü teşvik etti. Şehri imar ederek cami, saray, medrese, bedesten, han, darüşşifa gibi yapılar yaptırdı. Fatih kendi adını taşıyan külliyesi içine büyük bir cami, medrese, darüşşifa, imaret, misafirhane ve kütüphane inşa ettirerek kendisinden sonra gelen padişahlara örnek oldu.
Yukarıdaki bilgilere bakarak II. Mehmet ‘amacı en kapsamlı hangi seçenekte belirtilmiştir?

A) İstanbul’u sanat, kültür ve ticari merkez haline getirmek
B) Dünyanın turizm merkezi yapmak
C) İstanbullun güvenliğini korumak
D) İstanbul’u bayındır hale getirmek.

14- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti’nin ekonomik kazanç elde ettiğinin göstergesi olamaz?

I- Önemli ticaret yollarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesi
II- Bizans’ın Karadeniz ticaret yolundan vergi alması
III- İstanbul’daki Hristiyan bilim adamlarının İtalya’ya göç etmesi

A) Yalnız I        B) Yalnız III         C) I – II            D) II – III

15- Osmanlı Devleti sınırlarını genişletilerek Asya, Avrupa ve Afrika’da egemenlik kurmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?

A)Farklı kültürlerle tanışılmıştır
B)Çok uluslu bir devlet olmuştur
C)Sınırların genişlemesi ile asker ihtiyacı ve devlet yönetiminde yeni yöneticilere ihtiyaç artmıştır
D)Ekonomik yönden zayıflamıştır.

16-20 PUAN

TÜRK BOYLARI ANADOLU’DA
Aşağıdaki metni okuyarak metnin altında yer alan soruları cevaplayınız.

Oğuzlar, 1040’da Dandanakan’da Selçuklular’ın idaresinde Gazneliler’ i yenip kendi devletlerini kurdular.
Ancak Orta Asya’da yüzbinlerce Türk, Moğol kabilelerinin baskısıyla batıya göç etmeye devam
ediyordu. Maveraünnehir bölgesi onları barındırmaya yetmedi ve yeni bir yurt aramaya başladılar.
Kendilerine yurt, hayvanlarına da otlak arayan Türkmen kitleleri, Büyük Selçuklu topraklarına gelmeye devam ediyordu.
. Selçuklular bunları kargaşa çıkarmalarını ve otlak sıkıntısına sebebiyet vermelerini
önlemek için Anadolu’ya sevk etti. Türkler Suriye ve Irak’a da gidip yerleşmişlerse de bu ülkelerin
İç bölgelerine girmemişlerdi. Bu bölgelerin iklim ve otlak durumunun hayvanları için uygun olmaması, Türklerin burada yoğun bir şekilde yayılmasına engel oldu. Anadolu ise iklimi ve geniş otlakları ile Türklerin yaşantısına uygundu. Aynı zamanda Anadolu’nun yoğun bir nüfusa sahip olmaması ve burada yaşantısına uygundu.
Türklere direnecek güçlü bir askeri organizasyonun bulunmaması da Türkmenlerin buraya gelmesini teşvik edici unsurlar oldu
Erhan Afyoncu, 1000 Soruda Osmanlı İmparatorluğu C 1, s. 20-21 (Düzenlenmiştir.)

SORU: Türkler, Orta Asya’dan hangi sebeplerle göç ettiler? ( 5 puan)
_ ___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

SORU: Büyük Selçuklu Devleti, Türk boylarını neden Anadolu’ya yerleştirdi? ( 5 puan)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

SORU: Anadolu, hangi özellikleriyle Türklerin yaşamasına uygun bir yerdir? (5 Puan)

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

SORU: Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini kolaylaştıran etmenler nelerdir?( 5 Puan)
_ _____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
Aşağıdaki ifadeleri yönergeler doğrultusunda yapınız.

Seyahat Edeceğiz
“Şimdiden planımızı yaptık. Yarıyıl tatilinde bir kayak merkezine bir haftalığına ailece tatile gideceğiz.
Gideceğimiz yer muhtemelen yurt dışında bir yer olacak.”

Soru: Tatil yapmak isteyen aile, yurt dışına çıkmak için hangi hazırlıkları yapmak zorundadır? Niçin? (5 Puan)

SORU: Aile Anayasa’daki hangi hakkını kullanmaktadır? Bu haklarını hangi durumlarda kullanamazlar? Niçin? ( 15 Puan)

JOKER SORU (10 PUAN )
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI

SORU: İstanbul’un Fethi’ni gerektiren sebepler nelerdir? ( 5 PUAN)

SORU: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra şehirdeki halka nasıl davrandı? Açıklayınız.( 5 PUAN)

Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam