Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-5


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Osmanlı askerleri, Türkiye’nin nüfus dağılışı, Fatih Sultan Mehmet dönemi, TÜİK görevleri, lale devri ile malazgirt savaşı konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A-) Aşağıdaki sözleri söyleyen Osmanlı askerleri kim olabilir? Eşleştiriniz.(10 puan)

A. YENİÇERİ OCAĞI B. SAKALAR C. ACEMİOĞLANLAR OCAĞI D. TIMARLI SİPAHİLER E.KAPIKULU ASKERLERİ
Savaş sırasında su dağıtırım. ( ) Askerlikten başka işle uğraşmam ve emekli olmadan evlenmem. ( ) Şehirlerin güvenliği ve sınırların korunmasından sorumluyum.. Üç ayda bir ulufe denen maaş alırım.….( ) Tamamımız atlıyız .Türklerden meydana geliriz. Devletten maaş almayız ,Tüm ihtiyaçlarımızı tımar sahipleri karşılar.( ) Devşirmelerin ilk eğitim aldıkları ocağım.Yete-nekli askerler Enderun’a gönderilir .( )

B -) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 10×3=30 puan)
(Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Evliya Çelebi, cirit, Lale Devri, Hoşgörü Çağı, İbrahim Müteferrika, matbaa, Ulufe, Cülus bahşişi,Selimiye Cami, fetva, tekfur, Ulu Cami, Malabadi Köprüsü, Meriç Köprüsü, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet, Barbaros Hayrettin Paşa, Mevlana, Yunus Emre, Yavuz Sultan Selim, III. Selim, Edirne ,Bursa, çevgan,)

1-) 17. yüzyılda yaşayan ünlü Türk seyyahı ……………………. ……………….. Osmanlı ülkesini en iyi tanıtan seyahatname yazarlarındandır.
2-) Osmanlı tarihinde 1718’de başlayıp birçok yenilikler yapılan,Avrupa başkentlerine elçiler gönderilen ve 1730 Patrona Halil isyanı ile sona eren döneme ……………. ……………… denir.
3-) Osmanlı Padişahı, …… ………………… 1826’da Yeniçeri Ocağıyla birlikte Mehter Takımını da kaldırdı.
4-) ………………..,1363 yılında Türklerin eline geçti,1453 yılına kadar Osmanlı Devleti’ne başkentlik yaptı.Meriç(Fatih) Köprüsü ve Selimiye Cami’si önemli tarihi eserlerindendir.
5-) Johannes Gutanberg, 1450 yılında matbaayı icat etti. Osmanlı Devletinde ilk matbaayı 1727 yılında …………………….. ………………….. kurdu.
6-) Osm. Devletinte Şeyhülislam ………………. vererek yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını belirtirdi.
7-) ……………………; tarihi milattan öncesine dayanan, Orta Asya Türkleri tarafından at üzerinde oynanan bir tür savaş oyunudur. Oyun; geniş bir alanda,iki takım halinde ayrılmış atlıların, ellerindeki sopalarla ağaçtan yapılmış topu, karşı tarafın kalesine atmaları esasına dayanmaktadır.
8 -)Divriği ……… ……………………. ,1228 yılında Mengücek Beyi Ahmet Şah tarafından yaptırılmıştır.
9-)Osmanlı Devleti ismini kurucusu olan …………………… ……………’den almıştır.
10-) ………………….. ………………… …………….:Osmanlı Devletinin en ünlü Kaptan-ı Deryası olup, XVI. yüzyılda Akdeniz’i Türk egemenliğine hediye etmiştir. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ‘’Barbaros’’ demişlerdir. 1546 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Beşiktaş’tadır.

C -) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyin ( 20x 3=60 puan)

1-)Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştirildiği görülür. Bu eserlerin aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?

A)Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde        B)Eski kültür merkezleri ve çevresinde
C)Tarım yapılan bölgelerde                                        D)Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde

2-) Osmanlı Devleti’nde devletin tüm maliye işlerine bakar, yıllık gelir ve giderlerini hesaplardı. Sözü edilen Divan-ı Hümayun üyesi hangisidir?

A)Sadrazam        B)Defterdar         C)Nişancı       D)Kazasker

3-) İstanbul Fatih Sultan Mehmet zamanına gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır. İstanbul’un Fatih zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etmenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?

A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü       B)Kullanılan üstün savaş teknikleri
C)Komutanların savaştaki başarışları        D)Bizans’ın zayıf savunma sistemi

4-) I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.
II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a düşmüştür.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Şehir nüfusu artmıştır.                         B) Büyük oranda iç göç vardır
C) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır        D) Sanayileşme artmıştır

5-) Mehmet Bey evde çocuğunun her izlediği dizide şiddet dolu sahneler izlemesinden rahatsız olmaktadır.
Buna göre Mehmet Bey diziyi aşağıdaki kurumlardan hangisine şikayet ederek çocuğu açısından tehlikeli olmasını önleyebilir?

A) Askeri Mahkeme’ye            B) Radyo Televizyon Üst Kurulu’na
C) Anayasa Mahkemesine      D) Sigorta Kurumu’na

6-) Fatih Sultan Mehmet zamanında Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ın alınması hangi amacı sağlamaya yöneliktir?

A)Anadolu’da Türk birliğini sağlanması       B)Karadeniz hâkimiyeti
C)Bizans’ın parçalanması                               D)Balkanların ele geçirilmesi

7-)Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu’da yaşayan ;Mevlana Celaleddin-i Rumi,Hacı Bektaşi Veli,Yunus Emre gibi hem düşünce hem edebiyat alanında eserler veren Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yayan düşünürlerimiz bu gün hem ülkemizde hem de dünyada saygı ile anılmaktadırlar.UNESCO tarafından 1991 yılı Yunus Emre sevgi yılı,2007 yılı Mevlana’yı anma yılı olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgilere göre Anadolu’da yaşamış olan Türk düşünürleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Türk diline ve edebiyatına katkıda bulunmuşlardır.
B)Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yaymışlardır.
C)Yazdıkları güncelliğini kaybetmiş sadece o dönem için değerli olmuşlardır.
D)Düşünceleri evrensel nitelik taşır.

8 -) Aşağıdakilerden hangisi TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu’nun) görevleri arasında değildir?

A)Nüfus sayımları yapmak
B)Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal vb. istatistik, anket ve sayımlar yapmak
C)Örgün eğitim kurumları açmak
D)Yapılan anket, sayım ve istatistiklerin sonuçlarını değerlendirmek

9-) 11. yüzyılda tıp biliminin bütün alanlarında eserler verdim. Avrupalılar beni ‘’Avicenna’’ adıyla tanır. Yazmış olduğum El Kanun adlı kitabım Latinceye çevrilmiş ve yıllarca Avrupa’da Tıp öğretiminde kullanılmıştır. Ben kimim?
Yukarıda verilen Türk-İslam Bilgini Kimdir?

A) Ali Kuşçu      B) İbni Sina         C) Farabi       D) Harezmi

10-) Lâle Devri’nde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:
• İlk Türk matbaası kurularak, dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.
• Yeni kütüphaneler açılarak, çeşitli alanda birçok eser Türkçe’ye tercüme edildi.
• Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.
Bu bilgilere göre, Lâle Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı          B) Basılan kitap sayısında artış olduğu
C) Avrupa’nın daha yakından tanınmak istendiği           D) Düşünce hayatının gelişmesine önem Verildiği

11-) Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun devlet ve memleket işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı bir kuruluştur.
Buna göre Divan-ı Hümayun’un günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başbakanlık     B) Bakanlar Kurulu       C) İç İşleri Bakanlığı        D) Cumhurbaşkanlığı

12-) Mısır ve Suriye’de kurulmuş olan Memlüklü Devleti zengin bir devletti.
Buna göre Yavuz Sultan Selim’in Memlüklü Devleti’ne son vermesi Osmanlılara aşağıdaki yararlardan hangisini sağlamıştır?

A) Ekonomik açıdan güçlenmesini                                B) Akdeniz ticaretinin yeniden canlanmasını
C) Avrupalı devletlerle ilişkilerinin iyileşmesini         D) Halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesini

13-) Aşağıdaki grafikte 2000 yılında Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı % olarak verilmiştir.

Tabloda verilenlere göre Türkiye’de genç nüfus oranının (0-24 yaş) fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

A) Tüketici nüfusun fazla olmasına                            B) İç göçün azalmasına
C) Orta yaş ve üzerindeki nüfusun azalmasına     D) Üretimin tüketimden fazla olmasına

14-) Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?

A )Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa.
B )Gazetecilerin haber yapabilmesi için.
C ) Canımız başkasının evini görmek istediği için
D) Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.

15-.
Rodos adasının fethedilmesi+Preveze deniz savaşının kazanılması + Kıbrıs ‘ın fethedilmesi  = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
B ) Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
C )Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir
D ) Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanı derya olmuştur

16-)Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan sonra her alanda olduğu gibi denizlerde de gerilemeye başladı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasında etkili değildir?

A) İstanbul’un ve Mısır’ın Fethi
B) 16. yüzyıldaki denizci neslin ortadan kalkması
C) Kara savaşlarında alınan yenilgilerin artması
D) Donanmaya verilen önemin azalması

17-)Rusların 1770’te Çeşme’de, 1853’te Sinop’ta donanmamızı yakmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Venedikli korsanlara yardım etmek
B) Sıcak denizlere inme hayali
C) Ermenilere doğu illerinde bir devlet kurdurmak
D) İstanbul’da Bizans Devleti’ni yeniden kurmak

18 -)Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi gön-dermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı’dan borç para alabilmek
B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

19-) II. Mahmut Döneminde yapılan;
● Divan teşkilatının kaldırılması
● Bakanlıkların kurulması
● Memurların atama ve yükselme işleri için kurallar konulması gibi yenilikler, aşağıdaki alanlardan hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Ekonomi       B) Toplum        C) Yönetim      D) Din

20-) – Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Sivas ve Kayseri Civarı’nda kurulan Danişmantliler,Anadolu’da ilk medreseyi açmışlardır.
– İlk Osmanlı Medresesi,Orhan Bey zamanında Bizanslılar ’dan alınan İznik’te açılmıştır.
Yukarıdaki bilgilere bakarak,Türkler’le ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Göçebe bir hayat sürdürdükleri
B ) Kültürel yönden Bizanslılar’ın etkisinde kaldıkları
C ) Anadolu’ya olan Türkmen Göçleri’nin arttığı
D ) Halkın eğitim ve öğretime önem verdiği

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” M.Kemal ATATÜRK

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam