Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; sanayi inkılabı, aydınlanma çağı, İstanbul’un fethi, iskan politakası, tımar sistemi ile coğrafi keşifler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. Fransız İhtilali’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi dünya siyasi haritasının değişmesinde etkisi olmuştur?

A) Soylulara tanınmış ayrıcalıklara son verilmesi
B) Çok uluslu devletlerin yıkılıp yerine yeni devletlerin kurulması
C) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin yayımlanması
D) Vatandaşlar arasında eşitlik ilkesinin benimsenmesi

2. Her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisiyle XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme
“Aydınlanma Çağı” denir. Bu dönemde bilimsel araştırmalara önem verilmiştir.
Bu bilgilere göre Aydınlanma Çağı’nda yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir?

A) Sanayi İnkılabı’nın
B) Haçlı Seferleri’nin
C) Reform Hareketleri’nin
D) Coğrafi Keşifler’in

3. Aşağıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi sanayinin gelişmesinin temeli olarak kabul edilir?

A) Matbaanın icat edilmesi
B) Güneş merkezli sistemin keşfedilmesi
C) Buhar gücünün makinelerde kullanılması
D) Kütle Çekim Kanunu’nun bulunması

4. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın ekonomik alandaki sonuçlarındandır?

A) Köyden kente göçlerin artması
B) İnsan ilişkilerinin zayıflaması
C) Çekirdek aile yapısının yaygınlaşması
D) Seri üretime geçilmesi

5. Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime “reaya” denilirdi.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi reaya sınıfında yer almaz?

A) Tüccarlar         B) Vezirler         C) Esnaf         D) Konargöçerler

6. Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.Yönetenler; askerî, idari, siyasi ve dinî yetkilere sahip devlet görevlileriydi.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yönetenler arasında yer almaz?

A) Sancak beyi        B) Kadı        C) Tımarlı sipahi      D) Esnaf

7. Sanayi İnkılabı sonucunda şehirlerde çok sayıda fabrika kuruldu. Şehirler hızla artan fabrikaların işçi ihtiyacı nedeniyle göç alarak büyüdü. Daha iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler şehirlere göç etmeye başlayınca köylerde nüfus azalırken şehirlerde nüfus artışı gerçekleşti.
Bu metinde Sanayi İnkılabı’nın aşağıdaki alanlardan hangisine etkisi vurgulanmıştır?

A) Sosyal       B) Dinî      C) Bilimsel         D) Siyasi

8. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olan “bilimsel” sebeplerdendir?

A) Pusulanın kullanılmaya başlanması
B) Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemesi
C) Avrupa’da altın ihtiyacının ortaya çıkması
D) İpek ve Baharat yollarının Osmanlı hâkimiyetinde olması

9. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin “ekonomik” nedenlerindendir?

A) Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin batıda ilerleyişine engel olması
B) İstanbul’un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde önemli bir konumda bulunması
C) Bizans’ın, Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
D) Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlamak istemesi

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı savaşlardan biri değildir?

A) Ankara     B) I. Kosova         C) Varna        D) Niğbolu

11.
• Bütün padişahlar batı yönünde seferler yaparken o doğuya seferler yapmıştır.
• 1516 da Mercidabık ve 1517 de Ridaniye savaşında Memluklu ordusunu yendi.
• Baharat yolunun bir bölümünü ele geçirdi.
• Peygamberimizin ve yakınlarının eşyalarından oluşan kutsal emanetleri İstanbul’a getirdi.
Yukarıda sözü edilen Padişah Kimdir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yavuz Sultan Selim
C) Kanuni Sultan Süleyman
D)1.Mehmet(Çelebi Mehmet)

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “İskân Politikası”nın askerî amaçlarından biridir?

A) Issız ve terk edilmiş yerlerde Türk şehirleri oluşturmak
B) Rumeli’deki boş arazileri ekilip biçilen tarlalar hâline dönüştürmek
C) Fethedilen yerlere Türk nüfusu yerleştirerek yeni fetihlere zemin hazırlamak
D) İskân edilen topraklardan vergi geliri elde etme

13.Osmanlı Devletinde tımar sistemi ile toprağın kullanımı halka, denetimi ise Tımarlı sipahilere verilmiştir. Bu sistemde üretimde devamlılık sağlanmıştır. Halk, ürettiği ürünün vergisini tımarlı sipahiye vermiştir. Sipahiler ise çiftçilerin ve tımarların asayişinden sorumlu tutulmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından biri değildir?

A)Toprağın mülkiyetinin halka verilmesi
B)Vergilerin düzenli olarak toplanması
C)Tarımsal üretime süreklilik kazandırması
D) Bölgenin güvenliğinin sağlanması

14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesinin sağladığı siyasi avantajlardan biri değildir?

A) Kurulduğu dönemde çevresinde güçlü bir devletin olmayışı
B) Ticari açıdan gelişmiş şehir ve kasabalara komşu bulunması
C) Etrafındaki tekfurlarının birbiriyle mücadele hâlinde olması
D) Bizans İmparatorluğu’nun iç karışıklıklarla uğraşması

15. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan aşağıdaki nedenlerden hangisi kurulduğu bölgenin sağladığı avantajlardan biridir?

A) Yetenekli padişahların iş başına gelmesi
B) Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde olması
C) Adaletli bir yönetim uygulanması
D) Merkeziyetçi bir devlet anlayışının benimsenmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarının dinî sebeplerinden biridir?

A) Coğrafya bilgisinin artması
B) Gemi yapım tekniklerinde ilerlemeleri
C) Yeni ticaret yolu aramak istemeleri
D) Hristiyanlığı yaymak istemeleri

17. Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin öncesinde bilimsel gelişmenin önündeki en büyük engel skolastik düşünce anlayışıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi skolastik düşünce anlayışını yansıtan ifadelerden biridir?

A) Evreni tanımak için araştırmak gerekir.
B) Bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır.
C) Kilisenin söylediği her şey doğrudur.
D) Bilgi; deney ve gözlemle ispat edilebilir.

18. Osmanlı Devleti’nde uzun yıllar uygulanan tımar sistemine göre toprak, mazeretsiz olarak  arka arkaya üç yıl boş bırakılırsa tımar devlet tarafından geri alınırdı.
Tımar sistemindeki bu uygulamanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asker ihtiyacını karşılamak
B) Üretimin sürekliliğini sağlamak
C) Arazi gelirlerini artırmak
D) Toplumun güvenlik sorununu çözmek

19. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sosyal sonuçlarından biridir?

A) Üretim alanı genişlemiştir.
B) Üretilen ürün miktarı artmıştır.
C) Çekirdek aile yaygınlaşmıştır.
D) Bilime dayalı teknikler geliştirilmiştir.

20.
. • Gelibolu Yarımadası’ndadır.
• Batı seferlerinde üs olarak kullanılmıştır.
• Osmanlı’nın Rumeli’deki ilk toprağıdır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Rumeli Hisarı        B) Çimpe Kalesi
C) Yarhisar Kalesi      D) Anadolu Hisarı

21.
I. Trabzon II. Kırım III. Kıbrıs
Numaralanmış yerlerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de Türk hâkimiyetini güçlendirmiştir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II.       D) II ve III.

22. Coğrafi Keşifler sonucunda Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.
Bu durum Osmanlıları daha çok hangi alanda olumsuz etkilemiştir?

A) Dinî       B) Sanatsal     C) Kültürel      D) Ekonomik

23. Sözlük anlamı meylettirme, cezp etme, gönül alma olan ve Osmanlıda gayrimüslimleri gözetme, onlara karşı adil davranma anlamında kullanılan kavram nedir?

A)Millet Sistemi              B) İstimalat sistemi
C) Devşirme sistemi       D) Tımar sistemi

24. Hangi Savaştan sonra Akdeniz bir Türk Gölü haline geldi?

A) Mercidabık      B) Mohaç     C) İnebahtı       D) Preveze

25. İstanbul’un Fethinin sonuçları hangisinde yanlış verilmiştir?

A) İstanbul’daki bilgin ve sanatçılar İtalya’ya gittiler: Orada Rönesans hareketini başlatmışlardır.
B) Bizans İmparatorluğu yıkıldı: Siyasi
C) Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı:Dini
D) Avrupa’da derebeylik rejimi güç kaybetmeye başladı : Ekonomik

NOT: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam