Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-3


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; iletişimi etkileyen faktörler, etkili iletişim teknikleri, kitle iletişim araçları ile osmanlı devletinin kuruluşu konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki tabloda iletişimi etkileyen faktörler verilmiştir. Karşılarına “olumlu” veya “olumsuz” olarak belirtiniz.(10 Puan)

Argo sözcük kullanmak
Ön yargılı olmak
Göz teması kurmak.
Sen dili kullanmak.
Emir vermek.
Ben dili kullanmak
Beden dilini kullanmak
Empati kurmamak
Vurgu ve tonlamaya dikkat etmek
Lakap takmak

B. Aşağıdaki verilen cümleleri doğru ise “D” harfi ile yanlış ise “Y” harfi ile belirtiniz. (8 Puan )

1. ( ) Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında dervişler, Ahiler, kadınlar, gaziler ve Alplerin büyük katkısı olmuştur.
2. ( ) “Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.” atasözü olumsuz iletişime örnektir.
3. ( ) Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda siyasi birlik ve güçlü devletler yoktu.
4. ( ) Kendisini tanıyan ve sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi çevresindeki insanları daha kolay algılar ve tanır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar.
5. ( ) Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temeli sanayi’ye dayanıyordu.
6. ( ) Önyargılı olmak iletişimimizi olumlu etkiler
7. ( ) İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
8. ( ) Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonrasında Fetret Devrine girmiştir.

C. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki kavramları, ilgili oldukları açıklamalar ile eşleştiriniz. (2×6=12 puan)

…….Osmanlı Devleti’ni 1299’da kuran ve devlete adını veren kişidir. A.Söğüt
…….Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçasıdır. B.Çelebi Mehmet
…….Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olarak kullanılan şehirdir. C.Osman Bey
…….Fetret Devrine son vererek, devletin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı padişahıdır. D.Çimpe Kalesi
…….Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek Osmanlı Devleti’ni kuran boydur. E.Kayı
…….Osmanlı Devleti’ne katılması ile devletin donanma gücünün oluşmasını sağlayan beyliktir. F.Karesioğulları

D. Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun ve anlamlı olacak şekilde yazınız.(20 Puan)

* Reaya * İletişim * İskan * Tekzip * Sansür * Empati * Millet Sistemi * Kitle İletişim Araçları *RTÜK * Devşirme Sistemi * Beden Dili

1- Radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kuruluşa ………………………….. denir.
2-Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan halka ………………………………………. denilirdi.
3-.………………………………………………………………. Osmanlı Devletinde, asker ve yönetici olarak görev yapmak üzere gayrimüslim ahali arasından küçük yaştaki erkek çocuklarının seçilip Türk İslam kültürüne göre yetiştirilmesidir.
4-…………………………………… basında yanlış yada yalan yapılmış bir haberin düzeltilmesi veya cevap yazısıdır.
5-Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına …………………………………………..… denir.
6-Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şekline ………………………………………………………………… denir.
7-……………………………………….. gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır veya kısıtlanmasıdır.
8-Kitlelere ulaşabilen yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik araçlara …………………………………………………………………………………………………denir.
9- Osmanlı Devleti’nde toplumsal, hukuki, idari ve siyasi yapı ırk esasına göre değil, halkın inançları doğrultusunda belirlenmiş ve bu sisteme …………………………………………………………….………… adı verilmiştir.
10- Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda fethedilen bölgelere Anadolu’dan getirilen Türkmenleri yerleştirmesine ……………………………..…………… siyaseti denir.

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( Her soru 5 puan )

1) Osmanlı Devleti, egemenliği altındaki tüm millet ve dinlere büyük bir saygı ile yaklaşmış, hiç kimseye ayrımcılık yapmamıştır. Osmanlının uyguladığı bu ………………………. İle Müslüman olmayanların da Osmanlı yönetiminden memnun kalmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda da Osmanlı Devleti’nin balkanlarda daha kalıcı olması sağlanmıştır.
Yukarıdaki tanım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?

A) İskan politikası         B) Hoşgörü politikası(İstimalet)
C) Tımar sistemi            D) Gaza ve cihat anlayışı

2) T.C Anayasası Madde 21: Kimsenin konutuna dokunulamaz milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak verilmiş hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.
Yukarıda açıklaması verilen anayasamızın 21.maddesi hangi kişi hak ve hürriyetimizle ilgilidir?

A) Yaşama Hakkı         B) Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
C) Eğitim Hakkı           D) Konut Dokunulmazlığı Hakkı

“Bizler başkent dışında yaşayan askerleriz. Osmanlı ordusunun en kalabalık gücünü bizler oluşturuyoruz. Devlet bize doğrudan maaş vermez. Bize bakmakla yükümlü tuttuğu kişilere ……….. ismi verilen dirlik toprağı verir. Dirlik sahipleri elde ettiği gelirin bir kısmı ile bizim bütün masraflarımızı karşılar. Savaş zamanı hızla orduya katılırız. Barış zamanı ise atlarımızla savaş talimi yapar ve ihtiyaçlarımızı karşılayan …………. sahibinin topraklarındaki üretimi denetleriz.
3) Osmanlı devletinde I.Murad Hüdavendigar’ın kurdurduğu bu ordunun ismi nedir?

A) Akıncılar                     B) Leventler
C) Yeniçeri ocağı            D) Tımarlı sipahiler

4)

Görselde Atatürk’ün bir vatandaş ile iletişimi verilmiştir.
Bu görselden Atatürk’ün iletişimde aşağıdakilerden hangisinin gereğini yerine getirdiği ulaşılabilir?

A) Empati yapmanın                      B)Etkili dinlemenin
C) Beden dilini kullanmanın        D) Ben dilini kullanmanın

5) Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyüyüp devlet haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Bizans’ın taht kavgalarıyla uğraşması
B) Yetenekli padişahların beyliği yönetmesi
C) Coğrafi konumunun sağladığı avantaj
D) Türk beylikleriyle mücadele etmesi

6) Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Programları daha fazla izletebilmek
B) Programlar arasında karışıklığı gidermek
C) İzleyiciyi yayınların olumsuz etkisinden korumak
D) Yayın saatlerini belirlemek

7) “İletişim” duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim insanların olduğu her yerde vardır. Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız. Buna göre;
I.Konuşmak
II.Susmak
III.Yüz ifadesi
IV.Oturuş biçimi
gibi maddelerden hangileri iletişim kurmak için yaptığımız bazı davranışlar arasında gösterilir?

A)I ve II       B) I,II ve IV         C) II ve III         D) I,II, III ve IV

8) “İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır” (Tolstoy) Tolstoy’un bu sözleri iletişimdeki aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Empati                 B) Ben Dili
C) Beden Dili           C) Sen Dili

9) Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.
Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C) İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.

10) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi “Ben Dili” ne örnektir?

A) Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor.
B) O davranışları senden hiç beklemezdim.
C) Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık.
D) Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor.

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam