Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-2


7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf fen bilimleri  yazılı soruları pdf,7. sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; elektrik devreleri ile canlılarda üreme, büyüme ve gelişme konularını içermektedir.

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1.

Yukarıda L ortamından K ortamına ve L ortamından M ortamına gönderilen ışık ışınlarının izledikleri yollar verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) L ortamının yoğunluğu, M ortamının yoğunluğundan fazladır.
B) M ortamından K ortamına gönderilen ışık ışını normale yakınlaşarak kırılır.
C) K ortamından L ortamına gönderilen ışık ışını normalden uzaklaşarak kırılır.
D) Işığın L ortamındaki sürati, K ortamındaki süratinden azdır.

2. Bir devreye Voltmetreyi seri bağlarsak nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

A) Devreden akım geçmeye devam eder.
B) Devreden geçen akım miktarı azalır.
C) Devreden hiç akım geçmez.
D) Piller çok çabuk biter.

3. Özdeş ampullerin kullanıldığı şekildeki devre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) P ve R anahtarları kapatılırsa devredeki tüm ampuller paralel bağlı olur.
B) Yalnız P anahtarı kapatılırsa devredeki tüm ampuller seri bağlı olur.
C) Akımın yönü üretecin (+) kutbundan (-) kutbuna doğrudur.
D) Yalnız R anahtarı kapatıldığında ampuller ışık vermez.

4. (I) Dişi ve erkek kuş, yumurtadan çıkan yavrularını korur; besler ve yavruların ihtiyaçlarını karşılar. (II) Bu olaya yavru bakımı denir. (III)Yumurtadan çıkan yavrular genellikle zayıf yapılı, az tüylü ya da tüysüzdür. (IV)Yavrular, yavru bakımı olmadan hayatta kalamaz. (V) Uçabilen kuşların yavruları ilk günden itibaren uçmaya hazır olarak doğarlar.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I         B) II          C) IV         D) V

5. Aşağıdakilerden hangisi çevresel bir faktör değildir?

A) Toprak          B) Sıcaklık          C) Beslenme        D) Kalıtım

6. Kalıtım, çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında dişi ve erkeğin kromozomları aracılığıyla bir kuşaktan ötekine geçmesidir. Kromozomlarda bulunun ve her canlı türü için farklılık gösteren kalıtsal özellikler, canlıların büyüme gelişme sürecinde etkilidir. Canlılar, kalıtsal özellikler izin verdiği ölçüde büyür ve gelişir.
Aşağıdakilerden hangisi kalıtımla ilgili değildir?

A) Yaprak büyüklüğü          B) Tohum şekli
C) Parmak uzunluğu           D) Su miktarı

7. Aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
*İletkenin gerilimi, akım şiddeti ve direnç arasında bir ilişki vardır.
*Direnç sabit ise gerilim arttığında daha az akım geçer devreden.
*Elektrik iletimi (+) yüklerin hareketiyle oluşur.
*Ampermetre devreye paralel bağlanırsa kısa devre oluşur.
*Piller paralel bağlanırsa devreden geçen gerilim artar.

A) 2            B) 3                 C) 4              B) 5

8. Elektrik devresine elektrik enerjisi sağlayan pil, akü gibi araçlara güç kaynağı ya da üreteç denir. Güç kaynakları, elektrik devresindeki elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlar. Elektrik enerjisi devrelere akım yoluyla aktarılır. Bir iletkendeki elektriksel yüklü taneciklerin titreşim hareketi ile oluşan enerjiye …….. denir.
Yukardaki metinde bulunan boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) elektrik akımı             B) elektriksel voltaj
C) elektrik direnci           D) amper

9. Bir elektrik devresinde elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Ampulün parlaklığı, devredeki toplam direncin büyüklüğü ile ters orantılıdır. Devredeki direnç arttıkça ampul parlaklığı azalır.
Yukarıdaki paragrafta geçen olayla ilgili deney yapılırsa bağımsız değişken ne olmalıdır?

A) direnç                       B) pil
C) ampul sayısı           D) Ampul parlaklığı

10.

K, L, M ve N ampullerinin parlaklıkları arasındaki ilişki nasıldır?

A) L = M > K > N              B) K > L = M = N
C) K > N > L = M              D) K > L = M > N

11. Nemli toprağa ekilen tohumlara bir miktar gübre konulmuş bir tanesinin ağzı tıpa ile kapatılmış diğerinin ise havayı alması sağlanmıştır. 5 günün sonunda tıpa ile kapalı olan kapta çimlenme gözlenmemiştir.
Buna göre bir tohumun çimlenmesine ilişkin aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılır?

A) Çimlenme için su gereklidir.
B) Çimlenme için hava gereklidir.
C)Çimlenme için ışık gereklidir.
D)Çimlenme için sıcaklığın uygun olması gerekmektedir.

12. Testislerin, dişi üreme sistemindeki karşılığı hangi bölümdür?

A) Y. Kanalı
B) Vajina
C) Yumurtalık
D) Döl yatağı

13. Merceklerin kullanım alanları ile ilgili,
I. Işığın toplanması gereken yerlerde ince kenarlı mercekler kullanılır.
II. Küçük bir mercekle geniş bir alanı görmek için kalın kenarlı mercekler kullanılır.
III. Göz kusurlarının düzeltilmesinde yalnız ince kenarlı mercekler kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız III        C) I ve II         D) I, II ve III

14.

A, B ve C ortamlarına ait kırıcılık ve ortam grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre ;
I. Ortamların kırıcılıkları B>A>C şeklindedir.
II. Işık ışını en hızlı C ortamında ilerler.
III. A ortamından C ortamına geçen ışık ışını normale yaklaşarak kırılır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II        C) II ve III             D) Hepsi

15.

Şekle göre;
I. 1. kutudaki merceğin odak noktası, 1. kutu ile 2. kutu arasındadır.
II. 2. kutudaki merceğin odak noktası A noktasıdır.
III. Her iki kutuda da ince kenarlı mercek bulunmaktadır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III      B) I ve II         C) II ve III         D) I, II ve III

16.

Adalet, bazı hayvanların özellikleriyle ilgili tablo yapmış ve özellikleri olan hayvanlara ✓ işareti koymuştur. Buna göre Adalet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

A) Koyun ile ilgili özelliklerde hata yapmıştır.
B) Aslan ile ilgili özelliklerde hata yapmıştır.
C) Canlıların özelliklerinin tamamını doğru biliyor.
D) Yılan ve kurbağanın embriyo gelişimini yanlış işaretlemiştir.

17. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara hangi kelime gelmemelidir?

*Zigot, ……… dan ilerleyerek döl yatağına ulaşır.
*Küçük bir insan görünümdeki hücre topluluğuna …… denir
*Döl yatağının diğer adı…….. dır.
*Eşeysiz üremeye ………… örnek verilebilir.

A) vajina        B) rahim          C) vejetatif          D) Y. Kanalı

18. Beyaz ışık prizmaya gönderildiğinde renklerine ayrılmaktadır. Buna göre;
I. Beyaz ışık tüm renklerin birleşimidir.
II. Prizmada ayrılan renkler tekrar cam prizmaya gönderilirse beyaz ışık elde edilir.
III. Gökkuşağı oluşurken, havadaki gazlar prizma gibi davranarak ışığı kırarlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II          B) I ve III          C) II ve III          D) Hepsi

19. Balıklar eşeyli ürer. Hem erkek hem dişi balık çok sayıda üreme hücresi oluşturur. Sperm ve yumurta hücrelerinin çok sayıda olması yumurtaların döllenme şansını artırır. Bu şekilde neslin devamlılığı sağlanır. Dişi balık yumurtladıktan sonra bölgeden ayrıldığı için yumurtalar suda tamamen savunmasızdır. Yavrular yumurtadan balık larvası halinde çıkar. Bu larvalar tüm yaşamsal ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılar. Larva suda büyüyüp gelişerek önce yavru balık sonra da ergin balık haline gelir
Yukarıda verilen paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Spermler, erkek balık tarafından suya bırakılır.
B) Larvalar, yetişkin balık görünümündedir.
C) Yumurtanın çok sayıda olması, üreme şansını artırır.
D) Balıklarda yavru bakımı görülmez.

20. Tohumun çimlenmeye başlaması için ortamda yeterli miktarda su (nem) bulunması gerekir. Su alan tohum şişer ve tohumun kabuğu çatlar. Embriyo büyümeye başlar. Uygun sıcaklık ve oksijen alınabilmesi de embriyonun gelişimine devam etmesini sağlar. Çimlenme sırasında bitkinin güneş ışığına ihtiyacı yoktur. Yeşil yaprakları oluşup bitki kendi besinini kendi üretmeye başladığı zaman güneş ışığına ihtiyaç duyar.
Yukarıdaki paragrafta hangisine değinilmemiştir?

A) Tohumun çimlenme şartları
B) Tohumun çimlenmesi için gerekenler
C) Güneş ışığının gerekliliği
D) Fotosentez yapıp yapmadığı

TÜM 7. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam