Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı test,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı pdf,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,6. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; islamiyetten önce kurulan türk devletleri, orta Asya’da kurulmuş ilk türk devletleri ile ilk türk islam devletleri konularını içermektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. (10 puan)

1. (……) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Kök Türklerdir.
2. (……) Orta Asya, Türkistan olarak da ifade edilmektedir. Türkistan kelimesinin anlamı Türk yurdudur.
3. (……) Toplum içinde huzurlu yaşamak için önyargılı olmalıyız.
4. (……) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır.
5. (……) Rollerimiz içinde bulunduğumuz kurum veya gruba göre değişmez.
6. (……) Orta Asya Türk topluluklarında ölülerin eşyaları ile gömüldüğü mezarlara kurgan denilirdi.
7. (……) Türklerin konargöçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
8. (……) İslam Tarihi’nde 622 yılında Mekke’den Medine’ye yapılan göç hareketine hicret adı verilir.
9. (……) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sadece kamu kurumları tarafından gerçekleştirilebilir.
10. (……) Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.

B) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (20 puan)

Rol Ön yargı Kurultay Töre Kök Türk Devleti
Kültür Kurgan Mete Han Dilekçe İmece

1- …………………………….bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumudur.
2- Eski Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı meclise ……………………. denirdi.
3- Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere …………….. denir.
4- Eski Türklerde ilk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarı ………………………. tarafından kurulmuştur.
5- Orta Asya’da genellikle devlet yöneticileri için yapılan eski Türk mezarlarına ………………….denilirdi.
6- Bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin hepsine………………………………. denir.
7- Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşmaya……………………..denir.
8- …………………………………….. tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
9- Hakkımızı aramak için resmî veya ilgili kurumlara …………………………………….. ile başvuru yapabiliriz.
10- Eski Türk Devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan hukuk kurallarına …………………….. denir.

C) Aşağıdaki açıklamalar hangi kavram ile ilgiliyse numarasını ilgili kavramın başına yazınız. (10 puan)

AÇIKLAMALAR KAVRAMLAR
1. Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir. Kurultay
2. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. Kök Türkler
3. Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserlerini ortaya çıkarmışlardır. Uygurlar
4. Gök Tanrı tarafından kağana devleti yönetmesi için verildiğine inanılan güçtür. Karahanlılar
5. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclistir. Kut inancı

D) Aşağıdaki soruların doğru olan şıkkını işaretleyiniz. ( 12 x 5= 60 puan)

1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sonuçlarından biri değildir?

A) Birlik ve beraberlik duyguları artar.
B) Toplumsal huzur ve mutluluk artar.
C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık artar.
D) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir.

2) Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde kuruldu. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Başkenti Ötüken ve bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.
Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygur Devleti              B) Kök Türk Devleti
C) Asya Hun Devleti       D) Avrupa Hun Devleti

3) Dört Halife Dönemi içinde fetihlerin en çok yapıldığı dönemdir. Kudüs, Suriye-Filistin, İran bu dönemde fethedilmiştir. Sınırlar genişleyip nüfus arttığı için siyasi, hukuki, sosyal alanlarda düzenlemeler yapılmıştır. Peygamberimizin hicretini başlangıç kabul eden Hicri Takvim bu dönemde hazırlanmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler hangi halife döneminde gerçekleştirilmiştir?

A) Hz. Ebubekir       B) Hz. Ömer           C) Hz. Osman          D) Hz. Ali

4) Türkler, İslamiyet ile ilk defa Emeviler döneminde tanıştılar. Ancak Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri Abbasiler döneminde gerçekleşti. Buna göre bahsedilen durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abbasilerin Türklere para yardımında bulunması
B) Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası
C) Türklerin Gök Tanrı inancını bırakmak istememesi
D) Türklerin konargöçer bir yaşama sahip olması

5) Orta Asya’daki Türk topluluklarıyla Çinliler arasında hemen hemen her devirde sorunlar yaşanmıştır.
Hun-Çin savaşlarının nedenlerinden birini oluşturan tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baharat yolu           B) İpek yolu
C) Kral yolu                  D) Kervan yolu

6) Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir?

A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri
B) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri
D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi

7) Toplumda ön yargıların artması ……………..……. ve çatışmaya neden olabilir.
Verilen cümlede boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması daha uygundur?

A) Ayrımcılık          B) Uyum
C) Uzlaşma              D) Kardeşlik

8) Aşağıda Orta Asya’da kurulmuş Türk devletleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Tarihte yazıyı kullanan ilk Türk devletidir.
II. Orta Asya’da dağınık halde yaşayan Türkleri ilk kez tek bir çatı altında toplamışlardır.
III. En önemli destanları Ergenekon Destanı’dır.
IV. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
Bu bilgilerin ASYA HUN ve KÖK TÜRK devletleriyle ilişkilendirilmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?

  ASYA HUN              KÖK TÜRK    
A) I ve II.                           III ve IV.
B) I ve III.                          II ve IV.
C) II ve IV.                         I ve III.
D) III ve IV.                       I ve II.

9) Aşağıdaki tabloda Türk-İslam edebiyatının ilk eserlerinden bazıları ve yazarları verilmiştir. Hangi iki eserin yazarı yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur?

ESER YAZARI
I. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip
II. Divanı Lügatit Türk Edip Ahmet Yükneki
III. Atabetül Hakayık Kaşgarlı Mahmut
IV. Divanı Hikmet  Hoca Ahmet Yesevi

A) I ve II              B) II ve III
C) I ve III            D) II ve IV

10) Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur. Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Milli Kültürün unsurlarındandır?

A) Dil           B) Din          C) Tarih           D) Hepsi

11) Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır.
Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri
B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri
C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri
D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları

12) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulmuş ilk Türk Devletlerinden biri değildir?

A) Hunlar               B) Sümerler
C) Uygurlar            D) Kök Türkler

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -
reklam