6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-3

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı test,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı pdf,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,6. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; rollerin değişimi, orta asya türk devletleri, toplumsal durum, bozkır kültürü, sosyal yardımlaşma ile uygur devletinin özellikleri konularını içermektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1) İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Piknik yaparken çevreyi kirletmemeliyiz. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir.
B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir.
C) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz.
D) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir.

2) “Ödemeyi peşin yapın ama peşin hüküm vermeyin.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin yaratacağı olumsuzluğa karşı uyarı niteliğindedir?

A) Birlik ve beraberlik            B) Önyargı
C) Gelenek                                D) Yardımlaşma

3) Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?

A) Sorunları dilekçe ile çözmeye çalışmak
B) Sorunu göz ardı etmek
C) Resmi kurum hatlarını arayarak yardım istemek
D) Sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak

4) Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimizde vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği rollerdir.
Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi sonradan kendi isteğimizle elde ettiğimiz rollerdendir?

A) Kardeş                    B) Abla
C) Anne, baba            D) Torun

5) Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) En yakın komşuları Çin’in kuvvetli olması
B) Devlet “Hükümdar ailesinin ortak malıdır.” anlayışı
C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları
D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları

6) Sınıfında yapılan oylama sonrasında sınıf başkanı seçilen Ayşe, seçim sonuçları açıklandıktan sonra arkadaşlarınateşekkür ederek herkese eşit bir şekilde yaklaşacağının ve sınıftaki problemleri birlikte çözeceğinin mesajını vermiştir.
Ayşe’nin yaptığı bu açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Rol                    B) Sorumluluk
C) Dayanışma      D) Empati

7) “Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.”
Atasözünde belirtilen toplumsal durum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Toplumsal roller                       B) Toplumsal dayanışma
C) Toplumsal farkındalık             D) Toplumsal bilinç

8) İzmir’de yaşanan orman yangını sırasında civardaki köylüler traktörleriyle su taşıyarak yangının söndürülmesine yardım etmişlerdir. Manisa Belediyesi de itfaiye ekiplerini yardım için bölgeye göndermiştir. Adana’daki öğrenciler ise yanan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için fidan kampanyası düzenlemişlerdir.
Metinde anlatılan olay aşağıdaki kavramların hangisine örnektir?

A) Ön yargı                B) Ayrışma
C) Dayanışma           D) Farklılaşma

9) 19. İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinî inançlarının etkisi
B) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Göçebe yaşam sürmeleri
D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları

10) Aşağıdakilerden hangisi Hun Ġmparatoru Mete Han’ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gösterir?

A) Çin’i baskı altında tutup vergiye bağlaması
B) Türk boylarını bir bayrak altında toplaması
C) İpek Yolu’nu kontrol altına alması
D) Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi

11) Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir?

A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri
B) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri
D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi

12) Orta Asya’nın coğrafi özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktör olmuştur.
Buna göre Türklerin ekonomik faaliyetlerinden hangisi daha çok bozkır kültürünün sonucu ortaya çıkmıştır?

A) Mimarlık          B) Hayvancılık
C) Ticaret              D) Tarım

13) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir?

A) Sanat eserlerinin taşınabilir malzemeden olması
B) Tarımda ileri seviyelere ulaşılması
C) Bağımsızlık ve özgürlük duygularının gelişmesi
D) Geçimlerinin hayvancılık ve ticarete dayanması

14) Aşağıdaki yargılardan hangisi Kurultay ile ilgili değildir?

A) Devletin siyasi, askeri ve ekonomik sorunlarının görüşüldüğü bir kuruldur
B) Türklerde ait destanlara verilen genel isimdir.
C) Hükümdar eşleri Kurultay görüşmelerine katılmıştır
D) Bir danışma meclisidir.

15) Bu yazıtlarda dünyanın yaratılışı, Kök Türk Devleti’nin kuruluşu, yıkılışı ve tekrar kuruluşu anlatılmıştır. Bu yazıtlarda toplumsal hayatın her alanıyla ilgili öğütler verilmiştir. Türk tarihinin ilk yazılı eseri kabul edilen bu yazıtlar 38 harften oluşan Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yenisey Yazıtları
B) Ergenekon Destanı
C) KarabalasagunYazıtları
D) Orhun Kitabeleri

16) Eski Türkler arasında Gök Tanrı inancı yaygındı. Ölen kişileri eşyaları ile birlikte yuğ adı verilen bir törenle gömerlerdi. Ölen kişi “kurgan” denilen mezara değerli eşyaları ile birlikte gömülürdü. Yukarıda verilen metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türkler ölümden sonraki yaşama inanırlar
B)Türkler konargöçer bir yaşam sürerler
C)Türklerde törenler büyük öneme sahiptir
D)Bu gelenekler günümüzde de devam etmektedir

17) Orduda onluk sistemi kurdum. Çin Seddi’ni aşıp Çin’i vergiye bağladım. Tüm Türkleri tek bayrak altında topladım. Yukarıda konuşmayı yapan Türk hükümdarı kimdir?

A) Bilge Kağan           B) Atilla            C) Mete Han         D) Teoman

18) Cengiz Bey, yeni aldığı telefonu elinden düşürmüş ve telefon bundan sonra açılmamıştır. Cengiz Bey, telefonu aldığı mağazaya giderek telefonun birden kapandığını ve bir daha açılmadığını söyleyerek yeni ürün talep etmiştir. Mağaza görevlileri telefonu incelemiş ve yeni ürün vermişlerdir. Bu paragrafta geçen olayda Cengiz Bey’in davranışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilinçli bir tüketici olarak davranmıştır.
B) Hakkını arayarak telefonunun yenilenmesini sağlamıştır.
C) Haklarını kötü yönde kullanmıştır.
D) Durumu tüketici haklarına bildirmeyi unutmuştur.

19) Toplum, aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümüdür. Toplum içerisinde uyum içinde yaşayabilmek sağlıklı bir toplum için önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için yapılması gerekenlere örnek gösterilebilir?

A) Farklı dinlere karşı ön yargılı olmak
B) Farklı düşüncelere saygı duymak
C) Başka milletlerle iletişimi kesmek
D) Toplumsal kurallara uymamak

20) Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağladığı yarardan değildir?

A) Toplumsal huzuru sağlar.
B) Sosyal bağlarımızı güçlendirir.
C) Bir arada yaşamamızı sağlar.
D) İnsanlar arası iletişimi azaltır.

21) Orta Asya’da Hunlara ait olduğu kabul edilen bir kurganda yapılan kazılar sonucu altın ve gümüş eşyalar, halı ve kilimler, demir, kılıç ve at koşum takımlarına rastlanmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Atı evcilleştirdikleri
B) Madencilikle uğraştıkları
C) Yerleşik hayata geçtikleri
D) Dokumacılıkla ilgilendikleri

22) Kök Türkler iç karışıklar sonucunda doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Zaman içinde varlığını devam ettirmekte zorlanan Doğu Kök Türkler, Çin egemenliğine girmiştir. Ancak çok uzun zaman geçmeden ayaklanma çıkaran Kök Türkler, Çin esaretinden kurtulmaya başarmıştır. Bu bilgilere göre Kök Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

A) Barışçı olmaya
B) Dinsel hoşgörüye
C) Topraklarını genişletmeye
D) Bağımsız yaşamaya

23) İlk Türk devletlerinin varlıklarını uzun süre devam ettiremeyip kısa sürede yıkılmasında; I.Kut anlayışı, II. Ülkenin, Hanedan ve üyelerinin ortak malı sayılması, III. Merkezi otoritenin güçlü olması, IV. Dış baskılar, gibi unsurlardan hangileri etkili olmuştur?

A) I, II ve IV        B) I, III ve IV          C) II ve III           D) II ve IV

24) Göçebe yaşam biçiminden yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Mani dinini benimseyerek savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Saray, tapınak, ev gibi kalıcı eserler yapmışlardır. Özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar            B) Köktürkler          C) Uygurlar       D) Selçuklular

25) Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbni Haldun şöyle der: “Sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacaksın.” Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

A) Dil             B) Din           C) Dayanışma          D) Tarih

Tarih Not: Sınav süresi 40 dakikadır. Her soru 4 puandır.

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -