Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-2

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı test,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı pdf,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,6. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; rollerin değişimi, ilk türk devletleri ile uygur devletinin özellikleri konularını içermektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (16 Soru X 4 Puan=64 Puan)

1) Sınıfında yapılan oylama sonrasında sınıf başkanı seçilen Ayşe, seçim sonuçları açıklandıktan sonra arkadaşlarına teşekkür ederek herkese eşit bir şekilde yaklaşacağının ve sınıftaki problemleri birlikte çözeceğinin mesajını vermiştir.
Ayşe’nin yaptığı bu açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Rol                       B) Sorumluluk
C) Dayanışma         D) Empati

2) İzmir’de yaşanan orman yangını sırasında civardaki köylüler traktörleriyle su taşıyarak yangının söndürülmesine yardım etmişlerdir. Manisa Belediyesi de itfaiye ekiplerini yardım için bölgeye göndermiştir. Ankara’daki öğrenciler ise yanan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için fidan kampanyası düzenlemişlerdir.
Metinde anlatılan olay aşağıdaki kavramların hangisine örnektir?

A) Ön yargı                  B) Ayrışma
C) Dayanışma             D) Farklılaşma

3) Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma “Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz.” diyerek arkadaşını uyarmıştır.
Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğuna
B) Arkadaşları arasında sevildiğine
C) Derslerinde başarı gösterdiğine
D) Spor faaliyetlerinde görev aldığına

4) Bireylerin üstlendikleri roller değiştikçe kendilerinden beklenen davranışlar da değişmektedir. Üstlendiğimiz role uygun davranışlarda bulunmak ve farklı rollerin davranışlarını birbirine karıştırmamak gerekir.
Buna göre hangisi 6. sınıfta okuyan birinin yerine getirmesi beklenen davranışlardandır?

A) Anne ve babasına ev işlerinde yardım etmek
B) Evin ihtiyaçlarının karşılanmasını takip etmek
C) Ailede karar verici konumda olmak
D) Ailesinin güvenliğini sağlamak

5) 6.sınıf öğrencisi Ferdi, okula gitmek için servise bindi. Servisteki arkadaşlarıyla sohbet ederek okuluna gitti. Sınıf Başkanı olarak sınıf düzenini sağlama görevini yerine getirdi. Teneffüs zilinin çalmasıyla okul kantinine giderek alışveriş yaptı. Okul çıkışı voleybol takımının antrenmanına katıldı. Antrenmandan sonra servise binip eve gitti.
Yukarıdaki paragrafta Ferdi’nin üstlendiği hangi rolden bahsedilmemiştir?

A) Öğrenci            B) Müşteri
C) Yolcu                D) Evlat

6) “Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”
Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Birlik ve beraberliğin            B) Ortak geçmişin
C) Din birliğinin                          D) Milli dilin

7) Bir kişinin iş yerinde sekreter, evde anne, yardımlaşma kulübünde temsilci olabileceği düşünüldüğünde roller hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Toplumda bireylerin farklı rolleri bulunur.
B) Rollerin getirdiği sorumluluklar vardır.
C) Rollerin tamamı doğuştan kazanılır.
D) Roller kişilere haklar kazandırır.

8) Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan bir kısmı da sonradan sahip olduğumuz rollerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?

A) Kardeş                     B) Evlat
C) Sınıf başkanı          D) Torun

9) İlk Türk Devletleri’nde halk hayvancılıkla uğraşır, göçebe olarak yaşardı. Toprağa bağlı bir yaşantı olmadığı için özel mülk anlayışı ve kölelik gelişmemiştir. Türkler geleneklere dayalı ve Hakan dâhil olmak üzere herkesin uymak zorunda olduğu töre adı verilen yazılı olmayan hukuk kuralları ile yönetilmişlerdir.
Buna göre Türklerin yaşamı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Toplumsal alanda eşitlik esas alınmıştır.
B) Yasaların üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
C) Tarımsal üretim en önemli geçim kaynaklarıdır.
D) Türk toplumu geleneklerine bağlıdır.

10) Eski Türklerde ordu-millet anlayışı hâkimdi. Aynı zamanda çadır hayatı vardı. Ölen kişiler ise değerli eşyaları ile birlikte kurgan denilen oda şeklinde mezarlara gömülmekteydi.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Düzenli bir orduya sahiptirler.
B) Ölümden sonra yaşama inanılır.
C) Yerleşik yaşam hâkimdir.
D) Kurultay denilen meclisleri vardır.

11) İlk Türk devletleri arasında Uygurlar farklı özelliklere sahiptir. Uygurların,
* İlk kez matbaayı kullanmaları
* İlk Türkçe kitapları basmaları
* Kağıt imalathaneleri kurmaları
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) İpek Yolu’na sahip olduklarının
B) Kültürel çalışmaların yapıldığının
C) Gelişmiş bir ticarete sahip olduklarının
D) Göçebe hayat sürdürdüklerinin

12) * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
* Ramazan Bayramı
* 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
Yukarıda verilen bayramların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal birlik ve beraberliği destekler
B) Dinî Bayramlardır.
C) Millî Bayramlardır.
D) Sadece Türk kültüründe kutlanır.

13) Türkler, Orta Asya’da sert karasal iklimin etkili olduğu bozkırların geniş yer kapladığı bir coğrafyada yaşamışlardır. Aşağıdakilerden hangisinde coğrafi şartların Türklerin yaşamı üzerinde etkisi yoktur?

A) Konargöçer bir yaşam sürmüşlerdir.
B) Ekonomilerinin temelini hayvancılık oluşturmuştur.
C) Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.
D) Türkler sert ve dayanıklı yapıya sahip olmuştur.

14) “İşte bu iki ailenin öncülüğünde, dışarı çıkmanın yolu aranıyordu. Fakat bu geniş aradan çıkmanın yolunu bilmiyorlardı. İçlerinden akıllı bir demirci çıkıp dağın bir yerinde demir madeni olduğunu ve burayı eriterek dışarı çıkabileceklerini söylüyordu. Çoluk çocuk, yaşlı genç herkes elinden geldiğince çalıştı. En yaşlı Türk adamları ateşledi ve ellerini göğe kaldırarak Gök Tanrı’ya yalvarmaya başladı.” Ergenekon Destanı’nda geçen yukarıdaki parçadan hareketle Kök Türkler (Göktürkler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Demircilikle uğraştıklarına
B) Gök Tanrı’ya inandıklarına
C) Bulundukları yerden göç etmek istediklerine
D) Tarımsal faaliyetlerle uğraştıklarına

15) Orhun Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile yazılmıştır. Bu yazıtlar, II. Kök Türk devleti tarafından dikilmiş olan Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. “Türk” adı ilk kez bu yazıtlarda geçer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eski Türklerde sosyal devlet anlayışı bulunur
B) Türk adı Orhun yazıtlarında geçer
C) Kök Türkler zamanında yazı kullanılmıştır
D) Yazıtlarda Orhun alfabesi kullanılmıştır

16) Asya Hun Devleti’ne en parlak zamanını yaşatan …………………… hükümdarlığı sürecinde yaptığı çalışmalarla devletini yüceltmeyi amaçlamıştır. Onun döneminde Türk soyundan gelen tüm boylar tek bir bayrak altında toplandığı gibi Çin üzerine düzenlenen seferler sonucunda da Çin vergiye bağlanmıştır. Parçadaki bilgileri tamamlayabilmek için boş bırakılan yere aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yazılmalıdır?

A) Teoman      B) Mete Han            C) Bilge Kağan           D) İlteriş Kağan

B. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına, parantez içerisine “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

(…..) 1- Toplumsal Dayanışma, toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşerek birlikte hareket etmesidir.
(…..) 2- Türklerin bilinen ilk yurdu (anayurdu-atayurdu) Orta Avrupa’dır.
(…..) 3- Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı örneği Göktürk Abideleridir.
(…..) 4- Asya Hun devleti, yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
(…..) 5- Darülaceze ve Kızılay, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurum ve kuruluşlar arasında yer almaz.
(…..) 6- 12 Hayvanlı Türk Tavimi, Türklerin kullandığı ilk takvimdir.

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, tabloda verilen kelimeleri kullanarak doğru olacak bir şekilde doldurunuz. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

(Kut – Töre –  Sorumluluk – Ön Yargı –  Uygurlar –  Göktürk Alfabesi)

1) ………………………………………………..….farklılıklara saygının önündeki en büyük engeldir.
2) ………………………Eski Türklerde hükümdarların devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı’dan aldıkları anlayışı ve inancıdır.
3) Eski Türklerde hükümdarlar, ülkeyi………………..…..…………….denilen yazısız hukuk kurallarına göre yönetirlerdi.
4) ………………………….…kâğıdı ve matbaayı kullanarak kütüphaneler kuran ve kültürel alanda gelişen ilk Türk devletidir.
5) ………………………………..……….tarihte Türklerin ilk defa kendilerine ait olarak kullandıkları alfabedir.
6) ………………………….………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.

D. Aşağıdaki kelimeleri, anlamlarıyla eşleştirip numaralarını sol taraftaki kutucuğa yazınız. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

…… Kutluk 1) Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir.
…… Rol 2) Bir gruba yönelik duygusallaşmış ve az değişmiş olan inançlardır.
…… Pazırık 3) Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesidir.
…… Sadaka Taşları 4) Asya Hunlarına ait dünyanın en eski halısı olarak kabul edilir.
…… Kalıp Yargı 5) Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlerdir.
…… Özgürlük 6) II. Kök Türk Devleti’nin diğer adıdır.

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -