5. sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı 2024 2025 MEB

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 6 üniteden oluşmaktadır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları 

İÇİNDEKİLER

1. ÖĞRENME ALANI: BİRLİKTE YAŞAMAK

Bu öğrenme alanında öğrencilerin aile ve yakın çevresindeki gruplara, bu gruplardaki rollerine, bu rollere ait hak ve sorumluluklarına, farklı kültürlere ait özelliklere, bu özelliklere saygı duymanın toplumsal birlik açısından önemine, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katkı sağlamanın toplumsal birliği sürdürmeye etkisine yönelik bilgi ve beceriler kazanması amaçlanmaktadır.

 • SB.5.1.1. Dâhil olduğu gruplar ve bu gruplardaki rolleri arasındaki ilişkileri çözümleyebilme
  a) Dâhil olduğu grupları ve bu gruplardaki rollerini belirler.
  b) Dâhil olduğu gruplar ile bu gruplardaki rolleri arasındaki ilişkileri belirler.
 • SB.5.1.2. Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini yorumlayabilme
  a) Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini örnekler üzerinden belirler.
  b) Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini yazılı, görsel veya dijital ürünlere dönüştürür.
  c) Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini ifade eder.
 • SB.5.1.3. Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katkı sağlayabilme
  a) Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini sorgular.
  b) Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri için
  birlikte çalışabileceği grup üyeleriyle iletişim kurar.
  c) Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri için görev paylaşımında bulunur.
  ç) Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri için fikir üretir.
  d) Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine ilişkin üretilen fikirleri müzakere eder.
  e) Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine ilişkin üretilen fikri uygulamak için eyleme geçer.

2. ÖĞRENME ALANI: EVİMİZ DÜNYA

Bu öğrenme alanında öğrencilerin yaşadıkları ilin göreceli konum özellikleri, yaşadıkları ilde doğal ve beşerî çevredeki değişimler, yaşadıkları ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik yapılması gerekenler ve ülkemize kara sınırı olan komşu devletlerin temel özellikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

 • SB.5.2.1. Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini belirleyebilme
  a) Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini belirler.
  b) Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini görselleştirir.
  c) Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini özetler.
 • SB.5.2.2. Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevredeki değişimi neden ve sonuçlarıyla yorumlayabilme
  a) Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrenin değişimine neden olan unsurları inceler.
  b) Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrenin değişiminden etkilenen unsurları inceler.
  c) Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrede meydana gelen değişimin etkilerini sorgular.
  ç) Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrede meydana gelen değişimin neden ve sonuçlarını elde ettiği bilgilere dayanarak ifade eder.
 • SB.5.2.3. Yaşadığı ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyebilme
  a) Yaşadığı ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik farkındalık etkinlik planı yapar.
  b) Yaşadığı ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik hazırladığı farkındalık etkinliğini uygular.
  c) Yaşadığı ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik hazırladığı farkındalık etkinliğini değerlendirir.
 • SB.5.2.4. Ülkemize komşu devletler hakkında bilgi toplayabilme
  a) Ülkemize komşu devletlerle ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla kullanacağı kaynakları belirler.
  b) Ülkemize komşu devletlerle ilgili bilgileri belirlediği kaynaklardan bulur.
  c) Ülkemize komşu devletlerle ilgili belirlediği kaynaklardan edindiği bilgileri doğrular.
  ç) Ülkemize komşu devletlerle ilgili belirlediği kaynaklardan edindiği bilgileri kaydeder.

3. ÖĞRENME ALANI: ORTAK MİRASIMIZ

Bu öğrenme alanında öğrencilerin ortak miras ögeleri ve ortak mirasın korunmasının önemi, Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerindeki sosyal hayat, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkıları ile ilgili bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

 • SB.5.3.1. Yaşadığı ildeki ortak miras ögelerine ilişkin oluşturduğu ürünü paylaşabilme
  a) Yaşadığı ildeki somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerinden hareketle ortak mirasın önemi hakkında çıkarım yapar.
  b) Yapılan çıkarımlardan hareketle ortak mirasın önemini açıklayan bir ürün oluşturur.
  c) Ortak mirasın önemi hakkında çıkarımlarına dayalı olarak oluşturduğu ürünü paylaşır.
 • SB.5.3.2. Anadolu’da ilk yerleşimleri kuran toplumların sosyal hayatlarına yönelik bakış
  açısı geliştirebilme
  a) Anadolu’da kurulmuş ilk yerleşmelerdeki toplumların sosyal hayatlarına ilişkin kaynakları inceler.
  b) Anadolu’da kurulmuş ilk yerleşimlerin özelliklerine ilişkin kaynaklardan edindiği bilgileri ifade eder.
  c) Anadolu’da kurulmuş ilk yerleşmelerdeki toplumların sosyal hayat unsurlarını günümüzdeki sosyal hayat unsurları ile karşılaştırır.
  ç) Anadolu’da kurulmuş ilk yerleşmelerdeki toplumların sosyal hayatlarını dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak açıklar.
  d) Anadolu’da kurulan ilk yerleşmelerdeki toplumların sosyal hayatlarına yönelik çıkarımda bulunur.
  e) Çıkarımlarına dayanarak Anadolu’da kurulmuş ilk yerleşmelerde yaşayan toplumların sosyal hayatları ile ilgili bakış açısını kendi ifadeleriyle yansıtır.
 • SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını karşılaştırabilme
  a) Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını belirler.
  b) Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarının benzerliklerini listeler.
  c) Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarının farklılıklarını listeler.

4. ÖĞRENME ALANI: YAŞAYAN DEMOKRASİMİZ

 • SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme
  a) Demokrasi ve cumhuriyet kavramlarının niteliklerini belirler.
  b) Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi belirler.
 • SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik çıkarımda bulunabilme
  a) Etkin vatandaş olmanın önemine ilişkin varsayımda bulunur.
  b) Etkin vatandaşın sahip olması gereken özellikleri listeler.
  c) Etkin olan ve olmayan vatandaş özelliklerini karşılaştırır.
  ç) Etkin vatandaş davranışlarının toplum düzenine etkisine yönelik tahminlerde bulunur.
  d) Etkin vatandaş olmanın önemini toplum düzeni açısından değerlendirir.
 • SB.5.4.3. Temel insan hak ve sorumluluklarının önemini sorgulayabilme
  a) Temel insan hak ve sorumluluklarının önemine yönelik merak ettiği konuları tanımlar.
  b) Toplumsal hayatta insan hak ve sorumluluklarının önemine yönelik 5N1K tekniği kullanılarak sorular sorar.
  c) Temel insan hak ve sorumluluklarının önemine ilişkin bilgi toplar.
  ç) Temel insan hak ve sorumluluklarının önemine ilişkin topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.
 • SB.5.4.4. Bir ihtiyaç hâlinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hakkında bilgi toplayabilme
  a) Bir ihtiyaç hâlinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hakkında bilgi toplayabileceği kaynakları belirler.
  b) Belirlediği kaynaklardan ihtiyaç hâlinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hakkındaki bilgileri bulur.
  c) Belirlediği kaynaklardan ihtiyaç hâlinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hakkında ulaştığı bilgileri doğrular.
  ç) Belirlediği kaynaklardan ihtiyaç hâlinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hakkında ulaştığı bilgileri kaydeder.

5. ÖĞRENME ALANI: HAYATIMIZDAKİ EKONOMİ

 • SB.5.5.1. Kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkisini yorumlayabilme
  a) Kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkisini farklı kaynaklar üzerinden inceler.
  b) Kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkisini yazılı, görsel veya dijital ürünlere dönüştürür.
  c) Kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.
 • SB.5.5.2. İhtiyaç ve isteklerini karşılamak için gerekli bütçeyi planlayabilme
  a) İhtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bütçe için gerekli olan kaynakları belirler.
  b) İhtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bütçe için gerekli olan kaynakları temin etme ve etkin kullanmaya ilişkin bir taslak oluşturur.
 • SB.5.5.3. Yaşadığı ildeki ekonomik faaliyetleri özetleyebilme
  a) Yaşadığı ildeki ekonomik faaliyetleri çözümler.
  b) Yaşadığı ildeki ekonomik faaliyetleri alanlarına göre sınıflandırır.
  c) Yaşadığı ildeki ekonomik faaliyetleri yorumlar.

6. ÖĞRENME ALANI: TEKNOLOJİ ve SOSYAL BİLİMLER

 • SB.5.6.1.Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini tartışabilme
  a) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri hakkında gerekçeler sunar.
  b) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri üzerindeki tartışmalarda tutarsızlıkları tespit eder.
  c) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerine yönelik görüşleri çürütür veya kabul eder.
 • SB.5.6.2. Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin ürün oluşturabilme
  a) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin kanıtlara dayalı çıkarımda bulunur.
  b) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin kendi çıkarımlarına dayalı ürün oluşturur.
  c) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin oluşturulan ürünleri paylaşır.

Sosyal Bilgiler Kronoloji

» 783 Montgolfier Kardeşler’in ilk balonlu uçuş denemesi
» 1793 Claude Chappe’ın mesaj iletme makinesini icadı
» 1837 Samuel Morse’un elektrikli telgrafının ilk denemesini yapması
» 11 Haziran 1868 Türk Kızılayının kuruluşu
» 1876 Graham Bell’in telefonu icadı
» 1878 Edison’un uzun ömürlü akkor flamanlı ampulü icadı
» 1879 Edison’un elektrik ampulünü icat etmesi
» 1881 Mustafa Kemal’in doğumu
» 1901 Peter Hewitt’in cıvalı buhar lambasını icadı
» 1903 Wright Kardeşlerin ilk uçuş denemesi
» 1908 Ülkemizde telefon kullanımının başlaması
» 29 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı’nın başlaması
» 1911 Tungsten telli normal ampulün icadı
» 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı
» 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması
» 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
» 12 Şubat 1920 Maraş’ın kurtuluşu
» 11 Nisan 1920 Urfa’nın kurtuluşu
» 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisinin açılışı
» 2 Aralık 1920 Gümrü Barış Antlaşması
» 8 Şubat 1921 Büyük Millet Meclisinin Bakanlar
» Kurulu kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alması
» 23 Nisan 1921 23 Nisan gününün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlanması
» 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi
» 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması
» 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un başlaması
» 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi
» 9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu
» 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması
» 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması
» 13 Ekim 1923 Ankara’nın başkent oluşu
» 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
» 1927 Floresan ampulün icadı
» 15 – 20 Ekim 1927 Atatürk’ün “Büyük Nutuk”u okuması
» 1929 Jet motorunun icadı
» 1955 Cırt cırt bantların icadı
» 1973 Martin Cooper’ın cep telefonunu icadı
» 1980 Halojen lambaların kullanıma sunulması
» 20 Nisan 1983 Ulusal Egemenlik Bayramı’nın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını alması
» 20 Kasım 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi
» 25 Aralık 1991 Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması
» 27 Ocak 1992 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının kurulması
» 1993 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesinin kurulması
» 23 Şubat 1995 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un kabulü
» 1996 Led ampullerin satışa sunulması
» 25 Kasım 1997 Türkiye ile Kırgızistan arasında
» Ebedî Dostluk ve İş Birliği Antlaşması’nın imzalanması
» 25 Mayıs 2005 Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete başlaması
» 6 Nisan 2010 Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulması

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Beril dedi ki:

  Baya iyi

 2. Melek dedi ki:

  Arkadaşlar ben bunu dinleyerek bursluluk sınavına girdim ve
  Kazandım şuan çok mutluyum sizde yapın

 3. eloş dedi ki:

  bunlar nasıl açılıyor hocam

  1. MUSTAFA TAHA ULUC dedi ki:

   Evet nasil aciliyor

BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları