4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı 2024 2025 MEB

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 7 üniteden oluşmaktadır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları 

 • 1.DÖNEM
  Birey ve Toplum

  4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  Resmî kimlik belgesini inceleyerek bu belgenin içerdiği bilgiler açıklanır.
  4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
  Öğrencinin kendi hayatında önemli gördüğü (doğum, ilk konuşma, okula başlama vb.) olayları
  kronolojik olarak sıralaması sağlanır.
  4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
  İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılması
  için teşvik edilir.
  4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
  Farklı yeteneklere, beğenilere ve kişilik özelliklerine sahip bireylerin yanı sıra dezavantajlı (engelli,
  yoksul, devlet bakımına muhtaç veya kronik sağlık sorunları yaşayan) bireylerin durumlarına da
  değinilir.
  4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar
  Kültür ve Miras
  Bu öğrenme alanı işlenirken aile birliğine önem verme, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi
  değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin de
  öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
  4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
  4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
  Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe, köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân
  gezisi ya da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır.
  4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
  4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
  Kazanım biyografi öğretimi bağlamında ele alınır
  İnsanlar,Yerler ve Çevreler
  Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık değeriyle mekânı algılama, harita kullanma, konum
  analizi, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi
  sağlanmalıdır.
  4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara yakınlık, uzaklık açısından konum analizi yapılır. Doğal ve teknolojik
  yön bulma yöntemlerine ve araçlarına değinilir.
  4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
  Sığınak, acil toplanma yeri, acil çıkış ve diğer güvenli alanlar kroki üzerinde gösterilir.
  4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
  Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanır.
  4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
  Gözlem yapma süresi, farklı hava olaylarının gözlemlenmesine imkân verecek şekilde belirlenir. Ayrıca
  hava olaylarını aktarırken grafik okuma ve oluşturma becerileri üzerinde durulur.
  4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  Türkiye’nin Siyasi ve Fiziki Haritası öğrencilerle birlikte incelenir.
  Bu kazanım işlenirken şiir, hikâye, destan gibi edebi ürünlerden yararlanılır.
  4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
  Öğrencinin yaşadığı çevrede karşılaşma olasılığı olan doğal afetlere öncelik verilir.
  Deprem çantası hazırlığı konusuna değinilir.

 • 2. DÖNEM
  Bilim, Teknoloji ve Toplum
  Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle değişim ve yenilikçilik gibi
  becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
  4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
  4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
  Teknolojinin hayatımızda ve çevremizde meydana getirdiği olumlu ve olumsuz etkilerine dikkat çekilir.
  4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
  4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
  Örnek girişimciler ve onların başarı öyküleri üzerinde durulur.
  4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
  Teknolojik ürünler için hazırlanan kullanım kılavuzlarına dikkat çekilir
  Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve tasarruf gibi değerlerle öz denetim, karar verme ve finansal
  okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
  4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
  Kaynakların sınırlılığı, fayda ve maliyet dengesi göz önüne alınacaktır.
  İstek ve ihtiyaçların birbirinden farklı olduğu vurgulanır.
  4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.
  Gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım, tüketim ve meslek gibi kavramları kullanarak öğrencinin yakın
  çevresindeki ekonomik faaliyetleri gözlemlemesi ve raporlaştırması sağlanır.
  4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
  4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
  Öğrencinin ailesi ile beraber örnek bir bütçe miktarı üzerinden gelir gider tablosu oluşturması sağlanır.
  Yöresel ve sosyo-ekonomik şartlar ile ailelerin gelir düzeyleri dikkate alınır.
  4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.
  Sahip olduğu kaynakları bilinçli kullanarak tasarrufta bulunması gerektiği vurgulanır.
  Etkin Vatandaşlık
  Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve bağımsızlık gibi değerlerle iş birliği, sosyal katılım ve karar verme
  gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
  4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.
  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’deki maddeler ele alınır.
  4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
  4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
  4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
  Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenlik ilişkilendirilir.
  Bir birey olarak ülkesinin bağımsızlığı için üstlenebileceği rollere örnekler verir.
  15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün bireysel özgürlüğü ve ülkesinin bağımsızlığına katkısı
  üzerinde durulur.
  Küresel Bağlantılar
  Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve saygı gibi değerlerle araştırma ve empati gibi
  becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.
  4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
  Araştırdığı bir ülkenin önemli özelliklerini görsel materyaller kullanarak sınıfta tanıtması sağlanır.
  4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.
  4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
  Görsel ve yazılı iletişim araçları ile kültürel unsurlardan kıyafet, yemek, oyun, aile ilişkileri gibi konular
  üzerinde durulur.
  4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.

Sosyal Bilgiler Kronoloji

» 783 Montgolfier Kardeşler’in ilk balonlu uçuş denemesi
» 1793 Claude Chappe’ın mesaj iletme makinesini icadı
» 1837 Samuel Morse’un elektrikli telgrafının ilk denemesini yapması
» 11 Haziran 1868 Türk Kızılayının kuruluşu
» 1876 Graham Bell’in telefonu icadı
» 1878 Edison’un uzun ömürlü akkor flamanlı ampulü icadı
» 1879 Edison’un elektrik ampulünü icat etmesi
» 1881 Mustafa Kemal’in doğumu
» 1901 Peter Hewitt’in cıvalı buhar lambasını icadı
» 1903 Wright Kardeşlerin ilk uçuş denemesi
» 1908 Ülkemizde telefon kullanımının başlaması
» 29 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı’nın başlaması
» 1911 Tungsten telli normal ampulün icadı
» 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı
» 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması
» 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
» 12 Şubat 1920 Maraş’ın kurtuluşu
» 11 Nisan 1920 Urfa’nın kurtuluşu
» 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisinin açılışı
» 2 Aralık 1920 Gümrü Barış Antlaşması
» 8 Şubat 1921 Büyük Millet Meclisinin Bakanlar
» Kurulu kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alması
» 23 Nisan 1921 23 Nisan gününün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlanması
» 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi
» 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması
» 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un başlaması
» 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi
» 9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu
» 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması
» 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması
» 13 Ekim 1923 Ankara’nın başkent oluşu
» 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
» 1927 Floresan ampulün icadı
» 15 – 20 Ekim 1927 Atatürk’ün “Büyük Nutuk”u okuması
» 1929 Jet motorunun icadı
» 1955 Cırt cırt bantların icadı
» 1973 Martin Cooper’ın cep telefonunu icadı
» 1980 Halojen lambaların kullanıma sunulması
» 20 Nisan 1983 Ulusal Egemenlik Bayramı’nın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını alması
» 20 Kasım 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi
» 25 Aralık 1991 Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması
» 27 Ocak 1992 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının kurulması
» 1993 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesinin kurulması
» 23 Şubat 1995 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un kabulü
» 1996 Led ampullerin satışa sunulması
» 25 Kasım 1997 Türkiye ile Kırgızistan arasında
» Ebedî Dostluk ve İş Birliği Antlaşması’nın imzalanması
» 25 Mayıs 2005 Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete başlaması
» 6 Nisan 2010 Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulması

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 72 + 1 kaçtır?


Basari Sıralamaları