Kültür Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Kültür Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Kültür Nedir? Kültür Hakkında Kısaca Bilgi (TDK), Kültür nedir, Kültür nasıl yazılır tdk, Kültür anlamı tdk, Kültür Hakkında Kısaca Bilgi,Terimleri Sözlüğü

Sizlere bu yazımızda –Kültür – kelimesi hakkında bilgi vereceğiz. 

Kültür  kelimesinin anlamı:

Kültür Coğrafya Terimi Olarak Kültür:
1- Kişisel veya toplum olarak sahip olunan, olayları ve davranışları karşılayan, duyuş, düşünüş şekilleriyle tarih içinde meydana gelen fikir ve sanat eserleriyle maddi ve manevi değerlerin bütünü.

2- Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

Kültür Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Kültür:
Bir milletin konuştuğu dil, yaşadığı tarih, düşündüğü gelecek ortaktır. Giysileri, ninnileri, şarkıları, örf adetleri, gelenek görenekleri, halk oyunları vs birbirine benzer. İşte bir milletin birbirine benzeyen bu ortak yönlerine kültür denir.

“Talas Savaşı’ndan sonra İslam’ın Türkler arasında yayılması kültürel bir sonuçtur.”

“Türkçemiz ve tarihimiz kültürümüzün temel unsurlarıdır.”

“Lale devrinde Türkler tarafından da matbaanın kurulması ve burada doğu eserlerinin basılması kültürel bir gelişmedir.”

Kültür Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kültür:
1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür denir.

2- Bir toplumun kendi iç yasalarına göre biçim kazanması ve gelişmesi. Bir toplumun duyma ve düşünme birliğini sağlayan bütün değerleri. Gelenek, görenek, fikir ve sanat değerleri, bilimsel ve teknik başarıları gibi bir toplumun değerlerinin tümü.

3- Bir birey ya da sosyal grubun özelliğini oluşturan gelenek, âdet ve alışkanlıklar. Grubun, hayatın önemli yönleri hakkındaki tutum ve inançları da kültürün bir parçasını oluşturur.

4- Bir toplumun tarihsel süreçte yaşadığı toplumsal değişimlerle elde ettiği tüm maddi ve manevi değerler ve bu değerleri yaşatmada kullanılan araçların tamamı.

Kültür Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kültür:
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddi ve manevi değerler ile bunların ortaya çıkarmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Kültür Reklamcılık Terimi Olarak Kültür:
Bir toplumun üyelerinin Tarihi, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün manevi inanç ve değerleri.

Kültür Sanat Terimi Olarak Kültür:
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Kültür Dil ve Anlatım Terimi Olarak Kültür:
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütün, hars, ekin.

Kültür Müzik-Dans Terimi Olarak Kültür:
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.

Kültür Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Kültür:
Tarihî ve toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan araçların bütünü.

Kültür Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kültür:
Hars. Bir toplumun, maddî-mânevî hayat imkanlarının toplamıdır. Sosyal hayat süreci içinde ortaya çıkan ve bir millete niteliklerini veren ve başka millet veya toplumlarda farklılık gösteren maddî ve mânevî değerlerin bütünü.

Kültür Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Kültür:
Tarihsel ve sosyal değişme süreci içinde oluşturulan, bütün maddi ve manevi değerleri ile bunları oluşturmada ve gelecek kuşaklara iletmede kullanılan araçların tümü.

Kültür Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Kültür:
Doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi her şey.

Kültür Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Kültür:
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Türk Dil Kurumu’na göre Kültür  kelimesinin anlamı:

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Halkbilim Terimleri Sözlüğü – 1978
kültür
İngilizce: culture, Fransızca: culture, Almanca: Kultur
Bireyin üyesi olduğu toplumdan öğrendiği bilgi, gelenek, görenek, davranış, yasa, sanat, uygulayım, zanaat gibi özdeksel ve tinsel ürünlerden oluşan bütün. bk. kültür kalıtı, kültür alanı, altkültür, çevresel kültür, uygarlık, krş. halk kültürü, halkbilim.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü – 1973
kültür
İngilizce: culture, Fransızca: culture, Almanca: Kultur
Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu.

Eğitim Terimleri Sözlüğü – 1974
kültür
Türkçe: hars, İngilizce: culture, Fransızca: culture
1. Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.

Zooloji Terimleri Sözlüğü – 1963
kültür
İngilizce: culture, Fransızca: culture, Almanca: Kultur, Latin: colère
(Lat. colère=ekmek), Mikro-organizmaların ve dokuların hazırlanmış ortamlarda yetiştirilmesi.

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
kültür
Türkçe: hars, İngilizce: culture, Fransızca: culture, Almanca: Kultur, Latin: cultura, colere
(Lat. cultura < colere = bakmak, özenmek) : 1. (En dar anlamda) Bedenle ve ruhla ilgili belli yetileri geliştirme: Kültürfizik = Beden yapısını bakımla geliştirme; matematik kültürü = Matematik bilgisini geliştirme. 2. (Daha geniş anlamda) Eğitim görmüş ve bu eğitimle beğenisi, usavurma ve eleştirme gücü gelişmiş bir kişilik kazanmış durumda olma. 3. Bir toplumun, kendi iç yasalarına göre, biçim kazanması ve gelişmesi. Nietzsche kültürü, bir ulusun bütün yaşama biçimlerinde birlikli bir üslup kazanması diye tanımlar. 4. Bir toplumun yaşama biçimlerinin çeşitli alanlarda olgunlaşması. 5. Tarihin sürekliliği içinde insanlar yoluyla ve insanlarda gerçekleşen tinsel biçimlenme süreci; insanın tinsel başarıları ve yaratışları. 6. Tüm olarak tinsel ve törel yaşam; geniş bir toplumun bütün alanlarında ortak olan dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların bütünü. Kültürün çeşitli alanları: a. Gerçekliği işlemenin çeşitli biçimleri (tarımdan tekniğe değin), b. Birlikte yaşama biçimleri (toplumsal, eğitimsel, ekonomik, siyasal), c. Özel yaşama biçimleri, d. Tanrı, dünya ve insan üzerinde yaşantı, bilgi ve betimlemeler (söylence, din, dil, sanat, felsefe ve bilim bakımından).

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu – 1963
kültür
Fransızca: culture
(biyoloji)

Biyoloji Terimleri Sözlüğü – 1998
kültür
İngilizce: culture, Fransızca: culture, Almanca: Kultur, Latin: colere: ekmek
Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü –
kültür
İngilizce: culture
1. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi. 2. Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler. 3. Mikrobiyolojide tek bir bakteriden çoğaltılmış bakteri popülasyonu.

Tıp Terimleri Kılavuzu – 2010
kültür
kültür

Tıp Terimleri Kılavuzu – 2010
kültür
ekim

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü – 2015
kültür
İngilizce: culture
1. Mikrocanlılar ve dokuların uygun biyolojik ortamlarda yetiştirilip üretilmesi. 2. Belli topluluk tarafından üretilmiş olan gelenek, görenek, dil, din, sanat ve farklı sosyal ürünlerin tümü. 3.Bir toplumun duygu ve düşünce birliğini sağlayan değerlerin tümü, ##(ekin)##.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü – 2014
kültür
İngilizce: culture
Mikroorganizmaların, yaşayan canlı hücrelerin veya bitkilerin özel ortam ve koşullarda geliştirilerek çoğaltılmaları ya da yetiştirilmeleri.

Zıt Anlamlı Kelimeler İçin Tıklayınız

Terimler Sözlüğü İçin Tıklayınız

Nasıl Yazılır Kelimeleri İçin Tıklayınız

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız

Deyimlerin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımları İçin Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

2022 DGS Başvuruları Başladı - 4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Durum (Hal) Ekleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Anlamlarına Göre Kelimeler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünlü(Sesli) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ekler Konu Anlatımı -
reklam