Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

Doğanın Varlıkları Konu Anlatımı

Coğrafya ayt konu anlatımı, coğrafya tyt konu anlatımı , coğrafya yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Doğanın Varlıkları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Doğanın Varlıkları

SU

Dünya’daki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yer altı suları ile buzullar oluştur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir.

Dünya’daki su kaynakları dengeli bir dağılış göstermez.Yağışların az buharlaşmanın şiddetli olduğu yerlerde su kaynakları azalırken; yağışların fazla, buharlaşmanın az olduğu yerlerde ise su kaynakları artış gösterir.

Yer yüzünde En Fazla Tatlı Suya Sahip Alanlar

Yeryüzündeki tatlı suların %87’sini göller oluşturur.
Bir gölün suları acı, tatlı, sodalı ya da tuzlu olabilir. Bunun nedenleri;
•Gölün gideğeninin olup olmamasıdır.
• Gölün bulunduğu arazinin özelliği
• Gölün bulunduğu yerdeki iklim özellikleri
• Gölün derinliği
• Gölün büyüklüğü
Göl bir gideğen yardımı ile fazla suyunu gölün dışına boşaltıyorsa gölün suyu tatlı olacaktır. Fakat gölün gideğeni yok ise göldeki suda devir daim gerçekleşmediği için gölün suyu acı (sodalı, tuzlu) olacaktır.
Yeryüzünde en fazla tatlı suya sahip alanlar:
• Kuzey Amerika’nın Kuzeyi (Kanada)
• Güney Amerika’ nın Kuzeyi (Amazon Havzası)
• Avrupa’nın kuzeyi ve batı kesimleri
• Asya’nın güney ve güneydoğusundaki adalar (Endonezya, Malezya,Filipinler vb.)
• Sibirya
• Orta Afrika (Kongo Havzası)
•Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütünün verilerine göre dünyada en fazla tatlı su kaynağı Brezilya’da ve Rusya’da bulunmaktadır.

Yeryüzünde En Az Tatlı Suya Sahip Alanlar

Özellikle dönenceler çevresinde yer alan çöllerde tatlı su kaynakları azdır.
Büyük Sahra çölü (Kuzey Afrika)
Afrika’nın doğu ve güney kısımları (Kenya, Kalahari, Zimbabwe)
Arabistan çölleri
Pakistan
Polonya ve çevresi kişi başına tatlı su miktarının en az oluğu yerlerdir.
Dünyada kişi başına düşen tatlı su miktarının en az olduğu ülke kuveyttir.

Göller

Oluşum Şekillerine Göre Göller

Doğal Göller

Tektonik: Yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan göllerdir.
Hazar Denizi,Aral,Baykal,Çad,Balkaş,Nyasa,Victoria, Lut, Tuzgölleri

Buzul: Sirk çukurlarının dolması ile oluşur.
Finlandiya, Norveç, Kanada ve Danimarka’da birçok Buzul sirk gölü bulunur.

Karstik: Karstik Kayaçların (Jips, Dolomit, Kalker) erimesi sonucunda oluşan çukurlarda biriken sular ile oluşur.
Arnavutluk-Makedonya sınırında bulunan OHRİ gölü
Arnavutluk-Karadağ sınırındaki İŞKODRA gölü

Volkanik
Krater: Sönmüş volkan tepelerindeki kraterlerin sular ile birikmesi ile oluşan göllerdir.
ABD ‘deki KRATER gölü

Kaldera: Kraterin patlaması veya çökmesi sonucunda oluşan geniş çukurlar içinde oluşan göllerdir.
Sumatra’da TOBA gölü
Türkiye’ de NEMRUT kalderası

Maar: Yer kabuğunda sıkışan volkanik gazların patlaması ile açılan maar çukurlarına suların dolması ile oluşur.
Türkiye’de Meke Tuzlası ve Acıgöl

Set Gölleri
Alüvyal Set: Akarsuların yatak eğimlerinin azaldığı yerlerde taşıdıkları alüvyalları biriktirmesi sonucu oluşan göllerdir.
Heyelan Set: Heyelanların akarsuların önlerini kapatması sonucu oluşan göllerdir.
Kıyı Set: Bir koy ya da körfezin önünün dalgalarla taşınan kumlarla kapanması sonucunda oluşan göllerdir.
Lav Set: Volkanik püskürmeler ile çıkan lavların bir vadinin önünü bir set şeklinde kapatması sonucunda oluşan göllerdir.
Moren Set: Buzulların etkili olduğu, suların önünü moren setleriyle kapatmasıyla oluşan göllerdir. Buzulların etkili olduğu İskandinav ülkelerinde ve Kanada’da görülür.

Yapay Göller (Barajlar)

Akarsuların önlerinin insanlar tarafından kapatılması sonucu oluşan göllerdir. Yapay set gölleri (barajlar), elektrik enerjisi elde etme, içme suyu temimi, su baskınlarını önlemek, tarımda sulama amacıyla kullanılmaktadır

Yer Altı Suları ve Kaynakları

Yağışlar ve yer üzerindeki suların geçirimli tabakalardan yer altına inerek geçirimsiz tabakaların eğimi doğrultusunda birleşen sulara denir. İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya akifer denir. Suların yeraltına sızma miktarı;

Arazinin eğimine
Kayaçların gözeneklilik derecesine bağlıdır.

Bol yağış alan, geçirimli arazilere sahip, eğimi az yerler yer altı suyu bakımından zengindir.  Akifer içinde biriken sular, çeşitli şekillerde yeryüzüne çıkarak kaynakları oluşturur. Kaynaklar oluştukları yerlere göre çeşitli isimler alır.

1. Karstik Kaynaklar

Kalkerli arazilerde yeraltına sızan sular yeraltında boşluklarda birikir. Bu boşluklarda biriken sular yer üzerine çıkarsa karstik kaynak diye adlandırılır. Karstik kaynaklara volküz adı da verilir.

Genellikle çok su çıkaran karstik kaynaklardır. Bazıları büyük bir akarsu oluşturacak kadar bol su çıkarabilir.
Suları soğuktur.
Bol miktarda kireç içerirler.
Genellikle içme suyu olarak kullanılmazlar (İstisnalar vardır.)
Debileri mevsimsel olarak değişir.
Türkiye’de en çok Akdeniz bölgesinde butarz karstik kaynaklara rastlanır

2. Vadi (Yamaç) Kaynağı

Vadi yamaçlarından akışa geçen kaynaklardır.
Türkiye’de dağlık yerlerde yaygındır.
Suları soğuktur ve akımları yıl içerisinde değişir.
Kurak mevsimlerde akarsuların kurumasını önlerler.

3. Artezyen Kaynağı

Yüzey sularının Geçirimsiz tabakalar arasında bulunan geçirimli tabakada birikmesi ve Sondaj atılarak insan tarafındanbu suyun yüzeye çıkarılması ile oluşan kaynaklara artezyen kaynak denir.
Suları tarımda sulama da ve içme suyu olarak kullanılır.
Artezyen kaynakların suları soğuktur.

4. Fay Kaynağı

Yerin derinliklerinde bulunan yer altı kaynaklarının fay kırıklarından yüzeye çıkması ile oluşur.
Kırıklı yapının olduğu yerlerde sık rastlanır. Ör; Türkiye’de Ege
Türkiye’de fay kaynaklarına sık rastlanır.
Fay kaynaklarından elde edilen enerjiye Jeotermal enerji denir.
Suları ılık ya da sıcaktır.
Kaplıca ya da Ilıca olarak da adlandırılır.
İçlerinde bol miktarda eriyik mineral bulunur.

5. Gayzer Kaynağı

Volkanizmanın etkili olduğu alanlarda yer altında sıcaklığın fazla olmasından dolayı, yer altı suları kaynar ve basınçlı bir şekilde sıcak su ya da buhar olarak belirli aralıklarla fışkırır. Bu şekilde oluşan kaynaklara gayzer ismi verilir.
Özellikle aktif volkanların görüldüğü yerlerde sık rastanır. Ör; Yeni Zellanda , İzlanda, İtalya vb.

Denizlerden Gelen Su Kaynakları 

Suları ılık veya sıcak olur.
Akımı (Debisi) fazla değişiklik göstermez.
İçlerinde bol miktarda eriyik mineral bulunur.
Su sıcaklığı çok değişmez.

 

TOPRAK

Toprak ana kayanın fiziksel ve kimyasal çözülmeyle ayrışması ile oluşur.

Fiziksel Çözülme (Mekanik)

Yıllık ya da günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde görülür. Sıcaklık farklarının fazla olduğu yerler karasal alanlardır. Fiziksel çözülmenin olduğu yerlerde toprak oluşumu yavaştır.

Fiziksel Çözülmenin Fazla Olduğu Yerler
Çöller
Karasal (Kurak ya da Yarı Kurak iklim bölgeleri)Fiziksel çözülmeye etki eden faktörler; Sıcaklık farkları, Buz çatlaması, Canlılar, Dış Kuvvetler

Kimyasal Çözülme

Nemve yağışın ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde görülür. Kimyasal çözülmenin fazla olduğu yerlerde toprak oluşumu hızlı olur.

Kimyasal Çözülmenin Fazla Olduğu Yerler
Su, nem ve yağışın bol olduğu yerler
Sıcak ve nemli iklim bölgeleri(Ekvator, Muson iklim kuşağı, Karadeniz iklim kuşağı vb.
Kimyasal çözülmede sıcaklık ve yağışın dışında etkili olan bir diğer faktör ise çözünen kayacın türüdür. Bu yüzden su ile kolay çözünebilen karstik kayaçların (kalker, jips, kaya tuzu vb.) olduğu yerlerde kimyasal çözülme fazladır. Örneğin; Akdeniz bölgesi.

Toprak Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

1. İklim

Sıcaklık koşulları, nem ve yağış koşulları toprak oluşumunda etkilidir.
Karadeniz ikliminde aşırı yağış olduğu için Kahverengi orman topraklarının görülmesi
Yarı kurak bölgelerde tuzlu ve kireçli toprakların görülmesi

2. Yer şekilleri

Yer şekilleri toprak oluşumunu erozyon, eğim ve engebe özellikleri ile etkiler.
Eğim arttıkça erozyon artar ve toprak oluşumu zorlaşır.
Eğimin az olduğu yerlerde toprak oluşumu daha kolay gerçekleşir. Toprak daha derin bir yapıya sahip olur.

3. Kayaçların özelliği

Yumuşak ve çözülmeye dirençsiz kayaçlarda ayrışma daha çabuk olacağı için toprak oluşumu hızlanır.
Çözülmeye dirençli topraklarda ayrışma daha geç olurve toprak oluşumu yavaşlar.

4. Canlılar

Canlı kalıntıları toprağa karışarak toprağın organik madde bakımından zengin olmasını sağlar.

5. Zaman

Normal koşullarda 1cm3 toprağın oluşması için 75 yıl zamana ihtiyaç vardır. Bu süre iklim ve kayaç özelliğine göre değişiklik gösterebilir

Toprak Katmanları

Oluşumunu tamamlamış bir toprak kesitinde yüzeyden derine doğru birbirinden farklı özellikler gösteren katmanlar vardır. Bu katmanlara horizon denir.

O (Organik Kat): Organik kalıntıların bulunduğu koyu renkli kattır.

A Horizonu: Genellikle koyu renkli olup humus gibi maddelerin biriktiği katmandır. Yıkanma katı da denir.

B Horizonu: Birikim katmanıdır. Bazen humus bazen kil, demir gibi maddeler birikir. Genellikle kahverengi renklidir.

C Horizonu: Ana kayanın ayrışması ile oluşur. Ana kayanın özelliğini taşır. Ayrışma katıda denir.

D Horizonu: Parçalanmamış haldeki kayadır. Ana kaya katıda denir.

Toprak Çeşitleri

Yerli (Zonal ) Topraklar

Bu topraklar genellikle düz ve az eğimli yerlerde oluşmuş topraklardır. Ana kayaların, yerinde ayrışmasıyla oluşurlar. Bu yüzden yerli topraklar da denir. Topraklar oluşum özelliklerine göre taşlı, kireçli, kumlu, humuslu, milli gibi çeşitlere ayrılırlar. Bitki artıklarının zamanla ayrışmasıyla toprağa bitkisel besin maddeleri de karışır buna humus denir.

Yağışın bol olduğu, bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda görülen topraklar, bitki örtüsü bakımından zengin olduğundan toprakta humus miktarı da fazladır. Yağışın çok olduğu ekvatoral kuşakta yağışlarla toprak çok yıkandığından topraktaki humus oranı azdır. Bu bölgelerde toprak nemli olduğundan koyu renklidir. Zonal topraklarda normal toprak profiline sahiptir. A, B, C horizonları belirgindir.

Nemli bölge Toprakları

Laterit
Ekvator ve çevresine görülen sıcak ve nemli bölge toprağıdır.
Kırmızı renklidirler.
Aşırı yıkanmadan dolayı humus yönünden fakirdirler.

Terra-Rossa
Kırmızı topraklarda denir.
Akdeniz iklim toprağıdır.
Kalkerin üzerinde oluşurlar.
Kireçlidirler.
Demir oksit oranı fazla olduğu için kırmızı renklidirler.
Sulama ve gübreleme ile verimli hale gelirler.
Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yaygındırlar.
Özellikle Batı Akdeniz bölümünde yoğun görülürler.

Kahverengi Orman Toprakları
Ormanlık alanlarda oluşurlar bu yüzden humus bakımından zenginlerdir ve tarım için elverişli topraklardır.
Nemli orta kuşağın geniş yapraklı ormanlarının altında oluşurlar
Türkiye’de Karadeniz de yaygın olarak görülürler.
Humus bakımından zengindirler.

Podzol
Soğuk ve nemli bölge topraklarıdır.
İğne yapraklı ormanların altında oluşurlar.
Aşırı yıkanmadandolayı mineral bakımından fakirdirler.
Batı Karadeniz’de yaygın olarak görülürler.

Tundralar
Tundra ikliminde oluşurlar.
Kışın donar yazın çözülerek liken ve yosunların olduğu bataklıklar haline gelir.
Kanada, Sibirya, Grönland kıyılarında görülür

Kurak ve Yarı Kurak Bölge Toprakları

Çernozyomlar(Kara Topraklar)
Çayır bitki örtüsü altında görülürler.
Kara topraklar olarak ta bilinirler.
Yerli topraklar içindeki en verimli topraklardır.
Türkiye’de Erzurum –Kars çevresi en çok görüldüğü yerdir. Erzurum –Kars dışında Karadeniz bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde görülürler.
Yazın yeşeren gür çayırların sürekli olarak toprağa karışmasından dolayı humus bakımından çok zengin bir topraktır.✓Renginin siyah olması humus bakımından zengin olması ile ilgilidir.

Çöl Toprakları
Çöllerde oluşurlar Türkiye’de görülmezler

Kahverengi ve Kestane Renkli Bozkır Toprakları
Yıllık yağış miktarının az olduğu karasal bölgelerde görülürler.
Yağışın 600mm ‘nin altında olduğu yerlerde Kahverengi bozkır toprakları
600mm ‘nin üstünde olduğu yerlerde ise kestane renkli bozkır toprakları görülür.
Tahıl tarımı için elverişli topraklardır.
İç Anadolu bölgesi
İç Batı Anadolu Bölümü
Doğu Anadolu Bölgesi
Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Azonal Topraklar (Taşınmış Topraklar)

Bulundukları yerlerden akarsu, rüzgârlar ve buzullar tarafından taşınarak çukurluk alanlarda biriktirilen topraklardır. Çeşitli yerlerden taşınıp geldiğinden bu tur topraklar verimlidir. Bu topraklarda organik kalıntı ve humus oranı yüksektir.

Alüvyal Topraklar

Akarsuların taşıyıp biriktirdikleri malzemeler ile oluşan topraklardır.
Delta ovaların toprakları alüvyaldır.
Ayrıca iç bölgelerimizde akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde biriken malzemeler ile oluşan topraklardır.
Deniz kenarında oluşan delta ovalarda görülüğü gibi iç ovalarımızda da görülürler.
Karadeniz kıyılarında;Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları
Ege kıyılarında;Bakırçay, Gediz, Küçük veBüyük Menderes ovaları
Akdeniz kıyılarında; Çukurova, Amik Ovası, Silifke ve Antalya ovaları
İç kesimlerde;Erzurum, Erzincan, Muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları alüvyal toprakların geniş yer kapladığı alanlardır.

Lös Topraklar
Çöllerde ve yarı kurak iklimlerde rüzgârların, bitki örtüsünün cılız olduğu yüzeylerden kayaçları kopararak taşıdığı ve biriktirdiği topraklardır.
Mineralce zengin kolay aşındırılabilen topraklardır.

Moren Topraklar
Kutup bölgelerinde ve kalıcı kar sınırları çevresinde buzulların getirdiği materyallerin biriktirilmesi ile oluşan topraklardır.
Mineralce zengindirler fakat sıcaklık şartlarının yetersiz olmasından tarıma elverişli değildirler.

Regosoller
Dağ eteklerinde biriken kum boyutundaki malzemeler ile akarsuların ve volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde gelişen verimli topraklardır.
Ülkemizde Nevşehir yöresi gibi volkanik arazilerde yaygın olan bu gözenekli topraklar, patates tarımına oldukça elverişlidir.

Kolüvyal Topraklar (Yamaç Döküntüleri)
Dağların yamaçlarında, çözülen malzemelerin yağmur ve sel suları tarafından taşınarak dağ eteklerinde biriktirilmesi ile oluşur.
Kolüvyal topraklar verimli topraklardır.
Üzüm bağları başta olmak üzere tarım için elverişlidir.

Litosol Topraklar (Taşlı Topraklar)
Litos, taş, litosol taşlı toprak demektir.
Dağların eğimli yamaçlarında aşınma devamlı olursa ince malzemeler sürekli taşındığından geriye sadece taş ve çakıl gibi iri malzemeler kalır ve bu iri malzemenin hâkim olduğu taşlı topraklara litosol denir.

İntrazonal Topraklar

İntrazonal topraklar, zonal topraklar arasında adacıklar hâlinde oluşan, iklimden çok çevresel özelliklere göre biçimlenen topraklardır. İntrazonallerin oluşmasında daha çok kayaçların özelliği ve topoğrafya etkili olmaktadır. Bütün katmanlar gelişmemiş olup A ve C horizonlarına sahiptir.

Halomorfik Topraklar
Tuzlu topraklardır✓Kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde oluşurlar.
Türkiye’de en çok Tuz Gölü çevresi ve Konya ovasında görülürler.

Hidromorfik Topraklar
Bataklıklarda veya taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde görülen topraklardır.

Kalsimorfik Topraklar
Kireçli olan bu topraklar ikiye ayrılırlar;

Vertisoller (Dönen Topraklar)
Eski göl tabanlarında killi ve kireçli depolar üzerinde oluşurlar.
Anadolu’da “ Taş Doğuran“ , “ Kepir“ ya da “ Karakepirismi ile anılırlar.
Bu topraklardaher ne kadar düşük yağış nedeniyle nem eksikliği görülse de sulama ile çok verimli tarım topraklarına dönüşürler. Özellikle Trakya’da ve Güney Marmara’ nın bazı ovalarında görülürler.
Trakya’da tarımı yapılan ayçiçeği için uygun topraklardır.

Rendzinalar
Yumuşak kireçtaşları üzerinde oluşan bu topraklar koyu renkli ve kireçlidir.

BİTKİ

Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

İklim:Yağışlı bölgelerde bitki örtüsü gür olur. Ayrıca iklimin karakterine göre bitki örtüsü de şekillenir. Örneğin sıcak ve nemli iklimin görüldüğü yerlerde yetişen ağaç topluluklar geniş yapraklı olurken, soğuk iklim bölgelerinde yetişen ağaçlar iğne yapraklı olur.

Yer şekilleri:Dağların uzanışı, yükselti, eğim bitki örtüsünün dağılışını etkiler.

Toprak:Toprağın yapısı ve çeşidi bitki dağılışını etkiler.

Beşerî Faktörler: Bitki örtüsünün çeşitli nedenlerle tahribata uğraması bitki dağılışını etkiler. Örneğin; kızılçam ormanlarının görüldüğü yerlerde bu ağaçların tahrip edilmesi sonucu kısa boylu bodur bitki topluluğu olan maki ortaya çıkmıştır.

Yeryüzünde Oluşan Bitki Formasyonları

Ormanların temel unsuru ağaçtır. Ağaçların oluşturduğu topluluklara orman denir.

Yağış, sıcaklık ve toprak şartlarının elverişli, yetişme devresinin uzun olduğu her yerde ağaç yetişir. Yağış azlığı, şiddetli buharlaşma ağaç yetişmesine engel olur. Ormanların temel unsurudur.

Orman Formasyonu

Ekvatoral Yağmur Ormanları
İklimi: Ekvatoral İklim
Bitkisi:Yıl boyunca yeşil kalan 50-60 metre boyunda ağaçlar.
Dağılışı :Amazon Havzası Kongo Havzası Endonezya Adaları

Muson Ormanları
İklimi:Muson İklimiBitkisi:Yazın yeşeren, kışın yaprak döken ağaçlar
Tipik Ağacı:Teak Ağacı
Dağılışı: Güney ve Güney Doğu Asya kıyıları Endonezya adaları

Orta Kuşağın Karışık Ormanları
İklimi: Ilıman Okyanusal İklim
Bitkisi: Geniş ve İğne Yapraklı Ağaçlar
Dağılışı: Avrupa’nın Atlas Okyanusu kıyıları

Tayga Ormanları
İklimi: Sert-Karasal iklim
Bitkisi: İğne Yapraklı Ağaçlar
Dağılışı: Sibirya ve Kanada

Çalı Formasyonu

Maki
Kızılçam ağaçlarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle oluşan kısa boylu bodur çalı topluluğudur.
İklimi: Akdeniz iklimi
Bitkisi: Zeytin, Yaban Mersin’i,Zakkum,Defne,Keçiboynuzu(Harnup)Kocayemiş
Dağılışı: Akdeniz ikliminin görüldüğü heryerde görülür.Akdeniz havzasında (İtalya,İspanya,Fransa,Yunanistan).Afrika’da KAP bölgesi (GüneyAfrikaCumhuriyeti), OrtaŞili,Kaliforniya yarımadası,Güney Batı Avusturalya kıyıları

Garig(Frigana)
Makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşan çalılardır.
Dağılışı:Türkiye’de Muğla(MenteşeYöresi) çevresinde görülür. Kermez Meşesi, Akçakesme, Laden,Katranardıcı,

Psödomaki(YalancıMaki)
Geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanların tahrip edildiği yerlerde oluşan çalılardır.
Dağılışı: Türkiye’de Doğu Karadeniz‘de görülür.

Ot Formasyonu

Savan
İklimi: Subtropikal(Savan)İklimi
Bitkisi: Yazyağışları ileyeşeren,kışın kuraklık yüzünden sararan kurakçıl uzun otlar.
Dağılışı:Amazon Havzası Kongo Havzası çevresi.

Bozkır(Step)
İklimi: Ilıman Karasal İklim
Bitkisi: İlkbaharda yağışlarla yeşeren,yazın kuraklıktan sararan kısa boylu otlar Yavşanotu,Kekik,Adaçayı
Dağılışı: OrtaAsya,İç Anadolu Bölgesi,Doğu Anadolu Bölgesi vb.

Çayır
İklimi: Sert-karasal İklim
Bitkisi: Yaz boyu yeşil kalan bozkırdan daha uzun boylu otlar.
Dağılışı: Sibirya,Kanada

Tundra
İklimi: Tundra İklimi
Bitkisi: Soğuğa Dayanıklı Otsu Bitkiler,Liken,Yosun
Dağılışı: Sibirya ve Kanada’nın kıyı kesimleri, Grönland Kıyıları

Çöl Bitkileri
İklim: Çöl İklimi
Bitkisi: Kurakçılotlar, Kaktüsler

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Bayramlaşma Bayramı Metni Etkinlik Cevapları (1. Sınıf Türkçe) - Ailemiz Metni Etkinlik Cevapları (1. Sınıf Türkçe) - DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 ÖSYM - DGS Zootekni 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Yönetim Bilişim Sistemler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Yeni Medya ve İletişim 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Yeni Medya 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Yazılım Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Veteriner Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Uzay Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları -
reklam