Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk’ün askerlik hayatı ile medeni kanunu içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

1) İzmir’in işgali, Milli Mücadele açısından bir dönüm noktası oldu. Çünkü o zamana kadar işgallerin geçici olacağını düşünen Türk milleti, vatanın elden gitmek üzere olduğunu anladı ve vatan savunmasını fiilen üstlendi. Düşman işgaline son vererek tam bağımsızlığı sağlamak isteyen Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa, vatan savunması ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Samsun’a çıktıktan sonra hedefi bir noktaya yönelttim. Fakat modern ve güçlü düşman kuvvetlerini, çeteler ve milislerle yenmek mümkün değildi.”
Mustafa Kemal Paşa bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır?

A) Düzenli ordunun kurulmasının
B) Temsil Heyeti’nin oluşturulmasının
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasının
D) Kuvayı Milliye birliklerinin güçlendirilmesinin

2) Aşağıda Atatürk’ün askerlik hayatıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir:
I. Katıldığı bir tatbikatta uçakların gelecekteki savaşlardaki rolünü öngörmüştür.
II.Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı yerli halkı bir araya getirmiştir.
III. Çanakkale’de düşmanın çıkarma yapacağı yeri önceden doğru tahmin etmiştir.
IV. Şam’da ülke sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.
Verilen bilgilerin Atatürk’ün kişilik özelliklerinden ileri görüşlülük ve örgütleyicilik ile ilişkilendirilmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?

           İleri Görüşlülük             Örgütleyicilik       
A)     I ve II                                    III ve IV
B)     I ve III                                   II ve IV
C)    II ve IV                                   I ve III
D)   III ve IV                                  I ve II

3) Sivas Kongresi’nde yurt çapında faaliyet gösteren milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplanmış, manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir. Ayrıca Mebusan Meclisinin toplanması için de çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
Sivas Kongresi’nde alınan bu kararlar ile Milli Mücadele döneminde;
I. Milli birlik ve beraberlik
II. Tam bağımsızlık
III. Ulusal egemenlik
IV. Uluslararası eşitlik
ilkelerinden hangileri benimsenmiştir?

A) I ve III           B) I, II ve III
C) I, II ve IV       D) II, III ve IV

4) “Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Şunu kesin olarak söyleyeyim ki bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.” (Atatürk)
Atatürk’ün bu sözüne göre, onun milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz?

A) Halkın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasıyla
B) Tam bağımsızlığı hedeflemesiyle
C) Irk üstünlüğüne önem verilmesiyle
D) İstiklal için halkın elinden geleni yapmasıyla

5) Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, devlet imkânlarından eşit olarak yararlanmalarını esas alan ve her türlü ayrıcalığı reddeden ilkeye “halkçılık” denir. Halkçılık ilkesine göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Hiç kimseye, aileye, gruba ayrıcalık tanınmaz.
Buna göre, aşağıdaki yeniliklerden hangisi halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili olabilir?

A) Devlet tiyatrolarının açılması
B) Demiryollarının millileştirilmesi
C) Türk Tarih Kurumunun açılması
D) Efendi, Paşa, Bey gibi unvanların kullanımının yasaklanması

6) Bir devletin kendi limanlarında deniz ticareti konu­sunda tanıdığı ayrıcalığa kabotaj denir. 1 Temmuz 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu ile kendi karasularımızda yük ve yolcu taşıyabilme hakkı Türk vatandaşlarına verildi.
Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kıyılarımızın kullanılmasında ulusal çıkarlarımız ön planda tutulmuştur.
B) Milli ve bağımsız ekonomi anlayışı benimsenmiştir.
C) Bağımsız ve egemen devlet anlayışı korunmak istenmiştir.
D) Ekonomik kalkınma, uluslararası kaynaklarla yapılmak istenmiştir.

7) Kurtuluş Savaşı, dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Onlar, ortaya koydukları eserlerinde Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna sergiledikleri büyük fedakârlıkları işlemişlerdir.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Milli Mücadele, dönemin yazar ve ressamlarına esin kaynağı olmuştur.
B) Dönemin yazar ve ressamları eserlerinde Türk milletinin kahramanlıklarını işlemişlerdir.
C) Anadolu insanı Milli Mücadele’de büyük fedakârlıklar göstermiştir.
D) Yazar ve ressamlar eserlerinde Milli Mücadele’nin ekonomik sonuçlarına yer vermişlerdir.

8) Derviş Mehmet ve bazı arkadaşları İzmir’in Menemen ilçesinde halkın dini duygularını da kullanarak bir isyan başlattı. Menemen’de çıkan bu isyan kısa sürede bastırıldı. Cumhuriyetin varlığına yönelik olarak ortaya çıkan Menemen Olayı’nı Türk milleti mitingler düzenleyerek protesto etti.
Yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitinglerinin düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Çok partili hayata geçiş için ortam hazırlandığını
B) Halkın cumhuriyete olan bağlılığını
C) Halkın Derviş Mehmet’e olan desteğini
D) Rejiminin değişmesi gerektiğini

9) Atatürk, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yabancı okulların zararlı faaliyetlerini yakından gördü. Atatürk, ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen yabancı devletlerin tüm baskılarına rağmen yabancı okulları Maarif Vekâletine bağlama konusunda taviz vermedi. Lozan Barış Antlaşması ile bu okulların Türk hukuk kurallarına uymak şartı ile çalışabilecekleri hükme bağlandı.
Verilen bilgiye göre, Atatürk ile ilgili;
I. Milli bir eğitim siyaseti uygulamıştır.
II. Egemen devlet anlayışından taviz vermemiştir.
III. Sorunu bağımsızlık temelinde çözmüştür.
hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III         D) I, II ve III

10) Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşlarında düşmana karşı geri çekilen askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir.” diyerek geri çekilen askerlerini düşmana karşı savaşmada tekrar cesaretlendirmiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal’in geri çekilen askerlerini tekrar düşmanla savaşmaya yöneltmesi daha çok hangi kişilik özelliğiyle açıklanabilir?

A) Yeniliklere açık oluşu
B) İleri görüşlülüğü
C) Kültürel değerlere önem vermesi
D) Orduyu sevk ve idare etme yeteneği

11) Kuvayı Milliye halkın kendi imkânlarıyla oluşturduğu birliklerdi. İşgal edilen bölgelerde direnişi gerçekleştiren ve eli silah tutan herkesin katıldığı küçük gruplardı. İhtiyaçları halk tarafından karşılandı. Belli bir otorite altına girmek istemeyen Kuvayı Milliye birliklerini kontrol altında tutmak oldukça zordu.
Bu bilgiye göre, Kuvayı Milliye birlikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bölgesel direnişi hedeflemişlerdir.
B) Düzensiz birliklerden oluşmaktadırlar.
C) Türk halkı tarafından desteklenmişlerdir.
D) Belli bir düzen ve otoriteye bağlı olarak hareket etmişlerdir.

12) TBMM, varlığını ve otoritesini hem içte hem de dışta aldığı askeri ve siyasi başarılarla kabul ettirmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin varlığını ve otoritesini kabul ettirdiği uluslararası başarıları arasında yer almaz?

A) Londra Konferansı’na katılınması
B) Kars Antlaşması’nın imzalanması
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması

13) 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Medeni Kanun evlenme, boşanma, miras, velayet, resmi nikâh ve mülkiyet konularında önemli düzenlemeler getirdi. Yeni ve çağdaş bir aile düzeni oluşturuldu. Türk kadınının hakları güvence altına alındı.
Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) Sosyal alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
B) Kadınlara siyasi haklar verilmiştir.
C) Eğitimde birlik sağlanmıştır.
D) Gelenekçi aile yapısı korunmuştur.

14) Fransızlar, Sevr Antlaşması ile kendilerine verilen güney illerini (Urfa, Maraş, Adana ve Antep) işgal etmek için harekete geçtiler. Bölge halkı Kuvayı Milliye birlikleri kurarak direnişe geçti ve destanlaşan bir zafer kazandı. 1921 ‘de Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanıdı. Bu antlaşma ile Güney Cephesi kapandı ve bölgedeki askeri kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırıldı.
Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) TBMM’nin saygınlığı artmıştır.
B) Batı Cephesi güçlendirilmiştir.
C) TBMM ilk askeri başarısını kazanmıştır.
D) Fransızlarla savaş durumu sona ermiştir.

15) Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de “Egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir.” anlayışıyla Türk milletinin kendi kendisini yönetme hakkına sahip olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu anlayışı doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

A) Latin harflerinin kabul edilmesi
B) Türk Tarih Kurumunun kurulması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Medeni Kanun’un çıkarılması

16) Mustafa Kemal Atatürk, hükümetin idari yönden denetlenmesini ve gerçek manada millet egemenliğinin gerçekleşmesini istemekteydi.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncesine kanıt olarak gösterebilir?

A) Soyadı Kanunu’nu çıkarması
B) Fethi Okyar’a Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmasını istemesi
C) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapması
D) Halifeliği kaldırması

17) I.Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmaları dünyaya barış getirmedi. İntikam hırsıyla hareket eden Almanya ve İtalya yeniden silahlanarak saldırgan bir politika takip etmeye başladı. Bu devletlerin Balkanlar ve Akdeniz üzerinde takip ettikleri yayılmacı politika, Türkiye’yi bölge güvenliği açısından tedbir almaya yöneltti.
Buna göre, yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı Türkiye’nin aldığı tedbirler arasında;
I. Balkan Antantı’nın kurulması
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
III. Sadabat Paktı’nın imzalanması
hangisi ya da hangileri yer alır?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) II ve III         D) I, II ve III

18) “Şu kanaate vardım ki kavminin, milletinin kendisine bu kadar gönül bağladığı ve ölümüne bu kadar içten ağladığı bir halk kahramanı tarih içinde yoktur. Bu niçin böyle oldu? Halkın içinden gelen bir kurmay yüzbaşı, nasıl oldu da bir gün, askerlik vasfını, devlet kuruculuğu ve devlet adamlığı vasfını, önderlik vasfını aşarak bir milletin kalbine yerleşti? Zaten milleti için sevilen, sevildiği için bağlanılan ve korkulmayan bir insandı. Ama nasıl oldu da bu insan, bütün dünyanın gözünde, insanlığın bir evladı haline geldi?” (Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam)
Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Evrensellik           B) Akılcılık
C) Milliyetçilik          D) Yenilikçilik

19) Atatürk’ün milliyetçilik ilkesine göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türk’tür.
Buna göre, Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin;
I. Ülkü birliği
II. Irk birliği
III. Din birliği
anlayışlarından hangisi ya da hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız I      B) I ve II        C) II ve III          D) I, II ve III

20) “Dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye…
katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı
fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkan aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”
Atatürk bu sözleriyle;
I. Tevhid-i Tedrisat
II. Teşkilat-ı Esasiye
III. Takrir-i Sükun
kanunlarından hangisi ya da hangilerinin kabul edilme gerekçesini anlatmaktadır?

A) Yalnız I       B) I ve II        C) II ve III         D) I, II ve III

Not: Her soru 5 puandır.

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 2 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 1 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam