Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-5


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşenler, Selanik , kurtuluş savaşı ile milli güç unsurları konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

A-AŞAĞIDAKİ TESTLERİ ÇÖZÜNÜZ (Puan 4×20=80)

1. “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” Atatürk’ün bu sözü onun aşağıdaki yönlerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Açık sözlü olmasıyla               B) Kadercilikten uzak olmasıyla
C) ileri görüşlü olmasıyla            D) Kararlı olmasıyla

2. Aşağıda verilen olaylardan hangisi Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?

A) Musul                       B) Kapitülasyonlar
C) Boğazlar                   D) Hatay

3. –Miladi takvimin kabulü
-Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
-Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacını işaretleyiniz.

A) Eğitimde birliği sağlamak
B) Laik devlete geçişte kolaylık sağlamak
C) Batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak
D) Millet egemenliğini pekiştirmek

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk medeni kanunu ile ilgili değildir?

A) İsviçre’den alınmıştır
B) Mirasta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır
C) Kadına da boşanma hakkı verilmiştir
D) Kadınlara siyasi haklar verilmiştir

5. Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”
sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir?

A) Çağdaş ve millî               B) Karma ve eşitlikçi
C) Parasız ve zorunlu         D) Geleneksel ve demokratik

6. Yunan başbakanı Atatürk’ün ölümü üzerine” Onun düşünceleri ve yaptığı inkılâplar sadece Türkiye’yi değil; tüm dünyayı etkilemiştir.” Demiştir.
Bu söz Atatürkçü Düşünce Sisteminin hangi yönünü göstermektedir?

A) Dünya barışına önem verdiğini
B) Evrensel özellik gösterdiğini
C) Bağımsızlığa önem verdiğini
D) Milli kültürümüzden geldiğini

7. * Ülkemizin çalışan nüfusu
* Yeraltı ve yer üstü kaynaklarımız
* Gelişen sanayimiz ve teknolojik imkânlarımız
Yukarıda verilen kavramlarla, aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Askeri güç          B) Ekonomik güç
C) Siyasi güç           D) Sosyo-Kültürel güç

8.

Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri Taklitçi değildir.
Evrensel ve barışçıdır.
Akılcı ve bilimseldir.
?

Yukarıdaki şekilde “?” işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Hak ve özgürlüklerin koruyucusudur.
B) Kaynağı yabancı kültürlerdir.
C) Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
D) baskı ve zorlama kabul etmez.

9. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan;
I – Medeni Kanunun kabulü
II – Tekke ve zaviyelerin kapatılması
III – Tevhid – i Tedrisat Kanunu
Bu inkılâplarla aşağıdaki hangi alanların geliştirilmesine çalışılmıştır?

      I                      II                      III          
A) Sosyal         Eğitim             Hukuk
B) Hukuk         Sosyal            Eğitim
C) Siyasi           Hukuk           Eğitim
D) Hukuk        Eğitim           Sosyal

10- Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.
Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Dil birliği vardır.                  B) Din birliği vardır.
C) Kültür birliği vardır.           D) Çok uluslu bir yapı vardır.

11-TBMM, Lozan Görüşmeleri için İtilaf Devletleri tarafından İstanbul Hükümetinin de çağrılması üzerine 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasına ilişkin kanunu kabul etmiş ve sonucunda İstanbul’da Tevfik Paşa Hükümeti istifa etmiştir.
Bu durumun,
I- TBMM Hükümetinin Türk Milletinin tek temsilcisi haline gelmesine
II- Ulusal Egemenlik anlayışının güçlenmesine
III- Osmanlı Devleti’nin resmi olarak sona ermesine
gibi gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I          B) I ve II
B) II ve III          D) I, II ve III

12. I- TBMM nin açılışı
II- Kabotaj Kanunu
III- Devletin banka kurması
IV- Soyadı kanununun kabulü
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi Atatürk ilkelerinin sonucudur?

                   I                                        II                         III                           IV          
A) Cumhuriyetçilik           Milliyetçilik             Devletçilik            Halkçılık
B) Milliyetçilik                   Laiklik                      Devletçilik            İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik           Laiklik                      İnkılapçılık           Halkçılık
D) Halkçılık                       İnkılapçılık              Laiklik                    Devletçilik

13.“Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir”
Mustafa Kemal yukarıdaki sözü doğrultusunda aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir?

A) Kılık –kıyafette değişiklik yapmayı
B) Tekke-zaviye ve türbeleri kapatmayı
C) Türk tarih Kurumunu kurmayı
D) Eğitim alanında yenilik yapmayı

14. Mustafa Kemal Paşa başkomutan olduktan sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla;
Aşağıdakilerden hangisini yayınlayarak halktan yardım istemiştir?

A) Hıyanet-i Vataniye kanununun kabulü
B) İstiklal mahkemelerinin kurulması
C) Tekâlif-i Milliye Emirleri
D) Havza Genelgesi

15. Rusların 1914 yılında Osmanlı topraklarına saldırısıyla açılan cephede Türk Ordusunun karşı taarruzu şiddetli kış ve salgın hastalıklar nedeniyle felakete dönüştü. Bu cephede çok sayıda şehit ve yaralı verildi.
Hakkında bilgi verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanal Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi

16. – Şeyh Sait isyanı
– Menemen olayı
Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.
B) Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.
C) Aynı bölgede çıkartılmıştır.
D) Laik devlete karşı olanlar tarafından çıkartılmıştır.

17. I. 1 Kasım 1922
II. 30 Ekim 1918
III. 3 Mart 1924
Tarihlerinde sırasıyla hangi olaylar olmuştur?

A) Halifelik kaldırıldı-Mondros Ant.-Saltanat kaldırıldı
A. Saltanat kaldırıldı- Mondros Ant.- Halifelik kaldırıldı
B. Tevhidi Tedrisat-Mondros Ant.- Halifelik kaldırıldı
C. Saltanat kaldırıldı-Sivas Kongresi-Saltanat kaldırıldı

18. Demokratik rejimi benimsemiş olan Atatürk 1923’ten sonra bazı partilerin kurulmasına izin vermiş, ancak çok partili hayata geçilememiştir.
Bunun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Kurulan siyasi parti sayısının az olması
B) Bazı milletvekillerinin asker kökenli olması
C) Henüz gerekli ortamın oluşmamış olması
D) Halk fırkasının yeterli olması

19. Aşağıda Kurtuluş Savaşı’ndaki bazı gelişmeler eşleştirilmiştir.
Bunlardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

A) 1.İnönü zaferi Düzenli ordunun ilk başarısı
B) Gümrü Anlaşması TBMM’nin ilk antlaşması
C) Güney Cephesi Rusların yenilgiye uğratılması
D) Londra Konferansı TBMM ilkkez uluslararası bir konferansa davet edilerek hukuken tanınmış oldu.

20.İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
• Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.
• El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir.
• Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük edecektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kararların amaçlarından biri değildir?

A) Ekonomik bağımsızlık
B) Millî ekonomiyi kurmak
C) Ulusal egemenliği sağlamak
D) Ulusal ekonomiyi güçlendirmek

B- AŞAĞIDA, ATATÜRK İLKELERİYLE İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ İCRAATLARI YER ALMAKTADIR. BUNLARIN HANGİ İLKEYLE İLGİLİ OLDUĞUNU NOKTALI YERE YAZINIZ(PUAN: 5X4=20)

1) “Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.” …………………………………………………………………
2) “Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türktür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır………………………………………………….
3) “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan bu yönetim şekli, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”………………………………………………………….
4) “Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep, hiçbir zaman siyaset aracı olarak kullanılamaz.”……………………………………………………………………….
5)Türk Dil Kurumu ve TTK’ nın açılması………………………………………………….

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam