Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-4


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk’ün girişimleri ile milli güç unsurları konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

1. “ Milletimizin tek bir vücut gibi gösterdiği sarsılmaz birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır.
Verilen sözünde Mustafa Kemal kazanılan başarıyı aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?

A) Laikliğe        B) Çağdaşlaşmaya         C) Dayanışmaya         D) Demokratlığa

2. . “ Hiç şüphe etmemelidir ki Anadolu ortasında süratle meydana getirecek yeni ve mamur bir Ankara, asırlarca ihmal edilen Türk vatanı için başlı başına bir medeniyet merkezi, Türk Devleti için pek mühim bir dayanak olacaktır.”
Mustafa Kemal’in verilen sözündeki altı çizilen ifadeden Ankara’nın başkent olmasında etkili olan ;
I. Tarih
II. Coğrafya
III. Askeri
Nedenlerinden hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) II ve III          D) I , II ve III

3. . Mustafa Kemal , EN BÜYÜK ESERİNİN Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtilmiş ve çeşitli inkılaplarla ulusal egemenlik anlayışının dayandığı temelleri güçlendirmiştir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

A) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması           B) Miladi takvimin kabul edilmesi
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi                    D) Cumhuriyetin ilan edilmesi

4. Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik         B) İnkılapçılık         C) Milliyetçilik         D) Devletçilik

5. “ Ben lazım geldiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. ”
Atatürk , bu sözüyle hangi yönünü ortaya koymuştur ?

A) Kararlı kişiliğini                     B) İnkılapçı yönünü
C) Millet ve yurt sevgisini         D) Barışseverliğini

6.
Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır.
Milletin iç ve dış tehditler karşısında bütünleştirmiştir.
Türk toplumunu din , mezhep , ırk ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.
Yukarıda , Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumuna sağladığı faydalar vurgulanmıştır ?

A) Laiklik                            B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik           D) İnkılapçılık

7. Atatürk ilkelerinden biri laiklik , din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Buna göre , cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi laiklik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir ?

A) Yeni Türk Alfabesi’nin kabulü
B) Halifelik kurumunun kaldırılması
C) Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

8. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte devlet ekonomik alanda üstüne düşen görevleri yerine getirmeye başlamış özel girişimlerin üstesinden gelemeyeceği önemli çalışmaları , doğrudan doğruya kendisi yapmaya başlamıştır.
Bu gelişmenin aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir ?

A) Halkçılık                    B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik              D) Devletçilik

9. Türk toplumunun her kesiminin kanun önünde eşit olmasını , devlet hizmetlerinden tüm vatandaşların ve yurdun her bölgesinin eşit olarak faydalanmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Milliyetçilik        B) Cumhuriyetçilik         C) Devletçilik          D) Halkçılık

10.
I. Yerli malı kullanımını artırma
II. Kalkınmayı yabancı sermayeyle gerçekleştirme
III. Milli kültürümüzü araştırma ve geliştirme
IV. Mutlakiyete dayalı yönetime geçme
V. Çok partili hayata geçme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türk çağdaşlaşma anlayışına uygun değildir ?

A) I ve III         B) II ve IV          C) II, III ve V             D) I, IV ve V

11. . Aşağıda etkinlik kağıdında verilen bilgi ise “D “, yanlış ise “ Y “ sütunu işaretlenmiştir.

ATATÜRK İLKELERİ Y
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ırkçı değildir. x
Medeni Kanun’un kabulü Halkçılık ilkesiyle bağlantılıdır. x
Devletçilik ilkesi gereği özel sektör yok sayılmıştır. x
Beş yıllık kalkınma planları cumhuriyetçilik ilkesi gereğidir. x

Buna göre, etkinlik kağıdına verilen bilgilerden kaç tanesi doğru işaretlenmiştir?

A) 4       B) 2         C) 3         D) 1

12. . Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Türkiye, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle yıpranmıştı ve halkın , devlet desteği olmadan, ekonomik yönden kalkınması pek mümkün görünüyordu .Bu nedenle ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için izlenecek yollar “ devletçilik” ilkesini doğurdu.
Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için izlenecek yollardan birisi değildir?

A) Etibank’ın kurulması
B) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı
C) Takvim , saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
D) Karabük Demir –Çelik Fabrikasının kurulması

13. . Atatürk İlkeleri,
I. Milli kültürü geliştirmeyi
II. Türk milletini çağdaş dünyaca kabul edilmiş sosyal ve kültürel değerlere kavuşturmayı
III. Aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı
Hedeflerinden hangisi veya hangileri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

A) Yalnız III       B) I ve II       C) II ve III           D) I , II ve III

14. “Bu fıkralar(parti) benim iki evladım gibi olacak. Bir baba nasıl iki evladına eşit davranırsa, ben de bu iki fırkaya eşit davranacağım. Bundan emin olunuz. Bu girişim memleket için çok hayırlı sonuçlar verecektir.” ( Okyar ve Seyitdanlıoğlu)
Atatürk’ün sözünden bahsettiği ” girişim” le aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

A) Demokratik anlayışın güçlenmesi                                     B) Farklı fikirlerin mecliste bulunmasını
C) Rejime karşı çıkabilecek olayların bastırılması             D) Hükümet faaliyetlerinin denetlenmesi

15. “Artık mirastan eşit pay alabiliyorum ve mahkemelerde şahitlik yaparken eşit haklara sahibim. Ayrıca istediğim meslekte çalışabiliyorum.”
Hazal Hanım’ın yukarıda bahsettiği hakları kazanması aşağıdaki hangi inkılabın sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Mecelle Kanunu’nun kabulü

16. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara’da Atatürk tarafından düşünülmüş olan sosyal bilimler fakültesidir. Hemen üstündeki tepede Numune Hastanesi inşa edilmiştir. Atatürk tarafından yirmili yıllarda başkentin kuzeyinde yeniden canlandırılan Ziraat Fakültesi bu iki yerden daha eskiydi.
Metne göre Cumhuriyet Dönemi’nde modern Ankara kurulurken aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışma yapıldığı söylenemez?

A) Ulaşım         B) Tarım           C) Sağlık         D) Eğitim

17. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi toplumdaki ayrıcalıkları kaldırmaya yönelik değildir?

A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Etibank’ın kurulması

18. • 23 Nisan 1920 – TBMM’nin açılması
• 1 Kasım 1922 – Saltanatın kaldırılması
• 29 Ekim 1923 – Cumhuriyetin ilanı
• 3 Mart 1924 – Halifeliğin kaldırılması
Verilen yenilikler aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisini geliştirmek için yapılmıştır?

A) Siyasi Güç           B) Askeri güç           C) Ekonomik Güç          D) Sosyokültürel Güç

19. Yapılan inkılaplar sonucunda,
• Okuryazar oranı artırılmıştır.
• Mirasta kız ve erkek eşitliği sağlanmıştır. Karma eğitime geçilmiştir.
Verilen bu bilgiler ile inkılaplar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Yeni Türk harflerinin kabulü

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerin den biri değildir?

A) Evrenseldir.           B) Yeniliklere açıktır.
C) Irkçıdır.                  D) Millî kültürü temel alır.

21. . Türk Devleti’nde yaşanan,
I. Ankara Antlaşması’yla Musul’u İngiltere’ye bırakması,
II. Milletler Cemiyeti’ne üye olması,
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazlar’da hakim hale gelmesi,
IV. 1939’da Hatay’ın anavatana katılması
gelişmelerinden hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı öncesinde bozulan siyasi denge karşısında
dünya barışını koruma ve ülke güvenliğini sağlama çabasıyla ilgilidir?

A) I ve IV         B) I ve III         C) II ve III           D) II ve IV

22. . Türkiye Cumhuriyeti’nin,
I. Milletler Cemiyeti’ne üye olması,
II. Balkan Antantı’nı imzalanması,
III. Sadabat Paktı’nı imzalaması
çalışmalarından hangileri Atatürk’ün “yurtta barış dünyada barış” ilkesi ile ilişkilidir?

A) Yalnız I             B) I, II ve III
C) I ve III              D) II ve III E)

23. . Lozan Antlaşması ile ülke içerisinde yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı sayılması,
I. Diğer devletlerin iç işlerimize karışmasını engelleme,
II. Ülke nüfusunu artırma,
III. Azınlıklara ayrıcalıklar tanıma
amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II          D) II ve III

24. Hatay Parlâmentosu 29 Haziran 1939’da, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanma kararı almış, bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hatay’ın bu isteğini kabul etmiştir.
Hatay Parlâmentosu’nun aldığı bu karar aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Hatay, Suriye ile birleşmeyi amaçlamıştır.
B) Kendisini Türkiye’nin bir parçası olarak görmüştür.
C) Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin baskısı sonucu alınmıştır.
D) Atatürk’ün ölümü Hatay’ın katılımını kolaylaştırmıştır.

25. Atatürk, II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya’nın saldırgan bir politika izlemeleri ve dünya barışını tehdit etmeleri üzerine “Savaş büyük bir yıkımdır, ancak gerekirse asker postallarımı giyerim.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Uluslar arası ilişkilerde çıkarların geçerli olduğunu
B) Askeri yatırımların artırılması gerektiğini
C) Savaşın, yaşamsal zorunluluklar ortaya çıktığında yapılabileceğini
D) Barışı sağlamanın çoğu zaman savaşarak mümkün olduğunu

26.JOKER 10 PUAN
Fransa’ın ünlü politikacısı ve düşünürü Edouvard Herriot’un Beethoven için söylediği sözler bir değişmez örnek olarak gösterilebilir.” Diğer gezegenlerden gelenlerin, sizin parlak neyiniz var?” sorusuna karşılık,” Beethoven’in 9. Senfonisi’ni gösteririm” demiştir. Şüphesiz ki böyle bir değerlendirmeyi 20. yüzyılın büyük liderleri için yapmak zordur; fakat aralarında bir tanesi vardır ki ülkesinin ve çevre dünyanın şartları onu hala istisnai bir mevkide tutmaktadır.
BU LİDER KİMDİR?……………………………………………………………………..

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam