Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-2


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk dönemi dış politikasında yaşanan gelişmeler, halifeliğin kaldırılması, Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk’ün eserleri kanunu konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız. (20p)

1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temeli …………………………..ilkesidir.
2. …………………………………………………………Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisidir.
3. Musul ……………………………………………….antlaşması ile İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.
4……………………………………………………………….boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlanmıştır.
5.Türkiye batı sınırını ……………………………………………….. güvence altına almıştır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (20p)

1.( ….) Halifeliğin kaldırılması milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
2.(…. ) Menemen olayı ile Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.
3.( ….) Türkiye, Alman ve İtalyan yayılmacılığına karşı 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olmuştur.
4.(…. ) İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya Mihver devletler grubunu oluşturmuştur.
5.(….. ) Demokrat partinin kurulması ile kesintisiz çok partili hayata geçiş yapılmıştır.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız ? 60 p

1.Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir?

A) İzmir Suikastı                 B) Menemen Olayı
C) Şeyh Sait İsyanı              D) Sakarya Savaşı

2. –Miladi takvimin kabulü
-Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
-Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisir?

A) Eğitimde birliği sağlamak
B) Laik devlete geçişte kolaylık sağlamak
C) Batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak
D) Millet egemenliğini pekiştirmek

3. Yunan başbakanı Atatürk’ün ölümü üzerine” Onun düşünceleri ve yaptığı inkılâplar sadece Türkiye’yi değil; tüm dünyayı etkilemiştir.” Demiştir.
Bu ifadeler Atatürkçü Düşünce Sisteminin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Dünya barışına önem vermesi
B) Evrensel özellik göstermesi
C) Bağımsızlığa önem vermesi
D) Milli kültürü içerisinde barındırması

4. Atatürk “Uluslararası siyasi güven ortamının gelişimi için ilk ve önemli şart, milletlerin hiç olmazsa barışı koruma fikrinde samimi olarak birleşmeleridir.’’ Demiştir
Atatürk döneminde barışa katkı sağlamak için aşağıdaki kuruluşlardan hangisine üye olunmamıştır?

A)Milletler cemiyeti
B)Birleşmiş milletler
C)Balkan antantı
D)Sadabat paktı

5- İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını azalttı; nüfus artış hızı düştü.
Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?

A) Sosyal – Kültürel
B) Ekonomik – Sosyal
C) Siyasal – Sosyal
D) Sanatsal – Siyasal

6. – Şeyh Sait isyanı – Menemen olayı
Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.
B) Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.
C) Aynı bölgede çıkartılmıştır.
D) Laik devlete karşı olanlar tarafından çıkartılmıştır.

7. I- TBMM nin açılışı
II- Kabotaj Kanunu
III- Devletin banka kurması
IV- Soyadı kanununun kabulü
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

             I                                     II                             III                        IV        
A) Cumhuriyetçilik          Milliyetçilik          Devletçilik           Halkçılık
B) Milliyetçilik                  Laiklik                    Devletçilik          İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik          Laiklik                   İnkılapçılık          Halkçılık
D) Halkçılık                      İnkılapçılık            Laiklik                  Devletçilik

8. Türkiye,İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmasa da Müttefik Devletlerin yaptığı çağrıya uyarak Savaşın sonlarına doğru zaten yenilmiş olan Almanya’ya formaliteden savaş ilan etmiştir.
Türkiye’nin izlemiş olduğu bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaş sonrasında oluşturulacak olan uluslararası kuruluşlara katılabilmek
B) Almanya’nın ekonomik baskılarından kurtulmak
C) İngiliz yanlısı bir politika izlediğini kanıtlamak
D) Yayılma alanını genişletmek

9.Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esaslarını belirleyen temel belge olmuştur. Bu belge sayesinde yeni Türk Devleti, çağdaş uluslararasında hak ettiği saygın yeri almıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamayan konular arasında yer almaz?

A) Hatay’ın durumu
B) Musul’un geleceği
C) Kapitülasyonlar
D) Boğazlar sorunu

10. Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında “Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek, Türkiye siyasetinin esasıdır. Bu ilkenin bütün devletlerce siyaset esası sayılmasıyladır ki, uygarlık için ve milletlerin mutluluk ve refahı için en gerekli olan sulh kararlılık kazanmış olur.”
ifadelerini kullanmıştır.
Buna göre Atatürk, dış politikada aşağıdaki ilkelerden hangisine önem vermiştir?

A) Barış esası
B) Gerçekçilik
C) Kamuoyunu dikkate alma
D) Millî menfaatler

11-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eserlerinden biri değildir?

A) Türk’ün Ateşle İmtihanı         B) Cumalı Ordugâhı
C) Geometri                                     D) Nutuk

12.• Halifeliğin kaldırılması
• Saltanatın kaldırılması
• Kadınlara siyasi hakların verilmesi
Aşağıdakilerden hangisi verilen inkılapların bir sonucudur?

A) Eğitimde birliğin sağlanması
B) Millî bağımsızlığın sağlanması
C) Ulusal egemenliğin güçlenmesi
D) Millî ekonominin kurulması

13. .Türk Medeni Kanunu ile;
. Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir.
• Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.
• Boşanmada kadın ve çocukların hakları güvence altına alınmıştır.
• Patrikhanelerin din dışındaki işlerle ilgilenmeleri yasaklanmıştır.
Alınan kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir.
B) Kadına toplum içinde hak ettiği saygınlık kazandırılmıştır.
C) Siyasi alanda kadın – erkek eşitliği sağlanmıştır.
D) Türk aile yapısı modern bir yapıya kavuşmuştur

14. Kurtuluş Savaşı, mazlum milletler olarak anılan Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Doğu Asya’da yaşayan milletler arasında milliyetçilik akımlarını güçlendirmiş ve onların bağımsızlık mücadelesine başlamalarında etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye, mazlum milletlere askerî yardımda bulunmuştur.
B) Türk Millî Mücadelesi mazlum milletlere örnek olmuştur.
C) Türkiye, mazlum milletlerle birlikte mücadele etmiştir.
D) Mazlum milletler, Atatürk inkılaplarını kendilerine ilke edinmişlerdir.

15. 10- Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.
Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur?

A) Millî kültür çalışmalarının            B) Millî eğitimin
C) Ekonominin                                     D) Dış politikanı

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam