Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-4


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk ilke ve inkılapları, kurtuluş savaşı ile kongre ve kanunlar konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

1. Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bir gerçeğin delilidir.
Atatürk’ün bu sözü ile,
I. HALKÇILIK
II. LAİKLİK
III. CUMHURİYETÇİLİK
ilkelerinden hangileri ilişkilendirilir

A- YALNIZ I          B- YALNIZ II       C- I ve III       D- II ve III

2. HALKÇILIK
Verilen ilke ile aşağıdaki inkılaplardan hangisi arasında ilişki kurulamaz?

A- Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C- Saltanatın kaldırılması
D- Aşar vergisinin kaldırılması

3. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesiyle ilgili değildir?

A- Din ve devlet işlerinin bir arada olmasıdır.
B- Her türlü inanca saygılı olmayı gerektirir
C- Devletin tüm inançlara karşı eşit mesafede durmasını sağlar.
D-Aklın, mantığın ve bilimin toplumsal hayata egemen kılınması esasına dayanır.

4.
• Halifeliğin kaldırılması
• Kılık Kıyafet ve şapka Kanunu’nun çıkarılması
• Çok partili hayata geçişin denemesi
Verilen inkılaplarla aşağıdaki ilkeler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?

A- Laiklik                 B- Cumhuriyetçilik
C- İnkılapçılık        D- Devletçilik

5. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
I. Irk birliği
II. Din birliği
III. Kültür birliği
İfadelerden hangileri esas alır?

A- Yalnız I       B- Yalnız III       C- I ve II          D- II ve III

6.
* Yurtta sulh, cihanda sulh
* Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
* Kuvvet birdir ve o milletindir.
Verilen Atatürk sözleri aşağıdaki temel esaslardan hangisiyle ilgili değildir?

A- Barışçılık                         B- Milli Dil
C- Milli Egemenlik             D- Akılcılık ve Bilimsellik

7. Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.
Bu metinden Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

A- Örgütleyiciliği            B- Vatanseverliği
C- Açık sözlülüğü            D- Liderliği

8. Halkçılık; bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, devlet imkânlarından eşit olarak yararlanmalarını esas alan ve her türlü ayrımcılığı reddeden Atatürk ilkesidir.
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesine göre hareket edildiğinin göstergesidir?

A- Millî kültürün korunması ve geliştirilmesi
B- Büyük yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesi
C- Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi
D- Sosyal ve ekonomik alanda kadınlara erkeklerle aynı hakların sağlanması

9. 1927 yılında başkent Ankara’da Türk halkının katkılarıyla Kurtuluş Savaşı anısına “Zafer Anıtı” yaptırılmıştır. Atatürk, anıtta asker kıyafetleri içinde Sakarya isimli atının üzerinde gösterilmiştir. Anıtın dört yanında taş kaideler üzerinde bronz dökümden üç figür bulunmaktadır. Bunlardan ikisinde ülkesini koruyup gözeten Mehmetçik, diğerinde ise cepheye silah ve cephane taşıyan Türk kadını tasvir edilmiştir.
Buna göre Zafer Anıtı’nda Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A- Türkiye’deki siyasal gelişmeler
B- Milli egemenliğin önemi
C- Milli birlik ve beraberlik
D- Yurtta ve dünyada barış

10. “Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.”
Mustafa Kemal’in, bu sözüyle;
I. Askerî güç,
II. Eğitim,
III. Siyaset
unsurlarından hangilerine önem verdiği söylenebilir?

A- I ve II      B- Yalnız I       C- II ve III.        D- I, II ve III.

11. – 24 Temmuz 1923 tarihinde İsmet İnönü’nün imzaladığı Lozan Antlaşması’na göre;
I. Boğazlar, başkanı Türk olan Uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek
II. Türkiye, Boğazları silahlandıramayacak
III. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak
Buna göre Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangisi ya da hangilerinin egemenliğimizi sınırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) I ve II          D) Yalnız III

12. – Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türk devleti sadece siyasi alanda değil ekonomik alanda da bağımsız hale gelmiş, Avrupa devletlerinin açık pazarı olmaktan kurtulmuştur.
Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddesinden böyle bir sonuç çıkarılabilir?

A- Yunanistan Karaağaç istasyonunu savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek.
B- Kapitülasyonlar kaldırılacak
C- Osmanlı Devleti’nden kalan borçlar ayrılan devletlerle aramızda paylaşılacak.
D- Yabancı okullar Türk kanunlarına uyacak.

13. – “Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür.” sözü Atatürk’ün milliyetçilik konusundaki düşüncesini yansıtır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliği için söylenemez?

A- Irkçıdır.                                 B- Lâiktir.
C- Barışçı ve insancıldır.         D- Bütünleştiricidir.

14. 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.
Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

A-Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının
B-Ekonominin tarıma dayandırıldığının
C-Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının
D-Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

15. Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdaki alanlardan hangisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır?

A- Hükümetin kurulma şekli             B- Devlet başkanlığı
C- Yönetim biçimi                                D- Devletin başkenti

16. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli Kararlarını ilan edince, İtilaf Devletleri bu kararları kendi çıkarlarına aykırı bulmuş ve İstanbul’u işgal ederek Meclis-i Mebusan’ı dağıtmışlardır.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Misak-ı Milli kararlarına bir tepkidir.
II. Milli iradeyi yok etmeye yöneliktir.
III. TBMM’nin açılmasına zemin hazırlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A- Yalnız I       B- I ve II         C- Yalnız III       D- I, II ve III

17. Küçük imalattan süratle fabrikaya geçilmeli
-Yerli malı kullanımı teşvik edilmeli
-İşletmelere kredi sağlayacak banka kurulmalı
İzmir iktisat kongresinde alınan bu kararların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A- Ekonomik bağımsızlığı sağlamayı
B- Yabancıların desteği ile ilerlemeyi
C- Ülke dışına para çıkışını engellemeyi
D- Yerli yatırımcıyı desteklemeyi

18. “Ankara susuzdu, ağaçsızdı, kuru ve yabaniydi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün savaş oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletlerarası edebiyatta adı “Ankara Hükûmeti”ydi.” (Falih Rıfkı Atay)
Falih Rıfkı Atay, Ankara’nın başkent olma gerekliliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

A- Güvenli bir şehir olmasına
B- Coğrafi konumunun uygunluğuna
C- Kurtuluş Savaşı’nın buradan yönetilmesine
D-Ulaşım imkânlarının elverişliliğine

19. Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek bu doğrultuda değildir?

A- AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir.
B- BİRSU : Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır.
C- MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır.
D- DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir.

20. Mustafa Kemal Manastır’da Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili fikirlerinden etkilenmiştir.
Buna göre Manastır’daki yaşantısının Mustafa Kemal’de;
I. Milliyetçi düşünce
II. Askeri beceri
III. Demokrasi bilinci
IV. Ticari kabiliyet
Gibi özelliklerden hangilerini geliştirmesini beklenir?

A- I ve III        B- II ve III        C- I ve II       D- II ve IV

21.

İNKILAPLAR  İLGİLİ OLDUĞU ALANLAR 
İzmir İktisat  Kongresi
Kapitülasyonların  kaldırılması
Teşvik-i Sanayi Kanunu
I . Beş yıllık  kalkınma  planı

Tabloda verilen inkılapların aşağıdaki alanlardan hangisi ile olduğu söylenebilir?

A- Askeri       B- Kültürel        C- Siyasi        D- Ekonomik

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam