Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; osmanlı devletini olumsuz etkileyen gelişmeler, Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalar, genelge ve kongreler, Selanik ve Mustafa Kemal, kuva-yı milli, ile mondros ateşkes antlaşması konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORU 1: Osmanlı Devlet 18. Ve 19 yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlerin siyasi ve ekonomik baskıları nedeni ile gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti, Milliyetçilik akımının etkisi ile kendi içinde yaşayan farklı milletlerin isyanları nedeniyle parçalanırken makineleşmeye geçemediği için zamanla Avrupalı devletlerin ham madde ve Pazar kaynağı haline gelmiştir.
Verilen bilgide Osmanlı Devletini olumsuz etkileyen gelişmelerin hangisinden söz edilmiştir?

A)Coğrafi keşifler –Aydınlanma Çağı
B)Sanayi İnkılabı-Coğrafi Keşifler
C)Aydınlanma Çağı-Fransız ihtilali
D)Fransız ihtilali-Sanayi İnkılabı

SORU 2: Panslavizm; Slav ulusların özellikle Balkanlardaki Sırpların, Hırvatların, Slovenlerin ve Bulgarların Rusya’nın önderliğinde siyasi bir birliğe kavuşmasını amaçlar.
Buna göre Panslavizm düşüncesinin ortaya çıkmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi etkili olmuştur?

A)Milliyetçilik        B)Turancılık        C)Batıcılık        D)Osmanlıcılık

SORU 3: XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupalı Devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştı. Devlet otuz yıl içinde borçlarının faizini ödeyemez hale gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Duyun-u Umumiye adında uluslar arası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri toplayarak alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Büyük toprak kaybına uğramıştır.
B)Avrupalı devletler ilk kez kapitülasyonlar vermiştir.
C)Vergi kaynakları ile tüm borçlarını ödemiştir.
D)Ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.

SORU 4: İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910 tarihinde bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardie (Pikardi) Manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır.Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır.
-Mustafa Kemal Balkan savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya’ya ateşe olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır.
-Bu bilgilere göre Mustafa kemalin hangi alanlarda çalışma yaptığı söylenebilir?

A)Ekonomik sosyal                  B)Askeri-Diplomatik
C)Hukuki Diplomatik             D)Siyasi ekonomik

SORU 5: Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi.
Diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterir?

A)Mustafa Kemal, Harp okulunda iken batıdaki gelişmeleri takip etmek, için Avrupa’dan dergiler getirtti ve çabasıyla Fransızcasını geliştirmeye çalıştı.
B)Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında Osmanlı devletinde farklı kurumlarca yönetilen modern okullar, azınlık okulları, yabancı devlet okulları ve medreseler vardı.
C)Asker olmak isteyen Mustafa Kemal, annesinden habersiz girdiği askeri okul sınavını kazandı ve Selanik Askeri Rüştiyesine başladı.
D)Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisinde öğrenci iken yerli ve yabancı fikir adamlarının eserlerini okudu.

SORU 6: Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmasının yanında demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem batı ile ilişkisini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıkları bağımsızlıkları isteme konusunda etkilemiştir.
Bu bilgiye göre Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A)Milliyetçilik akımının etkisine açıktır.
B)Avrupa’dan çıkan fikirlerin geçiş noktasındadır
C)Şehirde inanç birliği vardır.
D)Ticari faaliyetler için uygun bir konumdadır.

SORU 7: Mustafa Kemal Atatürk, Mondros’tan sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor.
Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka bugünkü vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk Milletinin son ve bağımsız devleti yıkılıyordu.(Osmanlı)
Mustafa Kemalin bu sözlerinden hareketle Mondrosla ilgili hangisi söylenemez.?

A)Türk bağımsızlığa ters düşmektedir.
B)Osmanlı Devletini hukuken sona erdirmiştir.
C)Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır.
D)Osmanlı devletinin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır.

SORU 8: Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Antep Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşma gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayı milliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.
Buna göre:
1-Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler düşmanla işbirliği yapmışlardır.
2-Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Anadolu’daki işgal bölgeleri itilaf devletleri arasında el değiştirmiştir.
3-Düşmanların baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.
Buna göre hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A)1 ve 2       B)1 ve 3         C)2 ve 3          D)1-2 ve 3

SORU 9: Birinci Dünya savaşında Osmanlı orduları yedi cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galiçya cephesinde Ruslarla ve Romenlerle; Makedonya’da Fransız ve Yunanlılarla; Çanakkale’de İngiliz ve Fransızlarla; Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizlerle …
Bu bilgilerden hareketle Osmanlı ile ilgili hangi yargılara ulaşılabilir?
1-Rusya ile farklı blokta yer almıştır.
2-Savaştığı cepheler Taarruz cepheleridir.
3-İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır.
4-Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir.

A)1 ve 3       B)2-4        C)1-2 ve 3          D)1-3 ve 4

SORU 10: “Mondros Ateşkes Antlaşmasının; Osmanlı ordusu terhis edilecek; bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak”
Maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

A)Ekonomik       B)Kültürel       C)Askeri        D)İletişim

SORU 11:  Aşağıda Mustafa Kemal’in faaliyetleri ve kişilik özellikleri eşleştirilmiştir.

Mustafa Kemal’in Faaliyetleri Kişilik özellikleri
1-Sivas Kongresinde Milli cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasının sağlanması Birleştiricilik
2-Çanakkale Savaşında düşmanın çıkarma yapacağı doğru tahmin ederek emrindeki birlikleri ona göre yerleştirmesi İleri görüşlülük
3-Trablusgarp Savaşında yerli halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadele vermesi Açık sözlülük
4-MondrosAteşkes antlaşmasından sonra arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek ülkeyi kurtarmak için kurtuluş çareleri düşünmesi Vatanseverlilik

Bu tabloda eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)1        B)2        C)3        D)4

SORU 12: Birinci Dünya Savaşının Irak Cephesinde Kut’ül Amare kuşatması.
-30 Eylül 1915:Kut’ül amare İngilizlerin eline geçti
-5 Ekim 1915:Osmanlı Güçleri 6. Ordu altında birleştirildi.Alman Mareşal Goltz Paşa bu ordunun başına geçti.
-9 Ekim 1915:Rus cephesinde savaşan Albay Halil Bey emrindeki iki tümenle birlikte Irak Cephesine gönderildi.
-27 Aralık 1915:Goltz Paşa Bağdat’a ulaştı.Nurettin Bey Kut’ul Amare’yi kuşattı.
-6 Ocak 1916:İngilkizlerin Kut’u kurtarma girişimi başarısız oldu.Nurettin Paşa komutayı Halil Bey’e devretti.
-19 Nisan 1916:Tifüsten ölen Goltz Paşanın Yerine Halil Paşa atandı.
-29 Nisan 1916:İngilizler teslim oldu.
Kut’ül Amare kuşatması ile ilgili verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Kuşatmanın başlangıcında Osmanlı birliklerinin başında yabancı bir komutan görev yapmıştır.
B)Savaş sürecinde Osmanlı Ordusunun komuta kademesinde görev değişiklikleri yaşanmıştır.
C)Yaşanan başarısızlık sonrası İngilizler, Birinci Dünya Savaşından çekilmişlerdir.
D)Osmanlı Devleti, Irak Cephesini takviye kuvvetlerle güçlendirmeye çalışmıştır.

SORU 13:  Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisinin yorumu yanlıştır?

A)Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanmadı için gerekli askerlerin dışında Osmanlı Ordusu terhis edilecektir. Yorum:Osmanlı Devletini savunmasız hale getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.
B)Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tunelleri ve bütün demiryollarının denetimi itilaf devletleri tarafından sağlanacaktır. Yorum:Osmanlı Devletini haberleşme ve ulaşım yönünden denetlemeyi amaçlamıştır.
C)İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Yorum:Osmanlı Topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
D)İtilaf devletlerinin esirleri derhal serbest bırakılacak, Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır. Yorum:İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.

SORU 14: Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu ile ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesine göç ettirirken ;
-Göç ettirilenlerin vergileri ertelenmiş,
-Yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirilmiş,
-Yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin verilmiş,
-Ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri kararname yayımlanmıştır.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devletinin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Göç ettirilenlerin can güvenliğine önem verilmiştir.
B)Göç ettirilenlerin maddi maddi hakları korunmaya çalışılmıştır.
C)Tehcirle Anadolu’daki Ermeni varlığı bitirilmek istenmiştir.
D)Tehcir uygulaması yasal bir çerçevede gerçekleştirilmiştir?

SORU 15:Paris barış konferansında Bat Anadolu’nun Yunanlılara verilmesi kararlaştırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin işgali bu kararın eyleme geçtiğinin bir göstergesidir?

A)Musul’un          B)İzmir’in        C)Samsun’un            D)İstanbul’un

SORU 16: Kuvayi Milliye birlikleri tek merkezden yönetilmeyen dağınık halk hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisi kuvayı Milliyenin bu özelliğini değiştirmeye yönelik bir faaliyettir.

A)Burdur Askerlik şubesi başkanının halkı silahlandırarak kuvay-ı Milliye birliği oluşturmak için izin istemesi
B)Erkan-ı Harp başkanı Cevdet paşanın hazırladığı raporda Kuvay-ı Milliye kurulmalıdır önerisinde bulunması
C)Ali Fuat Paşanın, Batı Anadolu Kuvayı Milliye komutanı olarak atanması
D)Yörük Ali Efenin İlk Kuvayı Milliye birliğini kurması

SORU 17: Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgaline karşı Türk halkı, yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.
Buna göre, Türk halkının işgaller karşısında;
1-teslimiyetçi, II- milliyetçi, III- uzlaşmacı IV- dayanışmacı
tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?

A) Yalnız II        B) I ve III        C) II ve IV       D) I, III ve IV

SORU 18: Kuvay-ı Milliye birlikleri Anadolu’nun işgali sonrası sivil halk tarafından kurulmuş , işgalci devletlere karşı kendi bölgelerini savunmak için mücadele etmiştir. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev alan Kuvay-ı Milliye birlikleri, daha etkin bir mücadele için birleştirilerek düzenli orduya dönüştürülmüştür.
Buna göre Kuvay-ı Milliye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)İşgaller karşısında kurulmuştur.
B)Bölgesel direniş hareketleridir.
C)İstanbul hükümeti tarafından desteklenmiştir.
D)Düzenli orduya geçirilerek daha başarılı olması hedeflenmiştir.

SORU 19: Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı Mustafa Kemalin Topyekün Mücadele Fikrine uygundur?

A)Trakya Paşeli Cemiyeti:Trakyanın Yunanlılar tarafından işgal edilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur.
B)Kilikyalılar cemiyeti:Çukurova bölgesinin Fransız ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur.
C)Milli kongre cemiyeti:Türklere yönelik gerçek dışı yayınlara belgelerle cevap vermeyi ve milli kuvvetleri bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir.
D)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti:İzmir’in Yunanlılar tarafından haksız işgaline karşı silahlı direnişi örgütlemiştir.

SORU 20: Mondros ateşkes antlaşmasından sonra ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş çareleri ortaya atılarak çalışmalar yapılmıştır.
Bu doğrultuda kurulan
-İngiliz Muhipleri
-Wilson Prensipleri
-Kilikyalılar
-Doğu Anadolu Müdafa-İ hukuk
Cemiyetlerinin amaçları arasında aşağıdaki kurtuluş çarelerinden hangisi yoktur?

A)İngiliz himayesine girmek
B)Amerikan mandasını istemek
C)Topyekün milli Mücadeleye girişmek
D)Bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak.

SORU 21: Erzurum’da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal Paşayı da davet ettik.Mustafa Kemalin çalışmalarından rahatsız olan İstanbul hükümeti, onu geri çağırdı.Ancak, milletin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutan Mustafa Kemal paşa çok sevdiği askerlik görevinden istifade etti. Böylece Mustafa Kemal paşa makam ve rütbelerini reddederek kendisini millete adamış oldu.( Kazım Karabekir Paşa)
Kazım Karabekir’in anlattıklarına göre Mustafa Kemalin İstanbul hükümetinin tutumuna karşı göstermiş olduğu davranış aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilebilir?

A)Vefakarlık        B)Fedakarlık            C)Cefakarlık            D)Bahtiyarlık

SORU 22: Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi. Mustafa Kemal
Bu sözü ile Mustafa Kemal, karşı olduğu aşağıdaki anlayışlardan hangisini vurgulamaktadır?

A)Bağnazlık        B)Krallık          C)İmtiyazlık         D)Mandacılık

SORU:23

Amasya Genelgesi-22 Haziran 1919 Yaşanan Gelişmeler
Erzurum’da doğu illeri ile ilgili bir kongre toplanacaktır. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum kongresi düzenlendi.
Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak, milli bir kurulun varlığı gereklidir. Erzurum Kongresinde temsil heyeti oluşturuldu
Anadolu’nun her yönden güvenilir yerlerinden biri olan Sivas’ta milli bir kongre düzenlenecektir. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen delegelerin katılımı ile Sivas Kongresini düzenledi.

Amasya Genelgesinin bu kararları ile yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Erzurum kongresinde hükümet değişikliğine gidilmiştir.
B)Osmanlı Devletinin hukuken sona erdiği kabul edilmiştir.
C)Sivas Kongresi katılımın az olması nedeni ile yerel bir kongredir.
D)Amasya Genelgesi ile Milli Mücadelenin sonraki aşamaları planlanmıştır.

SORU 24: Erzurum Kongresinin aşağıdaki kararlarından hangisinde ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimin kurulacağı düşüncesi belirtilmiştir?

A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
B)Manda ve himaye kabul edilemez.
C)Hristiyan azınlığa siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalık verilemez.
D)Kuvay-ı Milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

SORU 25: Mustafa Kemalin Havza Genelgesinde Türk halkından işgallere karşı mitingler düzenlemesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ulusal iradeyi hakim kılmak
B)Hükümetin desteğini kazanmak
C)Hukuk birliğini sağlamak
D)Milli bilinci uyandırmak

SORU 26: Amasya görüşmelerinden sonra Temsil Kurulunun çalışmalarını Ankara’dan yürütmesine karar verildi. Ankara, Milli Mücadelenin merkezi seçildi çünkü İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisinin çalışmaları daha yakından izlenebilecekti. Demir yolu ile değişik yerlerle bağlantı da kolay sağlanıyordu. Ayrıca Yunanlılarla savaşılan batı cephesine yakındı. Henüz işgal edilmemişti ve bu nedenle haberleşme olanakları uygundu.
Bu bilgilere göre milli mücadelenin seçilmesinde Ankara’nın hangi özellikleri etkili olmuştur?

A)Ulaşım-Askeri                  B)Askeri-Ekonomik
C)Ekonomik-Kültürel        D)Coğrafi-Toplumsal

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Sorunun 1 tanesi jokerdir. Tüm soruları cevaplayabilirsiniz.

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam