Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; sanayi inkılabı, osmanlı devleti, etkili iletişim teknikleri, ıslahat hareketleri, ülkemizin nüfus özellikleri ile coğrafi keşifler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un Fethi’nden sonra Bizanslı bilim adamlarının ve sanatçılarının İstanbul’da kalmalarını sağlamaya çalıştı. Ayrıca Ali Kuşçu ve İtalyan ressam Bellini gibi sanatçıları İstanbul’a getirerek yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağladı.
Buna göre, II. Mehmet’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) İslam birliğini sağlamayı
B) Bizans’ın yeniden kurulmasını engellemeyi
C) İstanbul’u bilim ve kültür merkezi haline getirmeyi
D) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmayı

2.Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri ile modem düşünce oluşarak insan aklı ön plana çıktı. Böylece skolâstik düşünce sistemi yıkıldı, Orta Çağ’ın dogmatik bilim anlayışı terk edildi. Bu gelişmeye paralel olarak, doğa ve fen bilimleri hızla gelişti. 17. ve 18. yüzyılda felsefe ve bilim alanındaki gelişmeler, Avrupa’nın Aydınlanma Çağı’na girmesine neden oldu. Bu gelişmelerin yaşandığı 17. yüzyıla Akıl Çağı, 18. yüzyıla da Aydınlanma Çağı adı verildi.
Yukarıdaki bilgilere verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’da Dini İnanç
B) Avrupa’da Özgür Düşüncenin Gelişimi
C) Avrupa’da Kültürel Yenilikler
D) Avrupa’da Eğitim ve Yönetim

3. Sanayi İnkılâbı’yla birlikte üretim için gerekli ham maddeye ve üretilen malların satılacağı pazarlara olan gereksinim artmıştır.
Bu durum Avrupa devletlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelmelerine neden olmuştur?

A) Halkın yönetime katılmasını sağlamaya
B) Sömürgecilik faaliyetlerine hız vermeye
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye
D) Dini hoşgörüyü artırmaya

4. Osmanlı toprak yönetim sistemlerinden biri olan tımarda devletin asıl sahibi devlettir.Savaşta yararlılık gösteren komutanlara topraklar verilir ve bunun karşılığında “cebelü” denilen atlı ve zırhlı asker beslerlerdi.Tımar sahibi kendisine verilen topraklar üzerindeki vergiyi toplardı.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet üretimi denetlemiş ve üretimin sürekliliğini sağlamıştır.
B) Tımar sistemi devlet hazine ağır bir yük getirmiştir.
C) Devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştur.
D) Savaşa hazır sürekli bir ordu bulundurulmuştur.

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır?

A) Fransız İhtilalı           B) Sanayi İnkılâbı
C) Coğrafi Keşifler         D)Reform

6. Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Üretim sürekli hâle getirildi.
B) Fethedilen yerlerin güvenliği sağlandı.
C) Fethedilen yerlerin Türkleşmesi sağlandı.
D) Ekonomik sorunlara neden oldu.

7. Osmanlı Devleti Lale Devri’nde Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek ve yenilikleri öğrenmek istemiştir. Bu amaçla Osmanlı Devleti;
I-Avrupalı devletlerden borç para alınması,
II-Avrupa’nın önemli merkezlerine elçi gönderilmesi,
III-Avrupalı devletlerle yapılan savaşların bitirilmesi,
adımlarından hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmiştir?

A) Yalnız I        B)I ve II       C) II ve III        D) I, II ve III

8. *Empati kurmak *Beden dilini kullanmak *Uzlaşmak *Eleştirmek
Verilenlerden kaç tanesi iletişimi olumlu yönde etkiler?

A) 1       B) 2     C) 3      D) 4

9. III.Selim, ıslahatlar konusunda devlet adamlarından raporlar istedi. Devlet adamlarının raporları genellikle askeri alanda ıslahat yapılmasını öngörmekteydi.
Devlet adamlarının askeri alanda ıslahat yapılmasını istemeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yeniçerilerin yenilik taraftarı olmaları
B) Diğer alanlarda ıslahatlara gerek olmaması
C) Askeri ıslahatların daha ucuz yapılması
D) Osmanlı Devleti’nin savaşlardan yenik ayrılması

10. Fatih; Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hâkimiyeti sağlamaya çalışmıştır?

A) Akdeniz        B) Ege         C) Karadeniz       D) Marmara

11. Toplumsal yaşamda farklı görüş ve inançlara karşı hoşgörüsüzlük, istenmeyen olaylara neden olur.”Benim dediğim olur.” diyerek başkaları üstünde egemenlik kurmaya çalışmak, toplumsal çatışmalara yol açar. Buna yol açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine koyarak düşünmesi gerekir.
Buna göre, hoşgörülü bir toplum oluşturmada bireylere aşağıdaki hangi davranışın kazandırılması gerekir?

A) Olumsuzluklar karşısında sessiz kalma
B) Empati kurabilmesi ilişkilerde
C) Sadece kendi işiyle meşgul olma
D) Her zaman başkalarının görüşlerini benimseme

12. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839’da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı’nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik süresinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi.
Buna göre Tanzimat Fermanı’yla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemez?

A) Askerî       B) Dinî        C) Ekonomik          D) Hukuki

13. Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
B) Halktan yüksek vergiler alması
C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
D) Halka hoşgörülü davranması

14. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Dünya Tarihi açısından sonuçlarından birisidir?

A) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
B) Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı.
C) Kuruluş dönemi sona erip, yükseliş dönemi başladı.
D) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlandı.

15. Coğrafi Keşiflerin aşağıda bahsedilen sonuçlarından hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

A) Kilise ve Papaya duyulan güven azaldı.
B) Keşfedilen yerlerde Hıristiyanlık yayıldı.
C) Ticaret yolları yön değiştirdi.
D) “Mesen” adı verilen sanat-edebiyata önem veren bir sınıf doğdu.

16. II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile;
I. Devletin otoritesi artmıştır.
II. Hukuki alanda bir gelişme yaşanmıştır.
III. Yeniliklerin önü açılmıştır.
gibi durumlardan hangisi ya da hangileri meydana gelmiştir?

A) Yalnız I      B) I ve II      C)II ve III        D) I ve III

17. Avrupa’da XV. yüzyıl sonlarından itibaren matbaa yaygınlaşmış, Rönesans Hareketleri yapılmış ve İncil ulusal dillere tercüme edilmiştir.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Coğrafi Keşifler         B) Fransız İhtilalı
C) Sanayi Devrimi         D) Reform Hareketleri

18.-Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına sansür denir.( )
– Ben dili insanlar arası olumlu iletişimi sağlar.( )
-‘Derse geç girmenden rahatsız oluyorum’ sen dili cümlesidir. ( )
Yukarıdaki cümleler doğru yanlış olarak eşleştirildiğinde cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A)D-Y-D      B)D-D-D          C)Y-D-Y            D)Y-Y-Y

19.-Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.( )
–İklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerdendir.( )
–Çatalhöyük Anadolu’da ki ilk yerleşim yerlerinden biridir. ( )
Yukarıdaki cümleler doğru yanlış olarak eşleştirildiğinde cevap aşagıdakilerden hangisidir?

A)D-Y-D      B)D-D-D          C)Y-D-Y           D) D-D-Y

20. – …………………….ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda kol gücüne dayalı üretimden, buhar gücüyle çalışan makinelere dayalı üretime geçilmiştir.
– ………………………………nedenlerinden biri Katolik kilisesinin bozulması,sonuçlarından biri de yeni mezhepler ortaya çıkmasıdır.
– Kelime anlamı ile “yeniden doğuş” anlamına gelen ve 15’inci ve 16’ncı yüzyıllarında Avrupa’da sanat, bilim, düşünce ve güzel sanat alanında meydana gelen yeniliklerin genel olarak…………………………adı verilmektedir.
Yukarıda verilen cümleler aşağıda verilen gelişmelerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A)Sanayi İnkılabı         B)Rönesans          C)Reform         D)Coğrafi Keşifler

21-Coğrafi Keşiflerin Sebeplerinden bazıları:
* İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devletinin elinde olması
* Avrupalıların Hıristiyanlığı yaymak istemeleri
* Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak İstemesidir.
Buna göre hangi alan ilgili bir neden verilmemiştir.

A)Siyasi      B)Dini      C)Ekonomik        D)Bilimsel

22-‘’Türkler severek yaptıkları ikramlar karşılığında kendilerine para teklif edilmesinden hoşlanmazlar ve ‘’Ben HANCI değilim.’’ derler’.
1. Türkler hakkında bu bilgileri veren Eliot, Türklerin hangi özelliğe sahip olduklarını vurgulamıştır?

A) Dayanışma      B) Yemek zevki         C) Temizlik        D) Konukseverli

23- Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler; Doğal ve Beşeri Faktörler olarak ikiye ayrılır.
Doğal Faktörler; a) İklim b) Yer Şekilleri c) Tarım, d) Su Kaynakları e) Bitki Örtüsü
Beşeri Faktörler ise; 1. Turizm 2. Toprak Özellikleri 3. Sanayileşme 4. Ulaşım 5. Madencilik
Yukarıdaki paragrafın doğru olabilmesi için hangi harfler yer değiştirmelidir?

A) b-1         B) c-2       C) d-3       D) e-4

24-

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış, hangi iki alanın km ‘ye düşen kişi sayıları arasındaki fark en fazladır?(Yoğunluğu en az olan ile en fazla olan)

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

25- Nüfus sayımı sonucunda aşağıdakilerin hangisine ulaşma imkânımız yoktur?

A) Şehirlerin yüzölçümüne
B) Okuryazarlık oranına
C) Nüfus artış hızına
D) Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılışına

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam