5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-5

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; üretim-dağıtım ve tüketim, girişimci insanların özellikleri, yönetim birimleri ile kurum ve sivil toplum kuruluş konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1.
•Küçükbaş hayvancılık
•Buğday ve arpa tarımı.
•Bisküvi ve un fabrikası
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisiyle ilgilidir?

A. Doğu Anadolu Bölgesi               B. Ege Bölgesi
C. İç Anadolu                                   D. Marmara Bölgesi

2. Giresun fındığı ile ünlü bir ilimizdir. Bunun nedeni bu ilimizde çok fazla kaliteli fındık üretilmesidir. Burada fındıkların paketlenmesi gibi işlemler için tesisler de bulunmaktadır. Giresun’ dan tüm Türkiye’nin fındık ihtiyaca karşılandığı gibi yurt dışına da fındık satışı yapılmaktadır.
I. Üretim
II. Dağıtım.
III. Tüketim
Yukarıdaki metinde fındığın üretim. Dağıtım ve tüketim ağının hangi aşamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır?

A. Yalnız I             B. I ve II            C. II ve III            D. I. II ve III

3.
I. Üretim yapma
II. Hazırlıkları tamamlama
III. Ne üreteceğine karar verme
IV. Ürünlerin dağıtımını gerçekleştirme
Yukarıda girişimci bir kişinin izleyeceği adımlar karışık olarak verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangi adımlar doğru olarak sıralanmıştır?

A. I . II . III . IV                   B. II. III. I . IV                        C. III. II. IV . I                       D. III. II. I. IV

4.
I. Çalışkanlık II. Kararsızlık
III. Geniş bir hayal gücü IV. . Öz güvenli olma
Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi girişimci insanlarda olması gereken özelliklerdendir?

A. 1           B. 2            C. 3             D. 4

5. Bir bölgede yatırım yapılması , aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasına yol açmaz?

A. İşsizliğin artması                                             B. Üretimin artması
C. Yeni iş alanlarının ortaya çıkması               D. Ekonomik faaliyetlerinin çeşitlenmesi

6. Bir ülkedeki sanayi tesisleri kullanılacak ham maddenin bol olduğu yerlerde kurulur.
Bu bilgiye göre kağıt ve kereste sanayisinin aşağıdaki bölgelerden hangisine kurulması diğerlerine göre daha zordur?

A. Karadeniz          B. Ege              C. Akdeniz          D. İç Anadolu

7. Çiftçi beni tohum olarak ekti,      büyüttü. Sonra beni topladılar ve kamyonlarla ……….. gittim. Un oldum ve daha sonra fırınlar beni alarak ekmek yaptılar, siz de para ödeyerek beni alıyorsunuz.
Metindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. Otele             B. Terziye              C. Market               D. Fabrika

8. ÜRETİM +DAĞITIM + TÜKETİM

Kullandığımız temel ürünler yukarıdaki aşamalardan geçmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasında karşılaştığımız durumlara örnektir?

A) Acıkan bir insanın beslenmesi
B) Buğdayın tarlaya ekilmesi
C) Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması
D) Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması

9. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilinçli bir tüketicidir.
B) Alışveriş için plan yapmaz.
C) Ürünleri alırken seçici davranmaz.
D) Aile bütçesini aşacak şekilde alışveriş yapar.

10. Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hayal güçleri geniştir.
B) Öz güvenleri yetersizdir.
C) Gözlem yetenekleri gelişmiştir.
D) Yeniliklere açıktır.

11. Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyükbaş mera hayvancılığı gelişme göstermiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan coğrafi özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması
B) Yaz yağışlarının fazla olması
C) Sıcaklığın yaz aylarında çok yüksek olması
D) Toprağın verimli olması

12. Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?

A) Topraklarının verimli olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının fazla olması

13. Türk mutfağı yemek çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biridir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yemek kültürüne ait bir yiyecek değildir?

A) Cağ kebabı
B) Hamsili pilav
C) Kayseri mantısı
D) Pizza

14. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir?

A) Hayvanların korunması
B) İhtiyaç sahiplerine yardım
C) Suçluların cezalandırılması
D) Eğitim faaliyetlerinin desteklen

15. Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir?

A) Çöplerin zamanında toplanmasını sağlamak
B) Bulaşıcı, salgın hastalıklara koruyucu önlem almak
C) Tedavi edici hekimlik hizmetlerini yapmak
D) Çocuk sağlığının korunmasını sağlamak

16. Valilik;“İlimizdeki kuş gribi salgınının önlenmesi için bir dizi önlemler alınacağı kamuoyuna duyurulmuştur.”
açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlamıştır.
B) Halkın sağlığını korumak için kararlar almıştır.
C) Eğitimin aksamaması için önlem alınmıştır.
D) Yasalara aykırı hareket etmiştir

17. Aşağıda verilen yönetim birimleri ve yöneticileri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

        Yönetim Birimleri             Yöneticileri      
A)        İl                                           Vali
B)       Mahalle                                 İhtiyar Heyeti
C)       İlçe                                         Kaymakam
D)      Köy                                          Muhtar

18. Her mahalle ve köyün bir yöneticisi vardır. Bu yönetici seçimle iş başına gelir ve devletin mahalle ya da köydeki en yetkili temsilcisidir.
Hakkında bilgi verilen yerel yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali                      B) Belediye başkanı                 C) Muhtar                D) Kaymakam

19. Abdullah her sabah okuluna toplu taşım araçları ile gitmektedir. Fakat mevcut hareket saatlerinin yetersiz olmasından dolayı okula geç kalmakta ya da okulda uzun süre beklemektedir.
Abdullah’ın bu sorunun çözümü aşağıdaki yerel yönetim birimlerinden hangisinin görev alanına girmektedir?

A) Valilikler                B) Belediyeler                    C) Muhtarlıklar                D) Kaymakamlıklar

20. Anayasamıza göre insanların sınırlandırılamaz temel hak ve özgürlükleri vardır. Ne sebeple olursa olsun bu haklar sınırlandırılamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?

A) Yaşama Hakkı                                    B) Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü
C) Din ve Vicdan Özgürlüğü                 D) Konut Dokunulmazlığı

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

dağıtım işbirliği üretim turizm tüketim
son kullanma hizmet meslek TSE

1. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları ……………….…… sektörü içinde yer alır.
2. ………..………….. faaliyeti sayesinde insanlar tarihî ve doğal güzellikleri tanır, eğlenir ve dinlenirler.
3. Fabrikalarda üretilen ürünlerin çeşitli araçlarla …………………. yapılır ve tüketicilere ulaştırılması sağlanır.
4. İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa ………………….faaliyeti yapar.
5. Bir mal üretirken …………………… yapmak önemlidir.
6. Ambalajlı gıda ürünlerini satın alırken …………….……….. ve …………….……….. tarihlerine bakmalıyız.
7.…………..……….. damgası, ürünlerin devletin koyduğu kurallara uygun olarak üretildiğini gösterir.
8. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe …….………

B. Aşağıda üretim aşaması verilen ürünlerin, tüketim aşamasında kullanım şekillerini araştırarak karşılarına yazınız. Örneği inceleyiniz.

ÜRETİM  AŞAMASI TÜKETİM  AŞAMASI
1. BUĞDAY Ekmek- Makarna- Börek
2.SÜT
3. PAMUK
4.DOMATES
5. ET

C. Aşağıda verilen soruların cevaplarını  yazınız.

1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

 

2.Ülkemizde eğitim ihtiyaçlarını hangi kurumlar yerine getirmektedir?

 

D. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını  yazınız.

1. (…..) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.

2. (…..) Temel hakların sınırlandırılmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması mümkündür.

3. (…..) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.

4. (…..) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.

5. (…..) Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

6. (…..) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.

7. (…..) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.

8. (…..) Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -