1. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları ve Müfredatı 2023 2024 MEB

1. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.1. sınıf Hayat Bilgisi müfredatı 6 ana üniteden ve 144 ders saatinden oluşmaktadır.

  • Okulumuzda Hayat 46 saat
  • Evimizde Hayat 19 saat
  • Sağlıklı Hayat 19 saat
  • Güvenli Hayat 19 saat
  • Ülkemizde Hayat 19 saat
  • Doğada Hayat 22 saat

1. Sınıf Hayat Bilgisi Konuları ve Kazanımları

İlkokul 1. sınıf Hayat Bilgisi konuları ve MEB kazanımları şunlardır;

1.1. Okulumuzda Hayat
1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
Kendini tanıtarak öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla tanışır.
1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.
Öğrencilerin fiziksel özellikleri üzerinde durularak özel gereksinimli bireylerin farkına varma, onların
kullandığı cihaz ve protezlere dikkat etme gibi unsurlar da vurgulanır.
1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.
Servis araçlarında uyulması gereken temel kurallar, yaya geçidi, kaldırım ve yolların kullanımı ile tanıdığı ve tanımadığı kimselerle iletişimde nelere dikkat etmesi gerektiği konuları üzerinde durulur.
1.1.4. Sınıfının okul içindeki yerini bulur.
Yönle ilgili; sağında, solunda, önünde, arkasında, altında, üstünde, yanında, karşısında gibi temel
kavramlar üzerinde durulur.
1.1.5. Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.
1.1.6. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.
Türk bayrağına ve İstiklâl Marşı’na saygı gösterilmesi gerektiği üzerinde durulur.
1.1.7. Okulunun bölümlerini tanır.
Öğrencilere sınıfın okul içindeki yeri gösterilir. Ayrıca diğer bölümler gezdirilerek idari kısım, öğretmenler odası, rehberlik servisi, kantin, kütüphane, spor salonu, lavabo ve okulda bulunan birimler
tanıtılır.
1.1.8. Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliştirir.
Okul tuvaletlerini nasıl kullanması gerektiği (tuvalete gidiş geliş, izin isteme, tuvaleti kullanırken kendisinin ve tuvaleti kullanan arkadaşlarının mahremiyetine duyarlı olma) üzerinde durulur.
1.1.9. Okul çalışanlarını tanır.
Okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer hizmetlerde çalışan kişiler tanıtılır.
1.1.10. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.
Öğretmen, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve idari personelden hangi durumlarda izin ve yardım isteyeceği üzerinde durulur.
1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.
Sınıf eşyalarını özenli kullanma, sınıfını temiz tutma, iletişimde zamanlamaya dikkat etme ile (dinleme,
söz alarak konuşma, yerinde konuşma vb.) arkadaşlarına ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermeme, kendisini ve çevresini temiz tutma gibi kuralların gerekliliğinden hareketle konu açıklanır. Sınıf içi
kuralların öğrencilerin de katılımıyla belirlenmesine özen gösterilir.
1.1.12. Okul kurallarına uyar.
Merdiven iniş çıkış kurallarına uyma, pencereden aşağıya sarkmama, kablo ve prizlere dokunmama,
okul eşyalarını özenli kullanma, sınıf, koridor, okul bahçesi, yemek yenilen ortam, okula geliş ve derse
giriş saatleri, çöp kovasını kullanma, kantinde sıraya girme gibi konuların üzerinde durulur.
1.1.13. Okulda iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar.
Öğretmeni, arkadaşları ve okul çalışanları ile ilişkilerinde “teşekkür ederim, merhaba, günaydın, iyi
günler, hoşça kal, lütfen, özür dilerim, rica ederim” gibi nezaket ifadelerinin kullanılmasının gerekliliği
üzerinde durulur. Başkalarının odasına girerken (öğretmenler odası, müdür odası, hizmetli odası, sınıfı
vb.) izin istemesi gerektiği vurgulanır.
1.1.14. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
Belirli gün ve haftalara katılma, kulüp faaliyetlerinde bulunma, okul meclisi çalışmalarına katılma vb.
konular üzerinde durulur.
1.1.15. Oyunlara katılmaya ve oyun oynamaya istekli olur.
Oyun aracılığıyla eğlenmesine, oyunun kurallarına uyum sağlamasına, oyunda uygun davranışlar sergilemesine, arkadaşlık kurmasına, kendini ve başkalarını tanımasına vb. rehberlik edilir.
1.1.16. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.
Okulun bireysel yaşamına sağlayacağı katkılar (yeni arkadaşlar edinme, oyun oynama, eğlenme, bilgi
edinme vb.) üzerinde durulur. Okul korkusu olabilecek öğrencilere karşı duyarlı olunur.
1.1.17. Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.
Kullanacağı ders araç gereçleri tanıtılır, bunların doğru ve güvenli kullanılması ve taşınması üzerinde
durulur. Kalem, defter ve çanta kullanımı özellikle vurgulanır.

1.2. Evimizde Hayat
1.2.1. Aile bireylerini tanıtır.
Aile kavramı açıklanarak anne, baba, kardeş, dede ve nine gibi kişilerin isimleri ve belirgin özellikleri
üzerinde durulur. Ailesinde boşanma, ölüm, evden ayrılma gibi yaşantıları olan çocukların bulunduğu
sınıflarda kazanım işlenirken duyarlı davranılmalıdır.
1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar.
Aileyi bir arada tutan değerlerle (sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa vb.) aile içi iş birliği ve dayanışmanın aile düzenine katkıları üzerinde durulur.
1.2.3. Evinin yerini tarif eder.
Evinin yanında, karşısında, önünde, arkasında, sağında ve solunda neler olduğu ele alınır. Öğrencinin
ev adresini ve aile üyelerinden en az birinin telefon numarasını yazılı olarak yanında bulundurması ve
bu bilgileri kimlerle paylaşmasının güvenli olacağı vurgulanır. Öğrenme ortamında krokilerin oyunlaştırılarak kullanımı sağlanabilir.
1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar.
Evde aile bireyleriyle iletişim kurarken duygularını, düşüncelerini ve isteklerini nezaket kuralları çerçevesinde uygun ses tonu, mimik ve kelimelerle dile getirmesi üzerinde durulur. Evdeki diğer bireylerin
odasına girerken izin istemesi gerektiği vurgulanır.
1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.
Elektrik, su ve kişisel temizlik malzemelerinin tasarruflu kullanımı üzerinde durulur.
1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.
Oyun oynama, ders çalışma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirme ile kitle iletişim araçlarını kullanma gibi işlere ayrılan süre üzerinde durulur.
1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.

1.SINIF HAYAT BİLGİSİ 3.ÜNİTE

1.3. Sağlıklı Hayat
1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.
El, yüz yıkama ve dişleri usulüne uygun olarak fırçalama, banyo yapma, saç tarama, tuvalet eğitimi
ile günlük kıyafetlerini giyme ve özenli kullanma üzerinde durulur. Ayrıca kişisel bakımda sürekliliğin
sağlanması vurgulanır. Kişisel bakımını yaparken kaynakların verimli kullanılması gerektiğine değinilir.
1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.
Kişisel temizliğini yapma, mevsime uygun giyinme, meyve ve sebzeleri tüketmeden önce yıkama,
spor yapma, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, akılcı ilaç kullanımı, diş hekimine ve doktora gitmenin gerekliliği üzerinde durulur.
1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.
Dengeli beslenme için tüketmemiz gereken temel bitkisel ve hayvansal besinler vurgulanır. Dengeli
beslenirken yiyecek ayırt etmeme, kaynağı belli olmayan gıdalar ile açıkta ve/veya sokakta satılan
gıdalar, gazlı içecekler gibi ürünlerin tüketiminin sağlığa zararları üzerinde durulur.
1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.
1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.
Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler üzerinde durulur. Yemeğe başlamadan önce ellerini yıkaması gerektiği hatırlatılır.
1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
Okulda yemeğini yerken; yemeğe dua ile başlama, temiz bir şekilde üstüne dökmeden yeme, ayakta
ve dolaşarak yemek yememe, ağzında lokma varken konuşmama ve peçete kullanma gibi hususlar
üzerinde durulur. İhtiyacı kadar yemek yeme, ekmek ve yiyecek israfını önleme konuları vurgulanır.
1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.
Televizyon, telefon ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarını bilinçli kullanmanın önemi üzerinde durulur. Kitle iletişim araçları kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar ile bu araçları yanlış kullanmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanır.

1.4. Güvenli Hayat
1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.
Merdivenden dikkatli inip çıkma, asansörü doğru kullanma, ıslak zeminde dikkatli yürüme, sınıf içindeki camlı eşyaları (dolap, şeref köşesi vb.) dikkatli kullanma, pencereden ve balkondan aşağıya sarkmama; elektrik prizleri, kablolar ve ateşle oynamama, suyu açık bırakmama, temizlik malzemelerini tanıma, dikkatli kullanma ve gaz kaçağı gibi durumlarda ne yapılacağı ile ilgili konular üzerinde durulur.
1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.
Trafik kavramından hareketle kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış yaptığı davranışlar
üzerinde durulur.
1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına uyar.
Karşıya geçme, yaya kaldırımı olan ve olmayan yerlerde yürüme ve yaya olarak trafikte görünürlükle
ilgili önlemleri alma üzerinde durulur. Trafik işaret levhalarının (dur, geç, yaya geçidi, dikkat, okul geçidi,
bisiklet giremez gibi çocuğun yaşamıyla doğrudan ilişkili olanlar) olduğu ve işaretlerin olmadığı yerlerde
ne yapacağını bilme (alt ve üst geçitler, yaya geçitleri, okul geçitleri, ışıklı trafik işaret cihazlarının ve trafik
polislerinin olduğu yerler, duran bir aracın önünden ve arkasından geçmeme vb.) ele alınır.
1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.
İnsanlarla iletişimde kişisel haklarını ihlal eden herhangi bir davet veya teklifle karşılaştığında etkili
reddetme davranışı gösterme üzerinde durulur.
1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.
Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155,
jandarma 156 ve orman yangını 177 vb. kurumlar ve telefon numaraları ele alınır. Telefon numaraları
tek tek rakamlar hâlinde (1-5-5) kodlanarak öğretilir.
1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.
Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet, oyun konsolu ve elektrikli ev aletleri gibi elektronik araç ve
gereçlerin güvenli kullanımı üzerinde durulur. İnternet ve bilgisayar oyunları gibi teknoloji bağımlılığına
neden olabilecek durumlar karşısında dikkatli olunması gerektiği vurgulanır.
1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.
Güvensiz alanlar olarak asansör ve merdiven boşluğu, balkonlar, binaların bodrum katları, inşaat
alanları, su kanalları, çukurlar, su birikintileri ve süs havuzları gibi alanlar üzerinde durulur.

1.5. Ülkemizde Hayat
1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.
Aile büyüklerinden, yaşadıkları yerin (mahalle/köy/ilçe/il) isimleri, yetiştirilen ürünler vb. belirgin özellikleri hakkında bilgi edinmeleri istenir.
1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.
1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.
Ülkemizin adı, başkenti, İstiklâl Marşı ve Türk bayrağı tanıtılır. Bayrağımızın şekli ile ay ve yıldıza vurgu
yapılarak rengi belirtilir.
1.5.4. Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.
Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.
1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.
Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir
üzerinde durulur.
1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve
bu günler için yapılan hazırlıklar ile çocuklar için anlamı üzerinde durulur.
1.5.7. Dinî gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında evde ve çevresinde yapılan hazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar ve çocuklar için bayramın anlamı gibi konular üzerinde durulur. Ayrıca diğer dinî günlere de
değinilir.

1.6. Doğada Hayat
1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.),
bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları üzerinde durulur. Gözlem yapılacaksa gerekli güvenlik önlemleri alınır.
1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.
Yakın çevresinde bulunan bahçe bitkileri, yabani bitkiler ve ağaçlar, bitkilerin zaman içinde nasıl
değiştiğini (bitkilerin büyümesi, yapraklarını dökmesi ve açması ile çiçek açması vb.) gözlemler. Gölemlerinden yararlanılarak bu hususlar üzerinde durulur.
1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.
1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.
Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için gerekenlerin yapılması ve bu konuda çevredekilerin nezaket kuralları çerçevesinde uyarılması üzerinde durulur.
1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.
Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddeler üzerinde durulur.
1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.
Güneş, Ay, Dünya ve yıldızların şekli ve büyüklüğü gibi konular üzerinde durulur.
1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.
1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.
Mevsimlere göre doğadaki değişiklikler ile bu değişikliklerin bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki
etkilerinin neler olduğu üzerinde durulur.

1.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

2.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

3.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

4.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

5.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

6.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

7.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

8.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2023-2024 (MEB)

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları